Znaleziono w kategoriach:
Kuchenka nastawna SENCOR SCP 3701BK

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna SENCOR SCP 3701BK

Powrót
03/2020
- 1 -
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL Pojedyncza kuchenka indukcyjna UltraFlat
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
SCP 3701BK
03/2020
- 2 -
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL Pojedyncza kuchenka indukcyjna UltraFlat
Ważne przepisy dot. bezpieczeństwa
PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE IZACHOWAĆ NA
PRZYSZŁOŚĆ
Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci wwieku 8 lat
oraz starsze lub osoby zobniżonymi fizycznymi, zmysłowymi
lub psychicznymi zdolnościami lub też zniedostatecznymi
doświadczeniami lub wiedzą, oile znajdują się pod
nadzorem, lub jeśli zostały pouczone otym, jak obchodzić
się znim wbezpieczny sposób irozumiejące potencjalne
niebezpieczeństwa.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenia ikonserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej
8 roku życia, oile nie są pod nadzorem.
Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać poza zasięgiem
urządzenia ijego przewodu zasilającego.
Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę
należy wykonać wspecjalizowanym punkcie serwisowym,
wcelu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji.
Zabrania się używania urządzenia zuszkodzonym przewodem
zasilającym.
Metalowe przedmioty jak noże, widelce, łyżki ipokrywki nie
powinny być umieszczane na płycie grzejnej, ponieważ mogą
się ogrzać.
UWAGA:
Gorąca powierzchnia. Temperatura dostępnych
powierzchni może być wyższa, kiedy urządzenie pracuje.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli powierzchnia jest popękana, wyłącz urządzenie,
aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym.
03/2020
- 3 -
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
UWAGA:
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do pracy za
pośrednictwem wyłącznika czasowego albo zdalnego
sterowania.
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku wgospodarstwie domowym. Urządzenie jest również przeznaczone do wykorzystania osobistego
niekomercyjnego wnastępujących pomieszczaniach takich jak:
- aneksy kuchenne dla personelu wsklepach, biurach iinnych miejscach pracy;
- obiekty wypoczynkowe, dacze, domki letniskowe;
- pokoje hotelowe lub motelowe iinne pomieszczenia mieszkalne;
- urządzenia oferujące nocleg ze śniadaniem typu Bed & Breakfast.
Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani wśrodowisku przemysłowym.
Urządzenia nigdy nie wolno używać do innych celów, niż te, do których jest przeznaczone.
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne
znapięciem elektrycznym wgniazdku. Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj przedłużaczy. Przed
użyciem wpełni rozwiń przewód zasilający.
Urządzenia używaj wyłącznie na poziomej, suchej, czystej, stabilnej iżaroodpornej powierzchni. Nie używaj urządzenia na powierzchniach metalowych, np.
ociekaczu zlewozmywaka kuchennego.
Urządzenia nie umieszczaj na krawędzi stołu, kuchence elektrycznej lub gazowej ani innych źródłach ciepła lub wich pobliżu.
Urządzenia nie używaj na powierzchni, która wrażliwa jest na ciepło, lub która przekryta jest ubrusem, papierem lub innym materiałem palnym, wpobliżu
firanek lub innych materiałów palnych albo materiałów wrażliwych na ciepło.
Podczas pracy, nad urządzeniem iwokół niego musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca pozwalającego na obieg powietrza. Nad płytą grzejną
wkierunku promieniowania ciepła musi zostać dotrzymana bezpieczna odległość 50 cm iwpozostałych kierunkach wokół urządzenia minimum 10 cm.
Urządzenie podczas pracy musi zostać umieszczone na płycie roboczej kuchni tak, by nad nim nie znajdowała się skrzynka albo półka.
Na urządzeniu nie kładź żadnych przedmiotów.
Wpobliżu urządzenia nie umieszczać kart kredytowych, zegarków albo odbiorników radiowych, by nie doszło do uszkodzenia polem magnetycznym, które
powstaje podczas pracy kuchenki indukcyjnej.
Nie zasłaniaj urządzenia ani nie zatykaj jego otworów wentylacyjnych.
Urządzenia nie używaj bez garnka lub patelni umieszczonej na płycie grzejnej. Podczas pracy regularnie sprawdzaj stan żywności.
Używaj wyłącznie garnków lub patelni do gotowania nadającego się do indukcji.
Zawsze się upewnij, że garnek albo patelnia poprawnie ustawiona jest na płycie grzejnej.
Rękojeści naczynia muszą być wbezpiecznej pozycji, by nie można było ich zaczepić idojść do wywrócenia naczynia.
Płyny albo żywność nie mogą być podgrzewane wzamkniętych pojemnikach, jak np. wpuszkach, ponieważ mogłoby dojść do eksplozji.
