Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap SMITH&BROWN SHCS-653-B5 Czarne szkło

Powrót
1
Instrukcja obsługi
110000A0499
2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
To urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym i
podobnych zastosowaniach takich jak kuchnia pracownicza.
1. Podłączenia elektrycznego i montażu produktu powinien dokonać personel serwisu lub
osoba posiadająca wymagane uprawnienia.
2. Napięcie robocze wynosi 220-240 woltów. Nie podłączaj urządzenia do sieci z niższym lub
wyższym napięciem.
3. Nie należy wykonywać przyłączy do kominów, do których podłączone są piece, kominów
ze spalinami lub kominów, w których powstaje ogień.
4. Podłącz produkt do gniazdka z uziemieniem.
5. Pod urządzeniem nie wolno gotować żywności łatwopalnej.
6. Nie używaj w urządzeniu innych materiałów zamiast filtra aluminiowego.
7. Nie podłączaj urządzenia przed zakończeniem procesu instalacji.
8. Nie uruchamiaj urządzenia bez filtra aluminiowego.
9. Nie zdejmuj filtrów aluminiowych podczas pracy urządzenia.
10. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka podczas pracy urządzenia. Wyłącz urządzenie z panelu
sterowania.
11. Czyszczenia urządzenia należy dokonywać zgodnie z informacją podaną w instrukcji.
12. Wysokość pomiędzy dolną powierzchnią urządzenia a płytą musi być zachowana zgodnie
z danymi podanymi w dalszej części instrukcji
13. Ponieważ opakowanie może stanowić zagrożenie, trzymaj je z dala od dzieci.
14. Po postawieniu garnka lub patelni na piecu uruchom okap.
15. Aby oczyścić powietrze w kuchni z zapachów i pary, które tworzą się po gotowaniu,
pozostaw włączone urządzenie jeszcze przez 15 minut po zakończeniu procesu gotowania
lub smażenia.
16. Gdy urządzenie działa, upewnij się, że czyste powietrze dostaje się do środowiska,
szczególnie podczas jednoczesnego używania z piecami gazowymi.
17.Jeżeli Twoje urządzenie nie działa z jakiegoś powodu, zgłoś się do najbliższego
autoryzowanego serwisu.
18. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych ostrzeżeń.
19. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są
ograniczone pod względem fizycznym, sensorycznym lub psychicznym oraz brakiem
doświadczenia lub wiedzy, chyba, że zostaną poddane nadzorowi lub instruktażowi
dotyczącemu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
20. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
21. Wentylacja w pomieszczeniu musi być wystarczająca, gdy okap pracuje, podobnie jak w
przypadku urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.
22. Niebezpieczeństwo pożaru może powstać, jeśli czyszczenie nie zostanie wykonane
zgodnie z instrukcją.
23. Nie palić ognia pod urządzeniem.
Uwaga: Podczas gotowania, elementy urządzenia mogą być gorące.
24. Powietrze nie może wydostawać się z komina, do którego podłączone jest urządzenie.
25. Muszą być spełnione zasady dotyczące odprowadzania powietrza.
3
26. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z
ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi i umysłowymi lub bez doświadczenia, jeśli zostaną
poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia w sposób
bezpieczny i zrozumiały.
27. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony, aby uniknąć
zagrożenia.
28. Proszę zutylizować urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami.
29. Wymiana lub konserwacja lamp LED powinna być przeprowadzona przez producenta,
jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę.
Standardowe akcesoria:
• materiały instalacyjne
• Element wylotowy komina
Akcesoria opcjonalne filtr z węglem aktywnym.
Funkcje urządzenia
Okapy kuchenne mogą być stosowane w kuchniach jako wyciąg lub pochłaniacz.
Podłączenie okapu kuchennego z filtrem węglowym
Przy braku możliwości podłączenia okapu do kanału wentylacyjnego, należy zastosować filtr
węglowy (nie występuje na wyposażeniu). Filtr z węglem aktywnym należy zakupić w
autoryzowanym serwisie lub u sprzedawcy. W celu zamontowania filtra węglowego
demontujemy filtry aluminiowe. Filtr z węglem aktywnym montujemy po prawej i lewej
stronie plastikowego korpusu silnika, a następnie ponownie montujemy filtr aluminiowy.
Przy użytkowaniu okapu kuchennego z filtrem węglowym powietrze jest filtrowane za
pomocą dwóch filtrów węglowych i przez element wylotowy o średnicy 150 mm, wraca
oczyszczone do wnętrza szafki lub nad okapem. Metodę tę stosuje się w kuchniach bez
kanału wentylacyjnego lub tam, gdzie nie ma instalacji wentylacyjnej.
Podłączeniu okapu kuchennego do kanału wentylacyjnego
Przy używaniu okapu kuchennego jako wyciąg, podłączamy elastyczną lub sztywną rurę
wentylacyjną (nie występuje na wyposażeniu) do elementu wylotowego okapu o średnicy
150 mm z kanałem powietrznym.
Ostrzeżenie: okapów kuchennych nie wolno podłączać do kanałów powietrznych, w
których występują inne dymy.
4
Sterowanie okapem:
włącznik/ wyłącznik światła
Pierwszy poziom pracy
Drugi poziom pracy
Trzeci poziom pracy
Funkcje pilota
1- Włącznik/wyłącznik
2- Oświetlenie
3- Funkcja wentylacji: (uruchamiana na 24 godziny, działanie przez 10 min. czas
przerwy 50 min w ciągu jednej godziny, proces powtarzany przez 24 godziny)
4- Zmniejszenie trybu pracy silnika
5- Zwiększenie trybu pracy silnika
6- ącznik czasowy: Należy wcisnąć podczas pracy silnika aby ustawić włącznik czasowy
5
Umieszczenie okapu kuchennego
Przed montażem należy zwrócić uwagę na odległość między urządzeniem a płytą kuchenną.
Ta odległość to minimum 65 cm przy płytach elektrycznych maksymalnie 70cm. Przy płytach
gazowych i wielofunkcyjnych minimum 70cm maksymalnie 80cm.
OŚWIETLENIE
• Produkt posiada oświetlenie LED 1 sztuka 4W oraz włącznik do sterowania oświetleniem.
• Aby uruchomić oświetlenie, przełącznik lampki oświetlenia musi być w pozycji włącz.
Wskazówki użytkowania
• Dla zapewnienia prawidłowej pracy okapu, wewnętrzna powierzchnia rury użytej do
podłączenia powinna być gładka (jak rura PCV), a okna znajdujące się w kuchni powinny
zostać zamknięte.
• Drzwi i okna otwarte do innych pomieszczeń mogą pozostać otwarte. należy zachować
ostrożność podczas pracy urządzenia z urządzeniami wykorzystującymi jako paliwo
powietrze z otoczenia (np. gaz, olej napędowy, grzejniki pracujące na węglu lub drewnie,
podgrzewacz wody itp.). Ponieważ okap kuchenny wyrzuca powietrze z otoczenia na
zewnątrz, może to mieć negatywny wpływ na spalanie. Przestrzegać należy zasad i dyrektyw
właściwych organów dotyczących odprowadzania powietrza wylotowego. To ostrzeżenie nie
dotyczy użytkowania okapu jako pochłaniacz.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756