Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Monitor SONY Inzone M9 27" 3840x2160px IPS 144Hz 1 ms

Powrót
SDM-U27M90
5-042-069-31(2)
SDM-U27M90
LCD Monitor
5-042-069-31(2)
Operating Instructions GB
Mode d’emploi FR
Manual de instrucciones ES
Gebruiksaanwijzing NL
Bedienungsanleitung DE
Instruções de operação PT
Istruzioni per l’uso IT
Bruksanvisning SE
Betjeningsvejledning DK
Käyttöohjeet FI
Bruksanvisning NO
Instrukcja obsługi PL
Návod k použití CZ
Návod na obsluhu SK
Kezelési útmutató HU
Instrucţiuni de utilizare RO
Инструкции за експлоатация BG
Οδηγίες λειτουργίας GR
Kullanma Kılavuzu TR
Kasutusjuhend EE
Ekspluatācijas norādījumi LV
Naudojimo instrukcijos LT
Upute za uporabu HR
Navodila za uporabo SI
Uputstva za korišćenje SR
SDM-U27M90
5-042-069-31(2)
2PL
Uwaga
•ZdjęciaiilustracjeużytewPrzewodniku
ustawieńiwtejinstrukcjimającharakter
jedyniepoglądowyimogąsięróżnićod
rzeczywistegoproduktu.
Lokalizacja etykiety
identyfikacyjnej
Etykietyznumeremmodelu,datąprodukcji
(rokimiesiąc)orazspecyfikacjąelektryczną
znajdująsięztyłuMonitoraLCDlub
opakowania.
Wprzypadkumodeliwyposażonychw
zasilaczsieciowy:
Etykietyznumeremmodeluinumerem
seryjnymzasilaczasieciowegoznajdująsię
naspodziezasilaczasieciowego.
OSTRZEŻENIE
ABYUNIKNĄĆ
RYZYKA
POŻARU,
ŚWIECZKIIINNE
ŹRÓDŁAOTWARTEGO
OGNIANALEŻYZAWSZE
TRZYMAĆZDALAOD
PRODUKTU.
UWAGA
RYZYKOPORAŻENIAPRĄDEM
NIEOTWIERAĆ
WAŻNA UWAGA
NadzórnaddystrybucjąnaterytoriumRP:
SonyEuropeB.V.
DaVincilaan7-D1,1930Zaventem,
Belgia
Produkttenzostałwyprodukowanyprzez
lubnazlecenieSonyCorporation.
ImporterwUE:SonyEuropeB.V.
ZapytaniadoimporterawUEizapytania
dotyczącezgodnościproduktuwEuropie
należykierowaćdoautoryzowanego
przedstawicielaproducenta,Sony
Belgium,bijkantoorvanSonyEuropeB.V.,
DaVincilaan7-D1,1930Zaventem,Belgia.
Informacjedotyczącezużyciaenergii
orazinneinformacjedotyczącezasilania
wymaganeprzeznormęeuropejską(UE)
2019/1782sądostępnenanastępującej
witrynieinternetowej:
https://compliance.sony.eu
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Wentylacja
•Niewolnozasłaniaćotworów
wentylacyjnychaniwkładaćżadnych
rzeczydoobudowy.
•WokółMonitoraLCDnależypozostawić
trochęwolnejprzestrzeni,takjakto
pokazanonarysunkuponiżej.
Instalacja na ścianie
Pozostawićconajmniejtylemiejsca
wokółMonitoraLCD.
10cm
30cm 2cm
10cm
10cm
Instalacja ze stojakiem
Pozostawićconajmniejtylemiejsca
wokółMonitoraLCD.
6cm10cm
30cm
10cm
•Abyzapewnićwłaściwąwentylacjęi
zapobiecosiadaniubrudulubkurzu:
NienależyustawiaćMonitoraLCD
ekranemdogóry,montowaćgodogóry
nogami,odwróconegotyłemlubbokiem.
NienależyustawiaćMonitoraLCDna
półce,dywanie,łóżkulubwszafce.
