Znaleziono w kategoriach:
Słuchawki dokanałowe SONY WF-C700NB Czarny

Instrukcja obsługi Słuchawki dokanałowe SONY WF-C700NB Czarny

Powrót
WF-C700N Model: YY2968
Wireless Noise Cancelling Stereo Headset
Przewodnik
Felhasználói útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka
Информация за продукта
Ghid de referinţă
Referenčni priročnik
Referentni vodič
Referentni vodič
Οδηγός αναφοράς
https://rd1.sony.net/help/mdr/2968/h_zz/
5-047-127-51(1)
©2023 Sony Corporation
Printed in Vietnam
https://www.sony.net/
Polski
Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z
funkcją tłumienia szumów
Model: YY2968
Termin „produkt” w tym dokumencie odnosi się do
urządzenia lub jego akcesoriów.
Produktu nie wolno umieszczać w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana
szafka.
Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub
zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego
ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. przez
dłuższy czas.
Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskich
temperatur, które mogą doprowadzić do ich
przegrzania i niekontrolowanego wzrostu
temperatury.
Nie wolno demontować, otwierać ani niszczyć
akumulatorów.
W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno
dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli
doszło do kontaktu, przemyć miejsca kontaktu dużą
ilością wody i skontaktować się lekarzem.
Akumulatory należy naładować przed użyciem.
Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami
producenta lub instrukcją obsługi produktu w celu
uzyskania właściwych instrukcji dotyczących
ładowania.
Po dłuższym okresie przechowywania może okazać
się konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie
akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej
wydajności.
Usuwać w odpowiedni sposób.
Powiadomienie dla klientów: następujące
informacje dotyczą wyłącznie produktów
sprzedawanych w krajach/regionach
stosujących dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania
dotyczące zgodności produktu w Europie należy
kierować do autoryzowanego przedstawiciela
producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem,
Belgia.
Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to
urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod następującym adresem internetowym:
https://compliance.sony.eu
Usuwanie zużytych baterii i
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (obowiązujące w
krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii
lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani
bateria nie mogą być traktowane jako odpad
komunalny. W przypadku niektórych rodzajów
baterii symbol ten może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol
chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako
dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie
usunięcie zużytego sprzętu i zużytych baterii
zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla
środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby
dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling materiałów
pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do wbudowanej baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria oraz
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną
właściwie usunięte, należy dostarczyć takie
zużyte produkty do odpowiedniego punktu
zbiórki w celu recyklingu. W odniesieniu do
wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy
o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu dotyczącym bezpiecznego
wyjmowania baterii z produktu. Zużytą baterię
należy dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki w celu recyklingu. Aby uzyskać bardziej
szczegółowe informacje na temat recyklingu
tego produktu lub baterii, należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
usuwaniem odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiono produkt lub baterię.
Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za
zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej w
przypadku użycia kabla połączeniowego krótszego
niż 3 m.
Wysoki poziom głośności może niekorzystnie
wpływać na słuch.
Nie używać urządzenia podczas chodzenia,
kierowania pojazdem lub jazdy rowerem. Grozi to
wypadkami drogowymi.
Nie używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że
dźwięki otoczenia są słyszalne.
Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza
urządzenia grozi pożarem lub porażeniem prądem
elektrycznym. Jeśli do urządzenia przedostanie się
woda lub ciało obce, należy natychmiast zaprzestać
jego używania i skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony. W
szczególności należy przestrzegać poniższych
środków ostrożności.
Korzystanie z urządzenia w pobliżu zlewu lub
pojemnika na ciecze
Należy zachować ostrożność, aby urządzenie nie
wpadło do zlewu lub pojemnika z wodą.
Korzystanie z urządzenia w deszczu, śniegu lub
wilgotnych miejscach
Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu ciała
ludzkiego z telefonem komórkowym lub innymi
urządzeniami bezprzewodowymi połączonymi z
opisywanym urządzeniem można znaleźć w instrukcji
obsługi urządzenia bezprzewodowego.
Jeśli wkładki słuchawkowe nie są stabilnie
zamocowane, mogą wypaść i pozostać w uchu
podczas użytkowania. Przed użyciem upewnij się, że
wkładki słuchawkowe są stabilnie zamocowane.
Dane techniczne dotyczące łączności
System łączności:
Specyfikacja Bluetooth wersja 5.2
Wyjście:
Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4GHz (2,400 0GHz - 2,483 5GHz)
Częstotliwość operacyjna:
Bluetooth: 2 400MHz - 2 483,5MHz
Maksymalna moc wyjściowa:
Bluetooth: < 10dBm
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Wymagania systemowe dotyczące ładowania
akumulatora przez USB
Zasilacz sieciowy USB
Dostępny w sklepach zasilacz sieciowy USB
umożliwiający dostarczanie prądu o natężeniu 0,5 A
(500 mA) lub większym.
Znaki towarowe
Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki
towarowe, których właścicielem jest firma
Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation
oraz jej spółki podległe korzystają ze
wspomnianych znaków w ramach posiadanej
licencji.
USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki
towarowe USB Implementers Forum.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub
zastrzeżone znaki towarowe są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej
instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.
Licencje
Ten produkt zawiera oprogramowanie używane
przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z
właścicielem praw autorskich. Właściciel praw
autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do
przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź
następujący adres URL i przeczytaj.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą
zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez
wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
powstania takich sytuacji.
