Znaleziono w kategoriach:
Inteligentna żarówka LED SETTI+ SL210NRGB 5.5W GU10 Wi-Fi

Instrukcja obsługi Inteligentna żarówka LED SETTI+ SL210NRGB 5.5W GU10 Wi-Fi

Powrót
10 11 12 13 14 15 16 17
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŻARÓWKA
SMART
SL210NRGB
W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzy-
stając z własnych danych dostępowych.
4. Wkręć trzonek żarówki woprado odpo-
wiedniej pozycji. Światło zacznie migać, jeżeli
to nie nastąpi należy dwukrotnie włącz
iwyłączyć żarówkę (wł.-wył; wł-wył; wł.).
5. W prawym górnym rogu aplikacji na-
ciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urzą-
dzenie.
6. Potwierdź, że światło żarówki miga szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło ipotwierdź
przyciskiem „Confirm.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz
w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.
Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia
jest dostępna na stronie internetowej:
https://setti.pl/aplikacja
lub po zeskanowaniu kodu QR:
DEKLARACJA
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że
żarówka SL210NRGB jest zgodna z odnośnymi
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmoni-
zacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym
prawodawstwem harmonizacyjnym.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem:
www.artdom.net.pl/deklaracja/SL210NRGB/
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą
Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia
4 lipca 2012 r. wsprawie zużytego sprzętu elek-
trycznego ielektronicznego (WEEE) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady:
punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych
odproducenta termin naprawy może zostać
wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24
miesiące oddaty wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest do ywania
wyłącznie wwarunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodzeń powstałych naskutek ywania
urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych
lub termicznych
c.
napraw imodyfikacji dokonanych przez
firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji
producenta
d.
części znatury łatwo zużywalnych takich jak:
bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów,
czyszczenia, odblokowania, usunięcia
zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują
wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany
punkt serwisowy lub jeśli jest toniemożliwe
placówka sprzedaży detalicznej, wktórej
produkt został zakupiony (wymiana lub
zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi
być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych
Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów
orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10.
Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium
Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia wramach gwarancji jest przed-
stawienie dowodu zakupu.
UWAGA!
USZKODZENIE LUB USUNIęCIE TABLICZKI
ZNAMIONOWEJ Z URZąDZENIA MOżE
SPOWODOWAć NIEUZNANIE GWARANCJI.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie
żnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem
do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym
symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego
punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub
skontaktowsię z władzami miejskimi.
MOżESZ POMÓC CHRONIć ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia
się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiec-
znych oraz niewłaściwego składowania i przetwar-
zania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt
gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia
uszkodzenia doautoryzowanego serwisu lub
ROZWIąZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Możliwa
przyczyna
Rozwiązanie
Światło
żarówki nie
przestaje
migać.
Żarówka
nie została
prawidłowo
skonfiguro-
wana.
Skonfiguruj ża-
rówkę zgodnie
z sekcją „Insta-
lacja i obsługa
aplikacji.
Brak
możliwości
konfiguracji
żarówki z
siecią Wi-Fi.
Router pracuje
w częstotliwo-
ści 5GHz.
Zmień często-
tliwość pracy
routera z 5GHz
na 2.4GHz.
Wystąpił
problem z
połączeniem
Wi-Fi.
Upewnij się, że
sygnał Wi-Fi
routera działa
prawidłowo.
Żarówka
nie reaguje
na zmiany
ustawień
w aplikacji.
Wystąpił
problem z
połączeniem
Wi-Fi.
Upewnij się, że
sygnał Wi-Fi
routera działa
prawidłowo.
Urządzenie
znajduje s
za daleko od
sygnału Wi-Fi.
Wzmocnij
sygnał Wi-Fi ro-
utera lub zmień
jego miejsce.
Konfiguracja
routera została
zmieniona.
Skonfiguruj ża-
rówkę na nowo,
zgodnie z sekcją
Instalacja i ob-
sługa aplikacji.
WARUNKI
BEZPIECZEŃSTWA
I ZAGROŻENIA
1.
Nie uruchamiaj urządzenia
jeżeli jest uszkodzone, wprze-
ciwnym razie może dojść do
porażenia prądem.
2.
Produkt należy ywać w odpo-
wiedniej i sprawnej technicznie
oprawie, przystosowanej do
trzonka i parametrów produktu.
Nie uruchamiaj żarówki w
uszkodzonej oprawie, ponieważ
grozi to porażeniem prądem.
3.
Należy chronić produkt przed
zanieczyszczeniami, wilgocią
i przegrzaniem.
4.
Niniejszy sprzęt może być
ytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o bra-
ku doświadczenia i znajo-
mości sprzętu, jeżeli zapew-
niony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bez-
pieczny sposób, tak aby
związane z tym zagro-
żenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić
się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wyko-
nywczyszczenia i konser-
wacji sprzętu.
