Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchnia SMEG TR4110IBL2

Powrót
OSTRZEŻENIA - 23191477A166/B
9
OSTRZEŻENIA 231
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
231
Montaż 236
Przeznaczenie urządzenia 237
Instrukcja obsługi 237
Odpowiedzialność producenta 238
Tabliczka znamionowa 238
Utylizacja 238
Wskazówki dla europejskich organów
kontrolnych 238
Dane techniczne efektywności energetycznej 238
Oszczędność energii 238
Źródła światła 239
Jak czytać instrukcje obsługi 239
OPIS 240
Opis ogólny 240
Płyta kuchenna 241
Panel sterowania 241
Pozostałe części 242
Akcesoria 242
UŻYTKOWANIE 243
Czynności wstępne 243
Użytkowanie akcesoriów 243
Użytkowanie płyty 243
Użycie schowka (gdzie obecny) 246
Użytkowanie piekarnika 246
Programator cyfrowy 247
Porady dotyczące przygotowywania potraw 249
Przykładowa tabela pieczenia (piekarnik
wielofunkcyjny) 250
Przykładowa tabela pieczenia (piekarnik
pomocniczy) 251
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 251
Czyszczenie urządzenia 251
Czyszczenie płyty witroceramicznej 252
Pokrętła 252
Czyszczenie drzwiczek 252
Czyszczenie komory urządzenia 254
Czyszczenie górnej części wnęki (tylko w niektórych
modelach/wnękach) 255
Czyszczenie Parowe (tylko w niektórych
modelach) 255
Konserwacja nadzwyczajna 256
MONTAŻ 257
Ustawienie 257
Podłączanie do instalacji elektrycznej 258
Instrukcje dla montażysty 259
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki
którym możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com.
OSTRZEŻENIA
Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Obrażenia osób
Urządzenie i jego dostępne
elementy stają się bardzo
gorące podczas użytkowania.
Trzymać urządzenie z dala od
dzieci.
Podczas użytkowania,
urządzenie staje się bardzo
gorące. Uważać, aby nie
dotykać elementów grzejnych
znajdujących się w piekarniku.
Podczas przekręcania
żywności w komorze
pieczenia należy chronić ręce
zakładając rękawice
termiczne.
Nie należy nigdy próbować
gasić płomienia lub pożaru
wodą: wyłączyć urządzenie i
nakryć płomień pokrywą lub
ognioodporną narzutą.
Urządzenie może być
używane przez dzieci powyżej
8. roku życia oraz osoby o
ograniczonych zdolnościach
232 - OSTRZEŻENIA 91477A166/B
psychofizycznych lub
nieposiadające
odpowiedniego
doświadczenia lub wiedzy, o
ile pozostają one pod
nadzorem lub zostały
poinstruowane w zakresie
bezpiecznego użytkowania
urządzenia i związanych z nim
potencjalnych zagrożeń.
Urządzenie nie służy do
zabawy.
Dzieci poniżej 8 roku życia nie
powinny przebywać w pobliżu
urządzenia bez stałej opieki
osoby dorosłej.
Nie pozwolić dzieciom
poniżej 8 roku życia na
zbliżanie się do
funkcjonującego urządzenia.
Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją
nie powinny być wykonywane
przez dzieci bez nadzoru.
Pamiętać, że strefy grzewcze
nagrzewają się bardzo
szybko. Nie podgrzewać
pustych garnków.
Niebezpieczeństwo
przegrzania.
Po użyciu, wyłączyć strefy
grzewcze, które pozostają
jeszcze bardzo gorące nawet,
jeżeli są wyłączone. Nie
dotykać powierzchni płyty
kuchennej.
Należy stale nadzorować
proces gotowania. Proces
krótkiego pieczenia należy
stale nadzorować.
UWAGA: Gotowanie bez
nadzoru żywności
zawierającej tłuszcze i/lub
oleje może być niebezpieczne
i wywołać pożar. NIGDY nie
próbować gasić pożaru wodą,
lecz wyłączyć urządzenie, a
następnie przykryć płomień na
przykład pokrywką lub kocem.
