Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka SMEG FAB32RPG3 Retro No frost 196.8cm Zielona

Powrót
Spis treści
195
PL
1 Ostrzeżenia 196
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 196
1.2 Odpowiedzialność producenta 198
1.3 Przeznaczenie urządzenia 198
1.4 Utylizacja 199
1.5 Tabliczka znamionowa 199
1.6 Instrukcja obsługi 199
1.7 Jak czytać instrukcje obsługi 200
2 Opis 201
2.1 Opis ogólny 201
2.2 Definicja części 202
2.3 Panel sterowania 202
2.4 Dostępne akcesoria 203
3 Użytkowanie 205
3.1 Ostrzeżenia 205
3.2 Czynności wstępne 205
3.3 Pierwsze użycie 205
3.4 Użytkowanie akcesoriów 207
3.5 Wentylacja 208
3.6 Użytkowanie komory chłodziarki 208
3.7 Użytkowanie komory zamrażarki 209
3.8 Hałas funkcjonowania 210
3.9 Przednia powierzchnia jest gorąca 210
3.10Wyłączanie 210
3.11Porady dotyczące przechowywania 211
4 Czyszczenie i konserwacja 212
4.1 Ostrzeżenia 212
4.2 Czyszczenie urządzenia 212
4.3 Rozmrażanie 212
4.4 Oświetlenie wewnętrzne 213
4.5 Co robić, jeżeli... 213
5 Instalacja 215
5.1 Podłączanie do instalacji elektrycznej 215
5.2 Ustawianie 215
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki,
dzięki którym będzie możliwe zachowanie jakości estetycznej i funkcjonalnej zakupionego
urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com
Ostrzeżenia
196
1 Ostrzeżenia
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Obrażenia na osobach
• Zgodnie z obowiązującymi
przepisami dzieci w wieku od 3
do 8 lat mogą pobierać lub
umieszczać żywność w
urządzeniu, ale wyraźnie
odradza się pozwalania
dzieciom w wieku poniżej 8 lat
wykonywania takich czynności
oraz w ogóle korzystania z tego
urządzenia.
• Dzieci w wieku poniżej 8 lat, jeśli
nie są pod stałą opieką, należy
trzymać z dala od urządzenia i
upewnić się, że nie bawią się nim.
• Nie należy nigdy próbować
gasić płomienia lub pożaru
wodą: wyłączyć urządzenie i
nakryć płomień ognioodporną
narzutą.
• Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją,
które powinien wykonywać
użytkownik, nie powinny być
wykonywane przez dzieci bez
nadzoru.
• Montaż i naprawy powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
• Nie wprowadzać zmian na
urządzeniu.
• Nie należy wkładać ostro
zakończonych metalowych
przedmiotów (sztućce lub
przyrządy) do szczelin.
• Nigdy nie należy próbować
naprawiać urządzenia
samodzielnie lub bez pomocy
wykwalifikowanego specjalisty.
• Nie należy dotykać (zwłaszcza
mokrymi dłońmi), ani wkładać
bezpośrednio do jamy ustnej
zamrożonej żywności.
Nie przechowywać substancji
łatwopalnych, wybuchowych lub
odparowujących.
Nie przechowywać wewnątrz
urządzenia substancji
wybuchowych, jak spreje z
łatwopalnym propelentem.
Butelki z wysokim stężeniem
alkoholu muszą być dobrze
zamknięte i być ustawione w
pozycji pionowej.
• Jeśli przewód zasilania
elektrycznego jest uszkodzony,
należy natychmiast skontaktować
się z serwisem technicznym, który
dokona jego wymiany tak, aby
uniknąć jakiegokolwiek
zagrożenia.
Uszkodzenie urządzenia
OSTRZEŻENIE: podczas
ustawiania urządzenia należy się
upewnić, że kabel zasilający nie
jest zaklinowany lub uszkodzony.
OSTRZEŻENIE: nie umieszczać
Ostrzeżenia
197
PL
przedłużaczy z kilkoma
gniazdami lub przenośnych
zasilaczy przy tylnej części
urządzenia.
Nie stosować adapterów
wtyczek.
• Podczas użytkowania nie kłaść
na urządzeniu ostrych
metalowych przedmiotów takich,
jak widelce, łyżki i pokrywki.
• Nie stosować na częściach
szklanych ściernych lub
agresywnych detergentów
(np. produktów z granulkami,
odplamiaczy i metalowych
gąbek).
• Nie siadać na urządzeniu.
• Na przenosić urządzenia,
chwytając je za drzwiczki lub
klamkę.
• Nie stosować pary do
czyszczenia urządzenia.
• W żadnym razie nie używać
urządzenia do chłodzenia
pomieszczeń.
W przypadku usterki, konserwacji
lub podczas czyszczenia zawsze
odłączyć urządzenie od sieci
elektrycznej.
• Nie przechowywać w
zamrażarce napojów w puszkach
lub szklanych pojemnikach.
Nie używać ostrych przedmiotów
metalowych do usuwania
nadmiaru lodu z zamrażarki.
• Aby zapobiec niestabilności
urządzenia, należy zainstalować
go i umocować prawidłowo
zgodnie ze wskazówkami
podanymi w niniejszej instrukcji.
