Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Słuchawki nauszne SONY WH-CH510 Biały

Powrót
WH-CH510
5-004-975-51(1)
©2019 Sony Corporation
Printed in Vietnam
https://www.sony.net/
Wireless Stereo
Headset
Referensmaterial SE
Przewodnik PL
Felhasználói útmuta HU
Referenční příručka CZ
Referenčná príručka SK
Информация за продукта BG
Ghid de referinţă RO
Referenčni priročnik Sl
Οδηγός αναφοράς GR
A
B
− ()
( )
C
Svenska
Trådlöst stereoheadset
Placera inte enheten där det är ont om utrymme,
till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.
Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) för
hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller
liknande under en längre tid.
Utsätt inte batterierna för extremt låga
temperaturer. Det kan leda till överhettning och
termisk instabilitet.
Ta inte isär, öppna eller ta sönder sekundära
celler eller batterier.
Utsätt inte cellerna eller batterierna för värme
eller eld. Undvik att förvara dem i direkt solljust.
Låt inte vätskan komma i kontakt med huden
eller ögonen om en cell läcker. Om så har skett,
skölj det berörda området med stora mängder
vatten och kontakta läkare.
Sekundära celler och batterier måste laddas före
användning. Läs alltid tillverkarens instruktioner
eller utrustningens användarhandbok för
korrekta laddningsinstruktioner.
Efter lång tids förvaring kan det vara nödvändigt
att ladda och ladda ur celler eller batterier flera
gånger för att uppnå maximal prestanda.
Kasseras på lämpligt sätt.
Den här utrustningen har testats och befunnits
uppfylla de gränsvärden som anges i
EMC-förordningen med en anslutningskabel
kortare än 3 meter.
Kundinformation: Följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv
Den här produkten har tillverkats av, eller på
uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe B.V.
Frågor till EU-importören eller frågor som rör
produkternas överensstämmelse i Europa
skall sändas till tillverkarens auktoriserade
representant, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930
Zaventem, Belgien.
Härmed försäkrar Sony Corporation att denna
utrustning överensstämmer med direktiv
2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
webbadress:
http://www.compliance.sony.de/
Hantering av förbrukade batterier
samt elektrisk och elektronisk
utrustning (gäller inom EU och
andra länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och
batteriet inte ska hanteras som hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för bly (Pb)
läggs till om batteriet innehåller mer än
0,004 % bly. Genom att säkerställa att dessa
produkter och batterier hanteras på rätt sätt
bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som
orsakas av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet bidrar till att bevara
naturresurser. När det gäller produkter som
av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning till ett inbyggt batteri ska detta
batteri alltid bytas av en auktoriserad
servicetekniker. För att säkerställa att
batteriet och de elektriska och elektroniska
produkterna hanteras korrekt ska de
levereras till en lämplig återvinningsstation
för elektriska och elektroniska produkter när
de är förbrukade. Information om alla andra
batterityper finner du i avsnittet om säker
borttagning av batteriet. Lämna in batteriet
på en lämplig återvinningsstation för
förbrukade batterier. Kontakta dina lokala
myndigheter, din lokala
avfallshanteringstjänst eller affären där du
köpte produkten eller batteriet för mer
detaljerad information om hur du återvinner
produkten eller batteriet.
CE-märkningen är giltig endast i de länder där
den är obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i
EES-länderna (Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet) och Schweiz.
Hög volym kan påverka hörseln.
Använd inte enheten medan du går, kör bil eller
cyklar. Det kan leda till trafikolyckor.
Använd inte på farliga platser, såvida du inte kan
höra omgivningsljud.
Enheten är inte vattentät. Om vatten eller
främmande föremål kommer in i enheten kan det
leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller
ett främmande föremål kommer in i enheten,
sluta genast använda den och kontakta din
närmaste Sony-återförsäljare. Följ i synnerhet
försiktighetsåtgärderna nedan.
Användning runt handfat, etc.
Var försiktig så att enheten inte faller i ett
handfat eller en behållare fylld med vatten.
Användning i regn eller snö eller på fuktiga
platser
Användning medan du är svettig
Om du rör enheten med våta händer eller
lägger enheten i fickan på ett fuktigt plagg, kan
enheten bli våt.
Mer information om kontakten med den
mänskliga kroppen från mobiltelefonen eller
andra trådlösa enheter som är anslutna till
enheten, se bruksanvisningen för den trådlösa
enheten.
Anslut inte USB-kontakten när huvudenheten
eller laddningskabeln är blöt. En kortslutning kan
uppstå på grund av vätskan (kranvatten,
havsvatten, dryck etc.) på huvudenheten eller
laddningsenheten eller på grund av främmande
material och orsaka onormal värmealstring eller
funktionsfel, om USB-kontakten ansluts när
huvudenheten eller laddningskabeln är blöt.
Kommentar om statisk elektricitet
Statisk elektricitet som byggs upp i kroppen kan
orsaka mindre kittlingar i öronen. För att minska
effekten, använd kläder tillverkade av
naturmaterial, som undertrycker genereringen av
statisk elektricitet.
Försiktighetsåtgärder
BLUETOOTH®-kommunikationer
•Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom
en räckvidd på cirka 10 meter. Maximal räckvidd
för kommunikationen kan variera beroende på
hinder i vägen (personer, metall, väggar och
annat) eller elektromagnetiska störningar.
•Bluetooth-kommunikation är kanske inte
möjlig, eller så kan brus eller ljudbortfall uppstå
under följande förhållanden:
När det står en person mellan enheten och
Bluetooth-enheten. Denna situation kan
förbättras genom att man placerar
Bluetooth-enheten så att den är riktad mot
enhetens antenn.
När det finns ett hinder, t.ex. ett
metallföremål eller en vägg, mellan enheten
och Bluetooth-enheten.
När en Wi-Fi-enhet eller mikrovågsugn
används, eller mikrovågor avges nära
enheten.
Jämfört med användning inomhus, utsätts
enheten vid användning utomhus inte för
mycket signalreflektion från väggar, golv och
tak, vilket leder till att ljudbortfall uppstår
oftare än vid användning inomhus.
Antennen är inbyggd i enheten, vilket anges
av den streckade linjen i illustrationen
(Fig.). Bluetooth-kommunikationens
känslighet kan förbättras genom att man tar
bort eventuella hinder mellan den anslutna
Bluetooth-enheten och enhetens antenn.
•Bluetooth- och Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g/n)
använder samma frekvens (2,4 GHz). När du
använder enheten i närheten av en
Wi-Fi-enhet, kan elektromagnetiska störningar
inträffa, vilket resulterar i brus, ljudbortfall eller
oförmåga att ansluta. Om detta inträffar, kan
du försöka med följande åtgärder:
upprätta en anslutning mellan denna enhet
och Bluetooth-enheten när de är minst 10 m
bort från Wi-Fi-enheten.
stäng av Wi-Fi-enheten när du använder
enheten inom 10 m från Wi-Fi-enheten.
placera enheten och Bluetooth-enheten så
nära varandra som möjligt.
•Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet
kan påverka funktionen hos elektronisk
medicinsk utrustning. Stäng av den här
enheten och andra Bluetooth-enheter på
följande platser, eftersom det annars kan leda
till en olycka:
på sjukhus, nära prioriterade sittplatser på
tågen, platser där brandfarlig gas föreligger,
nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.
•Ljuduppspelningen på den här enheten kan
fördröjas från den sändande enheten på grund
av egenskaperna hos den trådlösa
Bluetooth-tekniken. Det kan leda till att ljudet
inte synkroniseras med bilden när du tittar på
film eller spelar spel.
•Denna produkt sänder radiovågor när den
används i trådlöst läge.
Om du vill använda produkten i trådlöst läge
ombord på ett flygplan måste du följa
personalens anvisningar gällande tillåten
användning av produkter i trådlöst läge.
•Enheten stöder säkerhetsfunktioner som
uppfyller Bluetooth-standarden som ett medel
för att säkerställa säkerhet vid kommunikation
med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Men
beroende på konfigurerade inställningar och
andra faktorer kan det hända att denna
säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du
kommunicerar med hjälp av trådlös
Bluetooth-teknik.
•Sony ansvarar inte för eventuella skador eller
förluster till följd av informationsläckor som
uppstår när du använder Bluetooth-
kommunikation.
•Anslutning med alla Bluetooth-enheter kan inte
garanteras.
Bluetooth-enheter som är anslutna med
denna enhet måste överensstämma med
Bluetooth-standarden som föreskrivs av
Bluetooth SIG, Inc., och måste vara
certifierade som överensstämmande.
Även när en ansluten enhet överensstämmer
med Bluetooth-standarden, kan det finnas fall
där egenskaper och specifikationer för
Bluetooth-enheten gör att det inte går att
ansluta eller resulterar i olika kontrollmetoder,
visning eller användning.
När du använder enheten för
handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende
på den anslutna enheten eller
kommunikationsmiljön.
•Beroende på enheten som ska anslutas kan det
ta en stund innan kommunikationen startar.
Om ljudet ofta hoppar under uppspelning
•Du kan förbättra situationen genom att ändra
inställningen för trådlös uppspelningskvalitet
eller ställa in läget för trådlös uppspelning på
SBC på den sändande enheten. Mer
information hittar du i instruktionsboken för
den sändande enheten.
•När du lyssnar på musik från en smarttelefon
kan situationen förbättras genom att man
avslutar onödiga program eller startar om
telefonen.
Användning av samtalsappar för
smartphone eller dator
•Endast normala inkommande samtal stöds av
den här enheten. Samtalsappar för
smartphone-enheter och datorer stöds inte.
Ladda enheten
•Denna enhet kan endast laddas via USB. En
dator med en USB-port eller en USB-nätadapter
krävs för laddning.
•Använd bara den medföljande USB Typ
C-kabeln.
•Under laddning kan enheten inte vara påslagen
och Bluetooth-funktionen kan inte användas.
•Om enheten inte används under en längre
period kan det laddningsbara batteriet snabbt
laddas ur. Batteriet kommer att kunna hålla
laddningen ordentlig efter att ha laddats ur och
laddats upp flera gånger. När enheten förvaras
under en längre period, ska batteriet laddas en
gång varje halvår för att förhindra
överurladdning.
