Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Listwa SAVIO SAVLZ-09 (3 m) Biały

Powrót
Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa
5 gniazd, 3 m
model: LZ-09
POLSKI Instrukcja obsługi
Przed przystąpieniem do korzystania z zakupionego urządzenia
zaleca się przeczytanie całej instrukcji obsługi.
Dziękujemy za zakup produktu marki Savio!
Jeśli nasz produkt spełnił Twoje oczekiwania, podziel się swoją
opinią z innymi osobami na portalu ceneo.pl, w mediach spo-
łecznościowych lub na stronie sklepu, w którym dokonałeś zaku-
pu. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcesz również pochwa-
lić się naszym urządzeniem na profilu SAVIO na Facebooku.
Jeśli jest coś, co moglibyśmy poprawić w naszych produk-
tach, napisz nam o tym na adres: support@savio.net.pl
Dzięki Twojej opinii będziemy mogli jeszcze lepiej dopasować
produkt do Twoich oczekiwań.
ENGLISH
Power strip surge protector
5 sockets, 3 m
model: LZ-09
User manual
Thank you for choosing Savio product!
If our product meets your expectations, share your opinion
with other people on the portal ceneo.pl, social media or
on the website of the store where you made the purchase.
If you want to show our device on SAVIO Facebook Page,
we will be very pleased.
If there is something that we could improve on our products,
please write to us at support@savio.net.pl
Thanks to your feedback, we will be able to better adapt the
product to your expectations.
Before starting the use of purchased device it is recommended
to read the whole manual.
1. Device installation:
1.1
Connect the plug of the LZ-09 strip to the 230V socket.
1.2
Start the power strip with the On / Off button. The readiness of
the power strip will be signaled by the diode located below the
switch, which will glow red.
1.3
Connect the plugs of the devices to the sockets of the LZ-09
strip.
2. Package content:
SAVIO LZ-09 Power strip surge protector 5 sockets, 3 m.
User manual.
3. Technical specification:
Rated power: 3680 W
Rated voltage: 250 V
Rated frequency: 50 Hz
Rated load current: 16 A
Maximum voltage of
the surge protection: 255 V~
Protection level of the
surge protection: T3
Fuses: 6.3 A 250 V~; Y2 5 A 115°C
Switch: Double pole 16 A 250 V
Number of sockets: 5
Flame-retardant class: V-0
Anti-fire protection: Up to 750°C, Polypropylene
Dimensions: 309×50×40 mm
Weight: 559 g
4. Safety conditions:
Protect from moisture and flooding.
Do not use damaged product.
Carrying out repairs and modifications to the device will void
the warranty and may damage the product.
It is recommended to connect devices with ground protection
(connecting an unprotected ground devices, can be danger-
ous and may cause electric shock).
Connect only to sockets with a ground protection.
Expand the wire before use.
Do not cover.
1. Instalacja urządzenia:
1.1
Podłącz wtyczkę listwy LZ-09 do gniazda 230V.
1.2
Uruchom listwę zasilającą za pomocą przycisku On / Off. Go-
towość listwy zostanie zasygnalizowana poprzez diodę znaj-
dującą się poniżej włącznika, która zaświeci się na czerwono.
1.3
Podłącz wtyczki urządzeń do gniazd listwy LZ-09.
2. Zawartość zestawu:
SAVIO LZ-09 Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa
5 gniazd, 3 m.
Instrukcja obsługi.
3. Specyfikacja techniczna:
Moc obciążenia: 3680 W
Napięcie znamionowe: 250 V
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Prąd znamionowy obciążenia: 16 A
Napięcie maksymalne: 255 V~
Poziom protekcji: T3
Bezpiecznik: 6.3 A 250 V~; Y2 5 A 115°C
Wyłącznik: Dwubiegunowy 16 A 250 V
Ilość gniazd sieciowych: 5
Klasa bezpieczeństwa
pożarowego: V-0
Niepalna obudowa: Do 750°C, Polipropylen
Wymiary: 309×50×40 mm
Waga: 559 g
4. Warunki bezpieczeństwa:
Chronić przed wilgocią i zalaniem.
Nie używać produktu uszkodzonego.
Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia
skutkuje utratą gwarancji, a także może spowodować uszko-
dzenie produktu.
Zaleca się podłączanie urządzeń, których wtyczka wyposa-
żona jest w styk ochronny (podłączenie niezabezpieczonego
urządzenia, może być niebezpieczne i grozić porażeniem prą-
dem elektrycznym).
Podłączać wyłącznie do gniazd z uziemieniem.
Przed użyciem rozwinąć przewód.
Nie zakrywać.