A készülék mágnest vagy mágneseket tartalmaz. A
mágnesek lenyelése komoly veszélyt jelenthet,
például fulladás vagy bélsérülések veszélyét. Ha
valaki mágnest nyelt le, haladéktalanul orvoshoz kell
fordulni. A véletlen lenyelés megelőzése érdekében a
készüléket tartsa távol gyermekektől és felügyeletre
szoruló személyektől.
Fennáll az egység vagy az apró alkatrészek
lenyelésének veszélye. Használat után helyezze az
egységet töltődobozába és tárolja kisgyermekek elől
elzárt helyen.
Megjegyzés a sztatikus elektromosságról
Ha száraz levegőben használja az egységet, a
testében felgyülemlett sztatikus elektromosság
kényelmetlen érzést okozhat. Ez nem az egység
hibája. A kényelmetlenséget csökkentheti
természetes anyagú, sztatikus feltöltődést nem okozó
ruházat viselésével.
Óvintézkedések
A fedélen található kétdimenziós kód vagy
egységes erőforrás-azonosító (URL-cím)
segítségével érheti el a súgóútmutatót, amely
részletesen ismerteti a hasznos megjegyzéseket
vagy eljárásokat.
Információk a készülék cseppállóságával
kapcsolatban
A töltőtok nem cseppálló.
A készülék nem megfelelő használata esetén
víz kerülhet a belsejébe, és tüzet, áramütést
vagy meghibásodást okozhat. Vegye
figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, és
használja megfelelően a készüléket.
A cseppállóság fenntartása
Az egység megfelelő használatának biztosítása
érdekében vegye figyelembe az alábbi
óvintézkedéseket.
Ne fröcsköljön vizet közvetlenül a
hangkimeneti nyílásokba.
Ne ejtse a készüléket vízbe, és ne használja víz
alatt.
A vizes készüléket ne hagyja hideg
környezetben, mert a rajta lévő víz
megfagyhat. A meghibásodások elkerülése
érdekében használat után alaposan törölje le a
nedvességet.
Ne helyezze vízbe az egységet, illetve ne
használja párás helyen, például
fürdőszobában.
Ne ejtse le az egységet, illetve ne tegye ki
rázkódásnak. Ellenkező esetben a készülék
deformálódhat vagy megsérülhet, ami a
cseppállóság csökkenését eredményezheti.
A BLUETOOTH®-kommunikáció
A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus
orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki ezt az
egységet és más Bluetooth-eszközöket a következő
helyeken, mert balesetet okozhatnak:
kórházak területén, vonatokon a
megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan
helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve
automata ajtók és tűzriasztók közelében.
Az egység töltése
Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt
használja.
Az egység viselésével kapcsolatos megjegyzések
A használatot követően lassan távolítsa el a
fejhallgatót.
A fejhallgató szorosan zár a fülek körül, ezért ha
túlzott erővel nyomja a fülére, vagy hirtelen veszi le,
azzal a dobhártya sérülését okozhatja. Előfordulhat,
hogy a fejhallgató viselésekor a hangszóró
membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem utal
meghibásodásra.
Egyéb megjegyzések
Ha rosszul érzi magát az egység használata
közben, azonnal szüntesse be a használatát.
Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem tárgyalt
kérdése vagy problémája merülne fel a készülékkel
kapcsolatban, forduljon a legközelebbi
Sony-forgalmazóhoz.
A sorozatszámcímke helye
a töltőtok alja
Műszaki adatok
Headset
Tápellátás:
DC 3,85 V: Beépített, újratölthető lítium-ion
akkumulátor
DC 5 V: USB használatával történő töltéskor
Üzemi hőmérséklet:
0 °C – 40 °C
Névleges teljesítményfelvétel:
0,5 W (Headset), 2,0 W (Töltőtok)
Tömeg:
Kb. 4,6 g × 2 (Headset (füldugóvégekkel (M)))
Kb. 31 g (Töltőtok)
Mellékelt tartozékok:
Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset (1)
USB Type-C® kábel (USB-A-ról USB-C®-re)
(kb.20 cm) (1)
Hibrid szilikongumi füldugóvégek (SS (1 sor)
(2), M (3 sor) (gyárilag a készülékhez rögzítve)
(2), LL (5 sor) (2))
Töltőtok (1)
Dokumentumok (1 készlet)
Kommunikációs műszaki adatok
Kommunikációs rendszer:
Bluetooth specifikáció, 5.2 verzió
Kimenet:
Bluetooth Power Class 1 specifikáció
Frekvenciasáv:
2,4 GHz sáv (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Üzemi frekvencia:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény:
Bluetooth: < 10 dBm
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Rendszerkövetelmények az akkumulátor
USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez
Hálózati USB-adapter
Kereskedelemben kapható, legalább 0,5 A (500 mA)
vagy nagyobb kimeneti áram leadására képes
hálózati USB-adapter.
Nepoužívejte jednotku během chůze, řízení nebo
jízdy na kole. Mohlo by tak dojít k dopravní nehodě.
Nepoužívejte zařízení v nebezpečných prostorách,
pokud neslyšíte okolní zvuky.
Pokud do jednotky pronikne voda nebo cizí
předměty, může to mít za následek požár nebo úraz
elektrickým proudem. Pokud do jednotky pronikne
voda nebo cizí předměty, přestaňte ji okamžitě
používat a poraďte se s nejbližším prodejcem Sony.
Buďte opatrní obzvláště v následujících případech.
Při používání v blízkosti umyvadla nebo nádoby na
kapalinu apod.
Dávejte pozor, aby vám jednotka neupadla do
umyvadla nebo do nádoby naplněné vodou.
