Znaleziono w kategoriach:
Wyciskarka wolnoobrotowa SMEG SJF01BLEU Czarny

Instrukcja obsługi Wyciskarka wolnoobrotowa SMEG SJF01BLEU Czarny

Powrót
Szanowny Kliencie,
Serdecznie dziękujemy za zakup naszej wyciskarki do soków.
Wybierając naszych produkt, wybrali Państwo rozwiązanie, w którym walory
estetyczne oraz innowacyjne wzornictwo techniczne oferują unikalne przedmioty
wyposażenia wnętrz.
Urządzenia gospodarstwa domowego firmy Smeg doskonale komponują się z innymi
produktami tej samej linii stając się jednocześnie prawdziwą ozdobą Waszej kuchni.
Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w pełni docenić zalety swojego nowego
urządzenia,
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg50style.com lub
www.smeg.com.
Model SJF01
Wyciskarka do soków
Spis treści
183
PL
1 Ostrzeżenia 184
1.1 Wprowadzenie 184
1.2 Instrukcja użytkownika 184
1.3 Przeznaczenie 184
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 185
1.5 Odpowiedzialność producenta 187
1.6 Tabliczka znamionowa 187
1.7 Utylizacja 187
2 Opis 188
2.1 Opis produktu 188
3 Użytkowanie 189
3.1 Przed pierwszym użyciem 189
3.2 Montaż 189
3.3 Użytkowanie wyciskarki do soków 191
4 Czyszczenie i konserwacja 195
4.1 Ostrzeżenia 195
4.2 Czyszczenie powierzchni 195
4.3 Czyszczenie wyciskarki 195
4.4 Demontaż uszczelek i kosza ze zgarniaczami w celu wyczyszczenia 195
4.5 Co należy zrobić jeśli... 197
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki którym będzie
możliwe zachowanie jakości estetycznej i funkcjonalnej zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com
Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za
stosowne w celu ulepszania swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i
mają charakter przykładowy.
Ostrzeżenia
184
1 Ostrzeżenia
1.1 Wprowadzenie
Ważne informacje dla użytkownika:
1.2 Instrukcja użytkownika
Niniejsza instrukcja stanowi integralną
część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości oraz w zasięgu
ręki użytkownika przez cały okres
eksploatacji urządzenia.
1.3 Przeznaczenie
• Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
• Nie używać urządzenia do celów
innych niż te, do których zostało
przeznaczone.
• Należy korzystać z urządzenia
wyłącznie w pomieszczeniach
zamkniętych oraz chronić je przed
działaniem czynników atmosferycznych.
• Urządzenie może być stosowane do
wyciskania soku z owoców i warzyw w
celu przyrządzenia różnych produktów.
• Urządzenie nie zostało zaprojektowane
do działania w zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami zdalnego
sterowania.
• Urządzenie nie może być używane
przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia i
wiedzy w użytkowaniu urządzeń
elektrycznych chyba, że będzie się to
odbywać po ich odpowiednim
przeszkoleniu i pod kontrolą osób
dorosłych odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące
instrukcji obsługi, bezpieczeństwa i
końcowej utylizacji.
Opis
Opis urządzenia i akcesoriów.
Użytkowanie
Informacje na temat użytkowania
urządzenia i jego akcesoriów,
porady dotyczące przyrządzania
różnych produktów.
Czyszczenie i konserwacja
Informacje dotyczące
prawidłowego czyszczenia i
konserwacji urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Informacja
Porada
Ostrzeżenia
185
PL
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
• Nie wkładać lub wyjmować wtyczki
elektrycznej mokrymi rękami.
Niebezpieczeństwo porażenia
elektrycznego lub obrażeń.
• prawidłowo włożyć kabel zasilający do
gniazdka na ścianie. Niebezpieczeństwo
porażenia elektrycznego lub pożaru.
• Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony,
zwrócić się o jego naprawę do
producenta, serwisu obsługi technicznej
lub wykwalifikowanego personelu, aby
uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
Uszkodzony kabel zasilający może być
przyczyną porażenia elektrycznego lub
pożaru.
• Nie wprowadzać zmian na urządzeniu.
Nie demontować i nie próbować
naprawiać urządzenia samodzielnie.
Nie wkładać palców, substancji lub innych
przedmiotów jak na przykład sworznie lub
gwoździe do otworów i szczelin
znajdujących się na korpusie urządzenia.
Niebezpieczeństwo pożaru, porażenia
elektrycznego lub uszkodzenia.
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu uzyskania
pomocy technicznej.
• Jeżeli kabel zasilający pęknie lub zostanie
uszkodzony, lub wtyczka poluzuje się, nie
uruchamiać urządzenia.
Niebezpieczeństwo porażenia
elektrycznego, pożaru lub obrażeń.
Nie powinno się moczyć lub kierować
strumieni wody na korpus urządzenia. Nie
pozwolić na przenikanie cieczy lub
substancji do wyłącznika urządzenia. Nie
uaktywniać wyłącznika mokrymi rękami.
Niebezpieczeństwo porażenia
elektrycznego lub pożaru.
Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się
wykonanie uziemienia. Upewnić się, że
uziemienie nie zostało wykonane na
przewodach gazowych, plastikowych
przewodach hydraulicznych, kablach
telefonicznych itp. Niebezpieczeństwo
pożaru, porażenia elektrycznego,
uszkodzenia lub wybuchu. Upewnić się o
stosowaniu gniazdek elektrycznych z
uziemieniem.
• Nie demontować pojemnika podczas
funkcjonowania i nie wkładać palców
oraz innych przedmiotów jak na przykład
widelce, łyżki itp. do otworu lejka lub rurki
odpływowej, z której wypływa sok.
Niebezpieczeństwo obrażeń, wypadków
lub uszkodzenia urządzenia.
• Nie uruchamiać urządzenia bez
uprzedniego solidnego zablokowania
lejka. Niebezpieczeństwo obrażeń lub
uszkodzenia urządzenia.
• W przypadku wyczucia ulatniającego się
gazu nie wkładać kabla do gniazdka.
Natychmiast otworzyć okno i dobrze
wywietrzyć pomieszczenie.
Niebezpieczeństwo obrażeń lub
uszkodzenia urządzenia.
• Nie wkładać palców, widelców, łyżek itp.
do rurki odpływowej z którego wypływa
sok. Niebezpieczeństwo obrażeń lub
uszkodzenia urządzenia.
• Jeżeli podczas normalnego
funkcjonowania urządzenia ślimak
przestanie się obracać, uaktywnić funkcję
REVERSE na 2-3 sekundy i gdy REVERSE
całkowicie się zatrzyma, ponownie
wcisnąć przycisk ON. Jeżeli podczas
funkcjonowania ślimak ciągle się
zatrzymuje, części urządzenia mogą ulec
uszkodzeniu i niekorzystnie wpłyną na
skuteczność ze względu na przegrzanie
silnika. Jeżeli problem trwa, natychmiast
wyłączyć urządzenie i skontaktować się z
najbliższym centrum serwisowym.
Ostrzeżenia
186
• Podczas funkcjonowania nie próbować
poruszać korpusem urządzenia,
wymontować pojemnik lub części i
spróbować je zablokować.
Niebezpieczeństwo obrażeń lub
uszkodzenia urządzenia. Przed
wykonaniem jakiejkolwiek czynności
wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel
elektryczny.
• Podczas użytkowania urządzenia
unikać noszenia krawatów, łańcuszków,
szalików itp., które mogłyby zostać
wciągnięte do otworu lejka.
Niebezpieczeństwo obrażeń,
uszkodzenia lub zepsucia.
• Ustawić urządzenie na stabilnym i
równym podłożu. Niebezpieczeństwo
obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
• Nie uruchamiać na dłużej niż 30 minut.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika
na skutek przegrzania. Poczekać na
ostygnięcie urządzenia przez
przynajmniej 5 minut i ponownie
uaktywnić.
• Do wkładania produktów do lejka
prowadnicy używać wyłącznie
znajdującego się w wyposażeniu
popychacza. Niebezpieczeństwo
obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
• Unikać upadków urządzenia lub
mocnych uderzeń. Niebezpieczeństwo
porażenia elektrycznego, pożaru lub
uszkodzenia.
• Jeżeli z urządzenia wydobywa się
nieprzyjemny zapach, nadmiernie się
nagrzewa lub wydziela dym,
zaprzestać użytkowania i skonsultować
się z najbliższym centrum serwisowym.
Podczas stosowania nowego
urządzenia, obecność zapachu jest
całkiem normalna, z czasem zniknie.
• Po zakończeniu użytkowania
natychmiast wyłączyć urządzenie. Jeżeli
urządzenie pozostaje bez nadzoru lub
przed przystąpieniem do montażu,
demontażu i czyszczenia wyłączyć je z
gniazdka prądu. Włączając kabel
zasilający zawsze dobrze trzymać za
wtyczkę. Ciągnięcie za przewód w celu
poruszenia wtyczką może być
przyczyną porażenia elektrycznego lub
pożaru.
• Nie myć w wysokiej temperaturze,
przekraczającej 80°C. Nie wkładać
urządzenia do zmywarki, suszarki,
kuchenki mikrofalowej itp. Może to
doprowadzić do uszkodzenia lub
deformacji komponentów.
• Urządzenie waży około 6,2 kg.
Podczas przenoszenia, solidnie trzymać
obydwoma rękami uchwyty znajdujące
u podstawy korpusu urządzenia. W
przypadku chwycenia za pojemnik lub
bok urządzenia, podstawa może upaść
i spowodować obrażenia lub szkody.
• Urządzeń elektrycznych mogą używać
osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, zmysłowych lub
umysłowych, lub nie posiadające
doświadczenia i znajomości na temat
ich obsługi pod warunkiem, że będą
nadzorowane i zostaną przeszkolone
na temat bezpiecznego użytkowania
oraz związanego z nim ryzyka. Nie
pozwolić dzieciom na zabawę
urządzeniem. Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją nie mogą
być wykonywane przez dzieci. Dzieci
nie mogą użytkować omawianego
urządzenia. Trzymać urządzenie i kabel
zasilający poza zasięgiem dzieci.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756