Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka SMEG FAB50LPB Retro No frost 187.5cm Niebieska Kostkarka

Powrót
Spis treści
211
PL
1 Ostrzeżenia 212
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 212
1.2 Odpowiedzialność producenta 214
1.3 Przeznaczenie urządzenia 214
1.4 Utylizacja 215
1.5 Tabliczka znamionowa 215
1.6 Instrukcja obsługi 216
1.7 Jak czytać instrukcje obsługi 216
2 Opis 217
2.1 Opis ogólny 217
2.2 Definicja części 218
2.3 Dostępne akcesoria 219
2.4 Technologia NO-FROST 220
3 Użytkowanie 221
3.1 Ostrzeżenia 221
3.2 Czynności wstępne 221
3.3 Pierwsze użycie 221
3.4 Użytkowanie akcesoriów 222
3.5 Użytkowanie komory chłodziarki 224
3.6 Użytkowanie komory zamrażarki 225
3.7 Hałas funkcjonowania 226
3.8 Przednia powierzchnia jest gorąca 226
3.9 Wyłączanie 226
3.10Porady dotyczące przechowywania 227
4 Czyszczenie i konserwacja 229
4.1 Ostrzeżenia 229
4.2 Czyszczenie urządzenia 229
4.3 Odszranianie 230
4.4 Wymiana żarówki oświetlenia 230
4.5 Co robić, jeżeli... 231
5 Montaż 233
5.1 Podłączenie elektryczne 233
5.2 Ustawienie 233
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki,
dzięki którym będzie możliwe zachowanie jakości estetycznej i funkcjonalnej zakupionego
urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com
Ostrzeżenia
212
1 Ostrzeżenia
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Obrażenia na osobach
• Podczas użytkowania nie należy
dotykać elementów grzejnych.
• Dzieci w wieku poniżej 8 lat, jeśli
nie są pod stałą opieką, należy
trzymać z dala od urządzenia i
upewnić się, że nie bawią się nim.
• Zgodnie z obowiązującymi
przepisami dzieci w wieku od 3
do 8 lat mogą pobierać lub
umieszczać żywność w
urządzeniu, ale wyraźnie
odradza się pozwalania
dzieciom w wieku poniżej 8 lat
wykonywania takich czynności
oraz w ogóle korzystania z tego
urządzenia.
Nie należy nigdy próbować gasić
płomienia lub pożaru wodą:
wyłączyć urządzenie i nakryć
płomień ognioodporną narzutą.
• Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją, które
powinien wykonywać użytkownik,
nie powinny być wykonywane
przez dzieci bez nadzoru.
• Montaż i naprawy powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
• Nie wprowadzać zmian na
urządzeniu.
• Nie należy wkładać ostro
zakończonych metalowych
przedmiotów (sztućce lub
przyrządy) do szczelin.
• Nigdy nie należy próbować
naprawiać urządzenia
samodzielnie lub bez pomocy
wykwalifikowanego specjalisty.
• Nie należy dotykać (zwłaszcza
mokrymi dłońmi), ani wkładać
bezpośrednio do jamy ustnej
zamrożonej żywności.
• Nie przechowywać substancji
łatwopalnych, wybuchowych lub
odparowujących.
Butelki z wysokim stężeniem alkoholu
muszą być dobrze zamknięte i być
ustawione w pozycji pionowej.
• Jeśli przewód zasilania
elektrycznego jest uszkodzony,
należy natychmiast skontaktować
się z serwisem technicznym, który
dokona jego wymiany tak, aby
uniknąć jakiegokolwiek
zagrożenia.
• Przed wymianą żarówki upewnić
się, że urządzenie jest wyłączone
i odłączone od sieci elektrycznej.
Uszkodzenie urządzenia
OSTRZEŻENIE: podczas
ustawiania urządzenia należy się
upewnić, że kabel zasilający nie
jest zaklinowany lub uszkodzony.
Ostrzeżenia
213
PL
OSTRZEŻENIE: nie umieszczać
przedłużaczy z kilkoma
gniazdami lub przenośnych
zasilaczy przy tylnej części
urządzenia.
• Podczas użytkowania nie kłaść
na urządzeniu ostrych
metalowych przedmiotów takich,
jak widelce, łyżki i pokrywki.
• Nie stosować ściernych lub
agresywnych detergentów (np.
produktów z granulkami,
odplamiaczy i metalowych
gąbek), na częściach szklanych.
• Nie siadać na urządzeniu.
• Na przenosić urządzenia,
chwytając je za drzwiczki lub
klamkę.
• Nie stosować pary do
czyszczenia urządzenia.
• W żadnym razie nie używać
urządzenia do chłodzenia
pomieszczeń.
• W przypadku usterki,
konserwacji, wymiany żarówki lub
podczas czyszczenia, zawsze
odłączyć urządzenie od sieci
elektrycznej.
• Nie przechowywać w
zamrażarce napojów w puszkach
lub szklanych pojemnikach.
Nie używać ostrych przedmiotów
metalowych do usuwania
nadmiaru lodu z zamrażarki.
• Aby zapobiec niestabilności
urządzenia, należy zainstalować
go i umocować prawidłowo
zgodnie ze wskazówkami
podanymi w niniejszej instrukcji.
• Nie kłaść ciężkich przedmiotów
na urządzeniu.
• Jeśli urządzenie to jest
instalowane w pobliżu innej
lodówki lub zamrażarki, należy
zachować między nimi minimalną
odległość wynoszącą 2 cm.