NienależyprzykrywaćMonitoraLCD
materiałami,np.zasłonamilubinnymi
przedmiotami,takimijakgazetyitp.
NienależyinstalowaćMonitoraLCDtak,
jaktopokazanonarysunkachponiżej.
Informacje o instrukcjach
TenMonitorLCDjestdostarczanyznastępującymiinstrukcjami.Prosimyozachowanieinstrukcjidowykorzystaniawprzyszłości.
Przewodnik ustawień
Instrukcja obsługi (ten podręcznik)
Przewodnik pomocniczy (Podręcznik internetowy)
Zawierainformacje,równieżteokorzystaniuzfunkcjizaawansowanych.
https://rd1.sony.net/help/tv/u27m90/h_zz/
SDM-U27M90
5-042-069-31(2)
3PL
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
EE
LV
LT
HR
SI
SR
HE
Obiegpowietrzajestzablokowany.
Ściana Ściana
Obiegpowietrza
Nienależyzasłaniaćobszaru,w
którymodbywasięobiegpowietrza.
Przewód zasilający
Abyuniknąćryzykawybuchupożaru,
porażeniaprądemelektrycznym,
uszkodzeniasprzętui/lubewentualnych
obrażeńciała,zprzewodemzasilającymi
gniazdemsieciowymnależypostępowaćw
następującysposób:
•Należyużywaćwyłącznieprzewodów
zasilającychdostarczonychprzezSony,a
nieprzezinnychdostawców.
•Wtyczkapowinnabyćcałkowiciewłożona
dogniazdasieciowego.
•MonitorLCDjestprzystosowanydo
zasilaniawyłącznienapięciem
100V–240V(prądzmienny).
•Wceluzachowaniabezpieczeństwa
podczasdokonywaniapołączeńnależy
wyjąćwtyczkęprzewoduzasilającegoz
gniazdkaorazuważać,abynienadepnąć
naprzewód.
•Przedprzystąpieniemdoserwisowania
lubprzenoszeniaMonitoraLCDnależy
wyjąćwtyczkęprzewoduzasilającegoz
gniazdka.
•Przewódzasilającypowinienznajdować
sięzdalaodźródełciepła.
•Należyregularniewyjmowaćwtyczkę
zgniazdkaiczyścićją.Jeśliwtyczka
jestpokrytakurzemigromadziwilgoć,
jejwłasnościizolującemogąulec
pogorszeniu,comożebyćprzyczyną
pożaru.
Uwaga
•Dostarczonegowzestawieprzewodu
zasilającegonienależyużywaćdo
jakichkolwiekinnychurządzeń.
•Należyuważać,abynieprzycisnąć,nie
zgiąćaninieskręcićnadmiernieprzewodu
zasilającego.Możetospowodować
uszkodzenieizolacjiluburwanieżył
przewodu.
•Nienależyprzerabiaćprzewodu
zasilającego.
•Naprzewodziezasilającymnienależy
kłaśćciężkichprzedmiotów.
•Podczasodłączanianiewolnociągnąćza
samprzewód.
•Nienależypodłączaćzbytwieluurządzeń
dotegosamegogniazdasieciowego.
•Nienależyużywaćgniazdsieciowych
słabotrzymającychwtyczkę.
Nigdy nie podłączaj wtyczki USB,
jeśli produkt lub przewód są mokre
•Gdyzostaniepodłączonamokrawtyczka
USB,dojdziedozwarcianaskutekcieczy
(wodykranowej,morskiej,napojuitp.)
znajdującejsięnasamymurządzeniu,
przewodzielubcieleobcym,comoże
spowodowaćnadmiernenagrzewaniesię
lubnieprawidłowedziałanie.
UWAGA DOTYCZĄCA ZASILACZA
SIECIOWEGO
Ostrzeżenie
Wceluograniczeniaryzykapożarulub
porażeniaprądemniewystawiaćtego
urządzenianadziałaniedeszczuaniwilgoci.