5.
Przed wymianą żarówki,
opranależy wyłączlub
odłączjej przewód zasila-
jący z gniazda elektrycznego.
Przed wymianą żarówki nale-
ży uwzględnić, że żarówka
wytwarza wysoką tempe-
raturę. Poczekaj, aż żarówka
ostygnie, następnie upewnij
się, że oprawa jest wolna od
napięcia elektrycznego.
6.
Nie należy zanurzurządzenia
wwodzie oraz innych ynach.
7.
Poza zamkniętymi pomiesz-
czeniami, produktu należy
ywwyłącznie w zabez-
pieczonych przed wilgocią
i deszczem miejscach lub
w wodoszczelnych oprawach.
8.
Produktu nie należy stosow
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo
obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia
marki Setti+.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej
jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo
radości isatysfakcji zjego ytkowania.
1 2 3
4 5 6 7
DANE TECHNICZNE
OPIS URZĄDZENIA
1. Klosz
2. Obudowa
3. Trzonek
1
2
3
8
NAly DOKłADNIE PRZECZyTAć
INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do ytku
domowego lub innego, nie dotyczącego
celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe wwyniku ytkowania
niewłaściwego lub niezgodnego zprze-
znaczeniem.
w pączeniu z ącznikami
elektrycznymi, czasowymi,
fotokomórkami itp.
9.
Urządzenie wytwarza pole
elektromagnetyczne. W
trakcie pracy urządzenia
należy zachowminimalną
odległość 20 cm.
9
MONTAŻ
1. Upewnij się, że oprawa oświetleniowa jest wolna
od napięcia elektrycznego.
2. Wkręć trzonek żarówki w gwint oprawy oświe-
tleniowej.
3. ącz zasilanie oprawy, światło żarówki zacznie
mig.
UWAGA! WCElU PRAWIDłOWEGO DZIAłANIA
URZĄDZENIA, NAly jE UPRZEDNIO SKON-
fIGUROWAć ZA POMOCĄ APlIKACjI IPOłĄCZ
ZSIECWI-fI.
INSTAlACjA I OBSłUGA APlIKACjI
1. Pobierz aplikację ze strony producenta:
https://setti.pl/aplikacja
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy ytkownik załóż nowe konto.
Model SL210NRGB
Użyteczny strumień świetlny 400 lm
Zakres temp. barwowej 2700-6500 K
Kąt promieniowania 12
Zasilanie 220-240 V~, 50-60 Hz
Trzonek GU10
Okres trwałości 20000 h
Moc w trybie ączenia (Pon) 5.5 W
Moc w trybie czuwania (Psb) 0.40 W
Moc w trybie czuwania (Pnet) 0.40 W
Wskaźnik CRI 80
Wymiary 50/56 mm
Czas rozświetlania do 60% < 1.0 s
Klasa energetyczna G
Liczba cykli ącz 15000
Prąd znamionowy 48 mA
Częstotliwość transmisji 2.4 GHz
Zakres częstotliwości 2412-2472 MHz
Maks. moc transmisji Wi-Fi 0.0616 W
Wymagania systemowe Android, IOS
Maksymalna moc transmisji
Bluetooth
<20 dBm
WARUNKI
BEZPIECZEŃSTWA
I ZAGROŻENIA
1.
Nie uruchamiaj urządzenia
jeżeli jest uszkodzone, wprze-
ciwnym razie może dojść do
porażenia prądem.
2.
Produkt należy yww odpo-
wiedniej i sprawnej technicznie
oprawie, przystosowanej do
trzonka i parametrów produktu.
Nie uruchamiaj żarówki w
uszkodzonej oprawie, ponieważ
grozi to porażeniem prądem.
3.
Należy chronić produkt przed
zanieczyszczeniami, wilgocią
i przegrzaniem.
4.
Niniejszy sprzęt może b
ytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o bra-
ku doświadczenia i znajo-
mości sprzętu, jeżeli zapew-
niony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bez-
pieczny sposób, tak aby
związane z tym zagro-
żenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny baw
s sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wyko-
nywczyszczenia i konser-
wacji sprzętu.
5.
Przed wymianą żarówki,
opranależy wyłączlub
oączjej przewód zasila-
jący z gniazda elektrycznego.
Przed wymianą żarówki nale-
ży uwzględnić, że żarówka
wytwarza wysoką tempe-
raturę. Poczekaj, żarówka
ostygnie, następnie upewnij
się, że oprawa jest wolna od
napięcia elektrycznego.
6.
Nie należy zanurzać urządzenia
wwodzie oraz innych płynach.
7.
