Znaleziono w kategoriach:
Lodówka SMEG FAB30LWH5 Retro 172cm Biała

Instrukcja obsługi Lodówka SMEG FAB30LWH5 Retro 172cm Biała

Powrót
OSTRZEŻENIA - 131914779596/B
9
OSTRZEŻENIA 131
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 131
Informacje na temat omawianego urządzenia 134
Przeznaczenie urządzenia 135
Instrukcja obsługi 135
Odpowiedzialność producenta 135
Serwis techniczny 136
Tabliczka znamionowa 136
Etykieta energetyczna 136
Utylizacja 136
Informacje dla podmiotów dokonujących kontroli
136
Oszczędność energii 136
Źródła światła 137
Jak czytać instrukcje obsługi 137
OPIS 137
Opis ogólny 137
Akcesoria 138
UŻYTKOWANIE 139
Czynności wstępne 139
Pierwsze użycie 139
Ustawianie temperatury 139
Alarm otwartych drzwiczek 139
Użytkowanie akcesoriów 139
Wentylacja 140
Użytkowanie komory chłodziarki 140
Użytkowanie komory zamrażarki 140
Hałas funkcjonowania 141
Przednia powierzchnia jest gorąca 141
Wyłączanie 141
Porady dotyczące przechowywania 141
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 142
Czyszczenie urządzenia 142
Rozmrażanie 142
Oświetlenie wewnętrzne 142
Co robić, jeżeli... 142
MONTAŻ 143
Podłączanie do instalacji elektrycznej 143
Ustawianie 144
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki
którym możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com.
OSTRZEŻENIA
Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Szkody powstałe na osobach
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami dzieci w wieku od
3 do 8 lat mogą pobierać lub
umieszczać żywność w
urządzeniu, ale wyraźnie
odradza się pozwalania
dzieciom w wieku poniżej 8 lat
wykonywania takich czynności
oraz w ogóle korzystania z
tego urządzenia.
Dzieci w wieku poniżej 8 lat,
jeśli nie są pod stałą opieką,
należy trzymać z dala od
urządzenia i upewnić się, że
nie bawią się nim.
Nie należy nigdy próbować
gasić płomienia lub pożaru
wodą: wyłączyć urządzenie i
nakryć płomień ognioodporną
narzutą.
Nie dotykać elementów
grzejnych na zewnątrz
urządzenia.
Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją,
które powinien wykonywać
użytkownik, nie powinny być
wykonywane przez dzieci bez
nadzoru.
Nie wprowadzać zmian na
132 - OSTRZEŻENIA 914779596/B
urządzeniu.
Nie należy wkładać ostro
zakończonych metalowych
przedmiotów (sztućce lub
przyrządy) do szczelin.
Nie należy dotykać
(zwłaszcza mokrymi dłońmi),
ani wkładać bezpośrednio do
jamy ustnej zamrożonej
żywności.
Nie przechowywać substancji
łatwopalnych, wybuchowych
lub odparowujących.
Nie przechowywać wewnątrz
urządzenia substancji
wybuchowych, jak spreje z
łatwopalnym propelentem.
Butelki z wysokim stężeniem
alkoholu muszą być dobrze
zamknięte i być ustawione w
pozycji pionowej.
Substancje organiczne, kwasy i
olejki eteryczne mogą
korodować plastikowe
powierzchnie i uszczelki w
przypadku długotrwałego
kontaktu.
Przed czyszczeniem lub
wykonaniem konserwacji
wyłączyć urządzenie i
odłączyć od sieci elektrycznej.
Nigdy nie ciągnąć za
przewód, aby wyjąć wtyczkę.
Uszkodzenie urządzenia
Podczas użytkowania nie kłaść
na urządzeniu ostrych
metalowych przedmiotów
takich, jak widelce, łyżki i
pokrywki.
Nie stosować ściernych ani
agresywnych detergentów (np.
produktów w proszku,
odplamiaczy i metalowych
gąbek) na częściach
szklanych.