Wceluograniczeniaryzykapożarulub
porażeniaprądemnieumieszczaćnatym
urządzeniuobiektówwypełnionychwodą,
takichjakwazony.Nieinstalowaćurządzenia
wograniczonejprzestrzeni,takiejjaknp.
półkanaksiążki.
•Należysięupewnić,żegniazdkosieciowe
znajdujesięwpobliżuurządzeniaijest
łatwodostępne.
•Należyużywaćdołączonegodozestawu
zasilaczasieciowegoiprzewodu
zasilającego.Wprzeciwnymraziemoże
dojśćdonieprawidłowegodziałania.
•Zasilaczsieciowynależypodłączaćdo
łatwodostępnegogniazdkasieciowego.
•Nieowijaćprzewodu
zasilającegowokół
zasilaczasieciowego.
Żyłyprzewodumogą
ulecprzerwaniu,
comożespowodowaćnieprawidłowe
działanieodbiornika.
•Niedotykaćzasilaczasieciowegomokrymi
dłońmi.
•Jeślistwierdzonezostanienieprawidłowe
działaniezasilaczasieciowego,należy
gonatychmiastodłączyćodgniazdka
sieciowego.
•MonitorLCDpozostajepodłączonydo
zasilaniatakdługo,jakjestpodłączony
dogniazdkasieciowego,nawetjeślisam
MonitorLCDjestwyłączony.
•Ponieważzasilaczsieciowynagrzewa
siępodczasdługotrwałegoużytkowania,
dotykającgodłonią,możnaodczućciepło.
Niedozwolone użycie
MonitoraLCDnienależyinstalowaćoraz
eksploatowaćwmiejscach,warunkach
lubokolicznościach,jakieopisanoponiżej.
Niezastosowaniesiędoponiższych
zaleceńmożeprowadzićdowadliwejpracy
urządzenia,anawetpożaru,porażenia
prądemelektrycznym,uszkodzeniasprzętu
i/lubobrażeńciała.
Miejsce:
•MonitoraLCDnienależymontowaćna
zewnątrzpomieszczeń(wmiejscach
narażonychnabezpośredniedziałanie
promienisłonecznych),nadbrzegiem
morza,nastatkulubinnejjednostce
pływającej,wpojeździe,winstytucjach
ochronyzdrowia,wmiejscach
niestabilnychlubnarażonychnadziałanie
wody,deszczu,wilgocilubdymu.
Warunki:
•NienależyumieszczaćMonitoraLCD
wmiejscachgorących,wilgotnychlub
nadmierniezapylonych;wmiejscach,
wktórychdownętrzamogądostawać
sięowady;wmiejscach,wktórych
możebyćnarażonynadziałaniewibracji
mechanicznychlubwpobliżuźródeł
otwartegoognia,takichjakzapalona
świecaumieszczonanaMonitorzeLCD.
MonitorLCDnależychronićprzedzalaniem
iniestawiaćnanimżadnychprzedmiotów
wypełnionychwodą,np.wazonów.
Okoliczności:
•Dotykaniemokrymirękoma,przyzdjętej
obudowie,lubużywaniezakcesoriami,
któreniesązalecaneprzezproducenta.W
czasieburzzwyładowaniami
atmosferycznyminależywyjąćwtyczkę
przewoduzasilającegoMonitoraLCDz
gniazdka.
•InstalacjaMonitora
LCDzobudową
wystającąna
otwartąprzestrzeń.
Możeto
powodować
uderzanieprzez
osobylub
przedmiotyorazdoprowadzićdojego
uszkodzenia.
•Umieszczanie
MonitoraLCD
wmiejscach
wilgotnychlub
zakurzonych
orazmiejscach,
wktórychwystępujedymzawierający
cząsteczkitłuszczulubpara(wpobliżu
płytkuchennychlubnawilżaczy).Możeto
spowodowaćpożar,porażenieprądemlub
odkształceniaobudowy.
