Znaleziono w kategoriach:
Pralka SAMSUNG BESPOKE WW11BB744DGE EcoBubble 11kg 1400 obr A Autodozowanie

Instrukcja obsługi Pralka SAMSUNG BESPOKE WW11BB744DGE EcoBubble 11kg 1400 obr A Autodozowanie

Powrót
Pralka automatyczna
Model: WW1*B*******
Gratulujemy zakupu nowej pralki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji,
użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Pozwoli to
na bezpieczną i efektywną obsługę licznych funkcji nowej pralki.
Szczegółowe instrukcje instalacji i czyszczenia pralki oraz informacje dotyczące ekoprojektu (zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (UE)2019/2023) można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung (http://www.
samsung.com). W tym celu należy wybrać kolejno opcje Wsparcie > Wsparcie — strona główna i wprowadzić nazwę
modelu. Można też pobrać i zainstalować aplikację SmartThings na urządzeniu przenośnym, a następnie otworzyć w
niej funkcję HomeCare Wizard (Kreator HomeCare), aby uzyskać porady i wskazówki.
Aby sprawdzić nazwę modelu produktu, należy ją odszukać na etykiecie dołączonej do produktu lub naklejonej na nim.
Zawartość zestawu
01
02
12
11
10
09
03
04
06
08
07
05
01 Dźwignia zwalniająca
02 Dozownik detergentów
03 Panel sterowania
04 Drzwiczki
05 Bęben
06 Filtr zanieczyszczeń
07 Rurka awaryjnego odprowadzania
wody
08 Pokrywa filtra
09 Blat roboczy
10 Wtyczka zasilania
11 Wąż odpływowy
12 Nóżki poziomujące
Klucz Zaślepki Prowadnica
węża
Wąż zimnej wody Wąż ciepłej wody Dozownik
detergentów w
płynie
Zawór zwrotny
(dostarczany tylko z
niektórymi modelami)
UWAGA
Klucz: do usuwania śrub transportowych i poziomowania pralki.
Zaślepki: do zakrywania otworów po usuniętych śrubach transportowych. Liczba dołączonych zaślepek zależy od
modelu (od 3 do 6).
Prowadnica węża: do zawieszania węża odprowadzającego wodę w rurze spustowej lub na zlewie.
Wąż zimnej/ciepłej wody: do doprowadzania wody do pralki. (Wąż ciepłej wody jest stosowany tylko w niektórych modelach).
Dozownik detergentów w płynie: do umieszczenia w komorze na detergent do stosowania detergentu w płynie. (tylko
niektóre modele)
Akcesoria (brak w zestawie)
Zestaw do mocowania: SKK-SS*
Zestaw do mocowania jest wymagany do ustawienia suszarki na pralce.
B-PJT_WW5000B-MD_SG_DC68-04409J-00_PL.indd 1 2022-05-30  3:05:46
Polski2
Informacje na temat bezpieczeństwa
Informacje na temat bezpieczeństwa
Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa
Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego kalectwa, śmierci i/lub zniszczenia mienia.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do obrażeń albo uszkodzenia mienia.
UWAGA
Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Oznaczenia mają za zadanie zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.
Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w instrukcji obsługi.
Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym i zawierającego części ruchome, istnieją
potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia, należy zaznajomić
się z zasadami jego działania i zachować odpowiednią ostrożność.
Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała,
podczas korzystania z urządzenia należy stosować podstawowe środki
ostrożności, między innymi te opisane poniżej.
1. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy
(np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub
przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
B-PJT_WW5000B-MD_SG_DC68-04409J-00_PL.indd 2 2022-05-30  3:05:46
Polski 3
Informacje na temat bezpieczeństwa
2. Do użytku w Europie: Urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat
8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod
odpowiednim nadzorem lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie
bezpiecznej obsługi urządzenia i wyjaśnieniu ryzyka związanego
z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia. Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić ani
naprawiać urządzenia.
3. Nie wolno dopuścić, aby urządzeniem bawiły się dzieci.
4. Do użytku w Europie: Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą
opieką.
5. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie
lub przez wykwalifikowaną osobę.
6. Należy użyć nowych przyłączy, które zostały dostarczone z
produktem. Nie wolno używać starych przyłączy.
7. Urządzenia, w których otwory wentylacyjne znajdują się w
podstawie, należy ustawiać tak, aby dywan nie blokował otworów.
8. PRZESTROGA: ze względów bezpieczeństwa w przypadku
niezamierzonego zresetowania przerywaczy termicznych nie
należy podłączać urządzenia za pomocą zewnętrznego włącznika
(np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest
regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.
9. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w
gospodarstwie domowym i nie nadaje się do zastosowań w takich
miejscach jak:
kuchnia dla personelu w sklepie, biurze lub innym miejscu pracy;
gospodarstwa rolne;
B-PJT_WW5000B-MD_SG_DC68-04409J-00_PL.indd 3 2022-05-30  3:05:46
Polski4
Informacje na temat bezpieczeństwa
hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do użytku przez
klientów);
placówki oferujące nocleg i śniadanie; obszary przeznaczone do
użytku zbiorowego w blokach mieszkalnych lub w pralniach.
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji
OSTRZEŻENIE
Instalacja urządzenia musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
Urządzenie jest ciężkie, dlatego należy zachować ostrożność przy jego podnoszeniu.
Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda ściennego zgodnego z lokalną specyfikacją elektryczną. Gniazdo powinno
być używane tylko z tym urządzeniem. Nie wolno używać przedłużacza.
Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego
może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Należy sprawdzić, czy napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są zgodne ze specyfikacją produktu. W przeciwnym
wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Z bolców wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje (takie jak kurz) czy wodę.
Wtyczkę należy odłączyć i przetrzeć ją suchą szmatką.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Wtyczkę należy włożyć do gniazda w taki sposób, aby przewód zasilający biegł w kierunku podłogi.
Podłączenie wtyczki do gniazda w przeciwnym kierunku może uszkodzić kable elektryczne w przewodzie i
spowodować porażenie prądem lub pożar.
Opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne.
Nałożenie przez dziecko worka na głowę może doprowadzić do uduszenia.
W przypadku uszkodzenia urządzenia, wtyczki lub przewodu zasilającego należy skontaktować się z najbliższym centrum
serwisowym.
Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.
Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych ani linii telefonicznej.
Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch lub problemy z urządzeniem.
Nigdy nie należy podłączać przewodu zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy
sprawdzić, czy uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika ani materiałów łatwopalnych.
Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych ani w miejscach wystawionych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody (kropel deszczu).
Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie będzie ono narażone na działanie niskich temperatur.
Niska temperatura (np. mróz) może spowodować pęknięcie rur.
Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu, w którym może ulatniać się gaz.
Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.
Nie wolno używać transformatora prądu.
Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.
Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających ani poluzowanych gniazd.
Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.
B-PJT_WW5000B-MD_SG_DC68-04409J-00_PL.indd 4 2022-05-30  3:05:46
Polski 5
Informacje na temat bezpieczeństwa
Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, kłaść go między
obiektami ani wciskać go za urządzenie.
Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.
Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam przewód zasilający.
Przewód zasilający należy odłączać, przytrzymując go za wtyczkę.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Urządzenie powinno zostać ustawione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.
W przypadku naprawy dokonanej przez nieupoważnionego serwisanta, użytkownika lub w przypadku nieprofesjonalnej
naprawy pralki firma Samsung nie odpowiada za żadne uszkodzenia produktu, obrażenia ciała lub inne problemy
związane z bezpieczeństwem produktu wynikające z próby jego naprawy bez uwzględnienia podanych instrukcji
naprawy i konserwacji. Wszelkie uszkodzenia produktu wynikające z próby jego naprawy przez dowolną osobę niebędącą
certyfikowanym serwisantem firmy Samsung nie będą objęte gwarancją.
Przestrogi dotyczące instalacji
PRZESTROGA
Umiejscowienie urządzenia powinno zapewniać łatwy dostęp do źródła zasilania.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z powodu przebić prądu.
Urządzenie należy umieścić na solidnym i równym podłożu, które utrzyma jego wagę.
W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernych wibracji, przesuwania się lub hałaśliwej pracy urządzenia oraz
innych problemów.
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania
OSTRZEŻENIE
Gdy urządzenie zostanie zalane, należy zamknąć dopływ wody, wyłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym
centrum serwisowym.
Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
Gdy z urządzenia dobiegają dziwne dźwięki, czuć zapach spalenizny lub z urządzenia wydobywa się dym, należy
natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając wtyczki
zasilania. Nie wolno dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania.
Nie wolno używać wentylatora.
Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
Przed utylizacją urządzenia należy usunąć dźwignię drzwiczek pralki.
Dziecko uwięzione wewnątrz urządzenia może się udusić.
Przed użyciem pralki należy usunąć elementy opakowania (gąbki, styropian) przymocowane do spodu pralki.
Nie wolno prać przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikiem do farb, alkoholem lub
innymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.
Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.
Nie wolno otwierać drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysoką temperaturę podczas prania, suszenia lub
wirowania).
B-PJT_WW5000B-MD_SG_DC68-04409J-00_PL.indd 5 2022-05-30  3:05:46

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756