Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna SENCOR SCP 4001BK

Powrót
04/2020
- 1 -
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL Kuchenka zpodwójną płytą - indukcyjną
+promieniowanie cieplne
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
SCP 4001BK
04/2020
- 2 -
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL
Podwójna kuchenka: indukcja
+promieniowanie cieplne
Wskazówki bezpieczeństwa
PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE IZACHOW
NAPRZYSZŁOŚĆ
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci wwieku 8 lat oraz
starsze lub osoby zobniżonymi fizycznymi, zmysłowymi
lub psychicznymi zdolnościami lub też zniedostatecznymi
doświadczeniami lub wiedzą, oile znajdują się pod
nadzorem, lub jeśli zostały pouczone otym, jak obchodzić
się znim wbezpieczny sposób irozumiejące potencjalne
niebezpieczeństwa.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenia ikonserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej
8 roku życia, oile nie są pod nadzorem.
Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać poza zasięgiem
urządzenia ijego przewodu zasilającego.
Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę
należy wykonać wspecjalizowanym punkcie serwisowym,
wcelu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji.
Zabrania się używania urządzenia zuszkodzonym przewodem
zasilającym.
Metalowe przedmioty jak noże, widelce, łyżki ipokrywki nie
powinny być umieszczane na płycie grzejnej, ponieważ mogą
się ogrzać.
UWAGA:
Gorąca powierzchnia. Temperatura dostępnych
powierzchni może być wyższa, kiedy urządzenie
pracuje.
04/2020
- 3 -
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli powierzchnia jest popękana, wyłącz urządzenie,
aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE:
Urządzenie nie może być podłączone do sici
elekktrycznej za pośrednictwem wyłącznika
czasowegolub zdalnego sterowania.
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku wgospodarstwie domowym. Urządzenie jest również przeznaczone do wykorzystania osobistego
niekomercyjnego wnastępujących pomieszczaniach takich jak:
- aneksy kuchenne dla personelu wsklepach, biurach iinnych miejscach pracy;
- obiekty wypoczynkowe, dacze, domki letniskowe;
- pokoje hotelowe lub motelowe iinne pomieszczenia mieszkalne;
- urządzenia oferujące nocleg ze śniadaniem typu Bed & Breakfast.
Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani wśrodowisku przemysłowym.
Urządzenia nigdy nie wolno używać do innych celów, niż te, do których jest przeznaczone.
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne
znapięciem elektrycznym wgniazdku. Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj przedłużaczy. Przed
użyciem wpełni rozwiń przewód zasilający.
Urządzenia używaj wyłącznie na poziomej, suchej, czystej, stabilnej iżaroodpornej powierzchni. Nie używaj urządzenia na powierzchniach metalowych, np.
ociekaczu zlewozmywaka kuchennego.
Urządzenia nie umieszczaj na krawędzi stołu, kuchence elektrycznej lub gazowej ani innych źródłach ciepła lub wich pobliżu.
Urządzenia nie używaj na powierzchni, która wrażliwa jest na ciepło, lub która przekryta jest ubrusem, papierem lub innym materiałem palnym, wpobliżu
firanek lub innych materiałów palnych albo materiałów wrażliwych na ciepło.
Podczas pracy, nad urządzeniem iwokół niego musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca pozwalającego na obieg powietrza. Nad płytą grzejną
wkierunku promieniowania ciepła musi zostać dotrzymana bezpieczna odległość 50 cm iwpozostałych kierunkach wokół urządzenia minimum 10 cm.
Urządzenie podczas pracy musi zostać umieszczone na płycie roboczej kuchni tak, by nad nim nie znajdowała się skrzynka albo półka.
Na urządzeniu nie kładź żadnych przedmiotów.
Wpobliżu urządzenia nie umieszczać kart kredytowych, zegarków albo odbiorników radiowych, by nie doszło do uszkodzenia polem magnetycznym, które
powstaje podczas pracy kuchenki indukcyjnej.
Nie zasłaniaj urządzenia ani nie zatykaj jego otworów wentylacyjnych.
Urządzenia nie używaj bez garnka lub patelni umieszczonej na płycie grzejnej. Podczas pracy regularnie sprawdzaj stan żywności.
Używaj wyłącznie garnków lub patelni do gotowania nadającego się do indukcji.
Zawsze się upewnij, że garnek albo patelnia poprawnie ustawiona jest na płycie grzejnej.
Rękojeści naczynia muszą być wbezpiecznej pozycji, by nie można było ich zaczepić idojść do wywrócenia naczynia.