•InstalacjaMonitoraLCDwmiejscach
narażonychnadziałaniewyższych
temperatur,takichjakmiejsca
bezpośredniooświetlaneprzezpromienie
słońca,położonewpobliżugrzejnikalub
nawiewuogrzewania.Wtakichwarunkach
możedojśćdoprzegrzaniaMonitoraLCD,
awkonsekwencjidozdeformowania
obudowyi/lubawariisamegourządzenia.
•MonitorLCD
znajdującysięw
szatnijacuzzialbo
łaźnipublicznej
możezostać
uszkodzonyprzez
unoszącesięwpowietrzucząsteczkisiarki
iinne.
•Abyzapewnićnajlepsząjakośćobrazu,nie
należywystawiaćekranunabezpośrednie
oświetlenielubdziałaniepromieni
słonecznych.
•NieprzenosićMonitoraLCDzzimnego
dociepłegopomieszczenia.Gwałtowna
zmianatemperaturymożepowodować
skraplaniewilgoci.Możetopogorszyć
jakośćobrazunaMonitorzeLCD
lubkolorów.Wtakiejsytuacjiprzed
włączeniemMonitoraLCDnależypoczekać
nacałkowiteodparowaniewilgoci.
SDM-U27M90
5-042-069-31(2)
4PL
Kawałki szkła lub uszkodzenia:
•Nieprzeciągać
grubegokablaani
wielukabliprzez
otwórwstojaku.
Możetodoprowadzić
douszkodzenia
kabliispowodować
problemlubnieprawidłowedziałanie.
MonitorLCDmożeniebyćwstanie
płynniesięporuszaćwprzypadkutakiego
usytuowaniakabli.
•WMonitorLCDnienależyrzucaćżadnymi
przedmiotami.Możetospowodować
uszkodzenieszkłaekranuiprowadzićdo
poważnychobrażeńciała.
•Wprzypadkupęknięciapowierzchni
ekranulubobudowy,przeddotknięciem
MonitoraLCDnależywyjąćwtyczkę
przewoduzasilającegozgniazdka.Może
torównieżpowodowaćporażenieprądem
elektrycznym.
Gdy Monitor LCD nie jest używany
•Mającnauwadzekwestieochrony
środowiskaibezpieczeństwa,zaleca
sięodłączenieMonitoraLCDodźródła
zasilania,jeśliniebędzieonużywany
przezkilkadni.
•PonieważwyłączenieMonitoraLCDnie
powodujeodcięciazasilania,wcelu
całkowitegowyłączeniaurządzenianależy
wyciągnąćwtyczkęprzewoduzasilającego
zgniazdasieciowego.
Zalecenia dot. bezpieczeństwa
dzieci
•Nienależypozwalać,abynaMonitorLCD
wspinałysiędzieci.
•Małeakcesorianależyprzechowywaćz
dalaoddziecitak,abyuniknąćryzykaich
przypadkowegopołknięcia.
Co robić w przypadku wystąpienia
problemów…
Wprzypadkuwystąpieniajednegoz
poniższychproblemównależybezzwłocznie
wyłączyćMonitorLCDorazwyjąćwtyczkę
zasilającązgniazdkasieciowego.
Należyzwrócićsiędosprzedawcylub
punktuserwisowegofirmySonyzprośbą
osprawdzenieMonitoraLCDprzez
wykwalifikowanegoserwisanta.
W przypadku:
•Uszkodzeniaprzewoduzasilającego.
•Gniazdsieciowychsłabotrzymających
wtyczkę.
•UszkodzeniaMonitoraLCDwwynikujego
upuszczenialubuderzenia.
•DostaniasiędownętrzaMonitoraLCD
cieczylubprzedmiotówobcych.
Informacje o temperaturze
Monitora LCD
GdyMonitorLCDjestużywanyprzezdłuższy
czasmożedojśćdorozgrzaniasięmiejsc
wokółpanelu.Podotknięciudłoniątych
miejscmożnapoczuć,żesągorące.
