Znaleziono w kategoriach:
Odkurzacz SENCOR SVC 0740BL-EUE3

Instrukcja obsługi Odkurzacz SENCOR SVC 0740BL-EUE3

Powrót
- 1 - 07/2019
2019
PL Odkurzacz bezprzewodowy 2 w1
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
SVC 0740BL
SVC 0741YL
- 2 - 07/2019
2019
PL Odkurzacz bezprzewodowy 2 w1
Ważne wskazówki bezpieczeństwa
PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE IZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ
Niniejszy odkurzacz mogą obsługiwać dzieci wwieku 8lat oraz starsze lub
osoby zobniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami
lub też zniedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, oile znajdują się
pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim
wbezpieczny sposób irozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
Dzieci nie mogą bawić się zurządzeniem Czyszczenia ikonserwacji nie mogą
dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
Jeżeli adapter sieciowy jest uszkodzony należy zastąpić go oryginalnym
typem. Wszelkie naprawy adaptera należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym adapterem
sieciowym.
Używaj odkurzacza wyłącznie razem z oryginalnym adapterem oraz
akcesoriami dostarczanymi razem znim.
Odkurzacz ijego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci poniżej 8 roku życia.
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, należy odłącz
adapter sieciowy od gniazdka.
Niniejszy odkurzacz jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach
domowych, biurach oraz w pomieszczeniach podobnego rodzaju. Nie
korzystaj zniego wśrodowisku przemysłowym.
Ne narażaj odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
inie umieszczaj go wpobliżu otwartego płomienia lub urządzeń, które są
źródłem ciepła.
Przed podłączeniem adaptera sieciowego do gniazdka upewnij się, że
napięcie nominalne podane na etykiecie odkurzacza jest zgodne znapięciem
elektrycznym wgniazdku.
Uważaj, by przewód zasilający adaptera sieciowego nie dotykał gorących
powierzchni lub ostrych przedmiotów. Umieść przewód zasilający adaptera
sieciowego tak, aby nie można było potykać się oniego.
Odkurzacza ani jego adaptera sieciowego nie zanurzaj wwodzie ani innej
cieczy oraz nie myj go pod ciekącą wodą.
Przed włączeniem odkurzacza upewnij się, że pojemnika na kurz jest
- 3 - 07/2019
2019
poprawnie zainstalowany ifiltry zostały poprawnie włożone.
Przestrzegaj, aby podczas pracy odkurzacza nie były zablokowane otwory
wylotu powietrza lub otwór ssący.
Odkurzacza nie stosuj do odkurzania:
zapalonych papierosów, palących się przedmiotów, zapałek lub
rozpalonego popiołu;
wody iinnych cieczy;
substancji łatwopalnych albo lotnych;
ostrych przedmiotów, np. czerepy, igły, szpilki itp.;
mąki, tynku, cementu iinnych materiałów budowlanych;
większych kawałków papieru albo torebek plastikowych, które mogą lekko
zablokować otwór ssący.
Podczas odkurzania niektórych rodzajów podłóg lub wykładzin
podłogowych może dojść do wyładowania elektrostatycznego, które nie
jest niebezpieczne dla użytkownika.
Odkurzacz zawsze wyłącz po zakończeniu eksploatacji, przed czyszczeniem
albo przed włożeniem do stacji ładującej.
Przed czyszczeniem ipo zakończeniu ładowania odłącz adapter sieciowy od
gniazdka.
Adapter sieciowy odłączaj od gniazdka elektrycznego wyciągając za
wtyczkę, anie za przewód. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia adaptera
sieciowego lub gniazdka.
Nie używaj odkurzacza, jeśli nie działa prawidłowo, został uszkodzony lub
zanurzony w wodzie. Nie naprawiaj sam odkurzacza ani w żaden sposób
go nie zmieniaj. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego
punktu serwisowego. Ingerując wurządzenie narażasz się na ryzyko utraty
ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę gwarancji jakości.
Proszę o uważne przeczytanie instrukcji obsługi i zapoznanie się
zwszystkimi ostrzeżeniami iinstrukcjami.
Ostrzeżenie:
baterii nie demontuj, nie deformuj, nie narażaj na
uderzenia, nie powoduj zwarć ani nie wystawiaj na
działanie temperatur powyżej 60°C; nie wrzucaj do ognia.
Grozi niebezpieczeństwo powstania pożaru i oparzeń.
Przed użyciem wyrobu dokładnie przeczytaj wszystkie
instrukcje dotyczące jego obsługi.
- 4 - 07/2019
2019
1
2
4
3
A
5
6
7
8
9
10
11
13
12
14
19
18
15
16
17
- 5 - 07/2019
2019
B

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756