Znaleziono w kategoriach:
Ekspres SENCOR SES 1710BK

Instrukcja obsługi Ekspres SENCOR SES 1710BK

Powrót
04/2017
- 1 -
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
PL Ekspres ciśnieniowy
SES 1710BK
04/2017
- 2 -
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
PL Ekspres ciśnieniowy
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.
Zniniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci wwieku od 8 lat oraz osoby
oobniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych iumysłowych lub niewielkim
doświadczeniu iwiedzy, oile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one
pouczone okorzystaniu zurządzenia wbezpieczny sposób i zdają sobie sprawę
zewentualnego niebezpieczeństwa.
Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Czyszczenia ikonserwacji nie mogą
dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że jego
napięcie znamionowe podane na etykiecie jest zgodne znapięciem elektrycznym
wgniazdku.
Urządzenie podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego gniazdka. Zpowodów
bezpieczeństwa nie zalecamy użycia rozgałęźnika ani kabla przedłużającego.
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku wgospodarstwie domowym.
Nie jest przeznaczone do zastosowania wprzestrzeniach, takich jak:
aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu wsklepach, biurach iinnych
miejscach pracy;
pokoje hotelowe lub motelowe iinne pomieszczenia mieszkalne;
fermy rolnicze;
przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze śniadaniem.
Urządzenia nie umieszczaj na parapetach okien, zlewozmywaku zociekaczem lub
niestabilnych powierzchniach. Zawsze umieszczaj go na stabilnej, równej iczystej
powierzchni.
Urządzenia nie umieszczaj na kuchence elektrycznej lub gazowej albo do bliskości
otwartego płomienia.
Nigdy nie używaj urządzenia bezpośrednio wpobliżu wanny, prysznica lub basenu.
Urządzenie należy używać wyłącznie do celów, do których jest przeznaczone.
Używaj urządzenia wyłącznie razem zoryginalnymi akcesoriami dostarczanymi
razem znim.
Podczas pracy urządzenie jest włączone, musi zostać pozostawiona wolna przestrzeń
minimum 15 cm wokół urządzenia inad nim wcelu zapewnienia dostatecznego
przepływu powietrza.
Górną powierzchnię urządzenia używaj tylko do ogrzewania filiżanek. Nie używaj
jej do odkładania przedmiotów.
Pojemnik na wodę napełniaj czystą zimną wodą. Nie wlewaj do niego ogrzanej
wody lub innych cieczy ani nie wkładaj żadnych przedmiotów.
04/2017
- 3 -
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że:
taca ociekowa zkratką zainstalowana jest poprawnie wswoim miejscu;
pojemnik jest napełniony dostateczną ilością wody ijest poprawnie zainstalowany
wswoim miejscu. Poziom wody jednak nie może przekroczyć ryski maksimum.
Zanim rozpoczniesz zaparzać kawę, upewnij się, że dźwignia jest poprawnie
przymocowana do głowicy zaparzającej. Podczas procesu zaparzania kawy powstaje
ciśnienie wwigni idlatego nie manipuluj znią podczas pracy. Wprzeciwnym
przypadku może dojść do niebezpiecznej sytuacji.
Ostrzeżenie:
Niepoprawne użytkowanie może prowadzić do skaleczeń.
Podczas pracy urządzenia bądź nadzwyczaj ostrożnym, by nie doszło do poparzenia
gorącą wodą lub parą.
Podczas używania urządzenia regularnie sprawdzaj stan wody wpojemniku. Jeżeli
poziom wody spadnie poniżej ryski minimum, uzupełnij ją. Przed uzupełnieniem
wody urządzenie najpierw wyłącz iodłącz od gniazdka sieciowego.
Urządzenie jest wyposażone wbezpiecznik termiczny, który wyłączy je, kiedy pompa
pracuje bez obciążenia, by nie doszło do jej uszkodzenia. Jeżeli taka sytuacja będzie
miała miejsce, odłącz przewód zasilający od gniazdka iurządzenie zostaw przez
30minut do ostygnięcia. Potem można ponownie zniego korzystać.