•Om det laddningsbara batteriet laddas ur
väldigt snabbt bör det ersättas med ett nytt.
Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare för
information om batteribyte.
Om enheten inte fungerar korrekt
•Följ proceduren nedan för att återställa
enheten (Fig. ).
Tryck på knapparna och − samtidigt medan
enheten laddas. Enheten återställs. När
enheten återställs tas parningsinformationen i
enheten inte bort.
•Om problemet kvarstår även efter att enheten
har återställts, utför proceduren nedan för att
initiera enheten.
Koppla bort USB Typ C-kabeln och stäng av
enheten. Håll ned knapparna och − samtidigt
i minst 7 sekunder. Indikatorn (blå) blinkar 4
gånger, enheten initieras och enheten återställs
till fabriksinställningarna. När enheten initieras
tas all parningsinformation bort.
•När enheten initieras kan den inte ansluta till
din iPhone eller dator. Om detta händer, radera
parningsinformationen för enheten från din
iPhone eller dator och para sedan ihop dem
igen.
Anmärkningar om att ha enheten på sig
•Eftersom hörlurarna skapar ett tätt tryck över
öronen kan du skada trumhinnan om du tar av
dig dem för snabbt.
Om du trycker hörlurarna mot dina öron kan
det få högtalarmembranet att avge ett
klickljud. Detta är inte ett fel.
Övriga kommentarer
•Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
•Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte
med en mobiltelefon, beroende på
signalförhållanden och den omgivande miljön.
•Lägg inte vikt eller tryck på enheten under
långa perioder, även under förvaring, eftersom
enheten kan deformeras.
•Om du upplever obehag när du använder
enheten ska du sluta använda den omedelbart.
•Örondynorna kan skadas eller försämras med
långvarig användning och förvaring.
Rengöra enheten
•När utsidan av enheten är smutsig, rengör den
genom att torka med en mjuk och torr trasa.
Om enheten är särskilt smutsig, blöt en trasa i
en utspädd lösning med ett neutralt
rengöringsmedel och vrid ur den väl innan
torkning. Använd inte lösningsmedel som
thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan
skada ytan.
•Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du
har frågor om eller problem med enheten som
inte beskrivs i denna handbok.
Reservdelar: örondynor
Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare för
information om reservdelar.
Serienummeretikettens placering
Se Fig.
Specifikationer
Headset
Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggt laddningsbart
litiumjonbatteri
DC 5 V: Vid USB-laddning
Drifttemperatur:
0 °C–40 °C
Nominell strömförbrukning:
0,7 W
Driftstimmar:
Vid anslutning via Bluetooth-enheten
Musikuppspelningstid: Max. 35 timmar
Kommunikationstid: Max. 30 timmar
Standbytid: Max. 200 timmar
Obs! Användningstiden kan vara kortare
beroende på Kodec och
användningsförhållandena.
Laddningstid:
Ca. 4,5 timmar
(Ca. 90 minuter musikuppspelning är möjlig
efter 10 minuters laddning.)
Obs! Laddnings- och användningstiden kan
skilja sig åt beroende på
användningsförhållandena.
Laddningstemperatur:
5 °C–35 °C
Vikt:
Ca. 132 g
Enheter som ingår:
Trådlöst stereoheadset (1)
USB Type-C™-kabel (USB-A till USB-C™) (ca.
20 cm) (1)
Kommunikationsspecifikation
Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 5.0
Utgång:
Bluetooth-specifikation effektklass 2
Maximal kommunikationsräckvidd:
Siktlinje ca. 10 m1)
Frekvensband:
2,4 GHz-band (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Driftfrekvens:
Bluetooth: 2 400 MHz–2 483,5 MHz
Högsta uteffekt:
Bluetooth: < 4 dBm
Kompatibla Bluetooth-profiler2):
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Kodek som stöds3):
SBC / AAC
Överföringsräckvidd (A2DP):
20 Hz–20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1kHz)
1) Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer
som hinder mellan enheter, magnetfält runt en
mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
2) Bluetooth-standardprofiler anger syftet med
Bluetooth-kommunikation mellan enheter.
3) Kodek: Ljudsignalskomprimering och
konverteringsformat
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Systemkrav för
batteriladdning via USB
USB-nätadapter
En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter
kapabel att tillföra en utspänning på minst 0,5 A
(500 mA)
Varumärken
•iPhone och iPod touch är varumärken som
tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra
länder.
•Android är ett varumärke som tillhör Google
LLC.
•Bluetooth®-märket och Bluetooth®-logotyperna
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av
sådana märken av Sony Corporation sker under
licens.
•USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som
tillhör USB Implementers Forum.
•Övriga varumärken och handelsnamn tillhör
respektive ägare.
Anmärkningar gällande
licensen
Denna produkt innehåller programvara som Sony
använder under ett licensavtal med ägaren av
upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela
om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från
ägaren av programvarans upphovsrätt.
Gå till följande URL-sida och läs igenom
innehållet i licensen.
http://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19/
Polski
Bezprzewodowy stereofoniczny
zestaw słuchawkowy
Urządzenia nie wolno umieszczać w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy
zabudowana szafka.
Nie należy wystawiać baterii (lub akumulatora)
na długotrwałe oddziaływanie zbyt wysokich
temperatur, na przykład na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych czy ognia.
Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo
niskich temperatur, które mogą doprowadzić do
ich przegrzania i niestabilności cieplnej.
Nie należy demontować, otwierać ani niszczyć
dodatkowych ogniw lub baterii.
Nie wolno wystawiać ogniw lub baterii na
działanie ciepła ani ognia. Unikać
przechowywania w bezpośrednim świetle
słonecznym.
W przypadku wycieku z ogniwa unikać kontaktu
cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do
kontaktu, umyć odpowiedni obszar dużą ilością
wody i zasięgnąć porady lekarza.
Dodatkowe ogniwa i baterie wymagają
naładowania przed użyciem. W celu uzyskania
instrukcji prawidłowego ładowania należy
zawsze zapoznać się z dokumentacją producenta
lub instrukcją obsługi urządzenia.
Po dłuższym okresie przechowywania może być
konieczne kilkakrotne naładowanie i
rozładowanie ogniw lub baterii w celu uzyskania
maksymalnej wydajności.
Utylizować zgodnie z przepisami.
Niniejsze wyposażenie zostało przetestowane
pod kątem zgodności z ograniczeniami
określonymi w regulacji EMC z użyciem kabla
krótszego niż 3 metry.
Powiadomienie dla klientów: następujące
informacje dotyczą wyłącznie sprzętu
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE
Produkt ten został wyprodukowany przez lub
na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania
dotyczące zgodności produktu w Europie
należy kierować do autoryzowanego
przedstawiciela producenta, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan
7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to
urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/
UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem
internetowym:
http://www.compliance.sony.de/
Pozbywanie się zużytych baterii i
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach mających własne
systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na produkcie,
baterii lub na opakowaniu oznacza, że ani
produkt, ani bateria nie mogą być ona
traktowane jako odpad komunalny. W
przypadku niektórych rodzajów baterii
symbol ten może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol
chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako
dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie
zagospodarowanie zużytego sprzętu i
zużytych baterii zapobiega potencjalnym
zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi,
do których mogłoby dojść w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling materiałów pomaga
chronić zasoby naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej
baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki. W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiono produkt lub baterię.
Ważność oznaczenia znakiem CE jest
ograniczona do krajów, w których jest to
wymagane przez prawo, głównie do krajów EOG
(Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i
Szwajcarii.
Wysoki poziom głośności może oddziaływać na
słuch.
Nie należy używać urządzenia podczas
chodzenia, kierowania pojazdem lub jazdy
rowerem. Grozi to wypadkami drogowymi.
Nie należy używać w niebezpiecznych miejscach,
chyba że słyszalne będą dźwięki otoczenia.
Urządzenie nie jest wodoodporne. Dostanie się
wody lub obcych przedmiotów grozi pożarem
lub porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli do
urządzenia dostanie się woda lub obcy
przedmiot, należy natychmiast zaprzestać
używania i skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony. W
szczególności należy przestrzegać poniższych
środków ostrożności.
Użycie w pobliżu zlewu itp.
Należy zachować ostrożność, aby urządzenie
nie wpadło do zlewu lub pojemnika z wodą.
Użycie w deszczu, śniegu lub wilgotnych
miejscach
Użycie w przypadku występowania potu
Dotknięcie urządzenia mokrymi rękami lub
umieszczenie go w kieszeni w wilgotnym
ubraniu może spowodować dostanie się
wilgoci do urządzenia.
Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu
ciała ludzkiego z telefonem komórkowym lub
innymi urządzeniami bezprzewodowymi
połączonymi z opisywanym urządzeniem można
znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia
bezprzewodowego.
Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy urządzenie
główne lub kabel ładujący są mokre.
Nieprzestrzeganie zalecenia i włożenie wtyczki
USB, gdy urządzenie główne lub kabel ładujący
są mokre może doprowadzić do zwarcia z
powodu obecności cieczy (wody wodociągowej,
wody morskiej, napoju itd.) w urządzeniu
głównym lub kablu ładującym lub z powodu
obecności ciała obcego i spowodować
nadmierne wytwarzanie ciepła lub doprowadzić
do wadliwego działania.
Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych
Nagromadzone w ciele ładunki elektrostatyczne
mogą być przyczyną lekkiego mrowienia w
uszach. W celu zminimalizowania tego efektu
należy nosić ubrania wykonane z naturalnych
materiałów, które ograniczają generowanie
ładunków elektrostatycznych.
Środki ostrożności
Łączność BLUETOOTH®
•Zasięg działania bezprzewodowej technologii
Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg
komunikacji może się różnić w zależności od
obecności przeszkód (ludzie, metalowe
przedmioty, ściany itp.) lub środowiska
elektromagnetycznego.
