Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Telewizor SAMSUNG UE65AU8002K 65" LED 4K Tizen TV DVB-T2/HEVC/H.265

Powrót
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com
Model Serial No.
USER MANUAL
Przed przystąpieniem do czytania
tej instrukcji obsługi
Wzestawie z tym telewizorem dostarczana jest niniejsza
instrukcja obsługi oraz wbudowana w nim instrukcja
elektroniczna e-Manual ( > Ustawienia > e-Manual).
Ostrzeżenie! Ważne zasady
bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do korzystania z telewizora należy
przeczytać instrukcje bezpieczeństwa. Objaśnienia symboli, które
mogą się znajdować na posiadanym produkcie Samsung można
znaleźć w tabeli poniżej.
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.
PRZESTROGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWPOKRYWY (LUB
TYLNEJ PŁYTY). W ŚRODKU URZĄDZENIA NIE MA
ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK.
WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ
WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.
Ten symbol oznacza wysokie napięcie w
środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek
wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono
dokumentację zawierającą ważne informacje na
temat jego obsługi i konserwacji.
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że
nie jest konieczne połączenie obudowy
urządzenia z przewodem ochronnym
(uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie
występuje na produkcie podłączanym
do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć
niezawodne połączenie z przewodem
ochronnym (uziemiającym).
Napięcie prądu przemiennego: Napięcie
znamionowe oznaczone tym symbolem jest
napięciem prądu przemiennego.
Napięcie prądu stałego: Napięcie
znamionowe oznaczone tym symbolem jest
napięciem prądu stałego.
Przestroga. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie
zapoznania się z odpowiednim dokumentem
w celu uzyskania przez użytkownika dalszych
informacji związanych z bezpieczeństwem.
Zasilanie
Nie wolno powodować przeciążenia gniazdek elektrycznych,
przedłużaczy i zasilaczy, wykraczając poza zakres
nominalnego napięcia i pojemności. Może to spowodować
pożar lub porażenie prądem.
Informacje dotyczące napięcia i prądu można znaleźć w sekcji
specyfikacji zasilania w instrukcji oraz na etykiecie zasilania
na produkcie.
Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby
nie były narażone na przydeptanie bądź przyciśnięcie przez
przedmioty umieszczone na nich lub obok nich. Szczególną
uwagę należy zwrócić na odcinki przewodu w pobliżu wtyczki
i gniazdka elektrycznego oraz w miejscu ich podłączenia do
urządzenia.
Nie wolno wkładać żadnych metalowych przedmiotów do
otworów w urządzeniu. Może to spowodować porażenie
prądem.
W celu uniknięcia porażenia prądem nie należy dotykać
elementów wewnątrz urządzenia. Obudowę urządzenia może
otworzyć jedynie wykwalifikowany serwisant.
Przy podłączaniu przewodu zasilającego należy sprawdzić,
czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Przy odłączania
przewodu zasilającego od gniazdka należy zawsze ciągnąć za
wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód. Nie wolno dotykać
przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo — w szczególności jeśli
z jego wnętrza dochodzą nietypowe dźwięki lub zapachy
należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z
autoryzowanym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy
Samsung.
W celu ochrony urządzenia na wypadek burzy oraz w
przypadku, gdy nie jest używane przez dłuższy czas
(zwłaszcza jeśli w domu zostają małe dzieci, osoby starsze
lub niepełnosprawne), należy odłączyć je od gniazdka
elektrycznego. Należy także odłączyć antenę lub przewód
telewizji kablowej.
Zbierający się kurz może spowodować wydzielanie ciepła i
iskier przez przewód zasilający oraz uszkodzenie izolacji, a
w konsekwencji porażenie prądem, upływ prądu lub pożar.
Należy używać wyłącznie właściwie uziemionej wtyczki i
gniazdka elektrycznego.
Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem
elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia. (Tylko sprzęt
klasy I).
Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy odłączyć telewizor
od gniazdka elektrycznego. Gniazdo sieci elektrycznej i
wtyczka muszą być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby
można było szybko odłączyć to urządzenie od sieci
elektrycznej.
Polski
Polski - 2
Polski
Instalacja
Nie wolno umieszczać urządzenia obok lub powyżej grzejnika
czy innego źródła ciepła ani narażać go na bezpośrednie
działanie światła słonecznego.