Jeżeli podczas gotowania używasz oleju albo tłuszczu, bądź nadzwyczaj ostrożnym. Tłuszcz albo olej zagrzany do wysokiej temperatury może się zapalić.
Podczas manipulacji zgorącymi naczyniami, które zawierają gorącą żywność albo płyny, bądź nadzwyczaj ostrożnym, by nie doszło do poparzenia albo
oparzeń.
Podczas manipulacji zgorącymi naczyniami użyj rękawicy kuchennej.
Urządzenia nie wolno zostawić bez nadzoru, kiedy pracuje albo kiedy podłączone jest do gniazdka sieciowego.
Pamiętaj otym, że jeszcze przez pewien czas po zakończeniu używania płyty grzejne emitują ciepło resztkowe. Bądź nadzwyczaj ostrożnym, byś nie dotknął
rozgrzanej powierzchni.
Zawsze po zakończeniu używania wyłącz urządzenie przyciskiem włączenia / wyłączenia, aprzewód zasilający urządzenia odłącz od gniazdka sieciowego.
To wykonuj zawsze, kiedy zostawiasz urządzenie bez nadzoru, jeżeli nie będziesz korzystał zniego iprzed czyszczeniem, konserwacją, przemieszczaniem
albo przechowywaniem.
Urządzenie odłączaj zgniazdka ciągnąć za wtyczkę przewodu zasilającego, nie jednak ciągnąc za przewód zasilający. Wprzeciwnym wypadku mogłoby
dojść do uszkodzenia przewodu lub gniazdka.
Przed przemieszczeniem, czyszczeniem, konserwacją lub magazynowaniem zostaw urządzenie całkowicie do ostygnięcia. Nigdy nie przemieszczaj
urządzenia podczas pracy albo kiedy umieszczony jest na nim garnek lub patelnia, albo nie doszło do zupełnego ostygnięcia.
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej wwodzie albo
innej cieczy.
Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilający. Dbaj oto, by przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu, by nie dotykał gorącej powierzchni
lub ostrych przedmiotów.
Regularnie czyść urządzenie po każdym użyciu zgodnie zinstrukcjami podanymi wrozdziale Konserwacja iczyszczenie. Wurządzeniu nie wykonuj
jakiejkolwiek konserwacji, niż czyszczenia podanego wniniejszej instrukcji obsługi.
Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa poprawnie lub upadło na podłogę, po zanurzeniu wwodzie lub jeżeli uległo uszkodzeniu wjakikolwiek inny sposób.
Urządzenie przekaż do autoryzowanego serwisu wcelu kontroli lub naprawy.
Aby uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, sam nie naprawiaj ani nie wykonuj modyfikacji urządzenia. Wszystkie naprawy należy zlecić do
autoryzowanego punktu serwisowego. Ingerując wurządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę gwarancji
jakości.
OSTRZEŻENIE:
Osoby używające stymulator pracy serca powinny korzystać z niniejszego urządzenia dopiero po konsultacji specjalistycznej ze swoim
lekarzem.
03/2020
- 4 -
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
SCP 3701BK
1
2
3
4
A
B
11 12
8 9 10
31
7
2 54
6
- 5 - 03/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL Pojedyncza kuchenka
indukcyjna UltraFlat
Instrukcja obsługi
Przed zastosowaniem tego urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją
obsługi, i to nawet wwypadku, gdy jest Ci znana obsługa urządzeń podobnego
typu. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Niniejszą
instrukcję obsługi zachowaj do zastosowania wprzyszłości.
Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na
jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał
opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub
kartę gwarancyjną. Wrazie konieczności przewozu urządzenia, zaleca się zapakować
urządzenie woryginalny karton producenta.
OPIS URZĄDZENIA
A1 Wlot powietrza (na bokach
urządzenia)
A2 Płyta grzejna
A3 Wentylator iwylot powietrza (na
spodzie urządzenia)
A4 Panel sterujący zwyświetlaczem
OPIS PANELU STEROWANIA
B1 Kontrolka świetlna timera
B2 Kontrolka świetlna blokady
dziecięcej
B3 Wyświetlacz – pokazuje moc płyty
grzejnej, ustawioną temperaturę,
czas do automatycznego wyłączenia
lub kody komunikatów błędów.
Jeżeli kuchenka jest wtrybie
czuwania, na wyświetlaczu pojawi
się napis „OFF”.
B4 Kontrolka świetlna temperatury
B5 Kontrolka świetlana poziomu mocy
B6 Przycisk blokady dziecięcej
B7 Przycisk timera
B8 Przycisk –
B9 Suwak do szybkiego ustawienia
poziomu mocy / temperatury
B10 Przycisk +
B11 Przycisk ±Przycisk wyboru funkcji
B12 Przycisk włączania /wyłączania
Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie ijego akcesoria zopakowania iusuń
wszystkie etykietki propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna
jego część nie jest uszkodzona.
