Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik SMEG SF700PO Elektryczny Kremowy A

Powrót
Spis treści
3
PL
1 Ostrzeżenia 4
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 4
1.2 Odpowiedzialność producenta 5
1.3 Przeznaczenie urządzenia 5
1.4 Utylizacja 5
1.5 Tabliczka znamionowa 6
1.6 Instrukcja obsługi 6
1.7 Jak czytać instrukcje obsługi 6
2 Opis 7
2.1 Opis ogólny 7
2.2 Panel sterowania 8
2.3 Pozostałe części 9
2.4 Dostępne akcesoria 9
3 Użytkowanie 11
3.1 Ostrzeżenia 11
3.2 Pierwsze użycie 11
3.3 Użytkowanie akcesoriów 12
3.4 Użytkowanie piekarnika 13
3.5 Porady dotyczące przygotowywania potraw 15
3.6 Programator analogowy (wielofunkcyjny) 17
3.7 Programator analogowy (z pirolizą) 18
4 Czyszczenie i konserwacja 21
4.1 Ostrzeżenia 21
4.2 Czyszczenie powierzchni 21
4.3 Czyszczenie codzienne 21
4.4 Plamy z żywności lub pozostałości 21
4.5 Demontaż drzwiczek 21
4.6 Czyszczenie szklanych drzwiczek 22
4.7 Demontaż szyb wewnętrznych 22
4.8 Czyszczenie wnętrza piekarnika 23
4.9 Vapor Clean: wspomagane czyszczenie piekarnika 24
4.10 Piroliza: automatyczne czyszczenie piekarnika 26
4.11 Konserwacja nadzwyczajna 28
5 Montaż 30
5.1 Podłączenie elektryczne 30
5.2 Wymiana przewodu 30
5.3 Ustawienie 31
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki,
dzięki którym możliwe będzie zachowanie jakości estetycznych i funkcjonalnych zakupionego
urządzenia. Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg.com
Ostrzeżenia
4
1 Ostrzeżenia
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Szkody powstałe na osobach
• Urządzenie i jego elementy są
bardzo gorące podczas
użytkowania.
• Podczas użytkowania nie należy
dotykać elementów grzejnych.
• Dzieci poniżej 8 roku życia nie
powinny przebywać w pobliżu
urządzenia bez opieki osoby
dorosłej.
• Urządzenie nie służy do zabawy.
• Podczas użytkowania nie kłaść
na urządzeniu metalowych
przedmiotów takich, jak widelce,
łyżki i pokrywki.
• Po zakończeniu użytkowania
wyłączyć urządzenie.
• Nie należy nigdy próbować
gasić płomienia lub pożaru
wodą: wyłączyć urządzenie i
nakryć płomień pokrywą lub
ognioodporną narzutą.
• Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją nie
powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
• Montaż i naprawy powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
• Nie wprowadzać zmian na
urządzeniu.
• Nie wkładać ostro zakończonych
metalowych przedmiotów
(sztućce lub przyrządy) do
szczelin.
• Nigdy nie należy próbować
naprawiać urządzenia
samodzielnie lub bez pomocy
wykwalifikowanego specjalisty.
• Jeśli przewód zasilania
elektrycznego jest uszkodzony,
należy natychmiast skontaktować
się z serwisem technicznym, który
dokona jego wymiany.
Uszkodzenie urządzenia
• Nie stosować ściernych lub
agresywnych detergentów (np.
produktów z granulkami,
odplamiaczy i metalowych
gąbek) na częściach szklanych.
• Ewentualnie używać
drewnianych lub plastikowych
narzędzi.
• Nie siadać na urządzeniu.
• Nie stosować pary do
czyszczenia urządzenia.
• Nie zatykać otworów, szczelin
wentylacyjnych i
odprowadzających ciepło.
• Nie zostawiać urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania
potraw, które mogą wydzielać
tłuszcz lub olej.