Nie wolno stawiać na urządzeniu naczyń z wodą (np. wazonów),
gdyż stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Nie wolno wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu
lub wilgoci.
W przypadku zamiaru instalacji telewizora w miejscu, gdzie
jest on narażony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich
lub niskich temperatur, znacznej wilgoci czy substancji
chemicznych oraz jego całodobowej eksploatacji na przykład
na lotnisku, dworcu kolejowym itp., należy skonsultować się z
autoryzowanym punktem serwisowym Samsung. Konsultacja
jest konieczna, gdyż korzystanie z urządzenia w takich
warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.
Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia lub rozlania
na nie wody.
Mocowanie telewizora na ścianie
Mocując ten telewizor na ścianie, należy
postępować dokładnie według instrukcji podanych
przez producenta. Wprzypadku nieprawidłowego
montażu telewizor może się zsunąć lub upaść,
powodując poważne obrażenia ciała u dzieci lub
dorosłych, oraz może zostać poważnie uszkodzony.
Aby zamówić zestaw uchwytu ściennego firmy Samsung, należy
skontaktować się zcentrum serwisowym firmy Samsung.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku
samodzielnego montażu uchwytu ściennego.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania
z uchwytu ściennego niespełniającego standardów VESA
lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku
niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.
Uchwyt ścienny można zamocować na litej ścianie
prostopadłej do podłogi. Przed zamocowaniem uchwytu
ściennego na powierzchniach innych niż okładzina tynkowa
należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w
celu uzyskania dodatkowych informacji. Montaż telewizora na
suficie lub pochyłej ścianie może doprowadzić do jego upadku
i skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
Wskazane jest dokręcenie wszystkich czterech śrub VESA
podczas montażu zestawu uchwytu ściennego.
Jeśli ma zostać zamontowany zestaw uchwytu ściennego
mocowany do ściany tylko dwiema górnymi śrubami, należy użyć
zestawu uchwytu ściennego Samsung dopuszczającego tego
typu montaż. (W niektórych obszarach geograficznych zestawu
uchwytu ściennego tego typu może nie być w sprzedaży).
Nie wolno montować telewizora przy nachyleniu większym niż 15°.
W tabeli w dokumencie Quick Setup Guide przedstawiono
standardowe wymiary zestawów uchwytu ściennego.
Nie należy instalować zestawu uchwytu ściennego,
kiedy telewizor jest włączony. Może to skutkować
obrażeniami ciała w wyniku porażenia prądem.
Nie używaj wkrętów, które są dłuższe od standardowych
lub nie spełniają standardów VESA dla wkrętów. Zbyt długie
wkręty mogą uszkodzić wnętrze telewizora.
W przypadku uchwytów ściennych, które nie spełniają
standardowych wymagań VESA dla wkrętów, długość
wkrętów może się różnić.
Nie należy dokręcać wkrętów zbyt mocno. Może to
spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego
upadku i spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie
ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
Montaż telewizora na ścianie powinny zawsze przeprowadzać
dwie osoby.
Wprzypadku modeli o przekątnej ekranu 82 i lub
większej montaż telewizora na ścianie powinny zawsze
przeprowadzać cztery osoby.
Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora
Podczas instalowania telewizora należy zachować odstęp co
najmniej 10 cm między telewizorem a innymi powierzchniami
(takimi jak ściany, boki szafek itp.) w celu zapewnienia
prawidłowej wentylacji. Brak prawidłowej wentylacji może
spowodować pożar lub problemy z działaniem produktu na
skutek wzrostu temperatury w jego wnętrzu.
Instalując telewizor przy użyciu podstawy lub uchwytu
ściennego, zdecydowanie zaleca się używanie wyłącznie
elementów dostarczonych przez firmę Samsung. Użycie
elementów innego producenta może spowodować problemy z
produktem lub obrażenia na skutek jego upadku.