Při používání v dešti nebo sněhu či na vlhkých
místech
Podrobnosti o vlivů kontaktu mobilního telefonu
nebo jiných bezdrátových zařízení připojených k této
jednotce s lidským tělem nalezete v návodu k použití
daného bezdrátového zařízení.
Pokud koncovky sluchátek nejsou bezpečně
připevněny, mohou odpadnout a zůstat během
používání uvnitř ucha. Před použitím se ujistěte, že
koncovky sluchátek jsou bezpečně připevněny.
Nikdy nezapojujte USB zástrčku, když jsou jednotka
nebo nabíjecí kabel mokré. Pokud zapojujete USB
zástrčku, zatímco jsou jednotka nebo nabíjecí kabel
mokré, může dojít ke zkratu kvůli tekutině (voda z
vodovodu, mořská voda, slazený nápoj atd.) na
jednotce nebo na nabíjecím kabelu nebo kvůli cizí
látce na jednotce nebo nabíjecím kabelu, a může tak
být generováno abnormální množství tepla nebo
dojít k poruše.
Tento přístroj obsahuje magnet/y, které mohou
interferovat s kardiostimulátory, shunty s
programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě
hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji.
Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto
lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý
z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem
předtím, než budete používat tento produkt.
Tento produkt obsahuje magnet/y. Polknutí magnetu
by mohlo způsobit vážné poranění, např. by mohlo
dojít k dušení nebo poškození střev. Pokud dojde ke
spolknutí magnetu (nebo magnetů), neprodleně se
obraťte na lékaře. Uchovávejte tento produkt mimo
dosah dětí nebo jiných osob pod dohledem, abyste
zabránili náhodnému požití.
Hrozí nebezpečí spolknutí této jednotky nebo malých
částí. Po použití uložte jednotku do nabíjecího
pouzdra, to uložte na místo mimo dosah malých dětí.
Poznámka ke statické elektřině
Pokud jednotku používáte, když je vzduch suchý,
můžete mít nepříjemný pocit v důsledku statické
elektřiny nashromážděné na těle. Nejedná se o
poruchu jednotky. Tento efekt můžete snížit nošením
oblečení z přírodních materiálů, které nevytvářejí
snadno statickou elektřinu.
Bezpečnostní opatření
Pomocí dvojrozměrného kódu nebo adresy URL na
krytu můžete otevřít uživatelskou příručku, která
obsahuje užitečné poznámky a podrobný popis
postupů.
Informace o voděodolnosti jednotky
Nabíjecí pouzdro není voděodolné.
Pokud nebude jednotka používána správně,
může do ní proniknout voda, což může
způsobit požár, úraz elektrickým proudem
nebo poruchu. Pozorně si pročtěte následující
upozornění a používejte jednotku správně.
Zachování voděodolnosti
Důkladně si pročtěte opatření popsaná níže,
abyste zajistili správné používání jednotky.
Nestříkejte vodu schválně do otvorů pro výstup
zvuku.
Neupouštějte jednotku do vody a nepoužívejte
ji pod vodou.
Dbejte na to, aby jednotka nezůstávala mokrá
v chladném prostředí, protože by voda mohla
zmrznout. Abyste zabránili poruše, vždy po
použití případnou vodu otřete.
Neumisťujte jednotku do vody ani ji
nepoužívejte na vlhkých místech, například v
koupelně.
Neupouštějte jednotku ani ji nevystavuje
mechanickým nárazům. Mohlo by tak dojít
kdeformaci nebo poškození jednotky, což by
mělo za následek zhoršení voděodolnosti.
Komunikace BLUETOOTH®
Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou
ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení.
Na následujících místech vypněte tuto jednotku a
ostatní zařízení Bluetooth, protože by mohlo dojít k
nehodě:
v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených
sedadel, na místech s přítomností hořlavého
plynu a v blízkosti automatických dveří či
požárních alarmů.
Nabíjení jednotky
Použijte dodaný kabel USB Type-C.
Poznámky k nošení jednotky
Po použití vyjímejte sluchátka pomalu.
Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich
natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může
způsobit poškození bubínku. Při nošení sluchátek
může membrána reproduktoru způsobovat cvakání.
Nejedná se o závadu.
Další poznámky
Pokud při používání jednotky začnete pociťovat
nepříjemné pocity, okamžitě ji přestaňte používat.
Pokud budete mít dotazy nebo problémy týkající se
této jednotky, které nejsou v tomto návodu
popsány, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Umístění štítku se sériovým číslem
spodní strana nabíjecího pouzdra
Slovensky
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou
potlačenia hluku
Model: YY2968
Výraz „produkt“ v tomto dokumente sa vzťahuje na
zariadenie alebo jeho príslušenstvo.
Výrobok neinštalujte do stiesnených priestorov, ako je
knižnica alebo vstavaná skriňa.
Nevystavujte batérie (akumulátor alebo zabudované
batérie) dlhodobo nadmernému teplu, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Nevystavujte batérie extrémne nízkym teplotám,
ktoré môžu viesť k prehriatiu a náhlemu zvýšeniu
teploty.
Dobíjacie batérie nerozoberajte, neotvárajte ani
nerozdrvte.
V prípade úniku z dobíjacích batérií nedovoľte, aby
kvapalina prišla do kontaktu s pokožkou alebo očami.
Ak dôjde ku kontaktu, umyte postihnuté miesto
veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku
pomoc.
Pred použitím je potrebné nabiť dobíjacie batérie.
Správne pokyny k nabíjaniu nájdete vždy v pokynoch
výrobcu alebo v príručke k výrobku.
Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné nabitie a
vybitie dobíjacích batérií niekoľkokrát, aby sa dosiahol
maximálny výkon.
Zlikvidujte správne.
Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na výrobky
predávané v krajinách/regiónoch, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt vyrába spoločnosť Sony alebo je
vyrobený v mene Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ: Sony Europe B.V.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa
legislatívy Európskej únie treba adresovať na
autorizovaného zástupcu Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan
7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie
je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na
tejto internetovej adrese:
https://compliance.sony.eu
Likvidácia použitých batérií a
elektrických a elektronických
zariadení (platí v Európskej únii a
ostatných krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale
znamená, že výrobok a batéria nesmú byť
spracovávané ako komunálny odpad. Na
niektorých batériách môže byť tento symbol
použitý v kombinácii s chemickou značkou.
Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, ak
batéria obsahuje viac ako 0,004% olova.
Zaručením správnej likvidácie týchto výrobkov a
batérií pomôžete predchádzať potenciálnym
negatívnym vplyvom na životné prostredie a na
zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z týchto
výrobkov a batérií. Recyklovaním materiálov
pomôžete zachovať prírodné zdroje. Ak si
výrobok z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo
integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť
iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili
správne spracovanie batérie a elektrického a
elektronického zariadenia, odovzdajte tento
výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. V prípade všetkých
ostatných batérií, postupujte podľa návodu v
sekcii o tom, ako bezpečne vybrať batériu z
výrobku. Batériu odovzdajte na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu použitých batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku alebo batérie vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba likvidácie
komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej
ste si tento výrobok alebo batériu zakúpili.
Toto zariadenie bolo otestované a preukázalo sa, že
pri používaní s pripájacím káblom kratším ako 3 m
spĺňa limity stanovené v predpisoch týkajúcich sa
elektromagnetickej kompatibility.
Vysoká hlasitosť môže negatívne ovplyvniť váš sluch.
Zariadenie nepoužívajte počas chôdze, pri riadení
motorového vozidla ani bicyklovaní. Mohlo by dôjsť k
dopravnej nehode.
Nepoužívajte na nebezpečných miestach, kde by ste
nemuseli počuť okolitý zvuk.
Ak sa do zariadenia dostane voda alebo cudzie
predmety, môže to mať za následok požiar alebo
zásah elektrickým prúdom. Ak sa do zariadenia
dostane voda alebo cudzie predmety, ihneď
prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na
najbližšieho predajcu výrobkov Sony. Dávajte pozor
najmä v nasledujúcich prípadoch.
Ak zariadenie používate v blízkosti umývadla alebo
nádoby na tekutinu
Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo do
umývadla ani do inej nádoby s vodou.
Ak zariadenie používate v daždi, snehu alebo na
vlhkých miestach
Podrobnosti o vplyve kontaktu mobilného telefónu
alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k
tomuto zariadeniu na ľudské telo nájdete v návode
na používanie bezdrôtového zariadenia.
Ak koncovky nástavcov slúchadiel nie sú bezpečne
pripevnené, môžu sa počas používania odpojiť a
zostať vo vnútri ucha. Pred použitím sa uistite, či sú
koncovky nástavcov slúchadiel bezpečne pripevnené.
Nikdy nepripájajte konektor USB, keď sú jednotka
alebo nabíjací kábel mokré. Ak sa konektor USB
pripojí, keď je mokrá jednotka alebo nabíjací kábel,
môže kvôli kvapaline (voda z vodovodu, morská
voda, nealkoholický nápoj atď.) alebo cudzej látke na
jednotke alebo nabíjacom kábli dôjsť ku skratu a
nadmernej tvorbe tepla alebo k poruche.
Tento výrobok obsahuje magnet(y), ktoré môžu rušiť
kardiostimulátory, programovateľné bočníkové
tlakové ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné
zdravotnícke prístroje. Neumiestňujte tento výrobok
blízko osôb, ktoré používajú takéto zdravotnícke
prístroje. Ak používate akýkoľvek takýto zdravotnícky
prístroj, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so
svojím lekárom.
Ochranné známky
Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované
ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto
značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej
pobočkami je na základe licencie.
USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné
známky organizácie USB Implementers Forum.
Všetky ostatné obchodné značky a registrované
obchodné značky sú obchodnými značkami alebo
registrovanými obchodnými značkami ich
príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú
uvádzané značky TM a ®.
Licencie
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť
Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s
vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na
základe požiadavky vlastníka autorských práv na
softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o
obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL
a prečítajte si.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami
sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez
predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony
nenesie zodpovednosť za takéto situácie.
Български
Безжични шумопотискащи стерео слушалки
Модел: YY2968
Терминът “продукт” в този документ се отнася за
уреда или аксесоарите към него.
Не поставяйте продукта в затворено
пространство, като например етажерка за книги
или вграден шкаф.
Не излагайте батериите (батериен пакет или
поставени батерии) на прекомерна топлина,
например на силно слънце, огън или подобни, за
дълго време.
Не излагайте батериите на екстремно ниски
температурни условия, които може да доведат до
прегряване и термична нестабилност.
Не демонтирайте, не отваряйте и не срязвайте
вторичните батерии.
В случай на изтичане от вторичната батерия не
позволявайте на течността да влиза в контакт с
кожата или очите. При контакт, измийте
засегнатия участък с обилно количество вода и
потърсете медицинска помощ.
Вторичните батерии трябва да се заредят преди
употреба. Винаги правете справка в инструкциите
от производителя или в ръководството на
продукта за указания за правилно зареждане.