Nie umieszczać produktu w
sąsiedztwie urządzeń medycznych
Tenprodukt(wrazzosprzętem)wyposażony
jestwmagnes(y)mogący(-e)zakłócaćpracę
rozrusznikówserca,programowalnych
zastawekprzetokowychdoleczenia
wodogłowialubinnychurządzeń
medycznych.Nienależyumieszczać
produktuwpobliżuosób,którekorzystają
zewspomnianychurządzeńmedycznych.
Jeżelistosowanesąwspomnianeurządzenia
medyczne,przedprzystąpieniemdo
użytkowaniategoproduktunależy
zasięgnąćporadylekarskiej.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci lub osób
wymagających nadzoru
Tenprodukt(wrazzosprzętem)wyposażony
jestwmagnes(y).Połknięciemagnesu(-ów)
grozipoważnymiobrażeniami,naprzykład
zadławieniemsięluburazamijelit.Wrazie
połknięciamagnesów(lubmagnesu)należy
natychmiastzasięgnąćporadylekarskiej.
Oddziaływanie magnetyczne
Tenprodukt(wtymakcesoria,takiejak
osłony)wykorzystujemagnesy.
Nieumieszczaćwpobliżuurządzenia
przedmiotówwrażliwychnamagnesy(karty
debetowe,kartykredytowezpaskiem
magnetycznymitp.).
Środki ostrożności
•ObraznaMonitorzeLCDpowinien
byćoglądanywpomieszczeniuo
umiarkowanymoświetleniu,ponieważ
oglądaniegowsłabymświetlelubprzez
dłuższyczasjestmęczącedlaoczu.
•Podczaskorzystaniazesłuchaweknależy
unikaćnadmiernegopoziomugłośnościze
względunaryzykouszkodzeniasłuchu.
Ekran:
•Chociażekranzostałwykonanyz
wykorzystaniemtechnologiiwysokiej
precyzji,dziękiktórejaktywnychjest
ponad99,99%pikseli,naekraniemogą
pojawiaćsięczarneplamkilubjasne
kropki(wkolorzeczerwonym,niebieskim
lubzielonym).Jesttojednakwłaściwość
wynikającazkonstrukcjiekranuiniejestto
objawusterki.
•Niewolnonaciskaćanidrapaćprzedniego
filtru,atakżekłaśćnaMonitorze
LCDżadnychprzedmiotów.Możeto
spowodowaćzakłóceniaobrazulub
uszkodzenieekranu.
•JeśliMonitorLCDjestużywanywzimnym
miejscu,naobraziemogąwystąpićplamy
lubobrazmożestaćsięciemny.Niejest
tooznakąuszkodzeniaMonitoraLCD.
Zjawiskatezanikająwmiaręwzrostu
temperatury.
•Długotrwałewyświetlanieobrazów
nieruchomychmożespowodować
wystąpienieobrazówwtórnych(tzw.
zjawy).Mogąonezniknąćpokrótkiej
chwili.
•Ekraniobudowanagrzewająsiępodczas
pracyMonitoraLCD.Niejesttooznaką
uszkodzeniaurządzenia.
•Ekranzawieraniewielkąilośćciekłych
kryształów.Podczasutylizacjinależy
przestrzegaćlokalnychzaleceńi
przepisów.
Obchodzenie się z powierzchnią
ekranu/ obudową Monitora LCD i
ich czyszczenie
Przedprzystąpieniemdoczyszczenia
MonitoraLCDnależywyjąćwtyczkę
przewoduzasilającegozgniazdka.
Abyuniknąćpogorszeniastanumateriału
lubpowłokiekranuMonitoraLCD,należy
postępowaćzgodniezponiższymiśrodkami
ostrożności.
•Abyusunąćkurzzpowierzchniekranu/
obudowy,należywytrzećgodelikatnieza
pomocąmiękkiejściereczki.Jeślinie
możnausunąćkurzu,należywytrzećekran
zapomocąmiękkiejściereczkilekko
zwilżonejrozcieńczonymroztworem
delikatnegodetergentu.