Nie siadać na urządzeniu.
Nie opierać się lub siadać na
drzwiach lub otwartych
szufladach.
Na przenosić urządzenia,
chwytając je za drzwiczki lub
klamkę.
Nie stosować strumieni pary
do czyszczenia urządzenia.
Nie stosować urządzeń
elektrycznych (np. suszarek do
włosów) lub środków w spreju
do rozmrażania, ponieważ
mogłyby doprowadzić do
deformacji plastikowych
części.
W żadnym razie nie używać
urządzenia do chłodzenia
pomieszczeń.
W przypadku usterki,
konserwacji lub podczas
czyszczenia zawsze odłączyć
urządzenie od sieci
elektrycznej.
•Nie przechowywać w
zamrażarce napojów w
puszkach lub szklanych
pojemnikach.
Nie używać ostrych
przedmiotów metalowych do
usuwania nadmiaru lodu z
zamrażarki.
OSTRZEŻENIA - 133914779596/B
9
Nie używać adapterów do
wtyczek.
UWAGA: nie umieszczać
przedłużaczy
wielogniazdowych ani
przenośnych urządzeń
zasilających w tylnej części
urządzenia.
Nie kłaść ciężkich
przedmiotów na urządzeniu.
Aby nie uszkodzić ścianek
urządzenia, nie usuwać lodu
lub szronu za pomocą ostrych
przedmiotów.
Montaż i konserwacja
Należy obowiązkowo
wykonać uziemienie, zgodnie
z normami bezpieczeństwa
dotyczącymi instalacji
elektrycznych.
Ustawić urządzenie z pomocą
drugiej osoby.
Nie używać otwartych
drzwiczek jako dźwigni do
ustawienia urządzenia.
Nie wywierać zbyt dużego
nacisku na otwarte drzwiczki.
Nie należy umieszczać
urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła. Jeżeli jest to
niemożliwe, należy
zastosować odpowiedni panel
izolacyjny.
Urządzenie nie może być
wystawione na działanie
promieniowania słonecznego.
Nie ustawiać urządzenia na
zewnątrz.
Montaż i naprawy powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowany personel,
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Podłączenie do instalacji
elektrycznej powinno zostać
wykonane przez
wykwalifikowany personel
techniczny.
Aby uniknąć jakiegokolwiek
zagrożenia, jeśli przewód
zasilania elektrycznego jest
uszkodzony, należy
natychmiast skontaktować się z
serwisem technicznym, który
dokona jego wymiany tak, aby
uniknąć jakiegokolwiek
zagrożenia.
Przed jakąkolwiek interwencją
na urządzeniu (montaż,
konserwacja, ustawienie lub
przesunięcie) zawsze
wyposażyć się w odpowiednie
środki ochrony indywidualnej.
Przed każdą czynnością na
urządzeniu odłączyć główne
zasilanie elektryczne.
Jeśli urządzenie to jest
instalowane w pobliżu innej
lodówki lub zamrażarki, należy
zachować między nimi
minimalną odległość
wynoszącą 2 cm.
Nigdy nie próbować
naprawiać urządzenia
samodzielnie lub bez pomocy
wykwalifikowanego technika.
Nie instalować/użytkować
134 - OSTRZEŻENIA 914779596/B
urządzenia na otwartym
powietrzu.
UWAGA: podczas ustawiania
urządzenia należy się
upewnić, że przewód
zasilający nie jest zaplątany
ani uszkodzony.
Aby zapobiec niestabilności
urządzenia, należy
zainstalować go i umocować
prawidłowo zgodnie ze
wskazówkami podanymi w
niniejszej instrukcji.
Niniejsze urządzenie może
być użytkowane na
maksymalnej wysokości 2000
metrów nad poziomem morza.