Płyny albo żywność nie mogą być podgrzewane wzamkniętych pojemnikach, jak np. wpuszkach, ponieważ mogłoby dojść do eksplozji.
Jeżeli podczas gotowania używasz oleju albo tłuszczu, bądź nadzwyczaj ostrożnym. Tłuszcz albo olej zagrzany do wysokiej temperatury może się zapalić.
Podczas manipulacji zgorącymi naczyniami, które zawierają gorącą żywność albo płyny, bądź nadzwyczaj ostrożnym, by nie doszło do poparzenia albo
oparzeń.
Podczas manipulacji zgorącymi naczyniami użyj rękawicy kuchennej.
Urządzenia nie wolno zostawić bez nadzoru, kiedy pracuje albo kiedy podłączone jest do gniazdka sieciowego.
Pamiętaj otym, że jeszcze przez pewien czas po zakończeniu używania płyty grzejne emitują ciepło resztkowe. Bądź nadzwyczaj ostrożnym, byś nie dotknął
rozgrzanej powierzchni.
Zawsze po zakończeniu używania wyłącz urządzenie przyciskiem włączenia / wyłączenia, aprzewód zasilający urządzenia odłącz od gniazdka sieciowego. To
wykonuj zawsze, kiedy zostawiasz urządzenie bez nadzoru, jeżeli nie będziesz korzystał zniego iprzed czyszczeniem, konserwacją, przemieszczaniem albo
przechowywaniem.
Urządzenie odłączaj zgniazdka ciągnąć za wtyczkę przewodu zasilającego, nie jednak ciągnąc za przewód zasilający. Wprzeciwnym wypadku mogłoby dojść
do uszkodzenia przewodu lub gniazdka.
Przed przemieszczeniem, czyszczeniem, konserwacją lub magazynowaniem zostaw urządzenie całkowicie do ostygnięcia. Nigdy nie przemieszczaj urządzenia
podczas pracy albo kiedy umieszczony jest na nim garnek lub patelnia, albo nie doszło do zupełnego ostygnięcia.
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej wwodzie albo innej
cieczy.
Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilający. Dbaj oto, by przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu, by nie dotykał gorącej powierzchni lub
ostrych przedmiotów.
Regularnie czyść urządzenie po każdym użyciu zgodnie zinstrukcjami podanymi wrozdziale Konserwacja iczyszczenie. Wurządzeniu nie wykonuj
jakiejkolwiek konserwacji, niż czyszczenia podanego wniniejszej instrukcji obsługi.
Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa poprawnie lub upadło na podłogę, po zanurzeniu wwodzie lub jeżeli uległo uszkodzeniu wjakikolwiek inny sposób.
Urządzenie przekaż do autoryzowanego serwisu wcelu kontroli lub naprawy.
Aby uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, sam nie naprawiaj ani nie wykonuj modyfikacji urządzenia. Wszystkie naprawy należy zlecić do
autoryzowanego punktu serwisowego. Ingerując wurządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę gwarancji jakości.
OSTRZEŻENIE:
Osoby używające stymulator pracy serca powinny korzystać z niniejszego urządzenia dopiero po konsultacji specjalistycznej ze swoim
lekarzem.
04/2020
- 4 -
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
SCP 4001BK
12
3
4
5
A
1 2 3 54
6 7 8 9 10
B
/
- 5 - 04/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL
Podwójna kuchenka:
indukcja
+promieniowanie cieplne
Instrukcja obsługi
Przed zastosowaniem tego urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją
obsługi, i to nawet wwypadku, gdy jest Ci znana obsługa urządzeń podobnego
typu. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Niniejszą
instrukcję obsługi zachowaj do zastosowania wprzyszłości.
Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na
jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał
opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub
kartę gwarancyjną. Wrazie konieczności przewozu urządzenia, zaleca się zapakować
urządzenie woryginalny karton producenta.
OPIS URZĄDZENIA
A1 Doprowadzenie powietrza (wtylnej
części urządzenia)
A2 Płyta grzejna (lewe pole grzejne:
indukcyjne; prawe pole grzejne
promiennikowe)
A3 Wentylator iwylot powietrza (na
spodzie urządzenia)
A4 Panel sterowania zwyświetlaczem
A5 Pokrętło regulatora
OPIS PANELU STEROWANIA
B1 Kontrolka świetlna timera
B2 Kontrolka świetlna blokady
dziecięcej
B3 Wyświetlacz – pokazuje moc płyty
grzejnej, ustawioną temperaturę,
czas do automatycznego wyłączenia
lub kody komunikatów błędów.
Jeżeli kuchenka jest wtrybie
czuwania, na wyświetlaczu pojawi
się napis „OFF”.
