Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa SMEG PV163N2

Powrót
Spis treści
3
PL
1 Ostrzeżenia 4
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 4
1.2 Odpowiedzialność producenta 5
1.3 Przeznaczenie urządzenia 5
1.4 Utylizacja 5
1.5 Tabliczka znamionowa 6
1.6 Instrukcja obsługi 6
1.7 Jak czytać niniejszą instrukcje obsługi 6
2 Opis 7
2.1 Opis ogólny 7
2.2 Oznaczenia 8
2.3 Dostępne akcesoria 8
3 Użytkowanie 9
3.1 Ostrzeżenia 9
3.2 Pierwsze użycie 9
3.3 Użytkowanie płyty 10
4 Czyszczenie i konserwacja 12
4.1 Ostrzeżenia 12
4.2 Czyszczenie urządzenia 12
5 Instalacja 14
5.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 14
5.2 Wycięcie blatu 14
5.3 Zabudowa 15
5.4 Elementy mocujące 16
5.5 Podłączenie gazu 16
5.6 Przystosowanie do innych rodzajów gazu 18
5.7 Podłączenie elektryczne 24
Zalecamy Państwu uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona
wskazówki, dzięki którym możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności
zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg.com
Instrukcje są ważne wyłącznie w krajach, których symbole zostały przedstawione na
okładce niniejszej instrukcji.
Omawiana płyta kuchenna do zabudowy jest klasy 3.
Ostrzeżenia
4
1 Ostrzeżenia
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Obrażenia na osobach
• Urządzenie i jego elementy są
bardzo gorące podczas
użytkowania.
• Podczas użytkowania nie należy
dotykać elementów grzejnych.
• Dzieci poniżej 8 roku życia nie
powinny przebywać w pobliżu
urządzenia bez opieki osoby
dorosłej.
• Urządzenie nie służy do zabawy.
• Podczas użytkowania nie kłaść na
urządzeniu metalowych
przedmiotów takich, jak widelce,
łyżki i pokrywki.
• Po zakończeniu użytkowania
wyłączyć urządzenie.
• Nie należy nigdy próbować gasić
płomienia lub pożaru wodą:
wyłączyć urządzenie i nakryć
płomień pokrywą lub
ognioodporną narzutą.
• Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją nie
powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
• Instalacja i naprawy powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowany personel zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
• Nie wprowadzać zmian na
urządzeniu.
• Nie wkładać ostro zakończonych
metalowych przedmiotów (sztućce
lub przyrządy) do szczelin.
• Nigdy nie próbować naprawiać
urządzenia samodzielnie lub bez
pomocy wykwalifikowanego
specjalisty.
• Jeśli przewód zasilania
elektrycznego jest uszkodzony,
należy natychmiast skontaktować
się z serwisem technicznym, który
dokona jego wymiany.
Jeżeli pojawią się rysy, pęknięcia lub
powierzchnia płyty witroceramicznej
całkowicie pęknie, należy
natychmiast wyłączyć urządzenie.
Odłączyć zasilanie elektryczne i
skontaktować się z Serwisem
Technicznym.
Uszkodzenie urządzenia
• Nie stosować ściernych lub
agresywnych detergentów (np.
produktów z granulkami,
odplamiaczy i gąbek metalowych)
na częściach szklanych.
• Ewentualnie używać drewnianych
lub plastikowych narzędzi.
• Nie siadać na urządzeniu.
Nie stosować pary do czyszczenia
urządzenia.
• Nie zatykać otworów, szczelin
wentylacyjnych i
odprowadzających ciepło.
• Nie zostawiać urządzenia bez
nadzoru podczas pieczenia
potraw, które mogą wydzielać
tłuszcz lub olej.
Ostrzeżenia
5
PL
• Nie zostawiać przedmiotów na
powierzchniach pieczenia.
• W żadnym razie nie używać
urządzenia do ogrzewania
pomieszczeń.
1.2 Odpowiedzialność producenta
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody osobowe
lub rzeczowe powstałe w wyniku:
użycia urządzenia w sposób niezgodny
z przeznaczeniem,
nieprzestrzegania zaleceń zawartych w
instrukcji użytkowania,
• naruszenia chociaż jednej części
urządzenia,
• używania nieoryginalnych części
zamiennych.
1.3 Przeznaczenie urządzenia
Urządzenie jest przeznaczone do
pieczenia potraw w warunkach
domowych. Każde inne użycie jest
nieprawidłowe.
Urządzenie nie może być używane przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach psychofizycznych lub
nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia lub wiedzy, chyba że
będzie się to odbywać pod kontrolą osób
dorosłych odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
1.4 Utylizacja
Urządzenie należy poddać
utylizacji oddzielnie od innych
odpadów (dyrektywy 2002/95/
WE, 2002/96/WE, 2003/108/WE).
Urządzenie nie zawiera substancji w ilości
niebezpiecznej dla zdrowia i środowiska,
zgodnie z aktualnymi dyrektywami
europejskimi.
Aby dokonać utylizacji urządzenia należy:
• Odłączyć przewód zasilania
elektrycznego i usunąć go razem z
wtyczką.
• Powierzyć urządzenie odpowiednim
centrom selektywnej zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych lub
oddać sprzedawcy w momencie
zakupu podobnego urządzenia.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem
Odłączyć główne zasilanie elektryczne.
• Odłączyć przewód zasilający od
instalacji elektrycznej.
Ostrzeżenia
6
Opakowanie urządzenia zostało
wykonane z materiałów, które nie
zanieczyszczają środowiska i nadają się
do recyklingu.
• Materiały z opakowania należy oddać
do odpowiednich punktów selektywnej
zbiórki odpadów.
1.5 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa zawiera dane
techniczne, numer seryjny i oznaczenie.
Nie wolno zdejmować tabliczki
znamionowej.
1.6 Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja stanowi integralną
część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości oraz w zasięgu
ręki użytkownika przez cały okres
eksploatacji urządzenia. Przed użyciem
urządzenia należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi.
1.7 Jak czytać niniejszą instrukcje
obsługi
W instrukcji zastosowano następujące
symbole ułatwiające czytanie:
1. Sekwencja instrukcji obsługi.
• Pojedyncza instrukcja obsługi.
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Niebezpieczeństwo uduszenia się
• Nie pozostawiać opakowania i jego
elementów bez nadzoru.
• Dzieci nie powinny bawić się
plastikowymi torebkami z opakowania.
Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące
podręcznika, bezpieczeństwa i
końcowej utylizacji.
Opis
Opis urządzenia i akcesoriów.
Użytkowanie
Informacje o użytkowaniu
urządzenia i akcesoriów, porady
dotyczące pieczenia.
Czyszczenie i konserwacja
Informacje o prawidłowym
czyszczeniu i konserwacji
urządzenia.
Instalacja
Informacje dla wykwalifikowanego
technika: instalacja, uruchomienie i
próba techniczna.
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Informacje
Porada
Opis
7
PL
2 Opis
2.1 Opis ogólny
60 cm
70 cm
AUX = Pomocniczy
SR = Pół-szybki
RR = Szybki ograniczony
R1= Szybki duży
R2 = Szybki średni

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756