Znaleziono w kategoriach:
Klimatyzator SENCOR SAC MT9021C

Instrukcja obsługi Klimatyzator SENCOR SAC MT9021C

Powrót
10/2019
- 1 -
Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
PL Klimatyzator przenośny
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
SAC MT9020C / SAC MT9021C
SAC MT1220C / SAC MT1224CH
SAC MT1225CH
10/2019
- 2 -
Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
PL Klimatyzator przenośny
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA
WPRZYSZŁOŚCI.
Symbol ten oznacza, że niedotrzymanie wskazówek może stwarzać
ryzyko śmierci lub poważnego zranienia.
OSTRZEŻNIE: Aby uniknąć ryzyka nastania śmierci lub
zranienia użytkownika lub innych osób izniszczenia mienia,
należy dotrzymywać następujących wskazówek. Niepoprawna
eksploatacja wwyniku niedotrzymania wskazówek może być
przyczyną nastania śmierci, zranienia ub szkody.
Zniniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci wwieku od 8 lat oraz osoby
oobniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych iumysłowych lub
niewielkim doświadczeniu iwiedzy, oile jest nad nimi sprawowany nadzór
lub zostały one pouczone okorzystaniu zurządzenia wbezpieczny sposób
izdają sobie sprawę zewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci bez nadzoru
nie mogą wykonywać czyszczenia ikonserwacji przeznaczonej do wykonania
przez użytkownika. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby zapobiec powstaniu
niebezpiecznej sytuacji. Zabrania się używania urządzenia zuszkodzonym
kablem sieciowym.
Urządzenie musi być przechowywane w taki sposób aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym.
Urządzenie musi być przechowywane wdobrze wentylowanym otoczeniu,
gdzie wymiary pomieszczenia odpowiadają wymiarom pomieszczenia
określonego do pracy.
Urządzenie musi być przechowywane wpomieszczeniu, gdzie nie ma stale
działającego otwartego ognia (np. działająca kuchenka gazowa) ani źródeł
wzniecenia ognia (np. działający grzejnik elektryczny).
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, czy napięcie
nominalne podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne
znapięciem elektrycznym gniazdka.
10/2019
- 3 -
Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka
sieciowego.
Gniazdko musi być swobodne dostępne, aby wrazie konieczności była
możliwość szybkiego odłączenia przewodu od źródła energii elektrycznej.
Urządzenie jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach
domowych, biurach ipodobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie używaj
wpomieszczeniach zdużym zapyleniem lub wilgotnością jak np. pralnie lub
łazienki, wpomieszczeniach, gdzie są składowane łatwopalne substancje
chemiczne lub wybuchowe, wśrodowisku przemysłowym ani na zewnątrz.
Nie umieszczaj urządzenia wpobliżu otwartego ognia lub urządzeń, które
są źródłem ciepła.
Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni jak np. dywan
zgęstym długim włosiem.
Urządzenie może być używane tylko na suchej, stabilnej, gładkiej ipoziomej powierzchni.
Urządzenie jest wyposażone w kółeczka jezdne i dlatego podczas
obsługiwania go należy uważać, aby np. nie spadło ze schodów albo nie
zjechało po pochyłej powierzchni. Wrazie potrzeby należy zabezpiecz
kółeczka ogranicznikami.
Do składania urządzenia używaj wyłącznie oryginalnych części. Zanim
zaczniesz składać urządzenie upewnij się, że jest wyłączone iodłączone od
gniazdka sieciowego.
Przed podłączeniem do gniazdka upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo
złożone zgodnie zzaleceniami podanymi wniniejszej instrukcji obsługi.
Nie dotykaj urządzenia mokrymi ani wilgotnymi rękami. Dotyczy to
wszczególności sytuacji, gdy jest ono podłączone do gniazdka.
Nie wystawiaj urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody ani nie
zanurzaj go wwodzie lub winnej cieczy.
Nie zarywaj otworów do zasysania iodprowadzania powietrza, ani nie
wkładaj do nich żadnych przedmiotów. Wprzeciwnym wypadku mogło by
dojść do uszkodzenia urządzenia.
Podczas pracy musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca pozwalającego
na obieg powietrza, co najmniej 30cm zkażdej strony urządzenia.
Nie narażaj się na działanie chłodnego powietrza przez dłuższy czas. Może
to mieć niekorzystny wpływ na twoje zdrowie.
