Znaleziono w kategoriach:
Inteligentna żarówka LED SETTI+ SL202 7W E27 WiFi

Instrukcja obsługi Inteligentna żarówka LED SETTI+ SL202 7W E27 WiFi

Powrót
WARUNKI
BEZPIECZEŃSTWA
I ZAGROŻENIA
1.
Nie uruchamiaj urządzenia
jeżeli jest uszkodzone, wprze-
ciwnym razie może dojść do
porażenia prądem.
2.
Produkt należy używać w odpo-
wiedniej i sprawnej technicznie
oprawie, przystosowanej do
trzonka i parametrów produktu.
Nie uruchamiaj żarówki w
uszkodzonej oprawie, ponieważ
grozi to porażeniem prądem.
3.
Należy chronić produkt przed
zanieczyszczeniami, wilgocią
i przegrzaniem.
4.
Niniejszy sprzęt może być użyt-
kowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i
osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użyt-
kowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czysz-
czenia i konserwacji sprzętu.
5.
Przed wymianą żarówki,
oprawę należy wyłączyć lub
odłączyć jej przewód zasila-
jący z gniazda elektrycznego.
Przed wymianą żarówki
należy uwzględnić, że żarówka
wytwarza wysoką temperaturę.
Poczekaj, aż żarówka osty-
gnie, następnie upewnij się, że
oprawa jest wolna od napięcia
elektrycznego.
6.
Nie należy zanurzać urządzenia
wwodzie oraz innych płynach.
7.
Poza zamkniętymi pomiesz-
czeniami, produktu należy
używać wyłącznie w zabez-
pieczonych przed wilgocią
i deszczem miejscach lub
w wodoszczelnych oprawach.
8.
Produktu nie należy stosować
w połączeniu z włącznikami
elektrycznymi, czasowymi,
fotokomórkami itp.
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo
obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia
marki Setti+.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej
jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo
radości isatysfakcji zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYT
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
1 2 3 4 5 6 7
DANE TECHNICZNE
Model SL202
Użyteczny strumień świetlny 806 lm
Zakres temp. barwowej 2700-6500 K
Kąt promieniowania 300°
Zasilanie
220-240 V~, 50-60 Hz
Trzonek E27
Okres trwałości 25000 h
Moc w trybie włączenia (Pon) 7 W
Moc w trybie czuwania (Psb) 0.41 W
Moc w trybie czuwania (Pnet)
0.41 W
Wskaźnik oddawania barw CRI
80
Wymiary 125/175 mm
Czas rozświetlania do 60% < 1.0 s
Klasa energetyczna E
Liczba cykli włączeń 15000
Prąd znamionowy 60 mA
Częstotliwość transmisji 2.4 GHz
Zakres częstotliwości 2412-2472 MHz
Maks. moc transmisji 0.0537 W
Wymagania systemowe Android, IOS
Maksymalna moc transmisji
Bluetooth
<20 dBm
OPIS URZĄDZENIA
1. Klosz
2. Diody LED
3. Trzonek
1
2
3
8 9
MONT
1. Upewnij się, że oprawa oświetleniowa jest wolna
od napięcia elektrycznego.
2. Wkręć trzonek żarówki w gwint oprawy oświe-
tleniowej.
3. Włącz zasilanie oprawy, światło żarówki zacznie
migać.
UWAGA! WCELU PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA
URZĄDZENIA, NALEŻY JE UPRZEDNIO SKON-
FIGUROWAĆ ZA POMOCĄ APLIKACJI IPOŁĄCZ
ZSIECIĄ WI-FI.
INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI
1. Pobierz aplikację ze strony producenta:
https://setti.pl/aplikacja
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto.
W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzy-
stając z własnych danych dostępowych.
9.
Urządzenie wytwarza pole
elektromagnetyczne. W
trakcie pracy urządzenia
należy zachować minimalną
odległość 20 cm.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego lub innego, nie dotyczącego celów
komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
10 11 12 13 14 15 16 17
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
RETRO
ŻARÓWKA
SMART
SL202
4. Wkręć trzonek żarówki woprawę do odpo-
wiedniej pozycji. Światło zacznie migać, jeżeli
to nie nastąpi, należy dwukrotnie włączyć
iwyłączyć żarówkę (wł.-wył; wł-wył; wł.).
5. W prawym górnym rogu aplikacji na-
ciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urzą-
dzenie.
6. Potwierdź, że światło żarówki miga szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło ipotwierdź
przyciskiem „Confirm”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz
w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.
Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia
jest dostępna na stronie internetowej:
https://setti.pl/aplikacja
lub po zeskanowaniu kodu QR:
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŻARÓWKA
DEKLARACJA
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza,
że żarówka SL202 jest zgodna z odnośnymi
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmoni-
zacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym
prawodawstwem harmonizacyjnym.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem:
www.artdom.net.pl/deklaracja/SL202/
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą
Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia
4 lipca 2012 r. wsprawie zużytego sprzętu elek-
trycznego ielektronicznego (WEEE) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady:
punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych
odproducenta termin naprawy może zostać
wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24
miesiące oddaty wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest do ywania
wyłącznie wwarunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodzeń powstałych naskutek używania
urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych
lub termicznych
c.
napraw imodyfikacji dokonanych przez
firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji
producenta
d.
części znatury łatwo zużywalnych takich jak:
bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów,
czyszczenia, odblokowania, usunięcia
zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują
wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany
punkt serwisowy lub jeśli jest toniemożliwe
placówka sprzedaży detalicznej, wktórej
produkt został zakupiony (wymiana lub
zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi
być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych
Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów
orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10.
Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium
Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia wramach gwarancji jest przed-
stawienie dowodu zakupu.
UWAGA!
USZKODZENIE LUB USUNIĘCIE TABLICZKI
ZNAMIONOWEJ Z URZĄDZENIA MOŻE
SPOWODOWAĆ NIEUZNANIE GWARANCJI.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie
różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem
do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym
symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego
punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub
skontaktować się z władzami miejskimi.
MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia
się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiec-
znych oraz niewłaściwego składowania i przetwar-
zania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt
gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia
uszkodzenia doautoryzowanego serwisu lub
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Możliwa
przyczyna
Rozwiązanie
Światło
żarówki nie
przestaje
migać.
Żarówka
nie została
prawidłowo
skonfiguro-
wana.
Skonfiguruj ża-
rówkę zgodnie
z sekcją „Insta-
lacja i obsługa
aplikacji”.
Brak
możliwości
konfiguracji
żarówki
z siecią
Wi-Fi.
Router pracuje
w częstotliwo-
ści 5GHz.
Zmień często-
tliwość pracy
routera z 5GHz
na 2.4GHz.
Wystąpił
problem z
połączeniem
Wi-Fi.
Upewnij się, że
sygnał Wi-Fi
routera działa
prawidłowo.
Żarówka
nie reaguje
na zmiany
ustawień
w aplikacji.
Wystąpił
problem z
połączeniem
Wi-Fi.
Upewnij się, że
sygnał Wi-Fi
routera działa
prawidłowo.
Urządzenie
znajduje się
za daleko od
sygnału Wi-Fi.
Wzmocnij
sygnał Wi-Fi ro-
utera lub zmień
jego miejsce.
Konfiguracja
routera została
zmieniona.
Skonfiguruj ża-
rówkę na nowo,
zgodnie z sekcją
„Instalacja i ob-
sługa aplikacji”.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756