Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Monitor SAMSUNG Odyssey G4 S25BG400EU 25" 1920x1080px IPS 240Hz 1 ms

Instrukcja obsługi Monitor SAMSUNG Odyssey G4 S25BG400EU 25" 1920x1080px IPS 240Hz 1 ms

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Monitor do gier
S25BG40* S27BG40*
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego
powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© Samsung
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung jest
zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung należą do ich właścicieli.
W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj.
użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj.
użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.
2
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Zasady bezpieczeństwa 4
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo 4
Instalacja 5
Działanie 6
Czyszczenie 8
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu 8
Przygotowania
Instalacja 9
Montaż podstawy 9
Przestrogi dotyczące przenoszenia urządzenia 10
Sprawdzanie przestrzeni wokół produktu 10
Regulacja odchylenia i wysokości produktu 11
Obracanie produktu 12
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe 13
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA) 13
Panel sterowania 14
Menu
Gra 20
Obraz 24
Wyśw. ekranowy 28
System 28
Pomoc techn. 31
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box 32
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu 32
Wymagania systemowe 32
Instalacja sterownika 32
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Przed podłączeniem produktu należy zapoznać
się zponiższymi informacjami. 15
Porty 16
Podłączanie i korzystanie z komputera 17
Podłączanie za pomocą kabla HDMI 17
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI 17
Podłączanie za pomocą kabla DP 17
Podłączanie słuchawek lub głośników 17
Podłączanie kabla zasilania 18
Porządkowanie podłączonych kabli 18
Ustawianie optymalnej rozdzielczości 19
Lista kart graficznych obsługujących tryb
HDR10 19
3
Spis treści
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta) 41
Okoliczności inne niż defekt produktu 41
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta 41
Pozostałe okoliczności 41
FreeSync (dotyczy karty graficznej AMD) 42
Adaptive-Sync (dotyczy karty graficznej
NVIDIA) 43
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung 33
Diagnostyka urządzenia (problemy z ekranem) 33
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości 33
Sprawdź, co następuje. 33
Pytania i odpowiedzi 36
Dane techniczne
Ogólne 37
Tabela standardowych trybów sygnału 39
4
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE TYLNEJ).
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE
NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
Ten symbol oznacza wysokie napięcie
w środku urządzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnętrznych części
produktu jest niebezpieczne.
Napięcie prądu przemiennego:
Napięcie znamionowe oznaczone
tym symbolem jest napięciem prądu
przemiennego.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia
dołączono dokumentację zawierającą
ważne informacje na temat jego
obsługi i konserwacji.
Napięcie prądu stałego: Napięcie
znamionowe oznaczone tym symbolem
jest napięciem prądu stałego.
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że
nie jest konieczne połączenie obudowy
urządzenia z przewodem ochronnym
(uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie
występuje na produkcie podłączanym
do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć
niezawodne połączenie z przewodem
ochronnym (uziemiającym).
Uwaga. Należy zapoznać się z
instrukcją obsługi: Ten symbol
oznacza zalecenie zapoznania się
z odpowiednim dokumentem w
celu uzyskania przez użytkownika
dalszych informacji związanych z
bezpieczeństwem.
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung. Nie
stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.
Przed rozpoczęciem używania produktu
Rozdział 01
5
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu
w pobliżu źródeł ciepła.
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie montować produktu
w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
Uwaga
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
Produkt należy ustawiać starannie.
Może dojść do awarii pr