Dostępne powierzchnie urządzenia są zagrzane podczas pracy ipo zakończeniu
pracy zpowodu ciepła resztkowego. Nie dotykaj zagrzanych powierzchni.
Urządzenie zawsze wyłącz iodłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli nie będzie
ywane, jeżeli zostawiasz go bez nadzoru, przed jego demontażem lub montażem,
przed napełnianiem pojemnika, przed przemieszczeniem lub czyszczeniem. Przed
przemieszczeniem iczyszczeniem zostaw urządzenie całkowicie ostygnąć. Nie
przemieszczaj urządzenia zfiliżanką kawy umieszczoną na kratce tacki ociekowej
albo zfiliżankami umieszczonymi na powierzchni do ich ogrzewania.
Urządzenie ijego akcesoria utrzymuj wczystości. Czyszczenie ikonserwację wykonuj
zgodnie zinstrukcjami podanymi wrozdziale Konserwacja iczyszczenie. Urządzenia
nie myj pod cieknącą wodą ani nie zanurzaj go wwodzie lub innym płynie.
Dbaj oto, by przewód zasilający nie zetknął się zgorącą powierzchnią albo by nie
doszło do polania wtyczki przewodu zasilającego.
Urządzenie odłączaj od gniazdka ciągnąć za wtyczkę, nie jednak ciągnąc za przewód
zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć do
fachowego punktu serwisowego, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji.
Nie wolno używać urządzenia zuszkodzonym przewodem zasilającym.
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam
ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy należy powierz
autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją wurządzenie narażasz się na ryzyko utraty
ustawowego prawa wynikającego zroszczeń do wad gwarancji jakości.
04/2017
- 4 -
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
1
2
6
3
A
10
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
19
17
18
04/2017
- 5 -
Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
PL Ekspres ciśnieniowy
Instrukcja obsługi
Przed użyciem tego urządzenia prosimy odokładne zaznajomienie się
zniniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego
typu. Prosimy korzystać zurządzenia tylko tak, jak jest to opisane winstrukcji
użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania
wprzyszłości.
Minimalnie w czasie trwania roszczeń z wadliwej realizacji, ewent.
ustawowej gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie
transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu ipotwierdzenie zakresu
odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. Wrazie transportu
zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od
producenta.
OPIS URZĄDZENIA
A1 Powierzchnia do ogrzewania
filiżanek
A2 Wskaźnik świetlny włączenia
A3 Wskaźnik temperatury wody
do przyrządzania kawy
A4 Wskaźnik temperatury wody
do dozowania pary
A5 Przycisk do przełączania
pomiędzy trybem przyrządzania
kawy idozowaniem pary
A6 Głowica zaparzająca
A7 wignia zwylotem kawy
A8 Wyjmowana kratka
A9 Wyjmowana tacka ociekowa
A10 Pokrywka uchylna zuchwytem
A11 Wyjmowany pojemnik na wodę
oobjętości 1,5 l
A12 Selektor obrotowy z3 trybami
– przyrządzanie kawy , tryb
gotowości idozowanie pary
A13 Bojler (bez rysunku)
A14 Obrotowa rurka do pary
A15 Zdejmowana końcówka do
spieniania mleka
A16 Przełącznik ON/OFF
(włączone/wyłączone)
A17 Filtr nierdzewny dla 1 filiżanki
kawy
A18 Filtr nierdzewny dla 2 filiżanek
kawy
A19 Miarka do kawy zubijakiem
PRZED PIERWSZYM ZASTOSOWANIEM URZĄDZENIA
1. Zurządzenia zdejmij kompletny materiał opakowaniowy, folie ochronne,
metki reklamowe oraz etykiety.
2. Urządzenie zawsze umieszczaj na równej, suchej i czystej powierzchni.
Z urządzenia wyjmij pojemnik na wodę A11, opłucz go czystą wodą
zdodatkiem małej ilości neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie
dokładnie opłucz go pod czystą cieknącą wodą, wysusz i umieść
zpowrotem wswoim miejscu.