След периоди на продължително съхранение
може да е необходимо вторичните батерии да се
заредят и разредят неколкократно, за да се
получи максимална ефективност.
Изхвърлете по правилен начин.
Известие за потребителите: информацията
по-долу е приложима само за продукти,
продавани в държави/региони, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името
на Sony Corporation.
Вносител в ЕС: Sony Europe B.V.
Запитвания до вносителя или запитвания
свързани със съответствието на продуктите
съгласно законодателството на Европейския
съюз, следва да се отправят към
упълномощения представител на
производителя Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930
Zaventem, Белгия.
С настоящото, Sony Corporation декларира, че
това оборудване е в съответствие с
Директива 2014/53/EU.
Цялостният текст на ЕС декларацията за
съответствие може да се намери на следния
интернет адрес:
https://compliance.sony.eu
Изхвърляне на използвани
батерии и стари електрически и
електронни уреди (приложимо в
Европейския съюз и други
държави със системи за
разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или
върху опаковката показва, че продуктът и
батерията не трябва да се третират като
битов отпадък. При някои батерии този
символ се използва в комбинация с
означение на химически елемент.
Означението на химическия елемент олово
(Pb) се добавя, ако батерията съдържа повече
от 0,004% олово. Като предадете тези
продукти и батерии на правилното място,
Вие ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали
при неправилното изхвърляне.
Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За
продукти, които от гледна точка на
безопасност, правилен начин на действие
или цялостна данни изискват батерията да
бъде постоянно свързана (вградена), тази
батерия трябва да бъде подменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да сте
сигурни, че вградената батерия ще бъде
третирана правилно, предайте старите
продукти в събирателен пункт за
рециклиране на електрически и електронни
уреди. За всички останали батерии, моля,
прочетете в упътването как да извадите по
безопасен начин батерията от продукта.
Предайте я в събирателния пункт за
рециклиране на използвани батерии. За
подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия
можете да се обърнете към местната градска
управа, службата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта или батерията.
Този уред е изпитан и е установено, че
съответства на ограниченията, определени в
Директивата за ЕМС, при използване на свързващ
кабел с дължина под 3 м.
Високото ниво на звука може да повлияе
неблагоприятно върху слуха ви.
Не използвайте уреда, докато ходите, шофирате
или карате велосипед. Това може да предизвика
пътнотранспортни произшествия.
Спецификации
Слушалки
Източник на захранване:
Постоянен ток 3,85 V: вградена
литиево-йонна акумулаторна батерия
Постоянен ток 5 V: когато зареждате
посредством USB
Работна температура:
От 0 °C до 40 °C
Номинална консумация:
0,5 W (Слушалки),
2,0 W (Кутия за зареждане)
Маса:
Прибл. 4,6 г × 2 (Слушалки (включително
тапи (M)))
Прибл. 31 г (Кутия за зареждане)
Включени артикули:
Безжични шумопотискащи стерео
слушалки (1)
USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®)
(прибл. 20 см) (1)
Хибридни силиконови тапи (SS (1 линия)
(2), M (3 линии) (фабрично прикрепени
към продукта) (2), LL (5 линии) (2))
Кутия за зареждане (1)
Документи (1 комплект)
Спецификации за комуникация
Комуникационна система:
Bluetooth спецификация версия 5.2
Изход:
Bluetooth спецификация клас на
мощност 1
Честотна лента:
2,4 GHz лента (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Оперативна честота:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Максимална изходна мощност:
Bluetooth: < 10 dBm
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предизвестие.
Системни изисквания за зареждане на
батерията посредством USB
USB AC адаптер
Наличен в търговската мрежа USB AC адаптер,
способен да доставя изходен ток от
0,5 A (500 mA) или повече.
Търговски марки
Словесният знак Bluetooth® и логата са
регистрирани търговски марки, собственост
на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване
на такива марки от Sony Group Corporation и
нейните филиали се извършва по силата на
лиценз.
USB Type-C® и USB-C® са регистрирани
търговски марки на USB Implementers Forum.
Всички други търговски марки и
регистрирани търговски марки са търговски
марки или регистрирани търговски марки на
съответните им собственици. В това
ръководство знаците TM и ® не са
конкретизирани.
Лицензи
Този продукт съдържа софтуер, който Sony
използва според лицензионно споразумение
със собственика на авторските му права.
Задължени сме да оповестим на клиентите
съдържанието на споразумението според
изискване на собственика на авторските
права на софтуера. Моля, посетете следния
интернет адрес и прочетете.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
Услугите, предлагани от трети страни, могат
да бъдат променяни, преустановявани или
прекратявани без предизвестие. Sony не носи
никаква отговорност в тези случаи.
Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy urządzenie lub
kabel ładujący są mokre. Włożenie wtyczki USB, gdy
urządzenie lub kabel ładujący są mokre, może
doprowadzić do zwarcia z powodu obecności cieczy
(wody wodociągowej, wody morskiej, napoju itd.) lub
ciała obcego w urządzeniu lub kablu ładującym, a
także spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła
lub doprowadzić do wadliwego działania.
Ten produkt wyposażony jest w magnes(y)
mogący(-e) zakłócać pracę rozruszników serca,
programowalnych zastawek przetokowych do
leczenia wodogłowia lub innych urządzeń
medycznych. Nie należy umieszczać produktu w
pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych
urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są
wspomniane urządzenia medyczne, przed
przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy
zasięgnąć porady lekarskiej.
Ten produkt wyposażony jest w magnes(y). Połknięcie
magnesu(-ów) grozi poważnymi obrażeniami, na
przykład zadławieniem się lub urazami jelit. W razie
połknięcia magnesów (lub magnesu) należy
natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.
Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub innych osób wymagających nadzoru, aby
nie doszło do przypadkowego spożycia.
Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia tego
urządzenia lub jego małych części. Po zakończeniu
korzystania należy umieścić urządzenie w futerale do
ładowania i przechowywać w miejscu niedostępnym
dla małych dzieci.
Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych
Jeśli używa się urządzenia, gdy powietrze jest suche,
można odczuwać dyskomfort z powodu ładunków
elektrostatycznych zgromadzonych na ciele. Nie jest
to objawem wadliwego działania urządzenia. Efekt
ten można zredukować, nosząc ubrania wykonane z
naturalnych materiałów, które nie sprzyjają
wytwarzaniu ładunków elektrostatycznych.
Środki ostrożności
Dwuwymiarowy kod lub URL na okładce ułatwią Ci
dostęp do przewodnika pomocniczego, który
szczegółowo opisuje przydatne uwagi lub
procedury.
Wodoodporność urządzenia
Etui z funkcją ładowania nie jest
wodoodporne.
Jeśli urządzenie nie jest używane prawidłowo,
woda może się dostać do urządzenia,
powodując pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać
poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo
urządzenia.
Aby zachować wodoodporność
Należy dokładnie przestrzegać poniższych
środków ostrożności, aby zapewnić prawidłowe
użytkowanie urządzenia.
Nie należy kierować silnych strumieni wody na
otwory, przez które jest emitowany dźwięk.
Nie należy upuszczać urządzenia do wody ani
używać go pod wodą.
Nie należy pozostawiać w zimnym otoczeniu
urządzenia z obecną na nim wodą, gdyż woda
może zamarznąć. Aby zapobiec
uszkodzeniom, należy zetrzeć wodę po
zakończeniu korzystania.
Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie
ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak
łazienka.
Nie należy upuszczać urządzenia ani narażać
go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to
odkształceniem lub uszkodzeniem urządzenia,
czego wynikiem będzie zmniejszenie
wodoodporności.
Łączność BLUETOOTH®
Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale
mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń
medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie
i inne urządzenia Bluetooth w następujących
miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do
wypadku:
w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych
w pociągach, w miejscach, w których obecny jest
gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych
lub alarmów pożarowych.
Ładowanie urządzenia
Należy używać dołączonego Przewód USB Type-C.
Uwagi dotyczące noszenia urządzenia
Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć
słuchawki.
Ponieważ słuchawki zapewniają dokładne
uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie ich
do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować
uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia
słuchawek, membrana głośnika może emitować
dźwięk klikania. Nie oznacza to wadliwego
działania.
Inne uwagi
Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwalny
jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego
używanie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
związanych z opisywanym urządzeniem, na które
nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy
zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.
Położenie etykiety z numerem seryjnym
spód etui z funkcją ładowania
Dane techniczne
Zestaw słuchawkowy
Źródło zasilania:
3,85 V prądu stałego: wbudowany
akumulator litowo-jonowy
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania
przez USB
Temperatura robocza:
Od 0°C do 40°C
Znamionowy pobór mocy:
0,5 W (Zestaw słuchawkowy), 2,0W (Etui z
funkcją ładowania)
Masa:
Ok. 4,6 g × 2 (Zestaw słuchawkowy (w tym
wkładki słuchawkowe (M)))
Ok. 31 g (Etui z funkcją ładowania)
Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z
funkcją tłumienia szumów (1)
Przewód USB Type-C® (USB-A na USB-C®)
(ok.20 cm) (1)
Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki
słuchawkowe (SS (1 linia) (2), M (3 linie)
(zamocowane fabrycznie) (2), LL (5 linii) (2))
Etui z funkcją ładowania (1)
Dokumenty (1 zestaw)
Magyar
Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
Modell: YY2968
A „termék” szó ebben a dokumentumban a
készülékre vagy annak tartozékaira vonatkozik.
A terméket ne használja szűk zárt térben, például
könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
Az elemeket/akkumulátorokat (akkucsomagot,
beszerelt akkumulátort) nem szabad tartósan kitenni
túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek,
hasonlóknak.
Ne tegye ki a telepeket szélsőségesen alacsony
hőmérsékleti feltételeknek, amelyek túlmelegedést
és hőmegfutást okozhatnak.
Ne szedje szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az
akkukat.
Akku szivárgása esetén ne engedje, hogy a folyadék
bőrrel vagy szemmel érintkezzen. Ha érintkezett,
mossa le az érintett felületet bő vízzel és forduljon
orvoshoz.
Az akkukat használat előtt fel kell tölteni. Mindig
tartsa be a gyártó utasításaiban vagy a termék
kézikönyvében található vonatkozó töltési
utasításokat.
Hosszabb ideig történő tárolás után a maximális
teljesítmény elérése érdekében szükség lehet a akkuk
többszöri feltöltésére és kisütésére.
Ártalmatlanítsa megfelelően.
Megjegyzés a felhasználók számára: a
következő tájékoztatás az EU irányvonalait
alkalmazó országokban/régiókban
értékesített termékekre vonatkozik.
Ezt a terméket a Sony Corporation vagy
megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrrel vagy az Európai
termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a
gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da
Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen:
https://compliance.sony.eu
Feleslegessé vált elemek/
akkumulátorok, elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása.
