Znaleziono w kategoriach:
BLENDER KIELCHOWY SMEG BLF01WHEU

Instrukcja obsługi BLENDER KIELCHOWY SMEG BLF01WHEU

Powrót
Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy za zakup blendera kielichowego z Serii Lata 50-te.
Wybierając jeden z naszych produktów, wybrali Państwo rozwiązanie, w którym
walory estetyczne oraz innowacyjne wzornictwo techniczne oferują unikalne
przedmioty wyposażenia wnętrz.
Urządzenia gospodarstwa domowego Smeg doskonale komponują się z innymi
produktami tej samej linii stając się jednocześnie prawdziwą ozdobą Waszej kuchni.
Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w pełni docenić zalety swojego nowego
urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg50style.com
lub www.smeg.com.
Model BLF01
Blender kielichowy
Spis treści
243
PL
1 Ostrzeżenia 244
1.1 Wprowadzenie 244
1.2 Instrukcja obsługi 244
1.3 Przeznaczenie 244
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 245
1.5 Odpowiedzialność producenta 247
1.6 Tabliczka znamionowa 247
1.7 Utylizacja 247
2 Opis 248
2.1 Opis produktu 248
2.2 Opis części 249
3 Użytkowanie 252
3.1 Przed pierwszym użyciem 252
3.2 Jak wyjąć zespół noży 252
3.3 Sposób użycia blendera kielichowego 254
3.4 Funkcje 257
3.5 Wskazówki dotyczące ustawiania prędkości 258
4 Czyszczenie i konserwacja 260
4.1 Ostrzeżenia 260
4.2 Czyszczenie podstawy z silnikiem 260
4.3 Czyszczenie dzbanka i zespołu noży blendera kielichowego 260
4.4 Użycie opcji automatycznego czyszczenia 260
4.5 Czyszczenie innych części blendera kielichowego 260
4.6 Co należy zrobić jeśli... 261
5 Przepisy 263
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki którym będzie
możliwe zachowanie jakości estetycznej i funkcjonalnej zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg.com
Ostrzeżenia
244
1 Ostrzeżenia
1.1 Wprowadzenie
Ważne informacje dla użytkownika:
1.2 Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja stanowi integralną
część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości oraz w zasięgu
ręki użytkownika przez cały okres
eksploatacji urządzenia.
1.3 Przeznaczenie
• Używać urządzenia wyłącznie w
zamkniętym otoczeniu.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego. Urządzenia można
używać do mieszania i miksowania różnych
składników oraz do kruszenia lodu. Nie
używać urządzenia do celów innych niż te,
do których zostało przeznaczone.
Urządzenie jest przeznaczone do
stosowania w warunkach domowych.
Każde inne użycie jest nieprawidłowe.
Poza tym, można je stosować:
w kuchni dla pracowników sklepów, biur
i w innym otoczeniu pracy;
w gospodarstwach rolniczych/
agroturystycznych;
w hotelach, motelach i residence do
użytku klientów;
w pokojach do wynajęcia.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane do
działania w zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub w połączeniu z systemami
zdalnego sterowania.
Urządzenie nie może być używane przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach psychofizycznych lub
nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy w użytkowaniu
urządzeń elektrycznych chyba, że będzie
się to odbywać po ich odpowiednim
przeszkoleniu i pod kontrolą osób
dorosłych odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
• Urządzenie nie służy do zabawy.
Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące
instrukcji obsługi, bezpieczeństwa i
końcowej utylizacji.
Opis
Opis urządzenia i akcesoriów.
Użytkowanie
Informacje na temat użytkowania.
Czyszczenie i konserwacja
Informacje dotyczące
prawidłowego czyszczenia i
konserwacji urządzenia.
Przepisy
Lista przepisów
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Informacje
Porada
Ostrzeżenia
245
PL
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpiecznego
użytkowania zastosować się do wszystkich
ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
Przed użyciem urządzenia należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję.