•W opisanych poniżej sytuacjach komunikacja
Bluetooth może nie być możliwa bądź mogą
wystąpić zakłócenia lub utrata dźwięku:
Gdy pomiędzy opisywanym urządzeniem a
urządzeniem Bluetooth znajduje się osoba. W
tej sytuacji można poprawić odbiór poprzez
umieszczenie urządzenia Bluetooth w taki
sposób, aby było skierowane w stronę anteny
opisywanego urządzenia.
Gdy pomiędzy opisywanym urządzeniem a
urządzeniem Bluetooth znajduje się
przeszkoda, na przykład metalowy przedmiot
lub ściana.
Gdy w pobliżu opisywanego urządzenia
używane jest urządzenie Wi-Fi lub kuchenka
mikrofalowa bądź emitowane są mikrofale.
W porównaniu z użyciem wewnątrz
pomieszczeń użycie na zewnątrz powoduje
mniej odbić sygnału od ścian, podłóg i
sufitów, przez co utrata dźwięku zdarza się
częściej niż w pomieszczeniach.
Miejsce wbudowanej w opisywane
urządzenie anteny przedstawia linia
punktowa na ilustracji (rys. ). Czułość
komunikacji Bluetooth można podnieść,
usuwając przeszkody między połączonym
urządzeniem Bluetooth a anteną
opisywanego urządzenia.
•Urządzenia Bluetooth i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
korzystają z tej samej częstotliwości (2,4 GHz).
Kiedy opisywane urządzenie jest używane w
pobliżu urządzenia Wi-Fi, mogą wystąpić
zakłócenia elektromagnetyczne powodujące
zakłócenia, utratę dźwięku lub brak możliwości
połączenia. W takim przypadku można
spróbować zastosować poniższe środki
zaradcze:
Nawiąż połączenie między opisywanym
urządzeniem a urządzeniem Bluetooth, gdy
znajdują się one w odległości co najmniej
10m od urządzenia Wi-Fi.
Wyłącz urządzenie Wi-Fi, jeśli opisywane
urządzenie jest używane w odległości do
10m od urządzenia Wi-Fi.
Opisywane urządzenie i urządzenie Bluetooth
ustaw jak najbliżej siebie.
•Emitowane przez urządzenie Bluetooth
mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych
urządzeń medycznych. Należy wyłączyć
niniejsze urządzenie i inne urządzenia
Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w
przeciwnym razie może dojść do wypadku:
w szpitalach, w pobliżu miejsc
uprzywilejowanych w pociągach, w
miejscach, w których obecny jest gaz
łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych
lub alarmów pożarowych.
•Ze względu na charakterystykę technologii
bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany
przez opisywane urządzenie może być lekko
opóźniony w stosunku do dźwięku
odtwarzanego przez urządzenie nadające. W
wyniku tego dźwięk może nie być
zsynchronizowany z obrazem podczas
oglądania filmów lub grania w gry.
•Ten produkt używany w trybie
bezprzewodowym emituje fale radiowe.
Gdy produkt jest używany w trybie
bezprzewodowym na pokładzie samolotu,
należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej
dotyczących dozwolonego korzystania z
produktów w trybie bezprzewodowym.
•Urządzenie obsługuje funkcje bezpieczeństwa
zgodne ze standardem Bluetooth,
zapewniające odpowiedni poziom
bezpieczeństwa w trakcie łączności
realizowanej z użyciem technologii
bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie
zabezpieczenia mogą być niewystarczające
przy pewnych ustawieniach lub innych
czynnikach. Podczas korzystania z połącz
nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej
technologii Bluetooth należy zachować
ostrożność.
•Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za
żadne szkody lub straty wynikające z wycieków
informacji podczas korzystania z komunikacji
Bluetooth.
•Nie można zagwarantować nawiązania
połączenia ze wszystkimi urządzeniami
Bluetooth.
Urządzenia Bluetooth połączone z
opisywanym urządzeniem muszą być zgodne
ze standardem Bluetooth określonym przez
firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać
certyfikat zgodności.
Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest
zgodne ze standardem Bluetooth, mogą
zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub
dane techniczne danego urządzenia
Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie
połączenia albo mogą powodować
rozbieżności w metodach sterowania,
wyświetlaniu lub obsłudze.
Kiedy urządzenie jest używane do
prowadzenia rozmów w trybie zestawu
głośnomówiącego na telefonie, mogą
występować zakłócenia w zależności od
połączonego urządzenia lub środowiska
komunikacji.
•W przypadku niektórych podłączanych
urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę
potrwać.
Gdy dźwięk jest często przerywany
podczas odtwarzania
•Sytuację można poprawić, zmieniając
ustawienia jakości odtwarzania
bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC
odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu
nadającym. Szczegółowe informacje zawiera
instrukcja obsługi dołączona do urządzenia
nadającego.
•Podczas słuchania muzyki ze smartfona można
poprawić sytuację, zamykając niepotrzebne
aplikacje lub uruchamiając ponownie smartfon.
Użycie aplikacji do obsługi połączeń na
smartfonach i komputerach
•To urządzenie obsługuje tylko zwykłe
połączenia przychodzące. Aplikacje do obsługi
połączeń na smartfonach i komputerach nie są
obsługiwane.
Ładowanie urządzenia
•Opisywane urządzenie można ładować tylko
przez port USB. Do ładowania wymagany jest
komputer z portem USB lub zasilacz USB.
•Należy używać dołączonego kabla USB Type-C.
•Podczas ładowania opisywane urządzenie nie
może być włączone, a ponadto nie można
wówczas korzystać z funkcji Bluetooth.
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi
czas, akumulator może się szybko rozładować.
Akumulator będzie w stanie utrzymać
prawidłowy poziom naładowania po
kilkukrotnym rozładowaniu i naładowaniu. W
przypadku przechowywania urządzenia przez
długi czas należy ładować akumulator co sześć
miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu
rozładowaniu.
•Jeśli akumulator rozładowuje się wyjątkowo
szybko, należy wymienić go na nowy. W celu
wymiany akumulatora należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
Sony.
Gdy opisywane urządzenie nie działa
prawidłowo
•Należy wykonać poniższą procedurę, aby
zresetować urządzenie (rys. ).
Naciśnij jednocześnie przyciski i − podczas
ładowania urządzenia. Urządzenie zostanie
zresetowane. Podczas resetowania urządzenia
informacje dotyczące parowania tego
urządzenia nie zostaną usunięte.
•Jeśli problem nie ustąpi nawet po zresetowaniu
urządzenia, wykonaj poniższą procedurę w celu
zainicjowania urządzenia.
Odłącz kabel USB Type-C i wyłącz urządzenie.
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski
i − przez co najmniej 7 sekund. Wskaźnik
(niebieski) mignie 4 razy, urządzenie zostanie
zainicjowane i zostaną przywrócone ustawienia
fabryczne opisywanego urządzenia. Podczas
inicjowania urządzenia zostaną usunięte
wszystkie informacje dotyczące parowania.
•Po zainicjowaniu opisywanego urządzenia
może ono nie łączyć się z telefonem iPhone lub
komputerem. W takim przypadku należy
usunąć wszystkie informacje dotyczące
parowania opisywanego urządzenia z telefonu
iPhone lub komputera, a następnie ponownie
je sparować.
Uwagi dotyczące noszenia urządzenia
•Ponieważ słuchawki zapewniają dokładne
uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie
ich do uszu lub szybkie zdjęcie może
spowodować uszkodzenie błony bębenkowej.
Przyciskanie słuchawek do uszu może
powodować klikanie membrany głośnika. Nie
oznacza to wadliwego działania.
Inne uwagi
•Urządzenie należy chronić przed silnymi
wstrząsami.
•Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem
komórkowym w zależności od warunków
przesyłania sygnału i otoczenia.
•Urządzenia nie należy poddawać działaniu
obciążeń ani nacisków przez długi czas, także
podczas przechowywania, ponieważ może to
spowodować jego odkształcenie.
•Jeśli podczas korzystania z urządzenia
odczuwalny jest dyskomfort, należy
natychmiast przerwać jego używanie.
•Stan nakładek na uszy może ulec pogorszeniu
w wyniku długoterminowego przechowywania
lub użytkowania.
Czyszczenie urządzenia
•Kiedy zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest
zabrudzona, należy ją wyczyścić suchą, miękką
szmatką. Jeśli urządzenie jest mocno
zabrudzone, można zwilżyć szmatkę w
roztworze neutralnego detergentu i wyżąć ją
dokładnie przed przystąpieniem do
przecierania. Nie należy używ
rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik,
benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one
uszkodzić powierzchnię.
•W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów związanych z opisywanym
urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w
niniejszej instrukcji, należy zwrócić się do
najbliższego sprzedawcy firmy Sony.
Części zamienne: nakładki na uszy
W celu uzyskania informacji dotyczących
części zamiennych należy zwrócić się do
najbliższego sprzedawcy firmy Sony.
Położenie etykiety z numerem seryjnym
Patrz rys.
Dane techniczne
Zestaw słuchawkowy
Źródło zasilania:
3,7 V prądu stałego: wbudowany
akumulator litowo-jonowy
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania
przez USB
Temperatura robocza:
Od 0°C do 40°C
Znamionowy pobór mocy:
0,7 W
Czas pracy:
W przypadku połączenia nawiązanego
przez urządzenie Bluetooth
Czas odtwarzania muzyki: maks.
35godz.
Czas komunikacji: maks. 30 godz.
Czas oczekiwania: maks. 200 godz.
Uwaga: czas pracy może być krótszy w
zależności od kodeku i warunków
użytkowania.
Czas ładowania:
Ok. 4,5 godz.
(Po 10 minutach ładowania można
odtwarzać muzykę przez ok. 90 min.)
Uwaga: czas ładowania oraz czas pracy
mogą się różnić w zależności od warunków
użytkowania.
