Znaleziono w kategoriach:
Toster SMEG TSF02SSEU Chrom

Instrukcja obsługi Toster SMEG TSF02SSEU Chrom

Powrót
Drogi Kliencie!
Dziękujemy za zakup tostera z linii lata 50. firmy Smeg.
Wybierając produkt Smeg, wybrali Państwo urządzenie, które powstało z połączenia
ikonicznego stylu, innowacyjnego wzornictwa technicznego i dbałości o szczegóły.
Urządzenie to zarówno doskonale pasuje do innych produktów firmy Smeg, jak
również osobno nada stylowy akcent każdej kuchni.
Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w pełni docenić zalety swojego nowego
urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg50style.com
lub www.smeg.com.
Model TSF01 Model TSF02
Toster na 2 kromki Toster na 4 kromki
Spis treści
143
PL
1 Ostrzeżenia 144
1.1 Wstęp 144
1.2 Instrukcja użytkownika 144
1.3 Przeznaczenie 144
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 145
1.5 Odpowiedzialność producenta 146
1.6 Tabliczka znamionowa 146
1.7 Utylizacja 146
2 Opis 147
2.1 Opis produktu 147
2.2 Panel sterowania 148
3 Użytkowanie 149
3.1 Przed pierwszym użyciem 149
3.2 Działanie 150
3.3 Funkcje specjalne 151
3.4 Korzystanie z akcesoriów 152
4 Czyszczenie i konserwacja 154
4.1 Ostrzeżenia 154
4.2 Czyszczenie powierzchni 154
4.3 Czyszczenie codzienne 154
4.4 Plamy z pożywienia lub pozostałości 154
4.5 Czyszczenie tacki na okruchy 155
4.6 Czyszczenie uchwytów na kanapki i rusztu do podgrzewania 155
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, poniew zawiera ona wskazówki, dzięki którym możliwe będzie
zachowanie jakości estetycznych i funkcjonalnych zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg.com.
Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za
przydatne w celu ulepszania swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszym podręczniku nie są
zobowiązujące i mają charakter poglądowy..
Ostrzeżenia
144
1 Ostrzeżenia
1.1 Wstęp
Ważne informacje dla użytkownika:
1.2 Instrukcja użytkownika
Niniejsza instrukcja stanowi integralną
część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości i w zasięgu ręki
użytkownika przez cały okres użytkowania
urządzenia.
1.3 Przeznaczenie
• Urządzenia należy używać w
pomieszczeniach.
• Urządzenie jest przeznaczone do
użytku domowego. Urządzenie jest
przeznaczone tylko do opiekania
chleba. Nie należy używać urządzenia
do celów innych niż jest przeznaczone.
• Dokładnie zastosować się do informacji
i wskazówek podanych w instrukcji
użytkowania.
• Stosować urządzenie wyłącznie do
opiekania chleba.
• Można używać urządzenia do
przygotowywania kanapek, ale pod
warunkiem stosowania specjalnych
uchwytów (sprzedawanych osobno).
• Bezpośredni kontakt żywności lub
innych substancji z elementami grzejnymi
może doprowadzić do wytworzenia się
nieprzyjemnego zapachu, dymu oraz
uszkodzenia urządzenia.
• Urządzenie nie zostało zaprojektowane
do działania w zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami zdalnego
sterowania.
• Urządzenie nie może być używane
przez dzieci poniżej 8 roku życia oraz
osoby o ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia lub
wiedzy, chyba że będzie się to
odbywać pod kontrolą osób dorosłych
odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
• Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Urządzenie należy
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące
podręcznika, bezpieczeństwa i
końcowej utylizacji.
Opis
Opis urządzenia i akcesoriów.
Użytkowanie
Informacje o użytkowaniu
urządzenia i akcesoriów, porady
dotyczące opiekania.
Czyszczenie i konserwacja
Informacje o prawidłowym
czyszczeniu i konserwacji
urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Informacje
Rada
Ostrzeżenia
145
PL
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia,
należy przestrzegać wszystkich zaleceń
bezpieczeństwa.
• Nie zanurzać urządzenia, przewodu,
ani wtyczki w wodzie lub w
jakimkolwiek innym płynie.
• Nie używać urządzenia, jeśli przewód
zasilający lub wtyczka są uszkodzone
lub urządzenie upadło na podłogę,
albo jest uszkodzone w jakikolwiek inny
sposób.