Poza zamkniętymi pomiesz-
czeniami, produktu należy
ywać wyłącznie w zabez-
pieczonych przed wilgocią
i deszczem miejscach lub
w wodoszczelnych oprawach.
8.
Produktu nie należy stosować
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo
obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia
marki Setti+.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej
jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo
radości isatysfakcji zjego użytkowania.
1 2 3
4 5 6
7
DANE TECHNICZNE
OPIS URZĄDZENIA
1. Klosz
2. Obudowa
3. Trzonek
1
2
3
8
NAly DOKłADNIE PRZECZyTAć
INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego lub innego, nie dotyczącego
celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe wwyniku ytkowania
niewłaściwego lub niezgodnego zprze-
znaczeniem.
w połączeniu z włącznikami
elektrycznymi, czasowymi,
fotokomórkami itp.
9.
Urządzenie wytwarza pole
elektromagnetyczne. W
trakcie pracy urządzenia
należy zachować minimalną
odległość 20 cm.
9
MONTAŻ
1. Upewnij się, że oprawa oświetleniowa jest wolna
od napięcia elektrycznego.
2. Wkręć trzonek żarówki w gwint oprawy oświe-
tleniowej.
3. ącz zasilanie oprawy, światło żarówki zacznie
mig.
UWAGA! WCElU PRAWIDłOWEGO DZIAłANIA
URZĄDZENIA, NAly jE UPRZEDNIO SKON-
fIGUROWAć ZA POMOCĄ APlIKACjI IPOłĄCZ
ZSIECWI-fI.
INSTAlACjA I OBSłUGA APlIKACjI
1. Pobierz aplikację ze strony producenta:
https://setti.pl/aplikacja
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy ytkownik załóż nowe konto.
Model SL210NRGB
Użyteczny strumień świetlny 400 lm
Zakres temp. barwowej 2700-6500 K
Kąt promieniowania 120°
Zasilanie 220-240 V~, 50-60 Hz
Trzonek GU10
Okres trwałości 20000 h
Moc w trybie ączenia (Pon) 5.5 W
Moc w trybie czuwania (Psb) 0.40 W
Moc w trybie czuwania (Pnet) 0.40 W
Wskaźnik CRI 80
Wymiary 50/56 mm
Czas rozświetlania do 60% < 1.0 s
Klasa energetyczna G
Liczba cykli ącz 15000
Prąd znamionowy 48 mA
Częstotliwość transmisji 2.4 GHz
Zakres częstotliwości 2412-2472 MHz
Maks. moc transmisji Wi-Fi 0.0616 W
Wymagania systemowe Android, IOS
Maksymalna moc transmisji
Bluetooth
<20 dBm
WARUNKI
BEZPIECZEŃSTWA
I ZAGROŻENIA
1.
Nie uruchamiaj urządzenia
jeżeli jest uszkodzone, wprze-
ciwnym razie może dojść do
porażenia prądem.
2.
Produkt należy yww odpo-
wiedniej i sprawnej technicznie
oprawie, przystosowanej do
trzonka i parametrów produktu.
Nie uruchamiaj żarówki w
uszkodzonej oprawie, ponieważ
grozi to porażeniem prądem.
3.
Należy chronić produkt przed
zanieczyszczeniami, wilgocią
i przegrzaniem.
4.
Niniejszy sprzęt może b
ytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o bra-
ku doświadczenia i znajo-
mości sprzętu, jeżeli zapew-
niony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bez-
pieczny sposób, tak aby
związane z tym zagro-
żenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny baw
s sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wyko-
nywczyszczenia i konser-
wacji sprzętu.
5.
Przed wymianą żarówki,
opranależy wyłączlub
oączjej przewód zasila-
jący z gniazda elektrycznego.
Przed wymianą żarówki nale-
ży uwzględnić, że żarówka
wytwarza wysoką tempe-
raturę. Poczekaj, aż żarówka
ostygnie, następnie upewnij
się, że oprawa jest wolna od
napięcia elektrycznego.
6.
Nie należy zanurzurządzenia
wwodzie oraz innych ynach.
7.
Poza zamkniętymi pomiesz-
czeniami, produktu należy
ywwyłącznie w zabez-
pieczonych przed wilgocią
i deszczem miejscach lub
w wodoszczelnych oprawach.
8.
Produktu nie należy stosow
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo
obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia
marki Setti+.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej
jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo
radości isatysfakcji zjego ytkowania.
1 2 3 4 5 6
7
DANE TECHNICZNE
OPIS URZĄDZENIA
1. Klosz
2. Obudowa
3. Trzonek
1
2
3
8
NAly DOKłADNIE PRZECZyTAć
INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do ytku
domowego lub innego, nie dotyczącego
celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe wwyniku ytkowania
niewłaściwego lub niezgodnego zprze-
znaczeniem.
w pączeniu z ącznikami
elektrycznymi, czasowymi,
fotokomórkami itp.