Do włączania lub wyłączania urządzenia zawsze używaj odpowiednich
przycisków na panelu sterowania lub na pilocie. Nie wyłączaj urządzenia
poprzez wyciągnięcie przewodu zgniazdka.
10/2019
- 4 -
Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
Zawsze wyłącz iodłącz zgniazdka urządzenie, jeśli pozostawiasz je bez
nadzoru, jeśli nie będziesz go używać lub przed przemieszczeniem,
demontażem albo czyszczeniem.
Nie próbuj demontować zewnętrznej powłoki urządzenia.
Odłącz urządzenie zgniazdka sieciowego poprzez pociąganie za wtyczkę,
a nie za przewód. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu
zasilającego lub gniazdka.
Nie używaj urządzenia jeśli jest uszkodzone, zuszkodzonym przewodem
lub wtyczką.
Urządzenie przechowuj wpozycji pionowej. Transportować możesz je
wpozycji pionowej lub nachylone na bok. Jeśli już używałeś urządzenia,
upewnij się, że cały kondensat jest spuszczony. Po przewiezieniu odczekaj
co najmniej 1 godzinę, zanim zaczniesz używać urządzenia.
Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub
zanurzone wwodzie. Aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj sam
urządzenia ani nie modyfikuj go wżaden sposób. Wszystkie naprawy należy
zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Ingerując wurządzenie
narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę
gwarancji jakości.
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z instrukcjami instalacji.
Niepoprawna instalacja może spowodować wyciek wody, porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Aby zabronić wybuchu pożaru lub porażeniu prądem elektrycznym, zabrania
się eksploatacji urządzenia zwłącznikiem czasowym lub innym podobnym
sprzętem, które może samowolnie uruchomić urządzenie.
Urządzenie musi zostać zainstalowane zgodnie zwewnątrzkrajowymi
przepisami narodowymi dot. instalacji elektrycznych.
Niniejszy wyrób użyj wyłącznie do celów, które opisane są wniniejszej
instrukcji obsługi. Wprzeciwnym razie może prowadzić to do uszkodzenia
albo nadmiernego hałasu lub drgań.
Używaj wyłącznie akcesoriów iczęści, które dostarczane są zurządzeniem oraz
narzędzia dosłownie przeznaczone do instalacji. Użycie niestandardowych
części iakcesoriów może prowadzić do wycieku wody, porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, skaleczenia lub uszkodzenia majątku.
NIE ZMIENIAJ długości przewodu zasilającego jednostki inie używaj do jej
zasilania kabla przedłużającego.
10/2019
- 5 -
Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
NIE PODŁĄCZAJ jednostki do gniazdka, do którego podłączone są już inne
urządzenia elektryczne. Niepoprawny wybór zasilania elektrycznego może
prowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Nie przekrywaj przewodu dywanem. Nie umieszczaj na przewodzie dywanów,
listw ani innych posadzek. Nie umieszczaj kabla pod meblami ani sprzętem.
Przewód umieszczaj tam, gdzie nikt nie może go przejechać ani zaczepić się
oniego. Jeżeli do tego dojdzie, natychmiast odłącz jednostkę od gniazdka.
Jeżeli jednostka podczas używania zostanie wywrócona, wyłącz ją
inatychmiast odłącz od głównego źródła zasilania. Wizualnie sprawdź, czy
nie doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia jednostki. Jeżeli podejrzewasz,
iż jednostka zostało wjakikolwiek sposób uszkodzona, zażądaj pomocy
pracownika technicznego albo serwis kliencki.
Podczas burzy zasilanie musi być odłączone, aby przy uderzeniu piorunu
nie doszło do uszkodzenia urządzenia.
Odłącz zasilanie urządzenia, jeżeli stwarza specyficzny dźwięk albo wychodzi
zniego zapach lub dym.
Należy przeczytać niniejszą instrukcję.
Ostrzeżenie:
Niebezpieczeństwo wybuchu ognia.
SPECYFICZNE OSTRZEŻENIA DLA URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH ZCZYNNIKIEM
CHŁODZĄCYM R290
Dokładnie zapoznaj się zostrzeżeniami.
Do wykonywania odmrażania iczyszczenie nie używaj innych narzędzi niż
tych, które zaleca producent.
To urządzenie trzeba umieścić wśrodowisku bez obecności źródeł zapłonu
działających na stałe (na przykład otwarty ogień, urządzenia na gaz lub
urządzenia ) elektryczne.
Nie wierć go ani nie zapalaj go.
Gazy chłodnicze mogą być bezwonne.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756