3. Wyjmowaną tackę ociekową A9 z kratką A8 wyjmij, wytrzyj zwilżoną
szmatką, wysusz iwłóż zpowrotem do dolnej części urządzenia.
4. Dźwignię A7, miarkę do kawyA19 ifiltry nierdzewne A17 orazA18 umyj
pod czystą bieżącą wodą zdodatkiem środka do mycia naczyń. Następnie
opłucz wczystej wodzie iwysusz.
5. Powierzchnię zewnętrzną urządzenia wytrzyj delikatnie zwilżoną
ściereczką, anastępnie wytrzyj do sucha.
6. Zanim przygotujesz pierwszą filiżankę kawy, uruchom urządzenie na około
60 sekund bez obciążenia, tj. z pojemnikiem A11 napełnionym wodą,
tylko bez kawy ubitej w filtrze. Wten sposób dojdzie do wyczyszczenia
komponentów i głowicy zaparzającej A6. Pod dźwignią A7 musi być
umieszczone dostatecznie duże naczynie, do którego wyciekać będzie
gorąca woda. Instrukcje do uruchomienia urządzenia podane są
wrozdziale Obsługa urządzenia.
OBSŁUGA URZĄDZENIA
1. NAPEŁNIANIE POJEMNIKA NA WODĘ
1.1 Pojemnik na wodę A11 chwyć za uchwyt A10. Podnieś go iwyjmij ztylnej
części urządzenia.
1.2 Napełń go zimną wodą do picia aż do ryski maksimum, włóż go do
urządzenia i uchyl wieko z uchwytem A10. Pojemnik A11 musi być
poprawnie umieszczony w swoim miejscu, by z niego mogła być
pompowana woda do bojlera A13.
Notatka:
Woda, którą uzupełniasz do pojemnika A11, powinna mieć idealnie
temperaturę otoczenia (około 25 °C). Zbyt zimna woda może
wnegatywny sposób wpływać na smak napoju kawowego.
Uwaga:
Maksymalna pojemność pojemnika A11 wynosi 1,5 l wody. Nie
przepełniaj go.
Nigdy nie napełniaj pojemnika A11 ciepłą lub ogrzaną wodą, wodą
gazowaną albo innymi płynami, jak np. mleko.
Pojemnika A11 nie napełniaj, kiedy umieszczony jest wurządzeniu.
Grozi to polaniem urządzenia albo przepełnieniem pojemnika A11.
1.3 Resztę wody nie zostawiaj wpojemniku A11 dłużej niż przez jeden dzień.
Do przygotowania wysokiej jakości kawy trzeba użyć zawsze świeżej
wody. W przeciwnym wypadku może to negatywnie wpływać na smak
przygotowanego napoju kawowego.
2. WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
2.1 Wtyczkę przewodu sieciowego podłącz do gniazdka sieciowego. Upewnij
się, że wpojemniku A11 uzupełniona została świeża woda, że tacka A9
ikratka A8 zainstalowane są wswoim miejscu, iże selektor obrotowy A12
ustawiony jest wpozycji trybu gotowości.
2.2 Do włączenia urządzenia ustaw przełącznika A16 do pozycji ON (włączone).
Zapali się wskaźnik A2.
2.3 Pod głowicę zaparzającą A6 umieść kubek, do którego wyciekać będzie
gorąca woda. Upewnij się, że przycisk A5 jest wciśnięty wpozycji, która
przeznaczona jest dla trybu do przygotowania kawy. Selektor A12 ustaw
w pozycji do przygotowania kawy. Kiedy z głowicy zaparzającej A6
zacznie wyciekać woda, wróć selektor A12 zpowrotem do pozycji trybu
gotowości. Ten krok wykonywany jest po włączeniu urządzenia z tego
powodu, by doszło do przepompowania wody zpojemnika A11 do bojlera
A13. Wbojlerze A13 woda ogrzewana jest do optymalnej temperatury do
zaparzania kawy.