Nie używać funkcji Booster i/
lub Double Booster (jeśli
obecne) do podgrzewania
tłustej żywności lub olejów
(ryzyko pożaru).
Podczas gotowania nie kłaść
na powierzchni grzewczej
metalowych przedmiotów,
takich jak naczynia lub sztućce,
ponieważ mogłyby się
nagrzać.
Do gotowania nie używać
puszek, zamkniętych
pojemników lub pojemników z
tworzywa sztucznego.
Nie należy wkładać ostro
zakończonych metalowych
przedmiotów (sztućce lub
przyrządy) do szczelin
urządzenia.
•Nie używać lub
przechowywać materiałów
łatwopalnych w pobliżu
urządzenia.
Nie wlewać wody
bezpośrednio na bardzo
gorące blachy.
Podczas pieczenia, drzwiczki
piekarnika muszą być
OSTRZEŻENIA - 23391477A166/B
9
zamknięte.
Przy sprawdzeniu potrawy lub
pod koniec pieczenia
otworzyć drzwiczki na 5 cm na
kilka sekund, aby uwolnić parę,
a następnie całkowicie
otworzyć drzwiczki.
Nie otwierać schowka (gdzie
obecny), gdy piekarnik jest
włączony i jeszcze gorący.
Przedmioty w schowku (gdzie
obecny) mogą być bardzo
gorące po korzystaniu z
piekarnika.
Po zakończeniu użytkowania
wyłączyć urządzenie.
Nigdy nie ciągnąć za
przewód, aby wyjąć wtyczkę
(jeśli obecny).
•NIE UŻYWAĆ LUB
PRZECHOWYWAĆ
MATERIAŁÓW
ŁATWOPALNYCH W
SCHOWKU (JEŻELI
WYSTĘPUJE) LUB W POBLIŻU
URZĄDZENIA.
•W POBLIŻU
FUNKCJONUJĄCEGO
URZĄDZENIA NIE WOLNO
UŻYWAĆ PUSZEK SPRAY.
NIE WPROWADZAĆ ZMIAN
W URZĄDZENIU.
Przed jakąkolwiek interwencją
na urządzeniu (montaż,
konserwacja, ustawienie lub
przesunięcie) zawsze należy
wyposażyć się w odpowiednie
środki ochrony indywidualnej.
Nie przeprowadzać operacji
czyszczenia, gdy urządzenie
jest jeszcze gorące lub
podczas jego działania.
Przed każdą czynnością na
urządzeniu odłączyć główne
zasilanie elektryczne.
UWAGA: Przed wymianą
lampek wewnętrznego
oświetlenia należy upewnić
się, że urządzenie jest
wyłączone i odłączone od
zasilania elektrycznego lub że
główne zasilanie elektryczne
zostało odłączone.
Lampki zastosowane w tym
urządzeniu są lampkami
przeznaczonymi do urządzeń
gospodarstwa domowego i
nie należy ich wykorzystywać
do oświetlania domu.
Nigdy nie próbować
naprawiać urządzenia
samodzielnie lub bez pomocy
wykwalifikowanego technika.
W celu zapobiegania
wszelkim niebezpieczeństwom,
jeśli przewód zasilania
elektrycznego jest uszkodzony,
należy natychmiast
skontaktować się z serwisem
technicznym, który dokona
jego wymiany.
Jeżeli pojawią się rysy,
pęknięcia lub powierzchnia
płyty witroceramicznej
całkowicie pęknie, należy
natychmiast wyłączyć
urządzenie. Odłączyć
zasilanie elektryczne i
234 - OSTRZEŻENIA 91477A166/B
skontaktować się z Serwisem
Technicznym.
Nie dotykać i nie czyścić
powierzchni płyty kuchennej
podczas funkcjonowania lub,
gdy są włączone lampki
sygnalizujące ciepło
szczątkowe.
W przypadku obecności
dzieci lub zwierząt domowych,
które mogą dosięgnąć płyty
kuchenne, uaktywnić blokadę
przycisków.
Po użyciu wyłączyć płyty.
Nigdy nie należy polegać
wyłącznie na czujniku
obecności garnka.
