Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Ekspres SENCOR SES 4900SS Srebrny

Powrót
- 1 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s. 03/2020
PL Ekspres ciśnieniowy
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
SES 4900SS
- 2 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s. 03/2020
PL Ekspres do kawy
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE IZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ
Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci wwieku 8 lat
istarsze lub osoby zobniżonymi zdolnościami fizycznymi,
zmysłowymi lub psychicznymi, bądź z niedostatecznymi
doświadczeniami lub wiedzą, oile znajdują się pod nadzorem,
lub jeśli zostały pouczone obezpieczny sposób eksploatacji
urządzenia izrozumiały potencjalne niebezpieczeństwa.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia ikonserwacji
nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany
nadzór.
Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę
należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym,
aby uniknąć powstania niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się
ywania urządzenia zuszkodzonym przewodem zasilającym.
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
wgospodarstwie domowym. Nie jest przeznaczone do użytku
wtakich miejscach, jak:
– aneksy kuchenne dla personelu wsklepach, biurach iinnych
miejscach pracy;
– pokoje hotelowe lub motelowe iinne pomieszczenia mieszkalne;
– gospodarstwa rolne;
– placówki świadczące usługi noclegowe ze śniadaniem.
Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki
przewodu zasilającego wwodzie ani winnej cieczy.
Wystrzegaj się kontaktowi przewodu zasilającego iwtyczki
zwodą lub inną cieczą.
- 3 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s. 03/2020
Używaj urządzenia zgodnie zzaleceniami podanymi winstrukcji
obsługi. Wprzeciwnym przypadku może dojść do powstania
poparzeń, uszkodzenia urządzenia lub powstania niebezpiecznej
sytuacji.
Ostrzeżenie:
Gorąca powierzchnia
Dostępne powierzchnie urządzenia są gorące zarówno
podczas pracy urządzenia, jak również po zakończeniu pracy,
wwyniku działania ciepła resztkowego. Nie dotykaj zagrzanych
powierzchni.
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego
upewnij się, że jego napięcie znamionowe podane na etykiecie
jest zgodne znapięciem elektrycznym wgniazdku.
Urządzenie podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego
gniazdka. Zpowodów bezpieczeństwa nie zalecamy użycia
rozgałęźnika ani kabla przedłużającego.
Urządzenia nie umieszczaj na parapetach okien, zlewozmywaku
zociekaczem lub niestabilnych powierzchniach. Urządzenie
zawsze umieszczaj go na stabilnej, równej iczystej powierzchni.
Nie umieszczaj urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej
albo wbliskości otwartego płomienia.
Nigdy nie używaj urządzenia bezpośrednio wpobliżu wanny,
prysznica lub basenu.
Urządzenie należy używać wyłącznie do celów, do których jest
przeznaczone.
Używaj urządzenia wyłącznie razem zoryginalnymi akcesoriami
dostarczanymi razem znim.
Podczas pracy urządzenia musi być pozostawiona wolna
przestrzeń co najmniej 15cm dookoła urządzenia inad nim,
aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza.
- 4 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s. 03/2020
Górnej powierzchni urządzenia używaj wyłącznie do ogrzewania
liżanek. Nie używaj jej do odkładania przedmiotów.
Pojemnik na wodę napełniaj czystą zimną wodą. Nie wlewaj do
niego ogrzanej wody lub innych cieczy ani nie wkładaj żadnych
przedmiotów.
Przed włączeniem urządzenia upewnij się, czy:
– taca ociekowa zkratką jest zainstalowana poprawnie wswoim
miejscu;
– pojemnik jest napełniony dostateczną ilością wody i jest
poprawnie zainstalowany wswoim miejscu. Poziom wody jednak
nie może przekroczyć ryski maksimum.
Zanim przystąpisz do zaparzania kawy, upewnij się, że dźwignia
jest poprawnie przymocowana do głowicy zaparzającej. Wtrakcie
procesu parzenia kawy wwigni powstaje ciśnienie, dlatego
nie wolno jej ruszać wtrakcie pracy. Wprzeciwnym przypadku
może dojść do niebezpiecznej sytuacji.
Ostrzeżenie:
Nieprawidłowe użycie może prowadzić do zranienia.
Podczas pracy urządzenia zachowaj szczególną ostrożność, aby
nie doszło do poparzenia gorącą wodą lub parą.
Podczas używania urządzenia regularnie sprawdzaj stan
wody wpojemniku. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej ryski
minimum, uzupełnij ją. Przed uzupełnieniem wody urządzenie
najpierw wyłącz iodłącz od gniazdka sieciowego.
Urządzenie jest wyposażone wbezpiecznik termiczny, który
wyłączy urządzenie, wprzypadku pracy pompy bez obciążenia,
aby nie doszło do jej uszkodzenia. Jeśli wystąpi taka sytuacja
odłącz przewód zasilający zgniazdka ipozostaw urządzenia na
co najmniej 30 minut aby ostygło. Po czym można ponownie
zniego korzystać.
- 5 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s. 03/2020
Urządzenie zawsze wyłącz iodłącz od gniazdka sieciowego,
jeżeli nie będzie używane, jeżeli zostawiasz go bez nadzoru,
przed jego demontażem lub montażem, przed napełnianiem
pojemnika, przed przemieszczeniem lub czyszczeniem.
Przed przemieszczeniem iczyszczeniem zostaw urządzenie
całkowicie ostygnąć. Nie przemieszczaj urządzenia zliżanką
kawy umieszczoną na kratce tacki ociekowej albo zliżankami
umieszczonymi na powierzchni do ich ogrzewania.
Urządzenie ijego akcesoria utrzymuj wczystości. Czyszczenie
i konserwację wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi
wrozdziale Konserwacja iczyszczenie. Urządzenia nie myj pod
cieknącą wodą ani nie zanurzaj go wwodzie lub innym płynie.
Wystrzegaj się, aby nastąpił kontakt przewodu zasilającego
zgorącą powierzchnią lub do polania wodą lub inną cieczą
wtyczki przewodu zasilającego.
Urządzenie odłączaj od gniazdka pociągnąć za wtyczkę, anie za
przewód zasilający. Wprzeciwnym wypadku mogłoby dojść do
uszkodzenia przewodu lub gniazdka.
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj
urządzenia we własnym zakresie ani wżaden sposób go nie
przerabiaj. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego
punktu serwisowego. Ingerując wurządzenie narażasz się na
ryzyko utraty ustawowego prawa ztytułu wadliwego świadczenia
lub gwarancji jakości.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756