Powierzchnię urządzenia wytrzyj czystą, lekko zwilżoną szmatką. Potem wytrzyj ją
do sucha.
Indukcja iwybór odpowiednich naczyń
Pod płytą grzejną znajduje się cewka indukcyjna, która po włączeniu stwarza
zmienne pole elektromagnetyczne. Prąd indukcyjny, który produkuje to pole,
rozpocznie podgrzewać dno garnka lub patelni, która umieszczona jest na
płycie. Aby zapewnić poprawną pracę ważnym jest, by użyte naczynie było
ferromagnetyczne. Właściwość tą można sprawdzić przy pomocy małego magnesu
przyłożonego do dna garnka lub patelni. Jeżeli magnes i dno garnka lub patelni
przyciągają się nawzajem, to takie naczynia są ferromagnetyczne, awięc nadają się
do użycia na płycie indukcyjnej. To są np. naczynia żeliwne, stalowe, emaliowane,
nierdzewne zdnem ferromagnetycznym.
Zalecamy, by dno naczynia było płaskie irówne. Minimalna średnica dna powinna
być co najmniej 12 cm, maksymalna średnica może być nawet 2 cm przez krawędź
płyty grzejnej. Płyta indukcyjna automatycznie dostosuje się wielkości użytego
garnka lub patelni.
Jeżeli jednak magnes idno garnka lub patelni nie będą się przyciągać nawzajem,
to takie naczynia nie nadają się do użycia na płycie indukcyjnej. Chodzi zreguły
onaczynia zmiedzi, czystej stali nierdzewnej, aluminium, szkła, drewna, ceramiki,
gresu itp.
Notatka:
Jeżeli użyjesz nieodpowiedniego naczynia albo płyta grzejna wykryje,
że na niej nie znajduje się żadne naczynie, automatycznie się wyłączy.
Chodzi o normalne zjawisko dot. bezpieczeństwa, które zapobiega
uszkodzeniu urządzenia.
ZAKŁÓCENIA RADIOWE
Używanie kuchenki indukcyjnej może być przyczyną pojawienia się zakłóceń
sygnału radiowego, telewizyjnego lub podobnych odbiorników.
Jeżeli nastanie ta sytuacja, zalecamy:
- zmienić kierunek ustawienia anteny radiowej lub telewizyjnej.
- przemieścić kuchenkę dalej od odbiornika telewizyjnego lub radiowego;
- włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do innego gniazdka elektrycznego
woddzielnym obwodzie elektrycznym.
Obsługa urządzenia
Urządzenie umieść na płycie roboczej kuchni albo stole w zasięgu gniazdka
sieciowego. Jednocześnie dbaj oto, by przestrzegane były wszystkie instrukcje dot.
bezpieczeństwa.
Upewnij się, że na płycie grzejnej A2 nie są umieszczone żadne przedmioty obce iże
jej powierzchnia jest czysta.
Wpełni rozwiń przewód zasilający ipodłącz go do gniazdka sieciowego.
Notatka:
Przewód zasilający musi być umieszczony tak, by nie dotykał powierzchni
urządzenia, ponieważ podczas pracy dochodzi do zagrzewania
urządzenia.
Notatka:
Urządzenie podłącz do gniazdka ze samodzielnym zabezpieczeniem.
Potrzebny wyłącznik – 16A.
Włączenie kuchenki
Naciśnij przycisk B12, aby włączyć kuchenkę. Na wyświetlaczu B3 pojawi się
„ON“(włączone).
Garnek lub patelnię postaw na płycie grzejnej A2.
Naciśnij przycisk wyboru funkcji B11. Urządzenie automatycznie stwierdzi
obecność naczynia. Jeżeli użyte naczynie jest przeznaczone do tego typu płyt,
nastąpi automatyczne uruchomienie z wstępnie ustawionym poziomem mocy.
Na wyświetlaczu B3 pojawi się wartość ustawionej mocy i zostanie uruchomiony
wentylator A3.
Jeżeli zastosowane naczynie nie nadaje się do zastosowania z płytą, nie nastąpi
uruchomienie płyty grzejnej. Na wyświetlaczu B3 pojawi się komunikat błędu E0
izabrzmi sygnał dźwiękowy. Po chwili urządzenie przełączy się wtryb czuwania.
Jeżeli zpłyty grzejnej A2 zostaną usunięte naczynia, na wyświetlaczu B3 pojawi się
komunikat błędu E0 oraz zabrzmi sygnał dźwiękowy. Po chwili urządzenie przełączy
się wtryb czuwania. Na wyświetlaczu B3 pojawi się „H“ albo „OFF“ (wyłączone).