Środki ostrożności
Przestroga: W wyniku szarpania, pchania
lub ciągnięcia telewizor może spaść. W
szczególności należy dopilnować, aby dzieci
nie uwieszały się na telewizorze ani nie
powodowały jego destabilizacji. Mogłoby to
spowodować upadek telewizora i w rezultacie
poważne obrażenia lub nawet śmierć. Należy
zawsze zachowywać środki ostrożności
omówione w dołączonej do telewizora ulotce
dotyczącej bezpieczeństwa. W celu poprawy
stabilności oraz bezpieczeństwa można
kupić i zamontować urządzenie chroniące
przed upadkiem i przewróceniem, zgodnie
z informacjami w części „Zabezpieczanie
telewizora przed upadkiem i przewróceniem”.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy umieszczać
telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor
może spaść i spowodować poważne obrażenia,
a nawet śmierć. Wielu obrażeniom, szczególnie
u dzieci, można zapobiec, zachowując poniższe
środki ostrożności:
Polski - 3
Zawsze używaj szafek, stojaków lub metod montażu
zalecanych przez firmę Samsung.
Zawsze używaj mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać ciężar
telewizora.
Zawsze upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź
mebla, na którym stoi.
Zawsze instruuj dzieci, że nie wolno wspinać się na mebel, aby
dosięgnąć telewizora ustawienia bądź jego przycisków, gdyż
jest to bardzo niebezpieczne.
Zawsze układaj przewody i kable podłączone do telewizora w
taki sposób, aby nikt się o nie nie potknął ani ich nie pociągnął.
Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym
miejscu.
Nigdy nie ustawiaj telewizora na wysokich meblach (np.
kredens, biblioteczka) bez przytwierdzenia zarówno mebla,
jak i telewizora do odpowiedniego wspornika.
Nigdy nie ustawiaj telewizora na obrusie lub innych
materiałach położonych na meblu pod telewizor.
Nigdy na telewizorze ani na meblach, na których stoi telewizor,
nie kładź przedmiotów, po które dzieci mogą się wspinać,
takich jak zabawki i piloty.
Podczas przenoszenia posiadanego telewizora w inne miejsce
należy zachować te same, wyżej podane środki ostrożności.
Podczas przenoszenia lub podnoszenia telewizora w celu
zmiany miejsca ustawienia lub czyszczenia należy zwrócić
uwagę, aby nie odłączyć jego podstawy.
Zabezpieczenie telewizora przed upadkiem
1. Mocno przykręć zestaw wsporników do ściany przy użyciu
odpowiednich wkrętów. Upewnij się, że wkręty są dobrze
zamontowane w ścianie.
W zależności od rodzaju ściany konieczne może bużycie
dodatkowych elementów, takich jak kołki rozporowe.
2. Mocno przykręć zestaw wsporników do telewizora przy użyciu
wkrętów odpowiedniej wielkości.
Wymiary wkrętów podano w części dotyczącej
standardowych wkrętów w tabeli w dokumencie Quick
Setup Guide.
3. Połącz wsporniki przymocowane do telewizora i wsporniki
przymocowane do ściany za pomocą wytrzymałej linki, a
następnie dokładnie zwiąż linkę.
Telewizor należy zamontować blisko ściany, aby nie upadł
do tyłu.
Przymocuj linkę, aby wsporniki przymocowane do ściany
znajdowały się na takiej samej wysokości jak wsporniki
przymocowane do telewizora lub niżej.
Działanie
W tym urządzeniu używane są baterie. Przepisy lokalne
dotyczące ochrony środowiska mogą wymagać odpowiedniej
utylizacji baterii. Informacje o utylizacji i recyklingu można
uzyskać u lokalnych władz.
Akcesoria (pilot, baterie itp.) należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
Urządzenia nie wolno upuścić ani uderzyć. W razie uszkodzenia
urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć przewód zasilający i
skontaktować się z punktem serwisowym Samsung.
Nie należy wrzucać baterii ani pilota do ognia.
Nie należy zwierać, demontować ani przegrzewać baterii.
PRZESTROGA: Wymiana baterii pilota na baterie
nieprawidłowego typu stwarza niebezpieczeństwo ich
wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.
OSTRZEŻENIE ABY ZAPOBIEC
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA,
ŚWIECZKI I INNE PRZEDMIOTY Z
OTWARTYM OGNIEM NALEŻY TRZYMAĆ
ZAWSZE Z DALA OD URZĄDZENIA.
Dbanie o telewizor
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego
i przetrzeć urządzenie miękką, suchą szmatką. Nie wolno
używać żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk,
benzyna, alkohol, rozpuszczalniki, środki owadobójcze,
odświeżacze powietrza, smary czy detergenty. Substancje
takie mogą wpłynąć na wygląd telewizora lub spowodować
usunięcie nadruku z powierzchni jego obudowy.
Obudowa i ekran telewizora mogą