(Használható az Európai Unió és
egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy
annak csomagolásán található szimbólum jelzi,
hogy a termék nem kezelhető háztartási
hulladékként. Egyes elemeken/
akkumulátorokon, vagy azok csomagolásán ez a
szimbólum együtt szerepelhet az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem/akkumulátor
0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált
elemek/akkumulátorok és készülékek a kijelölt
gyűjtőhelyeken történő leadásával segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Az olyan
berendezéseknél alkalmazott elemeket/
akkumulátorokat, ahol biztonsági, üzemviteli,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz cserélheti ki. Beépített
akkumulátor esetén, hogy biztosítható legyen az
akkumulátor megfelelő kezelése, a termék
elhasználódásakor jutassa el azt egy arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő
helyre. Minden más elem/akkumulátor esetén,
kérjük, tanulmányozza a termékhez mellékelt
útmutatót az elem/akkumulátor a készülékből
történő biztonságos eltávolításának megfelelő
módjával kapcsolatban. Az elemet/akkumulátort
a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A
termék és az elemek/akkumulátorok
újrahasznosításával kapcsolatos további
információkat illetően forduljon a területileg
illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
amelyben a terméket vásárolta.
Ez az egység az elvégzett vizsgálatok szerint
megfelel az elektromágneses összeférhetőségi
rendelkezéseknek, ha 3 m-nél rövidebb kábellel
csatlakoztatják.
A nagy hangerő károsíthatja hallását.
Ne használja az egységet gyaloglás, autóvezetés
vagy kerékpározás közben. Ha mégis így tesz, a
használata közlekedési balesetet okozhat.
Csak úgy használja veszélyes helyeken, hogy közben
a környezeti hangokat is hallja.
Az egységbe került víz vagy idegen tárgy tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy került az
egységbe, azonnal hagyja abba használatát és
forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedéshez.
Konkrétan, legyen óvatos a következő esetekben.
Az egység mosogató vagy folyadék közelében való
használatakor
Ne ejtse bele a készüléket mosogatóba vagy más,
vízzel teli edénybe.
Az egység esőben, hóban vagy nedves helyen való
használatakor
Az egységhez csatlakozó mobiltelefon vagy más
vezeték nélküli eszköz emberi testtel érintkezésekor
várható hatásokról részletek a vezeték nélküli eszköz
felhasználói kézikönyvében találhatók.
A füldugóvégek nem megfelelő rögzítés esetén
leválhatnak és a fülben maradhatnak használat
közben. Használat előtt ellenőrizze a füldugóvégek
megfelelő rögzítését.
Soha ne dugja be az USB-csatlakozót, ha az egység
vagy a töltőkábel nedves. Ha az USB dugaszt az
egység vagy a töltővezeték nedves állapotában
dugaszolja be, az egységen vagy töltővezetéken levő
folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőital stb.) vagy
idegen anyag zárlatot és ezzel felmelegedést vagy
meghibásodást okozhat.
A készülék mágnest vagy mágneseket tartalmaz,
amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók,
a programozható hydrocephalus söntszelepek és
egyéb orvosi eszközök működésében. A készüléket
ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy
közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a
készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa
tanácsát.
Kereskedelmi védjegyek
A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG,
Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony
Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden
esetben licencmegállapodás keretében használják.
Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers
Forum bejegyzett védjegye.
Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a
megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett
védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek
nincsenek feltüntetve.
Engedélyek
Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a
Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával
kötött licencszerződés keretében használ. A
szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének
értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés
tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő
URL-címen olvassa el:
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat
előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják,
felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony
ilyen esetekben nem vállal felelősséget.
Česky
Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením
hluku
Model: YY2968
Termín „výrobek“ v tomto dokumentu se týká
jednotky nebo jejího příslušenství.
Neinstalujte výrobek do stísněných prostor, jako je
knihovna nebo vestavěná skříň.
Nevystavujte baterie (bateriová sada nebo
instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu,
například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám,
které by mohly způsobit přehřívání nebo tepelnou
neovladatelnost.
Dobíjecí baterie nedemontujte, neotevírejte ani
nedrťte.
V případě úniku elektrolytu z dobíjecí baterie
zabraňte jeho kontaktu s pokožkou nebo očima.
Pokud k takovému kontaktu dojde, omyjte si
zasažené místo dostatečným množstvím vody a
vyhledejte lékařskou pomoc.
Dobíjecí baterie je nutné před použitím nabít. Vždy
postupujte podle pokynů výrobce nebo v příručce k
produktu, které jsou uvedeny pokyny ke správnému
nabíjení.
Po dlouhodobém skladování může být nutné dobíje
baterie několikrát nabít a vybít, aby bylo dosaženo
jejich maximálního výkonu.
Zlikvidujte správným způsobem.
Poznámka pro zákazníky: následující
informace se vztahují pouze na výrobky
prodávané v zemích/oblastech, ve kterých
platí směrnice EU.
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v
zastoupení společností Sony Corporation.
Dovozce do EU: Sony Europe B.V.
Žádosti týkající se dovozce do EU nebo
technických požadavků na výrobky danými
směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na
zplnomocněného zástupce, kterým je Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da
Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici
na této internetové adrese:
https://compliance.sony.eu
Likvidace nepotřebných baterií a
elektrického nebo elektronického
zařízení (platí v Evropské unii a
dalších státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, baterii nebo
obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se
nemělo nakládat jako s běžným domácím
odpadem. Symbol, který se nachází na určitých
typech baterii, může být kombinován s
chemickou značkou. Chemická značka pro olovo
(Pb) je přidána, pokud baterie obsahuje více než
0,004% olova. Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete
zabránit možným negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo
docházet v případech nevhodného zacházení.
