Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka SMEG FAB30RLI3 Retro 172cm Zielona

Powrót
Spis treści
165
PL
1 Ostrzeżenia 166
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 166
1.2 Odpowiedzialność producenta 168
1.3 Przeznaczenie urządzenia 168
1.4 Utylizacja 169
1.5 Tabliczka znamionowa 169
1.6 Instrukcja obsługi 169
1.7 Jak czytać instrukcje obsługi 170
2 Opis 171
2.1 Opis ogólny 171
2.2 Definicja części 171
2.3 Dostępne akcesoria 171
3 Użytkowanie 173
3.1 Ostrzeżenia 173
3.2 Czynności wstępne 173
3.3 Pierwsze użycie 173
3.4 Użytkowanie akcesoriów 173
3.5 Wentylacja 174
3.6 Użytkowanie komory chłodziarki 175
3.7 Użytkowanie komory zamrażarki 175
3.8 Hałas funkcjonowania 176
3.9 Przednia powierzchnia jest gorąca 177
3.10Wyłączanie 177
3.11Porady dotyczące przechowywania 177
4 Czyszczenie i konserwacja 179
4.1 Ostrzeżenia 179
4.2 Czyszczenie urządzenia 179
4.3 Rozmrażanie 179
4.4 Oświetlenie wewnętrzne 180
4.5 Co robić, jeżeli... 180
5 Instalacja 182
5.1 Podłączanie do instalacji elektrycznej 182
5.2 Ustawianie 182
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki,
dzięki którym będzie możliwe zachowanie jakości estetycznej i funkcjonalnej zakupionego
urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com
Ostrzeżenia
166
1 Ostrzeżenia
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Szkody powstałe na osobach
• Zgodnie z obowiązującymi
przepisami dzieci w wieku od 3
do 8 lat mogą pobierać lub
umieszczać żywność w
urządzeniu, ale wyraźnie
odradza się pozwalania
dzieciom w wieku poniżej 8 lat
wykonywania takich czynności
oraz w ogóle korzystania z tego
urządzenia.
• Dzieci w wieku poniżej 8 lat, jeśli
nie są pod stałą opieką, należy
trzymać z dala od urządzenia i
upewnić się, że nie bawią się nim.
• Nie należy nigdy próbować
gasić płomienia lub pożaru
wodą: wyłączyć urządzenie
i nakryć płomień ognioodporną
narzutą.
• Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją,
które powinien wykonywać
użytkownik, nie powinny być
wykonywane przez dzieci bez
nadzoru.
• Montaż i naprawy powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
• Nie wprowadzać zmian
na urządzeniu.
• Nie należy wkładać ostro
zakończonych metalowych
przedmiotów (sztućce lub
przyrządy) do szczelin.
• Nigdy nie należy próbować
naprawiać urządzenia
samodzielnie lub bez pomocy
wykwalifikowanego specjalisty.
• Nie należy dotykać (zwłaszcza
mokrymi dłońmi), ani wkładać
bezpośrednio do jamy ustnej
zamrożonej żywności.
Nie przechowywać substancji
łatwopalnych, wybuchowych
lub odparowujących.
Nie przechowywać wewnątrz
urządzenia substancji
wybuchowych, jak spreje
z łatwopalnym propelentem.
Butelki z wysokim stężeniem
alkoholu muszą być dobrze
zamknięte i być ustawione
w pozycji pionowej.
• Jeśli przewód zasilania
elektrycznego jest uszkodzony,
należy natychmiast skontaktować
się z serwisem technicznym, który
dokona jego wymiany tak, aby
uniknąć jakiegokolwiek
zagrożenia.
Uszkodzenie urządzenia
• Podczas użytkowania nie kłaść
na urządzeniu ostrych
metalowych przedmiotów takich,
jak widelce, łyżki i pokrywki.
• Nie stosować na częściach
szklanych ściernych lub
Ostrzeżenia
167
PL
agresywnych detergentów
(np. produktów z granulkami,
odplamiaczy i metalowych
gąbek).
• Nie siadać na urządzeniu.
• Na przenosić urządzenia,
chwytając je za drzwiczki lub
klamkę.
• Nie stosować pary do
czyszczenia urządzenia.
• W żadnym razie nie używać
urządzenia do chłodzenia
pomieszczeń.
• Nie używać adapterów do
wtyczek.
• UWAGA: nie umieszczać
przedłużaczy wielogniazdowych
ani przenośnych urządzeń
zasilających w tylnej części
urządzenia.
W przypadku usterki, konserwacji
lub podczas czyszczenia zawsze
odłączyć urządzenie od sieci
elektrycznej.
• Nie przechowywać w
zamrażarce napojów w puszkach
lub szklanych pojemnikach.
Nie używać ostrych przedmiotów
metalowych do usuwania
nadmiaru lodu z zamrażarki.
• Aby zapobiec niestabilności
urządzenia, należy zainstalować
go i umocować prawidłowo
zgodnie ze wskazówkami
podanymi w niniejszej instrukcji.