•Niewolnospryskiwać
MonitoraLCDwodą
anidetergentem.Ciecz
możeprzedostaćsię
przezspódekranulub
elementyzewnętrzne
dośrodkaMonitoraLCDispowodować
jegouszkodzenie.
•Nienależyużywaćszorstkichgąbek,
środkówczyszczącychnabaziezasad
lubkwasów,proszkówdoczyszczenia
anilotnychrozpuszczalników,takichjak
alkohol,benzyna,rozcieńczalnikczyśrodek
owadobójczy.Używanietakichśrodków
lubdługotrwałykontaktzgumąlub
winylemmożespowodowaćuszkodzenie
powierzchniekranulubobudowy.
•NiedotykajmonitoraLCD,gdymaszręce
pokrytedowolnąsubstancjąchemiczną,
np.krememdorąklubkrememdo
opalania.
•Abyzapewnićwłaściwąwentylację,
zalecasięokresowoodkurzaćotwory
wentylacyjne.
•Regulacjękątanachylenianależy
wykonywaćpowolnymruchemtak,aby
MonitorLCDniespadłlubniezsunąłsięz
podstawypodMonitorLCD.
Urządzenia opcjonalne
•WpobliżuMonitoraLCDnienależy
umieszczaćurządzeńdodatkowychlub
urządzeńemitującychpromieniowanie
elektromagnetyczne.Możeto
spowodowaćzakłóceniaobrazui/lub
dźwięku.
•Tensprzętzostałsprawdzonyi
zatwierdzonywzakresiezgodnościz
ograniczeniamiwytyczonymiwnormie
EMCprzydługościsygnałowegoprzewodu
łączącegomniejszejniż3metry.
Utylizacja Monitora LCD
Pozbywanie się
zużytego sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
stosujących własne
systemy zbiórki)
SDM-U27M90
5-042-069-31(2)
5PL
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
EE
LV
LT
HR
SI
SR
HE
Tensymbolnaprodukcielubjego
opakowaniuoznacza,żeproduktniemoże
byćtraktowanyjakoodpadkomunalny,
leczpowinnosięgodostarczyćdo
odpowiedniegopunktuzbiórkisprzętu
elektrycznegoielektronicznegowcelu
recyklingu.Odpowiedniezagospodarowanie
zużytegoproduktuzapobiegapotencjalnym
zagrożeniomdlaśrodowiskaizdrowialudzi,
doktórychmogłobydojśćwprzypadku
niewłaściwegoobchodzeniasięztymi
odpadami.Recyklingmateriałówpomaga
chronićzasobynaturalne.Wceluuzyskania
bardziejszczegółowychinformacjina
tematrecyklingutegoproduktu,należy
skontaktowaćsięzlokalnąjednostką
samorząduterytorialnego,zesłużbami
zajmującymisięzagospodarowywaniem
odpadówlubzesklepem,wktórym
zakupionoprodukt.
Montaż i instalacja
•Abyuniknąćryzykawybuchupożaru,
porażeniaprądemelektrycznym,
uszkodzeniasprzętui/lubewentualnych
obrażeńciała,MonitorLCDnależy
zainstalowaćzgodniezinstrukcjami
podanymiponiżej.
Instalacja
•MonitorLCDpowinienbyćzainstalowany
wpobliżułatwodostępnegogniazdka.
•UstawMonitorLCDnastabilnej,równej
powierzchnitak,abyzapobiecryzykujego
przewróceniaispowodowaniaobrażeń
ciałalubuszkodzeniamienia.
•ZainstalujMonitorLCDwmiejscu,w
którymniemożezostaćpociągnięty,
popchniętylubprzewrócony.
•ZainstalujMonitorLCDwtakisposób,
abyjegopodstawaniewystawałapoza
stojak(nienależydowyposażenia).Jeśli
podstawawystajepozastojak,może
tospowodowaćprzewrócenieiupadek
MonitoraLCD,awefekcieobrazenia
osobistelubuszkodzenieurządzenia.