B4 Kontrolka świetlna temperatury
B5 Kontrolka świetlna poziomu mocy
(płyta indukcyjna) / kontrolka
świetlna włączenia / wyłączenia
(płyta promiennikowa)
B6 Przycisk blokady dziecięcej
B7 Przycisk timera
B8 Przycisk wyboru funkcji
B9 Przycisk włączania /wyłączania
B10 Kontrolka gorącej powierzchni
promiennikowego pola grzewczego
(ostrzeżenie odnośnie gorącej
powierzchni pola grzewczego
iryzyko poparzenia)
Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie ijego akcesoria zopakowania iusuń
wszystkie etykietki propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna
jego część nie jest uszkodzona.
Powierzchnię urządzenia wytrzyj czystą, lekko zwilżoną szmatką. Potem wytrzyj ją
do sucha.
Indukcja iwybór odpowiednich naczyń
Pod płytą grzejną znajduje się cewka indukcyjna, która po włączeniu stwarza
zmienne pole elektromagnetyczne. Prąd indukcyjny, który produkuje to pole,
rozpocznie podgrzewać dno garnka lub patelni, która umieszczona jest na
płycie. Aby zapewnić poprawną pracę ważnym jest, by użyte naczynie było
ferromagnetyczne. Właściwość tą można sprawdzić przy pomocy małego magnesu
przyłożonego do dna garnka lub patelni. Jeżeli magnes i dno garnka lub patelni
przyciągają się nawzajem, to takie naczynia są ferromagnetyczne, awięc nadają się
do użycia na płycie indukcyjnej. To są np. naczynia żeliwne, stalowe, emaliowane,
nierdzewne zdnem ferromagnetycznym.
Zalecamy, by dno naczynia było płaskie irówne. Minimalna średnica dna powinna
być co najmniej 12cm, maksymalna średnica może być nawet 2cm przez krawędź
płyty grzejnej. Płyta indukcyjna automatycznie dostosuje się wielkości użytego
garnka lub patelni.
Jeżeli jednak magnes idno garnka lub patelni nie będą się przyciągać nawzajem,
to takie naczynia nie nadają się do użycia na płycie indukcyjnej. Chodzi zreguły
onaczynia zmiedzi, czystej stali nierdzewnej, aluminium, szkła, drewna, ceramiki,
gresu itp.
Notatka:
Jeżeli użyjesz nieodpowiedniego naczynia albo płyta grzejna wykryje,
że na niej nie znajduje się żadne naczynie, automatycznie się wyłączy.
Chodzi o normalne zjawisko dot. bezpieczeństwa, które zapobiega
uszkodzeniu urządzenia.
NACZYNIA NADAJĄCE SIĘ DO GOTOWANIA NA
PROMIENNIKOWEJ PŁYCIE GRZEJNEJ
Naczynia nadające się do gotowania na promiennikowym polu grzejnym. naczynia
żeliwne, emaliowe, ze stali nierdzewnej, następnie aluminiowe, ceramiczne,
zporcelany lub naczynia szklane. Zalecamy, by dno naczynia było płaskie irówne.
Minimalna średnica dna powinna być co najmniej 12 cm, maksymalna średnica
może być nawet 2cm przez krawędź płyty grzejnej.
Do gotowania na promiennikowej płycie grzejnej nie używaj naczyń ze stopu
miedzi zniską zawartością metalu. Również optymalnym nie jest używanie naczyń
zwypukłym albo zakrzywionym dnem. Jeżeli użyjesz naczynia ośrednicy poniżej
12cm, pole grzejne nie będzie działać poprawnie.
ZAKŁÓCENIA RADIOWE
Używanie kuchenki indukcyjnej może być przyczyną pojawienia się zakłóceń
sygnału radiowego, telewizyjnego lub podobnych odbiorników.
Jeżeli nastanie ta sytuacja, zalecamy:
- zmienić kierunek ustawienia anteny radiowej lub telewizyjnej.
- przemieścić kuchenkę dalej od odbiornika telewizyjnego lub radiowego;
- wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do innego gniazdka elektrycznego
woddzielnym obwodzie elektrycznym.
Obsługa urządzenia
Urządzenie umieść na płycie roboczej kuchni albo stole w zasięgu gniazdka
sieciowego. Jednocześnie dbaj oto, by przestrzegane były wszystkie instrukcje dot.
bezpieczeństwa.
Upewnij się, że na płycie grzejnej A2 nie są umieszczone żadne przedmioty obce iże
jej powierzchnia jest czysta.
