Znaleziono w kategoriach:
Pralka SHARP ES-NIB714BWC-PL

Instrukcja obsługi Pralka SHARP ES-NIB714BWC-PL

Powrót
PRALKA
Instrukcja obsługi
PL
ES-NIB714BWC-PL
Ikona Typ Znaczenie
OSTRZEŻENIE Poważne ryzyko obrażeń ciała lub śmierci
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM Ryzyko wysokiego napięcia
POŻAR Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru – materiały
łatwopalne
PRZESTROGA Ryzyko obrażenia ciała lub szkody materialnej
WAŻNE/UWAGA Prawidłowe działanie systemu
Dziękujemy za wybór tego produktu.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz
instrukcje obsługi i konserwacji urządzenia.
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do
wykorzystania w przyszłości.
Spis treści
1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ......................................................... .1
1.1 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa .............................................................3
1.2 Podczas użytkowania ...................................................................................................7
1.3 Opakowanie i ochrona środowiska .................................................................................9
1.4 Informacje dotyczące oszczędności ...............................................................................9
2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ......................................................................................11
2.1 Specyfikacje techniczne .............................................................................................. .11
3. INSTALACJA ................................................................................................................. .12
3.1 Usuwanie śrub transportowych ....................................................................................12
3.2 Regulacja nóżek / regulacja regulowanych stojaków ...................................................12
3.3 Podłączanie do zasilania ..............................................................................................13
3.4 Podłączanie węża dopływu wody .................................................................................13
3.5 Podłączenie odprowadzania wody ...............................................................................14
4. PRZEGLĄD PANELU STEROWANIA ........................................................................... .14
4.1 Szuflada na detergenty.................................................................................................15
4.2 Przegrody . ..................................................................................................................15
4.3 Pokrętło programów .....................................................................................................16
4.4 Wyświetlacz elektroniczny ............................................................................................16
5. UŻYTKOWANIE PRALKI ............................................................................................... .16
5.1 Przygotowanie prania ...................................................................................................16
5.2 Wkładanie prania do pralki ...........................................................................................17
5.3 Dodawanie detergentu do pralki ...................................................................................17
5.4 Obsługa pralki...............................................................................................................18
5.5 Wybór programów ........................................................................................................18
5.6 System wykrywania połowy wsadu ..............................................................................18
5.7 Dodatkowe funkcje ......................................................................................................18
5.8 Zabezpieczenie przed dziećmi .....................................................................................21
5.9 Anulowanie programu ..................................................................................................21
5.10 Zakończenie programu ...............................................................................................21
6. TABELA PROGRAMÓW ............................................................................................... .23
6.1 Ważna informacja .........................................................................................................26
7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ............................................................................... .27
7.1 Ostrzeżenie .................................................................................................................27
7.2 Filtry wlotu wody ...........................................................................................................27
7.3 Filtr pompy ...................................................................................................................28
7.4 Szuflada na detergenty.................................................................................................28
8. Korpus/bęben ............................................................................................................... .29
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ............................................................................... .30
10. AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O USTERKACH I POSTĘPOWANIE W
PRZYPADKU ICH WYSTĄPIENIA .................................................................................. .31
1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Napięcie zasilania /
częstotliwość (220–240) V~/50Hz
Całkowite natężenie prądu
(A) 10
Ciśnienie wody (MPa) Maksymalnie 1 Mpa /
minimalnie 0,1 Mpa
Moc całkowita (W) 2100
Maksymalna pojemność
prania (suchy wsad) (kg) 7
Nie ustawiać pralki na dywanie ani na podłożu,
które uniemożliwiałoby wentylację jej podstawy.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną
sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową
bądź bez odpowiedniego doświadczenia i
umiejętności, o ile nie zapewni się im nadzoru
lub instrukcji jego użytkowania ze strony osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą przebywać
w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod
nadzorem.
W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilającego, należy się skontaktować
z najbliższym autoryzowanym centrum
serwisowym, aby ten przewód wymienić.
Przyłączając pralkę do dopływu wody, należy
używać wyłącznie nowego węża dopływu wody
dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie wolno
używać starych, używanych ani uszkodzonych
PL – 1
węży dopływu wody.
Dzieci nie powinny się bawić tym urządzeniem.
Nie należy powierzać czyszczenia i konserwacji
dzieciom bez nadzoru.
UWAGA: Niniejszą instrukcję obsługi w formie
elektronicznej można uzyskać pod adresem:
washingmachine@standardtest.info. W wiadomości
e-mail proszę podać nazwę modelu i numer seryjny
(20 cyfr), które można znaleźć na drzwiczkach
urządzenia.
Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi.
Pralka jest przeznaczona wyłącznie do
użytku domowego. Używanie jej w celach
komercyjnych może skutkować utratą gwarancji.
Niniejsza instrukcja nie została przygotowana
jedynie dla tego modelu, zatem urządzenie może
nie mieć niektórych opisanych w niej funkcji. Z
tego powodu ważne jest, aby podczas czytania
tej instrukcji zwracać szczególną uwagę na
wszelkie cyfry.
OSTRZEŻENIE: Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub
obrażenia, jeśli instrukcje bezpieczeństwa nie będą
przestrzegane.
PL – 2

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756