Temperatura ładowania:
Od 5°C do 35°C
Masa:
Ok. 132 g
Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw
słuchawkowy (1)
Przewód USB Type-C™ (USB-A na USB-C™)
(ok. 20 cm) (1)
Dane techniczne dotyczące
łączności
System łączności:
Specyfikacja Bluetooth wersja 5.0
Wyjście:
Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 2
Maksymalny zasięg łączności:
Ok. 10 m w zasięgu wzroku1)
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835GHz)
Częstotliwość operacyjna:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa:
Bluetooth: < 4 dBm
Zgodne profile Bluetooth2):
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Obsługiwane kodeki3):
SBC / AAC
Zakres transmisji (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (częstotliwość
próbkowania 44,1 kHz)
1) Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od
czynników takich jak przeszkody pomiędzy
urządzeniami, pola magnetyczne wokół
kuchenek mikrofalowych, elektryczność
statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny,
system operacyjny, oprogramowanie itd.
2) Profile standardu Bluetooth określają
przeznaczenie nawiązanej między
urządzeniami łączności Bluetooth.
3) Kodek: format kompresji i konwersji sygnału
audio
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
Wymagania systemowe
dotyczące ładowania
akumulatora przez USB
Zasilacz sieciowy USB
Dostępny w sklepach zasilacz sieciowy z
wyjściem USB umożliwiający dostarczanie prądu
o natężeniu 0,5A (500mA) lub większym
Znaki towarowe
•iPhone i iPod touch są znakami towarowymi
firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych
krajach.
•Android to znak towarowy firmy Google LLC.
•Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone
znaki towarowe, których właścicielem jest firma
Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation
korzysta ze wspomnianych znaków w ramach
posiadanej licencji.
•USB Type-C™ i USB-C™ to znaki towarowe
firmy USB Implementers Forum.
•Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są
własnością odpowiednich podmiotów.
Uwagi dotyczące licencji
Ten produkt zawiera oprogramowanie używane
przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z
właścicielem praw autorskich. Właściciel praw
autorskich do oprogramowania zobowiązał nas
do przedstawienia tej umowy klientom.
Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj
http://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19/
Magyar
Vezeték nélküli sztereó headset
A készüléket ne használja szűk zárt térben,
például könyvszekrényben vagy beépített
szekrényben.
Ne tegye ki az elemeket (vagy újratölthető
elemeket) hosszú ideig túlságosan magas
hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek
vagy hasonló hatásnak.
Ne tegye ki az akkumulátorokat rendkívül
alacsony hőmérsékleteknek, amelyek
túlmelegedést és hőmegfutást okozhatnak.
A szekunder cellákat vagy akkumulátorokat tilos
szétszedni, felnyitni vagy darabokra vágni.
A cellákat vagy akkumulátorokat ne érje hő vagy
tűz. Ne tárolja közvetlen napfénynek kitett
helyen.
A cella szivárgása esetén ne engedje, hogy a
folyadék a bőrével vagy a szemével érintkezzen.
Ha mégis így történik, bő vízzel mossa le az
érintett területet, és forduljon orvoshoz.
A szekunder cellákat és akkumulátorokat
használat előtt fel kell tölteni. A megfelelő
töltésről a gyártó utasításai között vagy a
készülék használati útmutatójában talál bővebb
információt.
Hosszabb tárolási idő után a maximális
teljesítmény eléréséhez szükség lehet a cellák
vagy akkumulátorok több alkalommal történő
feltöltésére és lemerítésére.
Az elemeket a megfelelő hulladékgyűjtő helyen
adja le.
A termék a tesztelés során megfelelt a
3méternél rövidebb csatlakozókábelekre
vonatkozó EMC előírások határértékeinek.
Megjegyzés a felhasználók számára: a
következő tájékoztatás az EU irányvonalait
alkalmazó országokban értékesített
készülékekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation vagy
megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrrel vagy az Európai
termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket
a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem,
Belgium.
A Sony Corporation igazolja, hogy ez a
készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege elérhető a következő internetes
címen:
http://www.compliance.sony.de/
Feleslegessé vált elemek/
akkumulátorok, elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása.
(Használható az Európai Unió és egyéb
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken
vagy annak csomagolásán található
szimbólum jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Egyes
elemeken/akkumulátorokon, vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet az ólom (Pb) vegyjelével akkor,
ha az elem/akkumulátor 0,004%-nál több
ólmot tartalmaz. Az elhasznált elemek/
akkumulátorok és készülékek a kijelölt
gyűjtőhelyeken történő leadásával segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, amely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Az olyan
berendezéseknél alkalmazott elemeket/
akkumulátorokat, ahol biztonsági, üzemviteli,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz cserélheti azt ki. Beépített
akkumulátor esetén, hogy biztosítha
legyen az akkumulátor megfelelő kezelése, a
termék elhasználódásakor jutassa el azt egy
arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/
akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a
termékhez mellékelt útmutatót az elem/
akkumulátor a készülékből történő
biztonságos eltávolításának megfelelő
módjával kapcsolatban. Az elemet/
akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén
adja le. A termék és az elemek/
akkumulátorok újrahasznosításával
kapcsolatos további információkat illetően
forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a
helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket
vásárolta.
A CE-jelölés érvényessége azokra az országokra
korlátozódik, ahol ezt jogszabály írja elő,
elsődlegesen az EGT (Európai Gazdasági Térség)
országaiban és Svájcban.
A nagy hangerő károsíthatja a hallását.
Gyalogos közlekedés, vezetés és kerékpározás
közben ne használja az egységet. Ha mégis így
tesz, a használata közlekedési balesetet okozhat.
Csak akkor használja balesetveszélyes helyeken,
ha nem nyomja el a környezeti hangokat.
A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen tárgy
jut be az egységbe, az tüzet vagy áramütést
okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy jutott az
egységbe, azonnal hagyja abba a használatát, és
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony-forgalmazóval. Feltétlenül tartsa be az
alábbi óvintézkedéseket.
Mosogató stb. közelében történő használat
Ne ejtse bele a készüléket mosogatóba vagy
más, vízzel teli edénybe.
Esőben, hóban vagy párás környezetben
történő használat
Izzadt bőrrel történő használat
Ha nedves kézzel fogja meg az egységet, vagy
beteszi egy nyirkos ruha zsebébe, az egység
átnedvesedhet.
Používání v blízkosti umyvadla apod.
Dávejte pozor, aby vám jednotka neupadla do
umyvadla nebo do nádoby naplněné vodou.
Používání v dešti nebo sněhu či na vlhkých
místech
Používání, když jste zpocení
Pokud se jednotky dotknete mokrýma rukama
nebo když jednotku vložíte do kapsy vlhkého
oblečení, může se jednotka namočit.
Podrobnosti o vlivu kontaktu mobilního telefonu
nebo jiných bezdrátových zařízení připojených k
této jednotce s lidským tělem nalezete v návodu
k použití daného bezdrátového zařízení.
Nikdy nezapojujte USB zástrčku, když jsou hlavní
jednotka nebo nabíjecí kabel mokré. Pokud
zapojujete USB zástrčku, zatímco jsou hlavní
jednotka nebo nabíjecí kabel mokré, může dojít
ke zkratu kvůli tekutině (voda z vodovodu,
mořská voda, slazený nápoj atd.) na hlavní
jednotce nebo na nabíjecím kabelu nebo kvůli
cizí látce, a může tak být generováno abnormální
množství tepla nebo dojít k poruše.
Poznámka ke statické elektřině
Statická elektřina nahromaděná v těle může
způsobit jemné brnění v uších. Abyste tento
efekt omezili, používejte oblečení z přírodních
materiálů, které potlačuje tvorbu statické
energie.
Bezpečnostní opatření
Komunikace BLUETOOTH®
•Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah
přibližně 10m. Maximální vzdálenost pro
komunikaci se může lišit vzávislosti na
přítomnosti překážek (osob, kovových
předmětů, stěn apod.) nebo na
elektromagnetickém prostředí.
•Za následujících podmínek nemusí být
komunikace Bluetooth možná nebo může
docházet ke vzniku šumu akvýpadkům zvuku:
Když se mezi jednotkou azařízením Bluetooth
nachází osoba. Tuto situaci je možné zlepšit
umístěním zařízení Bluetooth tak, aby
směřovalo kanténě jednotky.
Když se mezi jednotkou azařízením Bluetooth
nachází překážka, například kovový předmět
nebo stěna.
Když je vblízkosti jednotky vprovozu zařízení
Wi-Fi nebo mikrovlnná trouba nebo když vjejí
blízkosti dochází kvysílání mikrovlnných vln.
V porovnání s použitím v místnosti se při
použití venku signál prakticky neodráží od
stěn, podlahy a stropu, což má za následek
častější výpadky zvuku než při použití v
místnosti.
Anténa je zabudovaná do jednotky, jak je
naznačeno tečkovanou čárou na obrázku
(obr.). Citlivost komunikace Bluetooth lze
vylepšit odstraněním překážek mezi
připojeným zařízením Bluetooth aanténou
této jednotky.
•Zařízení Bluetooth aWi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
využívají tutéž frekvenci (2,4GHz). Při použití
jednotky vblízkosti zařízení Wi-Fi může
docházet kelektromagnetickému rušení, které
může mít za následek šum, výpadky zvuku
nebo nemožnost připojení. Pokud ktomu
dojde, zkuste provést následující nápravná
opatření:
Navažte připojení mezi jednotkou azařízením
Bluetooth, když se nacházejí alespoň 10m od
zařízení Wi-Fi.
Vypněte zařízení Wi-Fi při použití jednotky ve
vzdálenosti menší než 10m od zařízení Wi-Fi.
Umístěte jednotku azařízení Bluetooth co
nejblíže ksobě.
•Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou
ovlivnit činnost elektronických lékařských
zařízení. Na následujících místech vypněte tuto
jednotku aostatní zařízení Bluetooth, protože
by mohlo dojít knehodě:
vnemocnicích, ve vlaku vblízkosti
vyhrazených sedadel, na místech
spřítomností hořlavého plynu avblízkosti
automatických dveří či požárních alarmů.
•Zvuk přehrávaný na této jednotce může být
oproti vysílajícímu zařízení opožděn zdůvodu
vlastností bezdrátové technologie Bluetooth.
Následkem toho nemusí být zvuk při sledování
filmů nebo hraní her synchronizován
sobrazem.
•Tento výrobek při používání v bezdrátovém
režimu vysílá rádiové vlny.
Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na
palubě letadla se řiďte pokyny posádky
ohledně přípustného používání zařízení v
bezdrátovém režimu.
•Tato jednotka podporuje bezpečnostní funkce,
které jsou vsouladu se standardem Bluetooth,
pro zajištění bezpečnosti při komunikaci
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.
Vzávislosti na nakonfigurovaných nastaveních
adalších faktorech však nemusí být toto
zabezpečení dostatečné. Při komunikaci
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth
buďte opatrní.
•Společnost Sony nenese zodpovědnost za
škody ani ztráty způsobené únikem informací,
ke kterému dojde při používání komunikace
Bluetooth.
•Připojení se všemi zařízeními Bluetooth
nemůže být zaručeno.
Zařízení Bluetooth připojená kjednotce musí
splňovat standard Bluetooth předepsaný
organizací Bluetooth SIG, Inc., amusí být
certifikována jako vyhovující.
Ikdyž připojené zařízení odpovídá standardu
Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není
možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho
vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se
kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo
používání.
Při hands-free telefonování pomocí jednotky
se může vzávislosti na připojeném zařízení
nebo prostředí komunikace ozývat šum.
•Vzávislosti na připojovaném zařízení může
zahájení komunikace nějakou dobu trvat.
Pokud zvuk během přehrávání často
přeskakuje
•Situace se může zlepšit, pokud změníte
nastavení kvality bezdrátového přehrávání
nebo opravíte režim bezdrátového přehrávání
na vysílajícím zařízení na SBC. Podrobnosti
naleznete vnávodu kpoužití dodaném
svysílajícím zařízením.
•Při poslechu hudby zchytrého telefonu se
může situace zlepšit, když zavřete nepotřebné
aplikace nebo restartujete chytrý telefon.
Využívání aplikací pro volání určených pro
chytré telefony apočítače
•Tato jednotka podporuje pouze běžné přícho
hovory. Aplikace pro volání určené pro chytré
telefony apočítače nejsou podporovány.
Nabíjení jednotky
•Tuto jednotku je možné nabíjet pouze pomocí
USB. Knabíjení je zapotřebí počítač sportem
USB nebo se síťovým adaptérem USB.
•Použijte dodaný kabel USB Type-C.
•Při nabíjení není možné zapnout jednotku ani
používat funkci Bluetooth.
•Pokud jednotku nebudete po dlouhou dobu
používat, může se nabíjecí akumulátor rychle
vybít. Akumulátor bude opět možné plně nabít,
když jej několikrát vybijete anabijete. Abyste
při dlouhodobém skladování jednotky zabránili
nadměrnému vybití akumulátoru, nabijte jej
jednou za šest měsíců.
•Pokud se nabíjecí akumulátor vybíjí extrémně
rychle, vyměňte jej za nový. Sžádostí ovýměnu
akumulátoru se obraťte na nejbližšího prodejce
Sony.
Pokud jednotka nefunguje správně
•Resetujte jednotku níže uvedeným postupem
(obr. ).
Zatímco se jednotka nabíjí, stiskněte současně
tlačítka a−. Jednotka se resetuje.
Resetováním jednotky nedojde kvymazání
informací opárování.
•Pokud problém přetrvává ipo resetování
jednotky, inicializujte jednotku níže uvedeným
postupem.
Odpojte kabel USB Type-C avypněte jednotku.
Stiskněte současně tlačítka a− apodržte je
stisknutá po dobu alespoň 7sekund. Kontrolka
(modrá) zabliká 4krát, jednotka se inicializuje
aobnoví se tovární nastavení. Když se jednotka
inicializuje, budou vymazány všechny
informace opárování.
•Po inicializaci jednotky je možné, že nebudete
moci připojit iPhone nebo počítač. Pokud
ktomu dojde, vymažte ze zařízení iPhone nebo
zpočítače informace opárování sjednotkou
apotom zařízení znovu spárujte.
Poznámky knošení jednotky
•Protože sluchátka sedí pevně vuších, jejich
natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může
způsobit poškození bubínku.
Natlačení sluchátek do uší může způsobit
cvakání membrány reproduktoru. Nejedná se
ozávadu.
Další poznámky
•Nevystavujte jednotku nadměrným nárazům.
•Funkce Bluetooth nemusí fungovat smobilním
telefonem vzávislosti na podmínkách signálu
aokolním prostředí.
•Jednotku dlouhodobě nevystavujte velkému
zatížení nebo tlaku, ato ani když ji skladujete,
mohlo by dojít kdeformaci.
•Pokud při používání jednotky začnete pociťovat
nepříjemné pocity, okamžitě ji přestaňte
používat.
•Dlouhodobé používání nebo skladování může
způsobit poškození nebo zhoršení kvality
výstelek na sluchátka.
Čištění jednotky
•Když je vnější povrch jednotky zašpiněný, otřete
jej dočista měkkým suchým hadříkem. Pokud je
jednotka výrazně znečištěná, namočte hadřík
do mírného roztoku neutrálního mycího
prostředku apřed otíráním jej důkladně
vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je
ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít
kpoškození povrchu.
•Pokud budete mít dotazy nebo problémy
týkající se této jednotky, které nejsou vtomto
návodu popsány, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Náhradní díly: výstelky na sluchátka
Informace onáhradních dílech si vyžádejte
unejbližšího prodejce Sony.
Umístění štítku se sériovým číslem
Viz obr.
Technické údaje
Sluchátka
Zdroj napájení:
DC 3,7 V: vestavěná lithium-iontová dobíjecí
baterie
DC 5 V: při nabíjení pomocí USB
Provozní teplota:
0 °C až 40 °C
Jmenovitý příkon:
0,7 W
Doba použití (h):
Při připojení přes zařízení Bluetooth
Doba pro přehrávání hudby: max.
35hodin
Doba komunikace: max. 30hodin
Doba v pohotovostním režimu: max.
200hodin
Poznámka: Doba použití může být v
závislosti na kodeku a způsobu použití
kratší.
Doba nabíjení:
Přibl. 4,5 hodin
(Po 10minutách nabíjení je možné
přehrávat hudbu asi 90 minut.)
Poznámka: Doba nabíjení a použití se
mohou lišit v závislosti na způsobu použití.
Teplota nabíjení:
5°C až 35°C
Hmotnost:
Přibl. 132 g
Balení obsahuje následující položky:
Bezdrátová stereofonní sluchátka (1)
Kabel USB Type-C™ (USB-A na USB-C™)
(přibl. 20 cm) (1)
Technické údaje komunikace
Komunikační systém:
Bluetooth verze 5.0
Výkon:
Výkonová třída Bluetooth 2
Maximální komunikační rozsah:
Bez překážek, přibl. 10 m1)
Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Provozní frekvence:
Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon:
Bluetooth: < 4 dBm
Kompatibilní profily Bluetooth2):
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Podporovaný kodek3):
SBC / AAC
Přenosový rozsah (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence
44,1 kHz)
1) Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na
překážkách mezi zařízeními, magnetických
polích v okolí mikrovlnné trouby, statické
elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény,
operačním systému, softwarové aplikaci atd.
2) Standardní profily Bluetooth naznačují účel
komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.
3) Kodek: formát komprese a převodu zvukového
signálu
Provedení a technické údaje se mohou bez
upozornění změnit.
Systémové požadavky pro
nabíjení baterie pomocí USB
Napájecí adaptér USB
Běžně prodávaný síťový adaptér USB schopný
dodávat výstupní proud 0,5A (500mA) nebo
více
Ochranné známky
•iPhone a iPod touch jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc. registrované v USA a
dalších státech.
•Android je ochranná známka společnosti
Google LLC.
•Slovní značka aloga Bluetooth® jsou
registrované ochranné známky vlastněné
organizací Bluetooth SIG, Inc., aveškeré využití
takových značek společností Sony Corporation
probíhá na základě licence.
•USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky
skupiny USB Implementers Forum.
•Ostatní ochranné známky aobchodní názvy
jsou majetkem příslušných vlastníků.
Poznámky k licenci
Součástí tohoto produktu je software, který
společnost Sony využívá na základě licenčního
ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme
povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto
ujednání na základě požadavku vlastníka
autorských práv k tomuto softwaru.
Otevřete, prosím, následující adresu URL a
přečtěte si
http://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19/
Slovensky
Bezdrôtové stereofónne
slúchadlá
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, ako je knižnica alebo vstavaná
skriňa.
Batérie (vstavanú batériu ani inštalované batérie)
nevystavujte dlhodobo nadmernej teplote,
napríklad zo slnečného žiarenia, ohňa a
podobne.
Batérie nevystavujte veľmi nízkym teplotám,
ktoré môžu mať za následok prehriatie a únik v
dôsledku tepla.
Sekundárne články ani batérie nerozoberajte,
neotvárajte ani nerozrezávajte.
Články ani batérie nevystavujte vysokej teplote
ani ohňu. Nenechávajte ich na priamom
slnečnom svetle.
Ak niektorý článok vyteká, dajte pozor, aby sa
vám unikajúca tekutina nedostala na pokožku
alebo do očí. Ak by k tomu došlo, zasiahnutú
oblasť opláchnite veľkým množstvom vody a
vyhľadajte lekársku pomoc.
Sekundárne články a batérie je pred použitím
potrebné nabiť. Pri nabíjaní vždy postupujte
presne podľa pokynov na nabíjanie, ktoré
nájdete v pokynoch výrobcu alebo v príručke k
zariadeniu.
Ak ste články alebo batérie dlhšie nepoužívali,
pravdepodobne ich bude potrebné viackrát za
sebou nabiť a vybiť, aby sa zaistil ich maximálny
výkon.
Pri ich likvidácii dodržiavajte predpísaný postup.
Toto zariadenie sa testovalo a preukázalo sa, že
pri používaní s pripájacím káblom kratším ako
3metre spĺňa limity stanovené v predpisoch
týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.
Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ
Tento produkt vyrába spoločnosť Sony alebo
je vyrobený v mene Sony Corporation.
EÚ vývozca: Sony Europe B.V.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám
podľa legislatívy Európskej únie treba
adresovať na autorizovaného zástupcu Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da
Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/
EÚ.
Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia použitých batérií a
elektrických a elektronických
zariadení (platí v Európskej únii a
ostatných krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale
znamená, že výrobok a batéria nesmú byť
spracovávané ako komunálny odpad. Na
niektorých batériách môže byť tento symbol
použitý v kombinácii s chemickou značkou.
Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, ak
batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova.
Zaručením správnej likvidácie týchto
výrobkov a batérií pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym vplyvom na
životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré
by mohli byť zapríčinené nevhodným
zaobchádzaním s odpadmi z týchto výrobkov
a batérií. Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovať prírodné zdroje. Ak si výrobok z
dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste
zaručili správne spracovanie batérie a
elektrického a elektronického zariadenia,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho
životnosti na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. V prípade všetkých ostatných
batérií, postupujte podľa návodu v sekcii o
tom, ako bezpečne vybrať batériu z výrobku.
Batériu odovzdajte na vhodnom zbernom
mieste na recykláciu použitých batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku alebo batérie vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba likvidácie
komunálneho odpadu alebo predajňa, v
ktorej ste si tento výrobok alebo batériu
zakúpili.
Označenie CE platí iba v krajinách, ktoré to
vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v
krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) a Švajčiarsku.
Vysoká hlasitosť môže negatívne ovplyvniť váš
sluch.
Zariadenie nepoužívajte počas chôdze, pri
riadení motorového vozidla ani bicyklovaní.
Mohlo by dôjsť k dopravnej nehode.
Zariadenie nepoužívajte na nebezpečných
miestach, pokiaľ nie je počuť okolitý zvuk.
Az egységhez csatlakoztatott mobiltelefon vagy
egyéb vezeték nélküli eszközök emberi testtel
való érintkezésének hatásaira vonatkozó
részletekért tekintse át a vezeték nélküli eszköz
használati útmutatóját.
Soha ne dugja be az USB-csatlakozót, ha a fő
egység vagy a töltőkábel nedves. Ha úgy dugja
be az USB-csatlakozót, hogy a fő egység vagy a
töltőkábel nedves, a fő egységhez vagy a
töltőkábelhez tapadó folyadék (csapvíz,
tengervíz, üdítő stb.) vagy valamely idegen
anyag miatt rövidzárlat keletkezhet, ami
rendellenes hőtermelődést vagy hibás működést
eredményezhet.
Megjegyzés a sztatikus elektromosságról
A testben felhalmozódott sztatikus
elektromosság enyhe bizsergést okozhat a
fülében. A hatás csökkentése érdekében viseljen
természetes anyagokból készült ruházatot,
amely megakadályozza az elektrosztatikus töltés
kialakulását.
Óvintézkedések
A BLUETOOTH®-kommunikáció
•A Bluetooth vezeték nélküli technológia
körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A
maximális kommunikációs távolság az
akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak
stb.) és az elektromágneses környezettől
függően változhat.
•A következő körülmények között előfordulhat,
hogy a Bluetooth-kommunikáció létesítése
nem lehetséges, illetve zajos vagy szakadozott
a hangminőség:
Ha egy személy tartózkodik az egység és a
Bluetooth-eszköz között. Ez a helyzet
javítható, ha a Bluetooth-eszközt az egység
antennája felé fordítja.
Ha az egység és a Bluetooth-eszköz között
akadály, például fémtárgy vagy fal található.
Ha az egység közelében Wi-Fi-eszközt vagy
mikrohullámú sütőt használnak, illetve
valamilyen készülék mikrohullámokat bocsát
ki.
Kültéri használat esetén a beltéri
használathoz képest alacsony a
jelvisszaverődés a falakról, ajtókról és a
plafonról, ami a hang gyakoribb
szakadozásával járhat, mint a beltéri
használat.
Az antenna az ábrán látható módon, a
pontozott vonal által jelölt helyen van
beépítve az egységbe ( ábra). A
Bluetooth-kommunikáció érzékenysége javul,
ha minden akadályt eltávolít a csatlakoztatott
Bluetooth-eszköz és ennek az egységnek az
antennája közül.
•A Bluetooth- és Wi-Fi-eszközök (IEEE802.11b/
g/n) azonos frekvencián (2,4 GHz) üzemelnek.
Ha az egységet egy Wi-Fi-eszköz közelében
használja, elektromágneses interferencia
léphet fel, amely zajt vagy szakadozást
eredményezhet, esetleg megakadályozhatja a
csatlakozást. Ilyen esetben próbálkozzon az
alábbi megoldásokkal:
Csatlakoztatáskor az egység és a
Bluetooth-eszköz legalább 10 méter
távolságra legyen a Wi-Fi-eszköztől.
Ha az egységet egy Wi-Fi-eszköz 10 méteres
körzetén belül használja, kapcsolja ki a
Wi-Fi-eszközt.
Ezt az egységet és a Bluetooth-eszközt
egymáshoz a lehető legközelebb helyezze el.
•A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok hatással lehetnek az
elektronikus orvosi eszközök működésére.
Kapcsolja ki ezt az egységet és más
Bluetooth-eszközöket a következő helyeken,
mert balesetet okozhatnak:
kórházak területén, vonatokon a
megkülönböztetett ülőhelyek közelében,
olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található,
illetve automata ajtók és tűzriasztók
közelében.
•Az egységen a hanglejátszás a Bluetooth
vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a
lejátszóeszközhöz képest késhet. Ennek
eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés
vagy játék közben a hang nincs szinkronban a
képpel.
•A termék vezeték nélküli üzemmódban
rádióhullámokat bocsát ki.
Ha repülőgépen szeretné használni vezeték
nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a
repülőszemélyzet engedélyével tegye.
•Az egység a Bluetooth szabványnak megfelelő
biztonsági funkciókat támogat, amelyek
biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték
nélküli technológiát használó kommunikációt.
A beállítások és egyéb tényezők függvényében
azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül
elegendő. Legyen körültekintő, amikor
Bluetooth vezeték nélküli technológiával
kommunikál.
•A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata
során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból
eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen
felelősséget nem vállal.
•Nem garantálható a kapcsolat az összes
Bluetooth-eszközzel.
A készülékhez csatlakozó Bluetooth-
eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth
SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth
szabványnak, és megfelelőségi
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt
eszköz megfelel a Bluetooth szabványnak,
előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz
jellemzői vagy beállításai miatt a
csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más
vezérlési, kijelzési vagy működési módot
eredményez.
Ha az egységet telefonkihangosítóként
használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a
kommunikációs környezettől függően a hang
zajos lehet.
•A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a
kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.
Ha a hang gyakran megugrik a lejátszás
során
•A helyzet a vezeték nélküli lejátszás minőségi
beállításainak módosításával, vagy a
lejátszóeszközön a vezeték nélküli lejátszás
módjának SBC módba történő rögzítésével
javítható. További részleteket a
lejátszóeszközhöz mellékelt kezelési
útmutatóban olvashat.
•Ha okostelefonróll hallgat zenét, a helyzet a
szükségtelen alkalmazások leállításával vagy az
okostelefon újraindításával javítható.
Okostelefonos vagy számítógépes
telefonalkalmazások használata
•Ez az egység csak a normál bejövő hívásokat
támogatja. Az okostelefonos vagy
számítógépes telefonalkalmazások nem
támogatottak.
Az egység töltése
•Az egység kizárólag USB használatával tölthető.
Az egység töltéséhez USB-csatlakozóval
rendelkező számítógép vagy USB hálózati
tápegység szükséges.
•Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt
használja.
•Töltés közben az egység nem kapcsolható be, a
Bluetooth funkció pedig nem használható.
•Ha hosszú ideig nem használja az egységet, az
újratölthető akkumulátor gyorsan lemerülhet.
Az akkumulátor többszöri lemerítés és feltöltés
után nyeri vissza megfelelő üzemidejét. Ha
sokáig tárolja az egységet, fél évente egyszer
töltse fel az akkumulátort, hogy
megakadályozza a túlzott lemerülést.
•Ha az újratölthető akkumulátor túl rövid idő
alatt lemerül, cserélje le egy újra. Az
akkumulátor cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
Ha az egység nem működik megfelelően
•Az egység alaphelyzetbe állításához kövesse az
alábbi eljárást ( ábra).
Az egység töltése közben nyomja meg
egyszerre a és − gombokat. Ekkor az egység
alaphelyzetbe áll. Az egység alaphelyzetbe
állításakor az egység párosítási információi
nem törlődnek.
•Ha a probléma az alaphelyzetbe állítás után is
fennáll, a következő eljárás szerint inicializálja
az egységet.
Válassza le az USB Type-C kábelt, és kapcsolja
ki az egységet. Tartsa egyszerre lenyomva
legalább 7 másodpercig a és − gombokat. A
jelzőfény (kék) 4-szer felvillan, az egység
inicializálása megtörténik, és visszaáll a gyári
beállításokra. Az egység inicializálásakor az
összes párosítási információ törlődik.
•Előfordulhat, hogy az egység az inicializálás
után nem fog kapcsolódni iPhone készülékéhez
vagy számítógépéhez. Ebben az esetben
törölje az egység párosítási információit az
iPhone készülékről vagy számítógépről, majd
újra párosítsa őket.
Az egység viselésével kapcsolatos
megjegyzések
•A fejhallgató szorosan zár a fülek körül, ezért
ha túlzott erővel nyomja a fülére, vagy hirtelen
veszi le, azzal a dobhártya sérülését okozhatja.
Előfordulhat, hogy a fülnek nyomott fejhallgató
membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem utal
meghibásodásra.
Egyéb megjegyzések
•Az egységet óvja az erős ütéstől.
•A jelerősségi feltételek és a környezet
függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth
funkció mobiltelefonnal nem működik.
•Ne tegye ki az egységet súlynak vagy
nyomásnak hosszú időn át tároláskor sem,
mivel az az egység deformálódásához
vezethet.
•Ha rosszul érzi magát az egység használata
közben, azonnal szüntesse be a használatát.