1
2
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym
adresem internetowym: www.savio.net.pl/do-pobrania
PRODUCER:
Elmak Sp. z o.o.
ul. Morgowa 81
35-323 Rzeszów
www.savio.net.pl
HU Az Ön nyelvén található felhasználói kézikönyv a következő címen érhető
el: www.savio.net.pl/en/download
GR Το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
www.savio.net.pl/en/download
CZ Uživatelská příručka ve vašem jazyce je k dispozici na adrese:
www.savio.net.pl/en/download
SK Používateľská príručka vo vašom jazyku je k dispozíciina:
www.savio.net.pl/en/download
DE Das Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache finden Sie unter:
www.savio.net.pl/en/download
RO Manualul de utilizare în limba dvs. este disponibil la:
www.savio.net.pl/en/download
LT Vartotojo kalba jūsų kalba galima rasti
www.savio.net.pl/en/download
LV Lietotāja rokasgrāmata jūsu valodā ir pieejama vietnē:
www.savio.net.pl/en/download
EE Kasutusjuhendi leiate oma keeles all:
www.savio.net.pl/en/download
BG Можете да намерите ръководството за потребителя на вашия език под:
www.savio.net.pl/en/download
FI Löydät käyttöoppaan omalla kielelläsi osoitteesta:
www.savio.net.pl/en/download
FR
Vous pouvez trouver le manuel d'utilisation dans votre langue sur:
www.savio.net.pl/en/download
ES
Puede encontrar el manual de usuario en su propio idioma en:
www.savio.net.pl/en/download
NL U kunt de gebruikershandleiding in uw taal vinden op:
www.savio.net.pl/en/download
HR Korisnički priručnik na vašem jeziku dostupan je na:
www.savio.net.pl/en/download
SE Användarmanualen på ditt språk finnspå:
www.savio.net.pl/en/download
Information of the utilization
of electrical and electronic equipment
This symbol indicates that electrical appliances should not be discarded
with other household waste. Used equipment should be handed over to a lo-
cal collection point for this type of waste or to a recycling center. Please con-
tact your local authorities for information about disposal methods available
in your area. Waste electrical equipment may contain hazardous substan-
Warranty:
The warranty covers a period of 24 months. Independent repairs and modifi-
cations result in automatic loss of the warranty. Warranty card is available for
download on our website:
www.savio.net.pl/en/service
Gwarancja:
Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy. Dokonywanie samodzielnych na-
praw i modyfikacji urządzenia, skutkuje natychmiastową utratą gwarancji.
Karta gwarancyjna dostępna jest do pobrania na stronie:
www.savio.net.pl/serwis
Information for customers and contractors
and communication regarding complaints:
Pursuant to Article 13 section 1 and 2 ofa the General Data Protection Regu-
lation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 (hereinafter referred to as GDPR), please be advised that Elmak Sp. z o.o.,
with its registered seat at ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów becomes the Ad-
ministrator of your personal data. The Specialist for General Data Protection
(SODO) can be contacted in writing to: SODO, Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81;
35-323 Rzeszów, via e-mail address: sodo@elmak.pl, and by phone at +48
(17) 854 98 14. Your personal data will be processed in order to perform the
contract, in accordance with Article 6(1)(b) of the aforementioned regula-
tion, to the extent resulting from tax laws and financial regulations. Recipi-
ents of your personal data include entities authorized by legal regulations
to obtain personal data as well as processing entities providing services
to Elmak Sp. z o.o. Your personal data will be stored on the basis of Adminis-
trator’s legitimate interest. You have the right to access your data, and the
right to rectify, delete or limit processing of your data. You have the right
to lodge a complaint to the supervisory body if you believe that the process-
ing violates the GDPR. The provision of personal data is voluntary, however,
a failure to provide such data may result in a refusal to conclude or in termi-
nation of a contract. Your personal data will not be subjected to automated
decision making, including profiling referred to in Article 22 section 1 and 4 of
the GDPR of April 27, 2016.
Klauzula informacyjna dla klientów, kontrahentów i reklamacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
(zwan ego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym
Państwa dane osobowe jest Elmak Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Morgowa 81; 35-
323 Rzeszów. Ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych (SODO) można
się skontaktować z wykorzystaniem poczty tradycyjnej pod adresem: SODO,
Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów, poczty elektronicznej, pod
adresem e-mail sodo@elmak.pl, oraz telefonicznie, pod numerem +48 (17)
854 98 14. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umo-
wy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia,
w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych. Odbiorcą Pań-
stwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające re-
alizujące usługi na rzecz Elmak Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą prze-
chowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administra-
tora. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Pań-
stwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa da-
nych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie
podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zauto-
matyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
ces (e.g. mercury, lead, cadmium, chromium, phthaltes) which can get into
air, soil and groundwater when leaking from used appliances. Environmen-
tal pollution with these substances leads to their bioaccumulation, causing
lesion of disease in living organisms, which would pose a risk to human and
animal health or life. Households may contribute to environmental prote-
cion by proper waste collection. In such way, hazardous substances from
the equipment are neutralized and valuable secondary raw materials are
reused for production of new equipment.
Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol informuje o zakazie wyrzucania urządzeń elektrycz-
nych razem z innymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenia nale-
ży przekazywać do lokalnego punktu zbierania tego typu odpadów lub
do centrum odzysku surowców wtórnych. W celu uzyskania informacji
o dostępnych na Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontakto-
wać się z władzami lokalnymi. Zniszczony sprzęt elektryczny może zawier
substancje niebezpieczne (m. in. rtęć, ołów, kadm, chrom, ftalany), które
wydostając się ze zużytych akcesoriów przedostają się do powietrza, gleby
i wód gruntowych. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego tymi sub-
stancjami prowadzi do ich bioakumulacji, powodując zmiany chorobowe
w organizmach żywych, co bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu ludzi oraz
zwierząt. Gospodarstwa domowe mogą przyczynić się do ochrony środo-
wiska poprzez prawidłową zbiórkę odpadów. W taki sposób niebezpieczne
substancje ze sprzętu zostają zneutralizowane, a cenne surówce wtórne wy-
korzystane do produkcji nowych urządzeń.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756