Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Toster SMEG TSF01UJEU

Powrót
Drogi Kliencie,
Serdecznie dziękujemy za zakup tostera na 4 kanapki z Serii Lata 50-te.
Wybierając naszych produkt, wybrali Państwo rozwiązanie, w którym walory
estetyczne oraz innowacyjne wzornictwo techniczne oferują unikalne przedmioty
wyposażenia wnętrz.
Urządzenia gospodarstwa domowego firmy Smeg doskonale komponują się z innymi
produktami tej samej linii stając się jednocześnie prawdziwą ozdobą Waszej kuchni.
Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w pełni docenić zalety swojego nowego
urządzenia,
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg50style.com lub
www.smeg.com.
Model TSF03
Toster na 4 kanapki
Spis treści
163
PL
1 Ostrzeżenia 164
1.1 Wstęp 164
1.2 Instrukcja użytkownika 164
1.3 Przeznaczenie 164
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 165
1.5 Odpowiedzialność producenta 166
1.6 Tabliczka znamionowa 166
1.7 Utylizacja 166
2 Opis 167
2.1 Opis produktu 167
2.2 Panel sterowania 168
3 Użytkowanie 169
3.1 Przed pierwszym użyciem 169
3.2 Działanie 170
3.3 Funkcje specjalne 171
3.4 Korzystanie z akcesoriów 172
4 Czyszczenie i konserwacja 175
4.1 Ostrzeżenia 175
4.2 Czyszczenie powierzchni 175
4.3 Czyszczenie codzienne 175
4.4 Plamy z pożywienia lub pozostałości 175
4.5 Czyszczenie tacek na okruchy 176
4.6 Czyszczenie uchwytów na kanapki i rusztu do podgrzewania 176
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki którym możliwe
będzie zachowanie jakości estetycznych i funkcjonalnych zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg.com
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH
Ostrzeżenia
164
1 Ostrzeżenia
1.1 Wstęp
Ważne informacje dla użytkownika:
1.2 Instrukcja użytkownika
Niniejsza instrukcja stanowi integralną
część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości i w zasięgu ręki
użytkownika przez cały okres użytkowania
urządzenia.
1.3 Przeznaczenie
• Urządzenia należy używać w
pomieszczeniach.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Urządzenie jest
przeznaczone tylko do opiekania chleba.
Nie należy używać urządzenia do celów
innych niż jest przeznaczone.
• Dokładnie zastosować się do informacji i
wskazówek podanych w instrukcji
użytkowania.
Szczegółowe informacje dotyczące
czyszczenia urządzenia wskazano w
paragrafie „Czyszczenie i konserwacja”.
• Stosować urządzenie wyłącznie do
opiekania chleba.
• Można używać urządzenia do
przygotowywania kanapek, ale pod
warunkiem stosowania specjalnych
uchwytów (sprzedawanych osobno).
• Bezpośredni kontakt żywności lub innych
substancji z elementami grzejnymi może
doprowadzić do wytworzenia się
nieprzyjemnego zapachu, dymu oraz
uszkodzenia urządzenia.
• Urządzenie nie zostało zaprojektowane
do działania w zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami zdalnego
sterowania.
• Urządzenie nie może być używane przez
dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby o
ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia lub
wiedzy, chyba że będzie się to odbywać
pod kontrolą osób dorosłych
odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
• Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Urządzenie należy
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące
podręcznika, bezpieczeństwa i
końcowej utylizacji.
Opis
Opis urządzenia i akcesoriów.
Użytkowanie
Informacje na temat użytkowania
urządzenia i akcesoriów.
Czyszczenie i konserwacja
Informacje o prawidłowym
czyszczeniu i konserwacji
urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Informacje
Rada
Ostrzeżenia
165
PL
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia,
należy przestrzegać wszystkich zaleceń
bezpieczeństwa.
• Nie zanurzać urządzenia, przewodu, ani
wtyczki w wodzie lub w jakimkolwiek
innym płynie.
• Nie używać urządzenia, jeśli przewód
zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub
urządzenie upadło na podłogę, albo jest
uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
• Nie umieszczać urządzenia nad lub w
pobliżu włączonych piecyków gazowych
lub elektrycznych lub wewnątrz gorącego
pieca.