9.
Urządzenie wytwarza pole
elektromagnetyczne. W
trakcie pracy urządzenia
należy zachowminimalną
odległość 20 cm.
9
MONTAŻ
1. Upewnij się, że oprawa oświetleniowa jest wolna
od napięcia elektrycznego.
2. Wkręć trzonek żarówki w gwint oprawy oświe-
tleniowej.
3. Włącz zasilanie oprawy, światło żarówki zacznie
migać.
UWAGA! WCElU PRAWIDłOWEGO DZIAłANIA
URZĄDZENIA, NAly jE UPRZEDNIO SKON-
fIGUROWAć ZA POMOCĄ APlIKACjI IPOłĄCZ
ZSIECIĄ WI-fI.
INSTAlACjA I OBSłUGA APlIKACjI
1. Pobierz aplikację ze strony producenta:
https://setti.pl/aplikacja
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy ytkownik załóż nowe konto.
Model SL210NRGB
Użyteczny strumień świetlny 400 lm
Zakres temp. barwowej 2700-6500 K
Kąt promieniowania 12
Zasilanie 220-240 V~, 50-60 Hz
Trzonek GU10
Okres trwałości 20000 h
Moc w trybie włączenia (Pon) 5.5 W
Moc w trybie czuwania (Psb) 0.40 W
Moc w trybie czuwania (Pnet) 0.40 W
Wskaźnik CRI 80
Wymiary 50/56 mm
Czas rozświetlania do 60% < 1.0 s
Klasa energetyczna G
Liczba cykli włączeń 15000
Prąd znamionowy 48 mA
Częstotliwość transmisji 2.4 GHz
Zakres częstotliwości 2412-2472 MHz
Maks. moc transmisji Wi-Fi 0.0616 W
Wymagania systemowe Android, IOS
Maksymalna moc transmisji
Bluetooth
<20 dBm
10 11 12
13 14 15 16 17
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŻARÓWKA
SMART
SL210NRGB
W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzy-
stając z własnych danych dostępowych.
4. Wkręć trzonek żarówki woprawę do odpo-
wiedniej pozycji. Światło zacznie migać, jeżeli
to nie nastąpi należy dwukrotnie włącz
iwyłączyć żarówkę (wł.-wył; wł-wył; wł.).
5. W prawym górnym rogu aplikacji na-
ciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urzą-
dzenie.
6. Potwierdź, że światło żarówki miga szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło ipotwierdź
przyciskiem „Confirm”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz
w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.
Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia
jest dostępna na stronie internetowej:
https://setti.pl/aplikacja
lub po zeskanowaniu kodu QR:
DEKLARACJA
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że
żarówka SL210NRGB jest zgodna z odnośnymi
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmoni-
zacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym
prawodawstwem harmonizacyjnym.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem:
www.artdom.net.pl/deklaracja/SL210NRGB/
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą
Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia
4 lipca 2012 r. wsprawie zytego sprzętu elek-
trycznego ielektronicznego (WEEE) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady:
punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych
odproducenta termin naprawy może zostać
wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24
miesiące oddaty wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest do ywania
wyłącznie wwarunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodzpowstałych naskutek ywania
urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi
b. uszkodzmechanicznych, chemicznych
lub termicznych
c.
napraw imodyfikacji dokonanych przez
firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji
producenta
d.
części znatury łatwo zywalnych takich jak:
bezpieczniki, filtry, pokręa, półki, akcesoria
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów,
czyszczenia, odblokowania, usunięcia
zanieczyszczoraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu
na nowy jeżeli powykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują
wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany
punkt serwisowy lub jeśli jest toniemożliwe
placówka sprzedaży detalicznej, wktórej
produkt został zakupiony (wymiana lub
zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi
bkompletne, bez uszkodzmechanicznych
Niespełnienie tych warunków może
spowodownie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów
orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10.
Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium
Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia wramach gwarancji jest przed-
stawienie dowodu zakupu.
UWAGA!
USZKODZENIE LUB USUNIęCIE TABLICZKI
ZNAMIONOWEJ Z URZąDZENIA MOżE
SPOWODOWAć NIEUZNANIE GWARANCJI.
Cy czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone nieznacznie
różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem
do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łó
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
Nie należy wyrzucać urządzoznaczonych tym
symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego
punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub
skontaktowsz adzami miejskimi.
MOżESZ POMÓC CHRONIć ŚRODOWISKO!
aściwe postępowanie ze zytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia
s do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiec-
znych oraz niewłaściwego składowania i przetwar-
zania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zak