Informacje na temat
omawianego urządzenia
Urządzenie to może być
używane przez dzieci w wieku
poniżej 8 lat i przez osoby o
ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej bądź
nieposiadające
doświadczenia albo
niezbędnej wiedzy, o ile są
one pod nadzorem lub zostały
poinstruowane pod kątem
bezpiecznej obsługi tego
urządzenia oraz zrozumiały
związane z nim zagrożenia.
Należy pilnować dzieci, aby
nie bawiły się urządzeniem.
Nie opierać się ani nie siadać
na otwartych drzwiczkach.
Sprawdzić, czy w drzwiczkach
nie ma zaklinowanych
przedmiotów.
Urządzenie to zawiera
niewielką ilość izobutanu
(R600a). Należy zachować
ostrożność podczas transportu,
montażu lub czyszczenia, aby
nie uszkodzić obwodu
chłodniczego.
Otwory wentylacyjne w
przestrzeni wokół urządzenia
lub w komorze zabudowy nie
powinny być zablokowane.
W celu przyspieszenia
procesu rozmrażania nie
należy używać urządzeń
mechanicznych, elektrycznych
lub chemicznych innych niż
zalecane przez producenta.
•Nie uszkodzić obwodu
chłodzenia (gdyby był do
niego dostęp).
Nie stosować urządzeń
elektrycznych wewnątrz komór
w których jest przechowywana
żywność chyba, że zostały
wskazane przez producenta.
W razie uszkodzenia obwodu
chłodniczego należy unikać
stosowania wolnego płomienia
i odpowiednio wietrzyć
pomieszczenie.
Nie używać urządzenia ani
jego komponentów w inny
sposób, niż wskazano w
niniejszej instrukcji.
Uwaga: ryzyko pożaru/
OSTRZEŻENIA - 135914779596/B
9
materiały łatwopalne.
Otwarcie drzwiczek na
dłuższy czas może
spowodować znaczny wzrost
temperatury w komorach
urządzenia.
Czyścić regularnie
powierzchnie, które mogą
mieć kontakt z powierzchnią
oraz dostępne systemy
odprowadzania wody.
Przechowywać surowe mięso i
ryby w specjalnych
pojemnikach do lodówek, aby
nie miały one kontaktu z inną
żywnością i nie skapywały na
nią.
Jeśli urządzenie ma pozostać
puste przez dłuższy czas,
należy je wyłączyć, rozmrozić,
wyczyścić, wysuszyć i
pozostawić otwarte drzwiczki,
aby uniknąć tworzenia się w
jego wnętrzu pleśni.
Przeznaczenie urządzenia
Niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone do użytkowania
jako urządzenie w zabudowie.
Urządzenie to nie jest
przeznaczone do użytku
profesjonalnego i
handlowego.
Niniejsze urządzenie zostało
przeznaczone do schładzania
i przechowywania świeżej lub
mrożonej żywności w
środowisku domowym. Każde
inne użycie jest nieprawidłowe.
Niniejsze urządzenie
przeznaczone jest do
zastosowań domowych i tym
podobnych, m.in.:
- w kuchni przeznaczonej dla
personelu sklepów, biur i
innych środowisk pracy;
- w gospodarstwach i przez
klientów w hotelach,
motelach oraz innych
środowiskach typu
mieszkalnego;
- w pensjonatach typu B&B;
- w ramach usług
kateringowych i podobnych
zastosowań innych niż
sprzedaż detaliczna.
Urządzenie to nie zostało
zaprojektowane do działania
z zewnętrznymi
programatorami czasowymi
lub z systemami zdalnego
sterowania.
Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja stanowi integralną
część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości oraz w zasięgu
użytkownika przez cały okres eksploatacji
urządzenia.
Przed użyciem urządzenia należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Odpowiedzialność producenta
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody osobowe lub
rzeczowe powstałe w wyniku:
użycia urządzenia w sposób niezgodny z
przeznaczeniem;
nieprzestrzegania zaleceń zawartych w

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756