Transport
•Przedrozpoczęciemprzenoszenia
MonitoraLCDnależyodłączyćodniego
wszystkiekable.
•PrzenoszącMonitorLCDwrękach,należy
gotrzymaćtakjaknarysunku.Niewolno
naciskaćekranuciekłokrystalicznegoani
ramydookołaekranu.
•Przypodnoszeniulubprzenoszeniu
MonitoraLCDnależygodobrzechwycić
odspodu.
•PodczastransportuMonitorLCDnie
powinienbyćnarażonynawstrząsy
mechaniczneinadmiernewibracje.
•NaczastransportuMonitoraLCDdo
naprawylubpodczasprzeprowadzki,
należyzapakowaćgoworyginalnykartoni
elementyopakowania.
Montaż Monitora LCD
na ścianie
Instrukcjaobsługizawieraczynności
przygotowaniaMonitoraLCDdo
zawieszenianaścianie.
MonitorLCDmożnazamocowaćnaścianie
zapomocąUchwytuściennego(nienależy
dowyposażenia).JeślidoMonitoraLCD
dołączonajestpodstawa,MonitorLCDmoże
wymagaćodłączeniapodstawy.
Przedpodłączeniemprzewodównależy
przygotowaćMonitorLCDdozamontowania
Uchwytuściennego.
Ze względu na bezpieczeństwo produktu
oraz użytkownika firma Sony zaleca,
aby montaż Monitora LCD na ścianie był
wykonywany przez wykwalifikowanych
monterów. Nie należy podejmować
samodzielnych prób montażu.
•Postępujzgodniezinstrukcjami
dostarczonymizUchwytemściennymdla
danegomodelu.Dozamontowaniatego
MonitoraLCDwymaganejestodpowiednie
doświadczenie,szczególniewceluoceny,
czyścianajestodpowiedniowytrzymała,
abyunieśćciężarMonitoraLCD.
•WkrętydomontażuUchwytuściennego
doMonitoraLCDnienależądo
wyposażenia.
•DługośćwkrętudoUchwytuściennego
różnisięwzależnościodgrubościtego
uchwytu.Proszęzapoznaćsięzponiższą
ilustracją.
4 mm – 8 mm
Śruba (M4)
Uchwyt ścienny
Pokrywa tylna
Monitora LCD
•Abyuzyskaćinformacjenatematrozstawu
otworówściennych,zapoznajsięz
następującątabelą.
Nazwa modelu
Rozstaw
otworów
ściennych
×
SDM-U27M90 100×100mm
Dane techniczne
System
Systempanelu:Panelzwyświetlaczem
ciekłokrystalicznym(LCD),PodświetlenieLED
Wyjściedźwięku:2W+2W
Gniazda wejścia/wyjścia
HDMIIN1/2(technologiaHDMI2.1,
HDCP2.3)
(minijackstereo)
Słuchawki
1, 2, 3
USBtypuA
(PC)
USBtypuB
DP
USBtypuC,trybDPAlt
DisplayPort(wersja1.4)
19.5V
Wejściezasilaczasieciowego
Moc, karta produktu i inne
Wymaganiadotyczącezasilania
19,5VDCzzasilaczemsieciowym
Wartościznamionowe:Wejście100V–
240V(prądzmienny),50/60Hz
Klasaefektywnościenergetycznej*1
G
Wielkośćekranu(przekątna)(ok.)
68,4cm/27cali
Pobórmocywtrybieczuwania*1*2
0,5W
Rozdzielczośćwyświetlacza(poziom×pion)
(piksele)
3840×2160
Wymiary (przybliżone) (szer. × wys .×
gł.) (cm)
zpodstawą
61,5×47,9×24,8
bezpodstawy
61,5×36,3×7,3
Szerokość podstawy (przybliżone) (cm)
45,3
Waga (przybliżona) (kg)
zpodstawą
6,8
bezpodstawy
4,6

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756