• Nie kłaść ciężkich przedmiotów
na urządzeniu.
• Jeśli urządzenie to jest
instalowane w pobliżu innej
lodówki lub zamrażarki, należy
zachować między nimi minimalną
odległość wynoszącą 2 cm.
• Nie instalować/używać
urządzenia na otwartym
powietrzu.
Informacje na temat omawianego
urządzenia
OSTRZEŻENIE: ryzyko pożaru/
materiały łatwopalne.
Urządzenie to może być
używane przez dzieci w wieku
poniżej 8 lat i przez osoby o
ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej bądź nieposiadające
doświadczenia albo niezbędnej
wiedzy, o ile są one pod
nadzorem lub zostały
poinstruowane pod kątem
Ostrzeżenia
198
bezpiecznej obsługi tego
urządzenia oraz zrozumiały
związane z nim zagrożenia.
Należy pilnować dzieci, aby nie
bawiły się urządzeniem.
Nie opierać się ani nie siadać na
otwartych drzwiczkach.
Sprawdzić, czy w drzwiczkach
nie ma zaklinowanych
przedmiotów.
Urządzenie to zawiera niewielką
ilość izobutanu (R600a). Należy
zachować ostrożność podczas
transportu, montażu lub
czyszczenia, aby nie uszkodzić
obwodu chłodniczego.
Otwory wentylacyjne w
przestrzeni wokół urządzenia lub
w komorze zabudowy nie
powinny być zablokowane.
W celu przyspieszenia procesu
rozmrażania nie należy używać
urządzeń mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych
innych niż zalecane przez
producenta.
Nie uszkodzić obwodu chłodzenia
(gdyby był do niego dostęp).
Nie stosować urządzeń
elektrycznych wewnątrz komór w
których jest przechowywana
żywność chyba, że zostały
wskazane przez producenta.
W razie uszkodzenia obwodu
chłodniczego należy unikać
stosowania wolnego płomienia i
odpowiednio wietrzyć
pomieszczenie.
Nie używać urządzenia ani jego
komponentów w inny sposób, niż
wskazano w niniejszej instrukcji.
• Otwarcie drzwiczek na dłuższy
czas może spowodować
znaczny wzrost temperatury w
komorach urządzenia.
Czyścić regularnie powierzchnie,
które mogą mieć kontakt z
powierzchnią oraz dostępne
systemy odprowadzania wody.
• Przechowywać surowe mięso i
ryby w specjalnych pojemnikach
do lodówek, aby nie miały one
kontaktu z inną żywnością i nie
skapywały na nią.
Jeśli urządzenie ma pozostać
puste przez dłuższy czas, należy
je wyłączyć, rozmrozić,
wyczyścić, wysuszyć i pozostawić
otwarte drzwiczki, aby uniknąć
tworzenia się w jego wnętrzu
pleśni.
1.2 Odpowiedzialność
producenta
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody
osobowe lub rzeczowe powstałe w
wyniku:
użycia urządzenia w sposób
niezgodny z przeznaczeniem;
nieprzestrzegania zaleceń
zawartych w instrukcji
użytkowania;
Ostrzeżenia
199
PL
naruszenia chociaż jednej części
urządzenia;
używania nieoryginalnych części
zamiennych.
1.3 Przeznaczenie urządzenia
Niniejsze urządzenie przeznaczone
jest do zastosowań domowych i tym
podobnych, m.in.:
w kuchni przeznaczonej dla
personelu sklepów, biur i innych
środowisk pracy;
w gospodarstwach i przez
klientów w hotelach, motelach
oraz innych środowiskach typu
mieszkalnego;
w pensjonatach typu B&B;
w ramach usług kateringowych i
podobnych zastosowań innych
niż sprzedaż detaliczna.
Urządzenie to nie jest
przeznaczone do użytku
profesjonalnego i handlowego.
Niniejsze urządzenie zostało
przeznaczone do schładzania i
przechowywania świeżej lub
mrożonej żywności w środowisku
domowym. Każde inne użycie jest
nieprawidłowe.
Urządzenie nie zostało
zaprojektowane do działania w
zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami
zdalnego sterowania.
1.4 Utylizacja
Urządzenie należy poddać
utylizacji oddzielnie od innych
odpadów (dyrektywy
2002/95/WE, 2002/96/WE,
2003/108/WE). Urządzenie nie zawiera
substancji w ilości niebezpiecznej dla
zdrowia i środowiska, zgodnie z
obowiązującymi dyrektywami europejskimi.
Aby dokonać utylizacji urządzenia należy:
Odłączyć przewód zasilania
elektrycznego i usunąć go razem z
wtyczką.
Powierzyć urządzenie odpowiednim
centrom selektywnej zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych lub
oddać sprzedawcy w momencie
zakupu podobnego urządzenia.
W razie wymiany urządzenia należy
wyjąć drzwiczki i pozostawić półki w
położeniu użycia, aby zapobiec
sytuacji, w której dzieci mogłyby
zablokować się w jego wnętrzu.
Opakowanie urządzenia zostało
wykonane z materiałów, które nie
zanieczyszczają środowiska i nadają się
do recyklingu.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem
Odłączyć główne zasilanie elektryczne.
Odłączyć przewód zasilający od
instalacji elektrycznej.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756