•A fülpárnák a hosszú idejű használat és tárolás
során megsérülhetnek, vagy a minőségük
romolhat.
Az egység tisztítása
•Ha az egység burkolata beszennyeződik,
száraz, puha ruhával törölje le. Ha az egység
különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát
híg, semleges tisztítószeres oldatba, alaposan
csavarja és ki törölje át az egységet. Ne
használjon oldószert, például hígítót, benzint
vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják az
egység felszínét.
•Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem
tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a
készülékkel kapcsolatban, forduljon a
legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
Cserealkatrészek: fülpárnák
A cserealkatrészekkel kapcsolatos
információkért vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi Sony-forgalmazóval.
A sorozatszámcímke helye
Lásd: ábra
Műszaki adatok
Headset
Tápellátás:
DC 3,7 V: Beépített, újratölthető lítium-ion
akkumulátor
DC 5 V: USB használatával történő töltéskor
Üzemi hőmérséklet:
0 °C – 40 °C
Névleges teljesítményfelvétel:
0,7 W
Üzemidő (óra):
A Bluetooth eszköz csatlakoztatásával
Zenelejátszási idő: Max. 35 óra
Kommunikációs idő: Max. 30 óra
Készenléti idő: Max. 200 óra
Megjegyzés: Az üzemidő a kodek és a
használati körülmények függvényében
rövidebb lehet.
Töltési idő:
Kb. 4,5 óra
(10 perc töltést követően körülbelül 90
percnyi zenelejátszás lehetséges.)
Megjegyzés: A töltési és az üzemidő a
kodek és a használati körülmények
függvényében változhat.
Töltési hőmérséklet:
5°C – 35°C
Tömeg:
Kb. 132 g
Mellékelt tartozékok:
Vezeték nélküli sztereó headset (1)
USB Type-C™ kábel (USB-A-ról USB-C™-re)
(kb. 20 cm) (1)
Kommunikációs műszaki
adatok
Kommunikációs rendszer:
Bluetooth specifikáció, 5.0 verzió
Kimenet:
Bluetooth Power Class 2 specifikáció
Legnagyobb kommunikációs távolság:
A hatótáv kb. 10 m1)
Frekvenciasáv:
2,4 GHz sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Üzemi frekvencia:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény:
Bluetooth: < 4 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok2):
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Támogatott kodek3):
SBC / AAC
Átviteli tartomány (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia:
44,1 kHz)
1) A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ,
mint az eszközök közötti akadályok, a
mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a
sztatikus elektromosság, a vétel érzékenysége,
az antenna teljesítménye, az operációs
rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.
2) A standard Bluetooth-profilok megjelölik az
eszközök közötti Bluetooth-kommunikáció
célját.
3) Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási
formátuma
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Rendszerkövetelmények az
akkumulátor USB-csatlakozón
keresztüli töltéséhez
USB adapter váltakozó áramhoz
Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5A
(500mA) áramerősségű tápellátást biztosító USB
hálózati tápegység
Kereskedelmi védjegyek
•Az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. az
Egyesült Államokban és más országokban
bejegyzett védjegye.
•Az Android a Google LLC védjegye.
•A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth
SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett
védjegyek, a Sony Corporation ezeket
licencmegállapodás keretében használja.
•Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB
Implementers Forum védjegye.
•A többi védjegy és kereskedelmi megnevezés a
megfelelő tulajdonosok tulajdona.
Licenccel kapcsolatos
megjegyzések
Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a
Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával
kötött licencszerződés keretében használ. A
szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének
értelmében kötelesek vagyunk közölni a
szerződés tartalmát az ügyfelek felé.
Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
http://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19/
Česky
Bezdrátová stereofonní sluchátka
Neinstalujte spotřebič do stísněných prostor, jako
je knihovna nebo vestavěná skříň.
Nevystavujte baterie (modul akumulátoru nebo
vložené baterie) nadměrnému horku, například
slunečnímu světlu, ohni nebo podobně, po
dlouhou dobu.
Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám,
za kterých by mohlo dojít k přehřátí a tepelnému
lavinovému jevu.
Sekundární články ani baterie nerozebírejte,
neotvírejte ani nedrťte.
Nevystavujte články ani baterie horku či ohni.
Neskladujte na přímém slunečním světle.
V případě úniku kapaliny z článku nedopusťte,
aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou
nebo s očima. Pokud k takovému kontaktu došlo,
omyjte si zasažené místo velkým množstvím
vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Sekundární články a baterie je třeba před
použitím nabít. Pokyny k řádnému nabíjení
naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k
vybavení.
Po dlouhodobém skladování je možné, že bude
nutné články nebo baterie několikrát nabít a
vybít, než dosáhnou maximálního výkonu.
Zajistěte náležitou likvidaci.
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že
při použití připojovacího kabelu kratšího než
3metry zařízení splňuje omezení stanovená v
předpisech o elektromagnetické kompatibilitě.
Poznámka pro zákazníky: následující
informace se vztahují pouze na vybavení
prodávané v zemích, ve kterých platí
směrnice EU
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v
zastoupení společností Sony Corporation.
Dovozce do EU: Sony Europe B.V.
Žádosti týkající se dovozce do EU nebo
technických požadavků na výrobky danými
směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat
na zplnomocněného zástupce, kterým je
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem,
Belgie.
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k
dispozici na této internetové adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidace nepotřebných baterií a
elektrického nebo elektronického
zařízení (platí v Evropské unii a
dalších státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, baterii
nebo obalu upozorňuje, že s výrobkem a
baterií by se nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem. Symbol, který se nachází
na určitých typech baterii, může být
kombinován s chemickou značkou. Chemická
značka pro olovo (Pb) je přidána, pokud
baterie obsahuje více než 0,004 % olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými
výrobky a bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo
docházet v případech nevhodného
zacházení. Recyklace materiálů pomůže
ochránit přírodní zdroje. V případě, že
výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo
uchování dat vyžaduje trvalé spojení s
vloženou baterií, je třeba, aby takovouto
baterii vyměnil pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobky, kterým končí životnost, na
příslušné místo určené ke sběru elektrických
a elektronických zařízení za účelem jejich
recyklace. V případě, že jde o ostatní baterie,
nahlédněte do části návodu, která popisuje
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci
na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku či
baterie kontaktujte místní obecní úřad,
podnik pro likvidaci domovních odpadů nebo
prodejnu, ve které jste výrobek nebo baterii
zakoupili.
Platnost označení CE je omezena pouze na země,
kde je zákonem vynucována, zejména na země
EHP (Evropského hospodářského prostoru) a
Švýcarsko.
Vysoká hlasitost může ovlivnit váš sluch.
Nepoužívejte jednotku během chůze, řízení nebo
jízdy na kole. Mohlo by tak dojít k dopravní
nehodě.
Nepoužívejte zařízení na nebezpečném místě,
pokud neslyšíte okolní zvuky.
Jednotka není vodotěsná. Pokud do jednotky
pronikne voda nebo cizí předměty, může to mít
za následek požár nebo úraz elektrickým
proudem. Pokud do jednotky pronikne voda
nebo cizí předměty, přestaňte ji okamžitě
používat a poraďte se s nejbližším prodejcem
Sony. Řiďte se zejména následujícími
bezpečnostními opatřeními.
Zariadenie nie je vodotesné. Ak sa do zariadenia
dostane voda alebo cudzie predmety, môže to
mať za následok požiar alebo zásah elektrickým
prúdom. Ak sa do zariadenia dostane voda alebo
cudzie predmety, ihneď prestaňte zariadenie
používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov značky Sony. Dodržiavajte najmä
nasledujúce preventívne opatrenia.
Používanie v blízkosti umývadla atď.
Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo do
umývadla ani do inej nádoby s vodou.
Používanie v snehu alebo daždi alebo na
vlhkom mieste
Používanie, keď ste spotení
Ak sa zariadenia dotknete mokrými rukami
alebo zariadenie vložíte do vrecka vlhkého
oblečenia, zariadenie môže navlhnúť.
Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného
telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení
pripojených k tomuto zariadeniu na ľudské telo
nájdete v návode na používanie bezdrôtového
zariadenia.
Nikdy nepripájajte konektor USB, keď sú hlavná
jednotka alebo nabíjací kábel mokré. Ak sa
konektor USB pripojí, keď je mokrá hlavná
jednotka alebo nabíjací kábel, môže kvôli
kvapaline (voda z vodovodu, morská voda,
nealkoholický nápoj atď.) alebo cudzej látke na
hlavnej jednotke alebo nabíjacom kábli dôjsť k
skratu a nadmernej tvorbe tepla alebo k poruche.
Poznámka k statickej elektrine
Statická elektrina nahromadená v tele môže v
ušiach spôsobiť pocit mierneho šteklenia. Ak
chcete tento efekt minimalizovať, používajte
odev vyrobený z prírodných materiálov, ktorý
potláča generovanie statickej elektriny.
Upozornenia
Informácie o pripojení BLUETOOTH®
•Funkčný dosah bezdrôtovej technológie
Bluetooth je približne 10 m. Maximálny
komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od
prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety,
steny a pod.) alebo elektromagnetického
prostredia.
•V nasledujúcich situáciách nemusí byť
komunikácia prostredníctvom Bluetooth
možná, alebo sa môže vyskytnúť šum alebo
výpadok zvuku:
Ak sa medzi týmto zariadením a zariadením
Bluetooth nachádza osoba. Túto situáciu
možno vyriešiť otočením zariadenia Bluetooth
tak, aby smerovalo k anténe tohto zariadenia.
Ak sa medzi týmto zariadením a zariadením
Bluetooth nachádza prekážka, napríklad
kovový predmet alebo stena.
Ak je zapnuté zariadenie Wi-Fi alebo
mikrovlnná rúra, alebo v blízkosti tohto
zariadenia dochádza k mikrovlnnému
vyžarovaniu.
V porovnaní s používaním v interiéri je
používanie vo vonkajšom prostredí mierne
ovplyvnené odrazmi signálu od stien, podláh
a stropov, kvôli čomu môže dochádzať k
častejším výpadkom zvuku v porovnaní s
používaním v interiéri.