• Nie instalować/używać
urządzenia na otwartym
powietrzu.
Informacje na temat omawianego
urządzenia
OSTRZEŻENIE: ryzyko pożaru/
materiały łatwopalne.
Urządzenie to może być używane
przez dzieci w wieku poniżej 8 lat i
przez osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej bądź
nieposiadające doświadczenia
albo niezbędnej wiedzy, o ile są
one pod nadzorem lub zostały
poinstruowane pod kątem
bezpiecznej obsługi tego
urządzenia oraz zrozumiały
związane z nim zagrożenia.
Należy pilnować dzieci, aby nie
bawiły się urządzeniem.
Nie opierać się ani nie siadać na
otwartych drzwiczkach.
Ostrzeżenia
214
Sprawdzić, czy w drzwiczkach
nie ma zaklinowanych
przedmiotów.
Urządzenie to zawiera niewielką
ilość izobutanu (R600a). Należy
zachować ostrożność podczas
transportu, montażu lub
czyszczenia, aby nie uszkodzić
obwodu chłodniczego.
Otwory wentylacyjne w
przestrzeni wokół urządzenia lub
w komorze zabudowy nie
powinny być zablokowane.
W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie należy używać
urządzeń mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych
innych niż zalecane przez
producenta.
Nie uszkodzić obwodu
chłodzenia (gdyby był do niego
dostęp).
Nie stosować urządzeń
elektrycznych wewnątrz komór w
których jest przechowywana
żywność chyba, że zostały
wskazane przez producenta.
W razie uszkodzenia obwodu
chłodniczego należy unikać
stosowania wolnego płomienia i
odpowiednio wietrzyć
pomieszczenie.
Nie używać urządzenia ani jego
komponentów w inny sposób, niż
wskazano w niniejszej instrukcji.
Otwarcie drzwiczek na dłuższy
czas może spowodować
znaczny wzrost temperatury w
komorach urządzenia.
Czyścić regularnie powierzchnie,
które mogą mieć kontakt z
powierzchnią oraz dostępne
systemy odprowadzania wody.
Przechowywać surowe mięso i
ryby w specjalnych pojemnikach
do lodówek, aby nie miały one
kontaktu z inną żywnością i nie
skapywały na nią.
Jeśli urządzenie ma pozostać
puste przez dłuższy czas, należy
je wyłączyć, rozmrozić,
wyczyścić, wysuszyć i pozostawić
otwarte drzwiczki, aby uniknąć
tworzenia się w jego wnętrzu
pleśni.
1.2 Odpowiedzialność producenta
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody
osobowe lub rzeczowe powstałe w
wyniku:
użycia urządzenia w sposób
niezgodny z przeznaczeniem;
nieprzestrzegania zaleceń
zawartych w instrukcji
użytkowania;
naruszenia chociaż jednej części
urządzenia;
używania nieoryginalnych części
zamiennych.
1.3 Przeznaczenie urządzenia
Niniejsze urządzenie przeznaczone
jest do zastosowań domowych i tym
podobnych, m.in.:
Ostrzeżenia
215
PL
w kuchni przeznaczonej dla
personelu sklepów, biur i innych
środowisk pracy;
w gospodarstwach i przez
klientów w hotelach, motelach
oraz innych środowiskach typu
mieszkalnego;
w pensjonatach typu B&B;
w ramach usług kateringowych i
podobnych zastosowań innych
niż sprzedaż detaliczna.
Urządzenie to nie jest
przeznaczone do użytku
profesjonalnego i handlowego.
Niniejsze urządzenie zostało
przeznaczone do schładzania i
przechowywania świeżej lub
mrożonej żywności w środowisku
domowym. Każde inne użycie jest
nieprawidłowe.
Urządzenie nie zostało
zaprojektowane do działania w
zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami
zdalnego sterowania.
1.4 Utylizacja
Urządzenie należy poddać utylizacji
oddzielnie od innych odpadów
(dyrektywy 2002/95/WE, 2002/
96/WE, 2003/108/WE). Urządzenie nie
zawiera substancji w ilości niebezpiecznej
dla zdrowia i środowiska, zgodnie z
obowiązującymi dyrektywami europejskimi.
Aby dokonać utylizacji urządzenia należy:
Odłączyć przewód zasilania
elektrycznego i usunąć go razem z
wtyczką.
Powierzyć urządzenie odpowiednim
centrom selektywnej zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych lub
oddać sprzedawcy w momencie
zakupu podobnego urządzenia.
W razie wymiany urządzenia należy
wyjąć drzwiczki i pozostawić półki w
położeniu użycia, aby zapobiec
sytuacji, w której dzieci mogłyby
zablokować się w jego wnętrzu.
Opakowanie urządzenia zostało
wykonane z materiałów, które nie
zanieczyszczają środowiska i nadają się
do recyklingu.
Materiały z opakowania należy oddać
do odpowiednich punktów selektywnej
zbiórki odpadów.
1.5 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa zawiera dane
techniczne, numer seryjny i oznaczenie.
Nie wolno zdejmować tabliczki
znamionowej.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem
Odłączyć główne zasilanie elektryczne.
Odłączyć przewód zasilający od
instalacji elektrycznej.
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Nie pozostawiać opakowania i jego
elementów bez nadzoru.
Dzieci nie powinny bawić się
plastikowymi torebkami z opakowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756