Wyłącznie kuchenki
Jeżeli nie będziesz już korzystał z kuchenki, należy nacisnąć przycisk B12, wcelu
wyłączenia kuchenki. Na wyświetlaczu B3 pojawi się „H“ albo „OFF“ (wyłączone).
Urządzenie przełączy się w tryb czuwania. Jeżeli temperatura płyty grzejnej A2
jest wyższa niż 80 °C, na wyświetlaczu B3 po wyłączeniu pokaże się „H“. Kiedy
temperatura płyty grzejnej A2 spadnie poniżej 80°C, „H“. zwyświetlacza B3 zniknie.
Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.
Notatka:
Po wyłączeniu będzie wentylator A3 przez pewien czas jeszcze pracować,
aby kuchenka szybciej ostygnęła. Zaczekaj z odłączeniem gniazdka
przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego, dopóki wentylator A3
zupełnie się nie wyłączy.
Notatka:
Podczas pierwszego uruchomienia może pojawić się nieznaczna ilość
dymu. Chodzi o zupełnie normalne zjawisko, które po kilku minutach
zniknie.
Regulacja mocy
Jeżeli włączysz kuchenkę pierwszy raz, kuchenka ruszy na wstępnie ustawionym
stopniu mocy.
Naciśnij przycisk wyboru funkcji B11, dopóki nie zaświeci się kontrolka poziomu
mocy B5.
Do ustawienia poziomu mocy służą przyciski – / + lub suwak B9. Poziom mocy
możesz ustawiać wzakresie 200 W– 2 000 W.
Notatka:
Przed przystąpieniem do ustawienia poziomu mocy, należy przekonać
się, że świeci kontrolka poziomu mocy B5. Jeżeli nie świeci, należy
wpierwszej kolejności nacisnąć przycisk wyboru funkcji B11.
Ustawienie temperatury
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, temperatura jest domyślnie ustawiona na
wartość „120°C”.
Naciśnij przycisk wyboru funkcji B11, dopóki nie zaświeci się kontrolka temperatury
B4.
Do ustawienia poziomu temperatury służą przyciski – / + lub suwak B9. Temperaturę
możesz ustawić wprzedziale 60 – 240°C.
Ustawienie poziomu mocy iautomatycznego wyłączenia
Naciśnij przycisk wyboru funkcji B11, dopóki nie zaświeci się kontrolka poziomu
mocy B5. Następnie naciśnij przycisk timera B7. Na wyświetlaczu B3 pojawi się
„0:00“. Za pomocą przycisków – / + ustaw czas, po którym nastąpi automatyczne
wyłączenie kuchenki, w zakresie od 1 minuty do 3 godzin. Przedział czasu
automatycznego wyłączenia można ustawić wkrokach po minucie.
Wartość czasu do automatycznego wyłączenia będzie migała na wyświetlaczu B3
przez około 5 sekund i następnie automatycznie przejdzie do ustawień poziomu
mocy. Na wyświetlaczu B3 pokaże się wyjściowy poziom mocy. Do ustawienia
poziomu mocy służą przyciski – / + lub suwak B9.
Na wyświetlaczu B3 uruchomi się odliczanie ustawionego czasu.
Podczas ustawienia czasu można zmienić ustawiony poziom mocy za pomocą
przycisków – / + lub suwakiem B9.
Po upłynięciu ustawionego przedziału czasu, zabrzmi sygnał dźwiękowy, po czym
kuchenka przejdzie wtryb czuwania. Na wyświetlaczu B3 pojawi się „H“ albo „OFF“
(wyłączone).
Ustawienie temperatury iautomatycznego wyłączenia
Naciśnij przycisk wyboru funkcji B11, dopóki nie zaświeci się kontrolka temperatury
B4. Następnie naciśnij przycisk timera B7. Na wyświetlaczu B3 pojawi się „0:00“. Za
pomocą przycisków – / + ustaw czas, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie
kuchenki, w zakresie od 1 minuty do 3 godzin. Przedział czasu automatycznego
wyłączenia można ustawić wkrokach po minucie.
Wartość czasu do automatycznego wyłączenia będzie migała na wyświetlaczu B3
przez około 5 sekund inastępnie automatycznie przejdzie do ustawień temperatury.
Na wyświetlaczu B3 pojawi się „120°C“.
Do ustawienia poziomu temperatury służą przyciski – / + lub suwak B9.
Na wyświetlaczu B3 uruchomi się odliczanie ustawionego czasu. Na wyświetlaczu
B3 będą pojawiać się naprzemiennie odliczany czas iustawiona temperatura.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756