Wpełni rozwiń przewód zasilający ipodłącz go do gniazdka sieciowego. Zabrzmi
sygnał ostrzegawczy ana wyświetlaczu B3 pojawi się „OFF“.
Notatka:
Przewód zasilający musi być umieszczony tak, by nie dotykał powierzchni
urządzenia, ponieważ podczas pracy dochodzi do zagrzewania
urządzenia.
Notatka:
Urządzenie podłącz do gniazdka ze samodzielnym zabezpieczeniem.
Potrzebny wyłącznik – 16A.
Włączenie kuchenki
Naciśnij przycisk B9, aby włączyć płytę. Na wyświetlaczu B3 pojawi się
„ON“(włączone).
Garnek lub patelnię postaw na płycie grzejnej A2.
Naciśnij przycisk wyboru funkcji B8. Urządzenie automatycznie stwierdzi
obecność naczynia. Jeżeli użyte naczynie jest przeznaczone do tego typu płyt,
nastąpi automatyczne uruchomienie z wstępnie ustawionym poziomem mocy.
Na wyświetlaczu B3 pojawi się wartość ustawionej mocy i zostanie uruchomiony
wentylator A3.
Jeżeli zastosowane naczynie nie nadaje się do zastosowania z płytą, nie nastąpi
uruchomienie płyty grzejnej. Na wyświetlaczu B3 pojawi się komunikat błędu E0
izabrzmi sygnał dźwiękowy. Po chwili urządzenie przełączy się wtryb czuwania.
Jeżeli zpłyty grzejnej A2 zostaną usunięte naczynia, na wyświetlaczu B3 pojawi się
komunikat błędu E0 oraz zabrzmi sygnał dźwiękowy. Po chwili urządzenie przełączy
się wtryb czuwania.
Wyłącznie kuchenki
Jeżeli urządzenie nie będzie używane, należy nacisnąć przycisk B9, wcelu wyłączenia
urządzenia. Na wyświetlaczu B3 pojawi się „OFF“ (wyłączono). Urządzenie przełączy
się wtryb czuwania.
Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.
Notatka:
Po wyłączeniu będzie wentylator A3 przez pewien czas jeszcze pracować,
aby kuchenka szybciej ostygnęła. Zaczekaj z odłączeniem gniazdka
przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego, dopóki wentylator A3
zupełnie się nie wyłączy.
Notatka:
Podczas pierwszego uruchomienia może pojawić się nieznaczna ilość
dymu. Chodzi o zupełnie normalne zjawisko, które po kilku minutach
zniknie.
Regulacja mocy (wyłącznie płyta indukcyjna)
Jeżeli włączysz kuchenkę pierwszy raz, kuchenka ruszy na wstępnie ustawionym
stopniu mocy.
Po rozświeceniu się kontrolki poziomu mocy B5, przekręć pokrętłem A5 iustaw
wymagany poziom mocy. Dla indukcyjnego pola grzejnego możesz ustawić moc
wzakresie od 200W– 1600W.
Notatka:
Jeżeli na panelu sterowania A4 świeci inna kontrolka, naciśnij ponownie
przycisk wyboru funkcji B8, dopóki kontrolka poziomu mocy B5 nie zapali
się.
Ustawienie temperatury
Wstępnie ustawiona temperatura, przy pierwszym włączeniu kuchenki, wynosi
„240°C“ (pole indukcyjne) lub „500°C“ (pole promiennikowe).
Naciśnij przycisk wyboru funkcji B8, dopóki nie rozświeci się kontrolka temperatury
B4. Przekręć pokrętło A5 i ustaw wymaganą temperaturę. Temperaturę
można ustawić w zakresie 60 – 240 °C (pole indukcyjne) lub 50 – 500 °C (pole
promiennikowe).
Ustawienie poziomu mocy oraz automatycznego wyłączenia (wyłącznie płyta
indukcyjna)
Naciśnij przycisk wyboru funkcji B8, dopóki nie rozświeci się kontrolka poziomu
mocy B5. Następnie naciśnij przycisk timera B7. Na wyświetlaczu B3 pojawi się
„0:00“. Za pomocą przełącznika obrotowego A5 ustaw czas, po którym nastąpi
automatyczne wyłączenie płyty, wzakresie od 1 minuty do 3 godzin. Przedział czasu
automatycznego wyłączenia można ustawić wkrokach po minucie.
Wartość czasu do automatycznego wyłączenia będzie migała na wyświetlaczu B3
przez około 5 sekund i następnie automatycznie przejdzie do ustawień poziomu
mocy. Na wyświetlaczu B3 pokaże się wyjściowy poziom mocy. Do ustawienia
poziomu mocy użyj przełącznika obrotowego.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756