Zwrócić maksymalną uwagę
na bezpieczeństwo dzieci,
ponieważ mogą nie zauważyć
wskazania o gorących jeszcze
powierzchniach. Po użyciu,
przez jakiś czas strefy
grzewcze pozostają jeszcze
bardzo gorące nawet, jeżeli są
wyłączone. Uważać, aby
dzieci ich nie dotykały.
Osoby posiadające rozrusznik
serca lub inne podobne
urządzenia powinny się
upewnić, czy ich
funkcjonowanie nie zostanie
zakłócone przez pole
indukcyjne, którego
częstotliwość zawiera się w
przedziale od 20 do 50 kHz.
Zgodnie z przepisami
dotyczącymi kompatybilności
elektromagnetycznej, płyta
indukcyjna należy do grupy 2 i
klasy B (EN 55011).
Uszkodzenie urządzenia
Nie stosować agresywnych
detergentów o działaniu
ściernym lub ostrych
metalowych skrobaków do
czyszczenia szklanych
drzwiczek piekarnika,
ponieważ mogą porysować
powierzchnię i spowodować
pęknięcie szkła.
Ewentualnie używać
drewnianych lub plastikowych
narzędzi.
Nie stosować strumieni pary
do czyszczenia urządzenia.
Nie używać urządzenia jako
blat.
Nie zatykać otworów, szczelin
wentylacyjnych i
odprowadzających ciepło.
Nie siadać na urządzeniu.
Nie opierać się ani nie siadać
na otwartych drzwiczkach
urządzenia.
Ruszty i blachy powinny być
wkładane w boczne
prowadnice, aż do
całkowitego zatrzymania.
Mechaniczne blokady
bezpieczeństwa, które
zapobiegają ich wyjęciu,
powinny być odwrócone do
dołu, w kierunku tylnej części
OSTRZEŻENIA - 23591477A166/B
9
piekarnika.
Nie zostawiać urządzenia bez
nadzoru podczas
przyrządzania potraw
mogących wydzielać tłuszcz
lub olej, który może ulec
przegrzaniu i zapłonowi.
Zwrócić maksymalną uwagę
Niebezpieczeństwo pożaru:
Nie kłaść przedmiotów na
powierzchniach gotowania.
Nie rozpylać produktów w
sprayu w pobliżu urządzenia.
W ŻADNYM RAZIE NIE
UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO
OGRZEWANIA
POMIESZCZEŃ.
Nie używać do przyrządzania
potraw naczyń stołowych lub
pojemników z plastiku.
Nie umieszczać w komorze
pieczenia puszek lub innych
pojemników zamkniętych.
Wyjąć z komory pieczenia
wszystkie blachy i ruszty, które
nie są używane podczas
pieczenia.
Nie przykrywać dna komory
urządzenia folią aluminiową
lub cynfolią.
Nie kłaść garnków lub blach
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
W razie konieczności można
użyć rusztu do blachy (element
wyposażenia lub
sprzedawany oddzielnie w
zależności od modeli),
umieszczając go na dnie jako
element wsporczy podczas
pieczenia.
W przypadku
przygotowywania potrawy w
papierze do pieczenia, należy
umieścić go tak, aby nie
zakłócał cyrkulacji gorącego
powietrza wewnątrz
urządzenia.
Nie kłaść garnków ani blach
bezpośrednio na środkowej
szybce otwartych drzwiczek.
Garnki i patelnie grillowe
należy umieścić wewnątrz
obwodu płyty kuchennej.
Dno wszystkich garnków musi
być płaskie i gładkie.
W przypadku przelania lub
wylania usunąć płyn z płyty
kuchennej.
Nie wylewać na płytę
kwaśnych substancji, takich jak
sok z cytryny lub ocet.
Nie wysypywać cukru lub
słodkich mieszanek na płytę
podczas jej użytkowania.
Podczas gotowania nie kłaść
na płycie materiałów lub
substancji, które mogłyby się
rozpuścić lub zapalić (papier,
plastik lub folia aluminiowa).
Nie stosować strumieni pary
do czyszczenia urządzenia.
Kłaść naczynia bezpośrednio

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756