• Nie zostawiać przedmiotów na
powierzchniach gotowania.
• W żadnym razie nie używać
urządzenia do ogrzewania
pomieszczeń.
Ostrzeżenia
5
PL
Informacje na temat niniejszego
urządzenia
• Przed wymianą żarówki upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone.
• Nie opierać się ani nie siadać na
otwartych drzwiczkach.
• Sprawdzić, czy w drzwiczkach nie ma
zaklinowanych przedmiotów.
1.2 Odpowiedzialność producenta
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody osobowe
lub rzeczowe powstałe w wyniku:
• użycia urządzenia w sposób niezgodny
z przeznaczeniem;
• nieprzestrzegania zaleceń zawartych w
instrukcji użytkowania;
• naruszenia chociaż jednej części
urządzenia;
• używania nieoryginalnych części
zamiennych.
1.3 Przeznaczenie urządzenia
• Urządzenie jest przeznaczone do
przyrządzania potraw w warunkach
domowych. Każde inne użycie jest
nieprawidłowe.
• Urządzenie może być używane przez
dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia lub
wiedzy pozostające pod kontrolą osób
dorosłych odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
• Urządzenie nie zostało zaprojektowane
do działania w zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami zdalnego
sterowania.
1.4 Utylizacja
Urządzenie należy poddać
utylizacji oddzielnie od innych
odpadów (dyrektywy 2002/95/WE,
2002/96/WE, 2003/108/WE).
Urządzenie nie zawiera substancji w ilości
niebezpiecznej dla zdrowia i środowiska,
zgodnie z obowiązującymi dyrektywami
europejskimi.
Aby dokonać utylizacji urządzenia należy:
• Odłączyć przewód zasilania
elektrycznego i usunąć go razem z
wtyczką.
• Powierzyć urządzenie odpowiednim
centrom selektywnej zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych lub
oddać sprzedawcy w momencie
zakupu podobnego urządzenia.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem
• Odłączyć główne zasilanie elektryczne.
• Odłączyć przewód zasilający od
instalacji elektrycznej.
Ostrzeżenia
6
Opakowanie urządzenia zostało
wykonane z materiałów, które nie
zanieczyszczają środowiska i nadają się
do recyklingu.
• Materiały z opakowania należy oddać
do odpowiednich punktów selektywnej
zbiórki odpadów.
1.5 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa zawiera dane
techniczne, numer seryjny i oznaczenie.
Nie wolno zdejmować tabliczki
znamionowej.
1.6 Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja stanowi integralną
część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości oraz w zasięgu
ręki użytkownika przez cały okres
eksploatacji urządzenia.
Przed użyciem urządzenia należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
1.7 Jak czytać instrukcje obsługi
W instrukcji zastosowano następujące
symbole ułatwiające czytanie:
1. Sekwencja instrukcji obsługi.
• Pojedyncza instrukcja użytkowania.
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Niebezpieczeństwo uduszenia
się
• Nie pozostawiać opakowania i jego
elementów bez nadzoru.
• Dzieci nie powinny bawić się
plastikowymi torebkami z opakowania.
Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące
instrukcji obsługi, bezpieczeństwa i
końcowej utylizacji.
Opis
Opis urządzenia i akcesoriów.
Użytkowanie
Informacje o użytkowaniu
urządzenia i akcesoriów, porady
dotyczące przyrządzania potraw.
Czyszczenie i konserwacja
Informacje dotyczące
prawidłowego czyszczenia i
konserwacji urządzenia.
Montaż
Informacje dla wykwalifikowanego
technika: montaż, uruchomienie i
próba techniczna.
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Informacja
Porada
Opis
7
PL
2 Opis
2.1 Opis ogólny
Modele Wielofunkcyjne
Modele z Pirolizą
1 Panel sterowania
2 Lampka
3 Uszczelka
4 Drzwiczki
5 Wentylator
6 Ramki na ruszty/blachę
Uchwyt ramy

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756