• Ze względów bezpieczeństwa
zainstalowano krótki przewód. Nie
używać przedłużacza.
• W razie awarii naprawę powierzyć
wyłącznie wykwalifikowanemu
technikowi.
• Wyłączyć urządzenie natychmiast po
użyciu.
• Nie próbować nigdy gasić płomienia lub
pożaru wodą: wyłączyć urządzenie,
wyjąć wtyczkę z gniazda i nakryć
płomień pokrywą lub ognioodporną
narzutą.
• Przed użyciem urządzenia uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję
użytkowania.
• Nie modyfikować urządzenia.
• Nigdy nie próbować naprawiać
urządzenia samodzielnie lub bez udziału
wykwalifikowanego specjalisty.
• Jeśli przewód zasilania elektrycznego jest
uszkodzony, należy natychmiast
skontaktować się z serwisem technicznym.
Informacje na temat tego urządzenia
• Podczas działania toster może osiągać
wysokie temperatury. Nie dotykać
gorących powierzchni. Używać pokrętła
i funkcji sterowania, dźwigni do
opiekania i akcesoriów.
• Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego,
gdy toster nie działa, lub chcemy go
wyczyścić, lub jest uszkodzony. Przed
przystąpieniem do czyszczenia
pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
• Pieczywo może się przypalić. Nie
używać urządzenia w pobliżu lub pod
materiałami łatwopalnymi, jak na
przykład firanki.
• Przed włączeniem lub wyłączeniem
wtyczki sprawdzić, czy dźwignia tostera
podnosi się.
• Upewnić się, że powietrze wewnątrz
tostera może swobodnie krążyć. Nie
kłaść żadnych przedmiotów na górnej
części tostera.
• Nie próbować wyciągać chleba, gdy
toster jest w trakcie działania.
• Podczas używania nie kłaść na tosterze
przedmiotów metalowych, takich jak
noże, widelce i łyżki.
• Nie używać przedmiotów metalowych,
takich jak noże, widelce, łyżki do
czyszczenia tostera.
• Dzieci nie powinny samodzielnie
czyścić tostera.
Ostrzeżenia
166
1.5 Odpowiedzialność producenta
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody powstałe na
osobach lub rzeczach spowodowane
przez:
• użycie urządzenia w sposób niezgodny
z przeznaczeniem;
• nieprzeczytanie instrukcji użytkowania;
• naruszenie chociaż jednej części
urządzenia;
• używanie nieoryginalnych części
zamiennych;
• nieprzestrzeganie zaleceń
bezpieczeństwa.
1.6 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa zawiera dane
techniczne, numer rejestracyjny i
oznaczenie. Nie należy nigdy zdejmować
tabliczki znamionowej.
1.7 Utylizacja
Urządzenie należy poddać
utylizacji oddzielnie od innych
odpadów (Dyrektywa 2012/19/
WE). Urządzenie nie zawiera substancji w
ilości niebezpiecznej dla zdrowia i
środowiska, zgodnie z aktualnymi
dyrektywami europejskimi.
Stare urządzenia elektryczne nie
powinny być wyrzucane razem z
odpadami domowymi! Zgodnie z
obowiązującymi normami, stare
urządzenia elektryczne powinny zostać
oddane do punktów selektywnej zbiórki
odpadów elektrycznych i
elektronicznych. Dzięki temu można
odzyskać cenne materiały pochodzące
ze starych urządzeń i chronić
środowisko. Aby uzyskać bardziej
szczegółowe informacje, należy
zwrócić się do odpowiednich władz
lokalnych lub punktów selektywnej
zbiórki odpadów.
Opakowanie urządzenia zostało
wykonane z materiałów, które nie
zanieczyszczają środowiska i nadają się
do recyklingu.
• Materiały z opakowania należy oddać
do odpowiednich punktów selektywnej
zbiórki odpadów.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem
• Odłączyć główne zasilanie elektryczne.
• Odłączyć przewód zasilający od
instalacji elektrycznej.
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Niebezpieczeństwo uduszenia
się
• Nie pozostawiać bez nadzoru
opakowania i jego elementów.
• Nie pozwalać dzieciom bawić się
plastikowymi torebkami z opakowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756