Znaleziono w kategoriach:
Odkurzacz SENCOR SVC 45BK-EUE3

Instrukcja obsługi Odkurzacz SENCOR SVC 45BK-EUE3

Powrót
Odkurzacz do podłóg
Instrukcja obsługi
PL
PL-1
Copyright © 2018, Fast ČR, a.s. Revision 08/2018
SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR /
SVC 45RD / SVC 45WH
Przed uruchomieniem tego produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi, nawet w przypadku,
jeśli masz już doświadczenie w posługiwaniu się podobnymi urządzeniami. Z wyrobu należy korzystać
wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego
zastosowania w przyszłości.
Przynajmniej przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie łącznie z wewnętrznym
materiałem pakowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną. W razie transportu urządzenie należy
zapakować w oryginalne pudełko producenta, żeby zapewnić maksymalne zabezpieczenie wyrobu
podczas transportu (na przykład przeprowadzka albo wysyłka do serwisu).
PL-2
PL
Odkurzacz do podłóg
SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH
Copyright © 2018, Fast ČR, a.s. Revision 08/2018
SPIS TREŚCI
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ........................................ 3
OPIS ODKURZACZA ................................................................... 5
ZŁOŻENIE ODKURZACZA ............................................................... 6
INSTRUKCJA UŻYCIA .................................................................. 6
PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA ...................................................... 8
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE .......................................................... 8
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ....................................................... 10
DANE TECHNICZNE ................................................................... 10
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ........................................................... 11
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH .................... 12
ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM ................... 12
Odkurzacz do podłóg
SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH
PL
PL-3
Copyright © 2018, Fast ČR, a.s. Revision 08/2018
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYT I ZACHOW JE NA
PRZYSZŁOŚĆ.
Z niniejszego odkurzacza mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat
oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych
i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile
jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone
o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie
sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny
się bawić odkurzaczem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą
dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
Odkurzacz i jego przewód zasilający należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
Niniejszy odkurzacz jest przeznaczony do użytku
w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju
pomieszczeniach. Nie korzystaj z niego w środowisku
przemysłowym.
Odkurzacza nie narażaj na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego płomienia
lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka
sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na
etykiecie odkurzacza jest zgodne z napięciem elektrycznym
w gniazdku.
Uważaj, by przewód zasilający nie dotykał gorących
powierzchni lub ostrych przedmiotów.
Odkurzacza nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy oraz nie
myj go pod ciekącą wodą.
Przed włączeniem odkurzacza upewnij się, że założony
został filtr pyłowy oraz że mikrofiltr wlotowy i wylotowy,
zainstalowany jest w swoim miejscu.
Dbaj o to, by podczas pracy odkurzacza nie były blokowane
otwory wylotu powietrza lub otwór ssący.
PL-4
PL
Odkurzacz do podłóg
SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH
Copyright © 2018, Fast ČR, a.s. Revision 08/2018
Odkurzacza nie stosuj do odkurzania:
zapalonych papierosów, palących się przedmiotów,
zapałek lub rozpalonego popiołu;
wody i innych cieczy;
substancji palnych albo lotnych;
ostrych przedmiotów, jakimi są np. czerepy, igły, szpilki itp.;
mąki, tynku, cementu i innych materiałów budowlanych;
większych kawałków papieru albo torebek plastikowych,
które mogą lekko zablokować otwór ssący.
Podczas odkurzania niektórych rodzajów podłóg lub
wykładzin podłogowych może dojść do wyładowania
elektrostatycznego, które nie jest niebezpieczne dla
użytkownika.
Węża ssącego ani rury nie kładź na żadnej części twarzy.
Odkurzacz zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego,
jeżeli pozostawisz go bez nadzoru albo po zakończeniu
korzystania z niego oraz przed czyszczeniem.
Przewód zasilający odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez
pociąganie za wtyczkę, a nie za przewód. Inaczej mogłoby
dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
Podczas zwijania przytrzymuj przewód zasilający ręką.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby
zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Nie wolno
używać odkurzacza z uszkodzonym przewodem zasilającym.
Nie używaj odkurzacza, jeśli nie działa on prawidłowo,
został uszkodzony lub zanurzony w wodzie. Nie naprawiaj
sam odkurzacza ani w żaden sposób go nie zmieniaj.
Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko
utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad
gwarancji jakości.
Odkurzacz do podłóg
SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH
PL
PL-5
Copyright © 2018, Fast ČR, a.s. Revision 08/2018
OPIS ODKURZACZA
A
1 Przycisk do nawijania
przewodu
2 Wskaźnik zapełnienia worka
3 Otwór do zasysania
powietrza
4 Przycisk START / STOP
5 Uchwyt odkurzacza
6 Kółko odkurzacza
7 Uchwyt
8 Ruchomy suwak do regulacji
ciągu powietrza
9 Rura
q; Końcówka podłogowa
qa Pozycja klapki
umożliwiająca odkurzanie
dywanów
qs Pozycja pokrywy
umożliwiająca odkurzanie
(gładkich) podłóg
qd ż
qf Blokada umożliwiająca
poziome parkowanie
urządzenia
qg Zabezpieczenie
qh Końcówka węża
1
2
3
4
5
6
qd
qf
qg qh
7
8
9
q;
qa
qs

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756