Po zakończeniu pracy należy wyłączyć
urządzenie.
Podczas eksploatacji urządzenia nie należy
pozostawiać go bez nadzoru.
Przed czyszczeniem i po każdym użyciu
odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nie wolno zanurzać urządzenia, kabla
zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innej
cieczy.
Nie używać, jeżeli kabel zasilający lub
wtyczka są uszkodzone, jeżeli urządzenie
upadło na ziemię lub zostało w jakikolwiek
inny sposób uszkodzone.
Jeśli kabel zasilania elektrycznego jest
uszkodzony, celem uniknięcia możliwego
ryzyka należy skontaktować się z serwisem
technicznym, który dokona jego wymiany.
Kabel jest celowo krótki, aby uniknąć
wypadków. Nie używać przedłużacza.
Nie dopuścić, aby kabel zasilający
wchodził w kontakt z ostrymi krawędziami.
Aby wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, nigdy
nie ciągnąć za kabel.
Nie umieszczać urządzenia na lub w
pobliżu kuchni gazowej lub elektrycznej,
wewnątrz pieca lub w pobliżu źródeł
ciepła.
Nigdy nie należy próbować naprawiać
urządzenia samodzielnie lub bez
pomocy wykwalifikowanego specjalisty.
• W przypadku awarii, naprawa
urządzenia może być wykonana
wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
• Nie należy modyfikować urządzenia.
• Nie należy nigdy próbować gasić
płomienia i/lub pożaru wodą: wyłączyć
urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
nakryć płomień pokrywką lub kocem
gaśniczym.
• Przed czyszczeniem i po każdym użyciu
odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Ostrzeżenia
246
Informacje na temat omawianego
urządzenia
Podczas pracy urządzenia, należy unikać
kontaktu z ruchomymi częściami. Aby
uniknąć obrażeń lub uszkodzenia
urządzenia podczas funkcjonowania
trzymać dłonie, włosy, odzież i narzędzia
daleko od noży.
• Podczas opróżniania dzbanka i podczas
czyszczenia zachować maksymalną
ostrożność.
• W przypadku pozostawiania blendera
kielichowego bez nadzoru, przed
montażem i demontażem komponentów
oraz przed czyszczeniem należy zawsze
odłączyć go od gniazdka prądu. W
przypadku niestosowania blendera
kielichowego, przed czyszczeniem i w
razie usterki wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przed przystąpieniem do czyszczenia
poczekać, aż wystygnie.
Nie stosować blendera kielichowego bez
pokrywki.
• Przed włączeniem sprawdzić, czy
pokrywka jest prawidłowo zamknięta.
• Nie napełniać nadmiernie blendera
kielichowego (maksymalnie 1,5 litra).
• Nie stosować go w połączeniu z
częściami lub akcesoriami innego
produktu.
• Używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych dostarczonych przez
producenta. Zastosowanie
nieoryginalnych części zamiennych może
być przyczyną pożaru, porażenia prądem
lub innych obrażeń.
• Ustawić blender kielichowy tylko na
płaskiej i suchej powierzchni.
• Nie włączać go jeżeli jest pusty.
• Nie stosować blendera kielichowego
jako schowka na przedmioty. Trzymać
urządzenie puste przed i po użyciu.
• Nie wlewać gorących płynów do
blendera kielichowego, poczekać aż
ostygną do temperatury pokojowej.
• Nie dotykać ruchomych części jak na
przykład zespół noży.
• Aby ograniczyć ryzyko obrażeń i nie
uszkodzić blendera kielichowego nie
wkładać dłoni lub narzędzi, jak na
przykład sztućce, do dzbanka podczas
funkcjonowania urządzenia. Można
użyć drewnianej lub plastikowej łopatki,
ale tylko po wyłączeniu blendera
kielichowego.
• Nie stosować żrących detergentów lub
tnących przedmiotów do mycia i
usuwania resztek z dzbanka.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756