Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Plafon SETTI+ SCL201 Wi-Fi

Powrót
PLAFON
SMART
SCL201
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją bezwzględnie jej przestrzegać.
2.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, w przeciwnym razie
może dojść do porażenia prądem.
3.
Źródło światła lampy nie jest przystosowane do wymiany, należy wymienić
całą lampę.
4.
Nie należy modyfikować urządzenia, ponieważ grozi to porażeniem prądem
i utratą roszczeń z tytułu gwarancji.
5. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z danymi o zasilaniu podanymi na
tabliczce znamionowej.
6.
Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią oraz
przegrzaniem.
7.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
9.
Przed montażem upewnij się, że powierzchnia nadaje się do montażu
urządzenia, a w miejscach mocowania w ścianie nie znajdują się przewody,
elektryczne, wodne, gazowe lub inne.
10.
Urządzenie przystosowane jest do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
4
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Setti+.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model SCL201
Użyteczny strumień świetlny 2210 lm (360°)
Zakres temperatury barwowej 2700-6500 K
Zasilanie 220-240 V~
Nominalna częstotliwość napięcia 50 Hz
Okres trwałości 25000 godzin
Moc 24 W
Wymiary 350/55 mm
Wymagania systemowe Android lub iOS
Zakres częstotliwości Wi-Fi 2412 – 2472 MHz
Częstotliwość transmisji Wi-Fi 2.4 GHz
Maksymalna moc transmisji Wi-Fi <20 dBm
5
mONTAŻ
Symbol informuje o miejscu przyłączenia przewodu ochronnego urządzenia I klasy ochronności.
UWAGA! RyZyKO PORAŻENIA PRądEm.
UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZyCH WSKAZÓWEK INSTAlACyjNyCH mOŻE PROWAdZIć dO
PORAŻENIA PRądEm, POŻARU lUB INNyCH ZAGROŻEŃ.
INSTAlACjI URZądZEŃ W SIECI ElEKTRyCZNEj 230 V mOŻE WyKONyWAć WyłąCZNIE WyKWAlI-
fIKOWANy ElEKTRyK Z UPRAWNIENIAmI UZySKANymI W dANym KRAjU.
1.
Wyłącz bezpiecznik odpowiedzialny za obieg prądu w pomieszczeniu, w którym ma zostać zainstalowane
urządzenie.
2. Skorzystaj z miernika (np. multimetru) i upewnij się, że przewody elektryczne nie znajdują się pod
napięciem.
3. Zdejmij obudowę plafonu chwytając ją i obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756