Anténa zariadenia sa nachádza v miestach,
ktoré sú na ilustrácii vyznačené bodkovanou
čiarou (obr. ). Počas komunikácie zariadení
Bluetooth možno zvýšiť citlivosť odstránením
prekážok nachádzajúcich sa medzi
pripojeným zariadením Bluetooth a anténou
tohto zariadenia.
•Zariadenia Bluetooth a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz). Počas
používania tohto zariadenia v blízkosti
zariadenia Wi-Fi môže dôjsť k
elektromagnetickému rušeniu, čo môže mať za
následok šum, vypadávanie zvuku alebo
nemožnosť vytvoriť spojenie. V takom prípade
sa pokúste vyriešiť problém nasledovne:
Vytvorte spojenie medzi týmto zariadením a
zariadením Bluetooth vo vzdialenosti
najmenej 10 m od zariadenia Wi-Fi.
Keď používate toto zariadenie vo vzdialenosti
menej ako 10m od zariadenia Wi-Fi, vypnite
zariadenie Wi-Fi.
Umiestnite toto zariadenie čo najbližšie k
zariadeniu Bluetooth.
•Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth
môže mať vplyv na prevádzku elektronických
zdravotníckych prístrojov. Na nasledujúcich
miestach vypnite toto zariadenie a ostatné
zariadenia Bluetooth, pretože by mohlo dôjsť k
nehode:
v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených
pre invalidov vo vlakoch, na miestach s
prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti
automatických dverí a v blízkosti požiarnych
hlásičov.
•Zvuk prehrávaný prostredníctvom tohto
zariadenia môže mať určité oneskorenie voči
zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu
vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth.
Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí
alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s
obrazom.
•Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom
režime, emituje rádiové vlny.
Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle
dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom
povoleného používania produktov v
bezdrôtovom režime.
•Toto zariadenie podporuje bezpečnostné
funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré
poskytujú zabezpečenie komunikácie pri
používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V
závislosti od nastavení a iných faktorov však
toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri
komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie
Bluetooth buďte opatrní.
•Spoločnosť Sony neprijíma žiadnu
zodpovednosť za škody alebo straty následkom
úniku informácií, ku ktorému došlo počas
komunikácie prostredníctvom Bluetooth.
•Spojenie so všetkými zariadeniami Bluetooth
nemožno zaručiť.
Pripojené zariadenia Bluetooth musia
vyhovovať norme Bluetooth stanovenej
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť
certifikované ako vyhovujúce.
Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje
norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie,
pri ktorých sa následkom vlastností alebo
technických parametrov zariadenia Bluetooth
nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže
dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia
alebo prevádzky.
Pri používaní tohto zariadenia na hands-free
telefonovanie sa môže v závislosti od
pripojeného zariadenia alebo prostredia
komunikácie vyskytnúť šum.
•V závislosti od pripojeného zariadenia môže
začatie komunikácie chvíľu trvať.
Ak počas prehrávania často preskakuje
zvuk
•Situáciu možno zlepšiť zmenou nastavení
kvality bezdrôtového prehrávania alebo
nastavením režimu bezdrôtového prehrávania
na vysielacom zariadení na možnosť SBC.
Podrobnosti nájdete v návode na používanie
dodanom s vysielacím zariadením.
•Pri počúvaní hudby zo smartfónu sa môže
situácia zlepšiť zatvorením nepoužívaných
aplikácií alebo reštartovaním telefónu.
Používanie aplikácií na telefonovanie v
smartfónoch a počítačoch
•Toto zariadenie podporuje iba bežné
prichádzajúce hovory. Aplikácie na
telefonovanie v smartfónoch a počítačoch nie
sú podporované.
Nabíjanie zariadenia
•Zariadenie možno nabíjať iba pomocou
rozhrania USB. Na nabíjanie sa vyžaduje počítač
alebo sieťový adaptér s portom USB.
•Používajte dodaný kábel USB Type-C.
•Počas nabíjania nemožno zariadenie zapnúť
ani používať funkciu Bluetooth.
•Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužívalo,
nabíjateľná batéria sa môže rýchlo vybiť.
Batéria si udrží správnu kapacitu potom, ako ju
niekoľkokrát vybijete a nabijete. Pri uskladnení
zariadenia na dlhší čas batériu raz za šesť
mesiacov nabite, aby sa zabránilo jej
nadmernému vybitiu.
•Ak sa nabíjateľná batéria vybíja mimoriadne
rýchlo, je potrebné ju vymeniť za novú. Ak je
potrebné vymeniť batériu, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Ak zariadenie nefunguje správne
•Zariadenie vynulujte podľa nižšie uvedeného
postupu (obr. ).
Počas nabíjania zariadenia stlačte súčasne
tlačidlá a −. Zariadenie sa vynuluje. Keď
zariadenie vynulujete, informácie o spárovaní
zariadenia sa neodstránia.
•Ak problém pretrváva aj po vynulovaní
zariadenia, vykonajte postup uvedený nižšie,
čím sa zariadenie nastaví do východiskového
stavu.
Odpojte kábel USB Type-C a vypnite zariadenie.
Súčasne stlačte a podržte najmenej 7 sekúnd
tlačidlá a −. Indikátor (modrý) štyrikrát
zabliká, zariadenie sa inicializuje a obnoví do
výrobných nastavení. Keď zariadenie
inicializujete, všetky informácie o spárovaní sa
odstránia.
•Po inicializovaní sa zariadenie nemusí pripojiť k
vášmu zariadeniu iPhone alebo počítaču. V
takom prípade zo zariadenia iPhone alebo
počítača odstráňte informácie o spárovaní a
znovu zariadenia spárujte.
Poznámky týkajúce sa nosenia zariadenia
•Pretože slúchadlá utesňujú zvukovod ucha,
zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou
silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha
môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka.
Zatlačením slúchadiel smerom do ucha môže
membrána reproduktoru vydať zvuk cvaknutia.
Nejde o poruchu.
Iné poznámky
•Nevystavujte zariadenie silným nárazom.
•V závislosti od stavu signálu a okolitého
prostredia nemusí funkcia Bluetooth s
mobilným telefónom fungovať.
•Nedovoľte, aby na zariadenie pôsobila
dlhodobo hmotnosť alebo nadmerná sila, a to
ani pri jeho uskladnení. Mohlo by dôjsť k jeho
zdeformovaniu.
•Ak pri používaní zariadenia pociťujete
nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
•Ušnice slúchadiel sa môžu dlhodobým
používaním a skladovaním poškodiť alebo
stratiť svoje vlastnosti.
Čistenie zariadenia
•Keď sa vonkajší povrch zariadenia znečistí,
utrite ho suchou mäkkou handričkou. Ak je
zariadenie mimoriadne znečistené, namočte
handričku do roztoku neutrálneho saponátu,
dôkladne ju vyžmýkajte a zariadenie utrite.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín
alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť
povrch zariadenia.
•Ak máte nejaké otázky alebo problémy
týkajúce sa tohto zariadenia, ktoré nie sú
uvedené v tejto príručke, porte sa s
najbližším predajcom Sony.
Náhradné diely: ušnice
Informácie o náhradných dieloch získate u
najbližšieho predajcu Sony.
Umiestnenie štítku so sériovým číslom
Pozri obr.
Technické údaje
Slúchadlá
Zdroj napájania:
DC 3,7V: Integrovaná lítium-iónová
nabíjateľná batéria
DC 5V: Pri nabíjaní prostredníctvom
rozhrania USB
Prevádzková teplota:
0°C až 40°C
Menovitá spotreba energie:
0,7 W
Doba prevádzky:
Pri pripojení prostredníctvom zariadenia
Bluetooth
Doba prehrávania hudby: Max. 35 hodín
Čas komunikácie: Max. 30 hodín
Čas v pohotovostnom režime: Max.
200hodín
Poznámka: Doba prevádzky môže byť
kratšia v závislosti od kodeku a podmienok
používania.
Čas nabíjania:
Pribl. 4,5 hodín
(Po 10-minútovom nabíjaní je možné
prehrávať hudbu pribl. 90 minút.)
Poznámka: Čas nabíjania a doba prevádzky
sa môže líšiť v závislosti od podmienok
používania.
Teplota nabíjania:
5°C až 35°C
Hmotnosť:
Pribl. 132g
Obsah balenia:
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá (1)
Kábel USB Type-C™ (USB-A na USB-C™)
(pribl. 20cm) (1)
Špecifikácie komunikácie
Komunikačný systém:
Špecifikácie Bluetooth, verzia 5.0
Výstup:
Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah:
Pribl. 10m1) pri priamej viditeľnosti
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4GHz (2,4000GHz – 2,4835GHz)
Prevádzková frekvencia:
Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon:
Bluetooth: < 4dBm
Kompatibilné profily Bluetooth2):
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Podporovaný kodek3):
SBC / AAC
Rozsah prenosu (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia
44,1 kHz)
1) Skutočný rozsah sa bude líšiť vzávislosti od
takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia vokolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérové aplikácie a pod.
2) Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel
Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
3) Kodek: kompresia zvukového signálu aformát
konverzie
Dizajn atechnické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Systémové požiadavky na
nabíjanie batérie
prostredníctvom rozhrania
USB
Napájací adaptér USB
Komerčne dostupný sieťový adaptér USB
schopný poskytovať výstupný prúd 0,5 A
(500mA) alebo viac.
Ochranné známky
•iPhone a iPod touch sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a
ďalších krajinách.
•Android je ochranná známka spoločnosti
Google LLC.
•Slovné označenie a logá Bluetooth® sú
registrované ochranné známky, ktorých
vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a
akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou
Sony Corporation je na základe licencie.
•USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky
organizácie USB Implementers Forum.
•Ostatné ochranné známky a obchodné názvy
sú známky a názvy príslušných vlastníkov.
Poznámky k licencii
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť
Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s
vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na
základe požiadavky vlastníka autorských práv na
softvér máme povinnosť zákazníkov informov
o obsahu zmluvy.
Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si
http://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19/
http://rd1.sony.net/help/mdr/whch510/h_zz/