• Nie kłaść ciężkich przedmiotów
na urządzeniu.
• Jeśli urządzenie to jest
instalowane w pobliżu innej
lodówki lub zamrażarki, należy
zachować między nimi minimalną
odległość wynoszącą 2 cm.
• Nie instalować/używać
urządzenia na otwartym
powietrzu.
• UWAGA: podczas ustawiania
urządzenia należy się upewnić,
że przewód zasilający nie jest
zaplątany ani uszkodzony.
Informacje na temat omawianego
urządzenia
Urządzenie to może być
używane przez dzieci w wieku
poniżej 8 lat i przez osoby o
ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej bądź nieposiadające
doświadczenia albo niezbędnej
wiedzy, o ile są one pod
nadzorem lub zostały
poinstruowane pod kątem
bezpiecznej obsługi tego
urządzenia oraz zrozumiały
związane z nim zagrożenia.
Należy pilnować dzieci, aby nie
bawiły się urządzeniem.
Nie opierać się ani nie siadać na
otwartych drzwiczkach.
Sprawdzić, czy w drzwiczkach
Ostrzeżenia
168
nie ma zaklinowanych
przedmiotów.
Urządzenie to zawiera niewielką
ilość izobutanu (R600a). Należy
zachować ostrożność podczas
transportu, montażu lub
czyszczenia, aby nie uszkodzić
obwodu chłodniczego.
Otwory wentylacyjne w
przestrzeni wokół urządzenia lub
w komorze zabudowy nie
powinny być zablokowane.
UWAGA: ryzyko pożaru /
materiały łatwopalne.
W celu przyspieszenia procesu
rozmrażania nie należy używać
urządzeń mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych
innych niż zalecane przez
producenta.
Nie uszkodzić obwodu
chłodzenia (gdyby był do niego
dostęp).
Nie stosować urządzeń
elektrycznych wewnątrz komór w
których jest przechowywana
żywność chyba, że zostały
wskazane przez producenta.
W razie uszkodzenia obwodu
chłodniczego należy unikać
stosowania wolnego płomienia i
odpowiednio wietrzyć
pomieszczenie.
Nie używać urządzenia ani jego
komponentów w inny sposób, niż
wskazano w niniejszej instrukcji.
• Otwarcie drzwiczek na dłuższy
czas może spowodować
znaczny wzrost temperatury w
komorach urządzenia.
Czyścić regularnie powierzchnie,
które mogą mieć kontakt z
powierzchnią oraz dostępne
systemy odprowadzania wody.
• Przechowywać surowe mięso i
ryby w specjalnych pojemnikach
do lodówek, aby nie miały one
kontaktu z inną żywnością i nie
skapywały na nią.
Jeśli urządzenie ma pozostać
puste przez dłuższy czas, należy
je wyłączyć, rozmrozić,
wyczyścić, wysuszyć i pozostawić
otwarte drzwiczki, aby uniknąć
tworzenia się w jego wnętrzu
pleśni.
1.2 Odpowiedzialność
producenta
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody
osobowe lub rzeczowe powstałe w
wyniku:
użycia urządzenia w sposób
Ostrzeżenia
169
PL
niezgodny z przeznaczeniem;
nieprzestrzegania zaleceń
zawartych w instrukcji
użytkowania;
naruszenia chociaż jednej części
urządzenia;
używania nieoryginalnych części
zamiennych.
1.3 Przeznaczenie urządzenia
Niniejsze urządzenie przeznaczone
jest do zastosowań domowych i tym
podobnych, m.in.:
w kuchni przeznaczonej dla
personelu sklepów, biur i innych
środowisk pracy;
w gospodarstwach i przez
klientów w hotelach, motelach
oraz innych środowiskach typu
mieszkalnego;
w pensjonatach typu B&B;
w ramach usług kateringowych
i podobnych zastosowań innych
niż sprzedaż detaliczna.
Urządzenie to nie jest
przeznaczone do użytku
profesjonalnego i handlowego.
Niniejsze urządzenie zostało
przeznaczone do schładzania i
przechowywania świeżej lub
mrożonej żywności w środowisku
domowym. Każde inne użycie jest
nieprawidłowe.
Urządzenie nie zostało
zaprojektowane do działania w
zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami
zdalnego sterowania.
1.4 Utylizacja
Urządzenie należy poddać
utylizacji oddzielnie od
innych odpadów (dyrektywy
2002/95/WE, 2002/96/WE, 2003/
108/WE). Urządzenie nie zawiera
substancji w ilości niebezpiecznej dla
zdrowia i środowiska, zgodnie z
obowiązującymi dyrektywami europejskimi.
Aby dokonać utylizacji urządzenia należy:
Odłączyć przewód zasilania
elektrycznego i usunąć go razem z
wtyczką.
Powierzyć urządzenie odpowiednim
centrom selektywnej zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych lub
oddać sprzedawcy w momencie
zakupu podobnego urządzenia.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem
Odłączyć główne zasilanie elektryczne.
Odłączyć przewód zasilający od
instalacji elektrycznej.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756