Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik SMEG SF166X

Powrót
Spis treści
3
PL
1 Ostrzeżenia 4
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 4
1.2 Odpowiedzialność producenta 5
1.3 Przeznaczenie urządzenia 5
1.4 Utylizacja 5
1.5 Tabliczka znamionowa 6
1.6 Instrukcja obsługi 6
1.7 Jak czytać instrukcje obsługi 6
2 Opis 7
2.1 Opis ogólny 7
2.2 Panel sterowania 9
2.3 Pozostałe części 10
2.4 Dostępne akcesoria 11
3 Użytkowanie 14
3.1 Ostrzeżenia 14
3.2 Pierwsze użycie 14
3.3 Użytkowanie akcesoriów 15
3.4 Użytkowanie piekarnika 16
3.5 Porady dotyczące przygotowywania potraw 18
4 Czyszczenie i konserwacja 21
4.1 Ostrzeżenia 21
4.2 Czyszczenie powierzchni 21
4.3 Czyszczenie codzienne 21
4.4 Plamy z żywności lub pozostałości 21
4.5 Demontaż drzwiczek 21
4.6 Czyszczenie szklanych drzwiczek 22
4.7 Demontaż szyb wewnętrznych 22
4.8 Czyszczenie wnętrza piekarnika 23
4.9 Vapor Clean: wspomagane czyszczenie piekarnika (tylko w niektórych modelach)25
4.10 Konserwacja nadzwyczajna 26
5 Montaż 28
5.1 Podłączenie elektryczne 28
5.2 Wymiana przewodu 28
5.3 Ustawienie 29
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki,
dzięki którym możliwe będzie zachowanie jakości estetycznych i funkcjonalnych zakupionego
urządzenia. Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg.com
Ostrzeżenia
4
1 Ostrzeżenia
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Szkody powstałe na osobach
• Urządzenie i jego elementy są
bardzo gorące podczas
użytkowania.
• Podczas użytkowania nie należy
dotykać elementów grzejnych.
• Dzieci poniżej 8 roku życia nie
powinny przebywać w pobliżu
urządzenia bez opieki osoby
dorosłej.
• Urządzenie nie służy do zabawy.
• Podczas użytkowania nie kłaść
na urządzeniu metalowych
przedmiotów takich, jak widelce,
łyżki i pokrywki.
• Po zakończeniu użytkowania
wyłączyć urządzenie.
• Nie należy nigdy próbować
gasić płomienia lub pożaru
wodą: wyłączyć urządzenie i
nakryć płomień pokrywą lub
ognioodporną narzutą.
• Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją nie
powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
• Montaż i naprawy powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
• Nie wprowadzać zmian na
urządzeniu.
• Nie wkładać ostro zakończonych
metalowych przedmiotów
(sztućce lub przyrządy) do
szczelin.
• Nigdy nie należy próbować
naprawiać urządzenia
samodzielnie lub bez pomocy
wykwalifikowanego specjalisty.
• Jeśli przewód zasilania
elektrycznego jest uszkodzony,
należy natychmiast skontaktować
się z serwisem technicznym, który
dokona jego wymiany.
Uszkodzenie urządzenia
• Nie stosować ściernych lub
agresywnych detergentów (np.
produktów z granulkami,
odplamiaczy i metalowych
gąbek) na częściach szklanych.
• Ewentualnie używać
drewnianych lub plastikowych
narzędzi.
• Nie siadać na urządzeniu.
• Nie stosować pary do
czyszczenia urządzenia.
• Nie zatykać otworów, szczelin
wentylacyjnych i
odprowadzających ciepło.
• Nie zostawiać urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania
potraw, które mogą wydzielać
tłuszcz lub olej.
• Nie zostawiać przedmiotów na
powierzchniach gotowania.
• W żadnym razie nie używać
urządzenia do ogrzewania
pomieszczeń.
Ostrzeżenia
5
PL
Informacje na temat niniejszego
urządzenia
• Przed wymianą żarówki upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone.
• Nie opierać się ani nie siadać na
otwartych drzwiczkach.
• Sprawdzić, czy w drzwiczkach nie ma
zaklinowanych przedmiotów.
1.2 Odpowiedzialność producenta
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody osobowe
lub rzeczowe powstałe w wyniku:
• użycia urządzenia w sposób niezgodny
z przeznaczeniem;
• nieprzestrzegania zaleceń zawartych w
instrukcji użytkowania;
• naruszenia chociaż jednej części
urządzenia;
• używania nieoryginalnych części
zamiennych.
1.3 Przeznaczenie urządzenia
• Urządzenie jest przeznaczone do
przyrządzania potraw w warunkach
domowych. Każde inne użycie jest
nieprawidłowe.
• Urządzenie może być używane przez
dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia lub
wiedzy pozostające pod kontrolą osób
dorosłych odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
• Urządzenie nie zostało zaprojektowane
do działania w zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami zdalnego
sterowania.
1.4 Utylizacja
Urządzenie należy poddać
utylizacji oddzielnie od innych
odpadów (dyrektywy 2002/95/WE,
2002/96/WE, 2003/108/WE).
Urządzenie nie zawiera substancji w ilości
niebezpiecznej dla zdrowia i środowiska,
zgodnie z obowiązującymi dyrektywami
europejskimi.
Aby dokonać utylizacji urządzenia należy:
• Odłączyć przewód zasilania
elektrycznego i usunąć go razem z
wtyczką.
• Powierzyć urządzenie odpowiednim
centrom selektywnej zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych lub
oddać sprzedawcy w momencie
zakupu podobnego urządzenia.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem
• Odłączyć główne zasilanie elektryczne.
• Odłączyć przewód zasilający od
instalacji elektrycznej.
Ostrzeżenia
6
Opakowanie urządzenia zostało
wykonane z materiałów, które nie
zanieczyszczają środowiska i nadają się
do recyklingu.
• Materiały z opakowania należy oddać
do odpowiednich punktów selektywnej
zbiórki odpadów.
1.5 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa zawiera dane
techniczne, numer seryjny i oznaczenie.
Nie wolno zdejmować tabliczki
znamionowej.
1.6 Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja stanowi integralną
część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości oraz w zasięgu
ręki użytkownika przez cały okres
eksploatacji urządzenia.
Przed użyciem urządzenia należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
1.7 Jak czytać instrukcje obsługi
W instrukcji zastosowano następujące
symbole ułatwiające czytanie:
1. Sekwencja instrukcji obsługi.
• Pojedyncza instrukcja użytkowania.
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Niebezpieczeństwo uduszenia
się
• Nie pozostawiać opakowania i jego
elementów bez nadzoru.
• Dzieci nie powinny bawić się
plastikowymi torebkami z opakowania.
Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące
instrukcji obsługi, bezpieczeństwa i
końcowej utylizacji.
Opis
Opis urządzenia i akcesoriów.
Użytkowanie
Informacje o użytkowaniu
urządzenia i akcesoriów, porady
dotyczące przyrządzania potraw.
Czyszczenie i konserwacja
Informacje dotyczące
prawidłowego czyszczenia i
konserwacji urządzenia.
Montaż
Informacje dla wykwalifikowanego
technika: montaż, uruchomienie i
próba techniczna.
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Informacja
Porada
Opis
7
PL
2 Opis
2.1 Opis ogólny
Modele Wielofunkcyjne

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756