3. OGRZANIE URZĄDZENIA IFILIŻANEK
3.1 Przygotowanie jakościowego espresso wymaga nagrzania urządzenia,
dźwigni A7, filtra A17 albo A18 i filiżanek. To wykonasz w następujący
sposób.
3.2 Na powierzchnię A1 połóż puste filiżanki dnem do góry izostaw je zagrzać.
3.3 Wybierz typ filtra A17 albo A18 iwłóż go do dźwigni A7 tak, by do niej
poprawnie wpadł po całym obwodzie. Dźwignię A7 włóż pod głowicę
zaparzającą A6 tak, by rękojeść skierowana była w lewo. Pozycja ta
oznakowana jest napisem „INSERT“ (włóż) na przednim panelu urządzeniu.
Do przymocowania dźwigni A7 do głowicy zaparzania A6 przestaw
rękojeść wprawo do pozycji „LOCK“ (zamknij).
3.4 Zaczekaj, dopóki nie zapali się wskaźnik A3 iselektor A12 ustaw ponownie
wpozycji do przyrządzania kawy. Zwylotu dźwigni A7 zacznie wyciekać
gorąca woda do kubka umieszczonego pod wylotem. Kiedy wskaźnik A3
zgaśnie, selektor A12 wróć zpowrotem do trybu gotowości. Usuń kubek
zgorącą wodą. Teraz proces zagrzania jest zakończony.
4. PRZYRZĄDZANIE KAWY
4.1 Dźwignię A7 wyjmij zrządzenia ifiltr wyczyść papierową serwetką.
4.2 Dźwignię A7 połóż na równej powierzchni ido filtra wsyp odpowiednią
ilość kawy. Filtr dla jednej filiżanki kawy A17 napełniany jest jedną miarką
A19 mielonej kawy wypełnioną po brzeg. Filtr dla dwu filiżanek kawy A18
napełniany jest podwójną ilością kawy. Jedna miarka A19 wypełniona po
brzeg to odpowiednik 7 g mielonej kawy. Kawę w filtrze równomiernie
rozmieść iubij płaskim końcem miarki A19.
4.3 Brzegi filtra A17 albo A18 dokładnie pozbaw resztek mielonej kawy.
Dźwignię A7 włóż pod głowicę zaparzającą A6 tak, by rękojeść skierowana
była w lewo. Pozycja ta oznakowana jest napisem „INSERT“ (włóż) na
przednim panelu urządzeniu. Do przymocowania dźwigni A7 do głowicy
zaparzania A6 przestaw rękojeść wprawo do pozycji „LOCK“ (zamknij).
4.4 Pod dźwignię A7 umieść jedną albo dwie zagrzane filiżanki. Dbaj oto, by
filiżanki znajdowały się pod wylotem.
4.5 Kiedy zapali się wskaźnik A3, selektor A12 ustaw wpozycji do przyrządzania
kawy. Wprzeciągu chwili kawa zacznie wyciekać do filiżanek.
Notatka:
Podczas ekstrakcji kawy może dojść do zgaszenia wskaźnika A3.
Tym sygnalizowany jest spadek temperatury wody wbojlerze A13.
Kiedy bojler A13 ogrzeje wodę do temperatury optymalnej do
przyrządzania kawy, wskaźnik A3 znowu się zapali.
Kiedy wfiliżance znajduje się wymagana ilość kawy, ustaw selektor A12
do pozycji trybu gotowości. Tym zostanie ekstrakcja kawy zakończona.
Ekstrakcja napoju kawowego espresso powinna znajdować się pomiędzy
20 aż 30 sekundami i objętość płynu w filiżance powinna wynosić od
20 do 30 ml.
4.6 Jeżeli nie napełnisz filtra mieloną kawą, możesz do filiżanki nalać tylko
gorącą wodę, na przykład na herbatę, gorącą czekoladę itp.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756