• Nie umieszczać urządzenia nad lub w
pobliżu włączonych piecyków
gazowych lub elektrycznych lub
wewnątrz gorącego pieca.
• Ze względów bezpieczeństwa
zainstalowano krótki przewód. Nie
używać przedłużacza.
• W razie awarii naprawę powierzyć
wyłącznie wykwalifikowanemu
technikowi.
• Wyłączyć urządzenie natychmiast po
użyciu.
• Nie próbować nigdy gasić płomienia
lub pożaru wodą: wyłączyć urządzenie,
wyjąć wtyczkę z gniazda i nakryć
płomień pokrywą lub ognioodporną
narzutą.
• Przed użyciem urządzenia uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję
użytkowania.
• Nie modyfikować urządzenia.
• Nigdy nie próbować naprawiać
urządzenia samodzielnie lub bez
udziału wykwalifikowanego specjalisty.
• Jeśli przewód zasilania elektrycznego
jest uszkodzony, należy natychmiast
skontaktować się z serwisem
technicznym.
Informacje na temat tego urządzenia
• Podczas działania toster może osiągać
wysokie temperatury. Nie dotykać
gorących powierzchni. Używać pokrętła
i funkcji sterowania, dźwigni do
opiekania i akcesoriów.
• Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego,
gdy toster nie działa, lub chcemy go
wyczyścić, lub jest uszkodzony. Przed
przystąpieniem do czyszczenia
pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
• Pieczywo może się przypalić. Nie
używać urządzenia w pobliżu lub pod
materiałami łatwopalnymi, jak na
przykład firanki.
• Przed włączeniem lub wyłączeniem
wtyczki sprawdzić, czy dźwignia tostera
podnosi się.
• Upewnić się, że powietrze wewnątrz
tostera może swobodnie krążyć. Nie
kłaść żadnych przedmiotów na górnej
części tostera.
• Nie próbować wyciągać chleba, gdy
toster jest w trakcie działania.
• Podczas używania nie kłaść na tosterze
przedmiotów metalowych, takich jak
noże, widelce i łyżki.
• Nie używać przedmiotów metalowych,
takich jak noże, widelce, łyżki do
czyszczenia tostera.
• Dzieci nie powinny samodzielnie
czyścić tostera.
Ostrzeżenia
146
1.5 Odpowiedzialność producenta
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody powstałe na
osobach lub rzeczach spowodowane
przez:
• użycie urządzenia w sposób niezgodny
z przeznaczeniem;
• nieprzeczytanie instrukcji użytkowania;
• naruszenie chociaż jednej części
urządzenia;
• używanie nieoryginalnych części
zamiennych;
• nieprzestrzeganie zaleceń
bezpieczeństwa.
1.6 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa zawiera dane
techniczne, numer rejestracyjny i
oznaczenie. Nie należy nigdy zdejmować
tabliczki znamionowej.
1.7 Utylizacja
Urządzenie należy zutylizować
oddzielnie od innych odpadów
(dyrektywy 2002/95/CE, 2002/
96/CE, 2003/108/CE). Urządzenie nie
zawiera substancji w ilości niebezpiecznej
dla zdrowia i środowiska, zgodnie z
aktualnymi dyrektywami europejskimi.
Stare urządzenia elektryczne nie
powinny być wyrzucane razem z
odpadami domowymi! Zgodnie z
obowiązującymi normami, stare
urządzenia elektryczne powinny zostać
oddane do punktów selektywnej zbiórki
odpadów elektrycznych i
elektronicznych. Dzięki temu można
odzyskać cenne materiały pochodzące
ze starych urządzeń i chronić
środowisko. Aby uzyskać bardziej
szczegółowe informacje, należy
zwrócić się do odpowiednich władz
lokalnych lub punktów selektywnej
zbiórki odpadów.
Opakowanie urządzenia zostało
wykonane z materiałów, które nie
zanieczyszczają środowiska i nadają się
do recyklingu.
• Materiały z opakowania należy oddać
do odpowiednich punktów selektywnej
zbiórki odpadów.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem
• Odłączyć główne zasilanie elektryczne.
• Odłączyć przewód zasilający od
instalacji elektrycznej.
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Niebezpieczeństwo uduszenia
się
• Nie pozostawiać bez nadzoru
opakowania i jego elementów.
• Nie pozwalać dzieciom bawić się
plastikowymi torebkami z opakowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756