Recyklace materiálů pomůže ochránit přírodní
zdroje. V případě, že výrobek z důvodů
bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje
trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby
takovouto baterii vyměnil pouze kvalifikovaný
personál. K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobky, kterým končí
životnost, na příslušné místo určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení za účelem
jejich recyklace. V případě, že jde o ostatní
baterie, nahlédněte do části návodu, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na
příslušné sběrné místo. Pro podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku či baterie
kontaktujte místní obecní úřad, podnik pro
likvidaci domovních odpadů nebo prodejnu, ve
které jste výrobek nebo baterii zakoupili.
Tato jednotka byla testována a bylo shledáno, že při
použití připojovacího kabelu kratšího než 3 m splňuje
omezení stanovená v předpisech o
elektromagnetické kompatibilitě.
Vysoká hlasitost může nepříznivě ovlivnit váš sluch.
Technické údaje
Sluchátka
Zdroj napájení:
DC 3,85 V: vestavěná lithium-iontová dobíjecí
baterie
DC 5 V: při nabíjení pomocí USB
Provozní teplota:
0 °C až 40 °C
Jmenovitý příkon:
0,5 W (Sluchátka), 2,0 W (Nabíjecí pouzdro)
Hmotnost:
Přibl. 4,6 g × 2 (Sluchátka (včetně koncovek
sluchátek (M)))
Přibl. 31 g (Nabíjecí pouzdro)
Balení obsahuje následující položky:
Bezdrátová stereofonní sluchátka s
potlačením hluku (1)
Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®)
(přibl.20cm) (1)
Koncovky sluchátek z hybridní silikonové
gumy (SS (1 linka) (2),M (3 linky) (nasazené na
jednotku v továrně) (2), LL (5 linek) (2))
Nabíjecí pouzdro (1)
Dokumentace (1 sada)
Technické údaje komunikace
Komunikační systém:
Bluetooth verze 5.2
Výkon:
Výkonová třída Bluetooth 1
Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4GHz (2,400 0GHz - 2,483 5GHz)
Provozní frekvence:
Bluetooth: 2400MHz - 2483,5MHz
Maximální výstupní výkon:
Bluetooth: < 10 dBm
Provedení a technické údaje se mohou bez
upozornění změnit.
Systémové požadavky pro nabíjení baterie
pomocí USB
Napájecí adaptér USB
Běžně prodávaný napájecí adaptér USB schopný
dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo více.
Ochranné známky
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované
ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth
SIG, Inc. a veškeré využití takových značek
společností Sony Group Corporation a jejími
dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné
známky skupiny USB Implementers Forum.
Všechny ostatní obchodní značky a registrované
obchodní značky jsou obchodními značkami nebo
registrovanými obchodními značkami
odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou
uvedeny značky TM a ®.
Licence
Součástí tohoto produktu je software, který
společnost Sony využívá na základě licenčního
ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme
povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto
ujednání na základě požadavku vlastníka
autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete,
prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
Služby nabízené třetími stranami mohou být
měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez
předchozího upozornění. Společnost Sony za
podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.
Tento výrobok obsahuje magnet(y). Prehltnutie
magnetov by mohlo spôsobiť vážnu ujmu, ako je
nebezpečenstvo zadusenia alebo zranenie čriev. Ak
dôjde k prehltnutiu magnetov (alebo magnetu),
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Tento výrobok
uchovávajte mimo dosahu detí alebo osôb pod
dozorom, aby nedošlo k náhodnému požitiu.
Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia zariadenia alebo
jeho malých častí. Po použití zariadenie odložte do
nabíjacieho puzdra a odložte na miesto mimo
dosahu malých detí.
Poznámka o statickej elektrine
Ak zariadenie používate, keď je vzduch suchý, môžete
mať nepríjemný pocit v dôsledku statickej elektriny
nahromadenej na tele. Nejde o poruchu zariadenia.
Účinok môžete znížiť nosením oblečenia vyrobeného
z prírodných materiálov, ktoré ľahko nevytvárajú
statickú elektrinu.
Upozornenia
Dvojrozmerný kód alebo adresa URL na obálke
vám pomôžu získať prístup k príručke, ktorá
obsahuje užitočné poznámky alebo podrobné
postupy.
Informácie o vodoodolnosti zariadenia
Nabíjacie puzdro nie je vodoodolné.
Ak sa zariadenie nepoužíva správne, môže doň
vniknúť voda a spôsobiť požiar, úraz
elektrickým prúdom alebo nesprávne
fungovanie. Pozorne si prečítajte nasledujúce
upozornenia a používajte zariadenie správne.
Zachovanie vodoodolnosti zariadenia
Pozorne si prečítajte nižšie uvedené
upozornenia, aby sa zabezpečilo správne
použitie zariadenia.
Nestriekajte vodu nasilu do vývodov zvuku.
Nenechajte zariadenie spadnúť do vody a
nepoužívajte ho pod vodou.
Nenechajte zariadenie mokré v chladnom
prostredí, pretože voda by mohla zamrznúť.
Aby ste zabránili nesprávnemu fungovaniu
zariadenia, po použití z neho utrite všetku
vlhkosť.
Neponárajte zariadenie do vody ani ho
nepoužívajte vo vlhkom prostredí, napríklad v
kúpeľni.
Nenechajte zariadenie spadnúť a nevystavujte
ho mechanickým nárazom. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k deformácii alebo
poškodeniu zariadenia, čo by malo za
následok stratu vodoodolnosti.
Informácie o pripojení BLUETOOTH®
Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže
mať vplyv na prevádzku elektronických
zdravotníckych prístrojov. Na nasledujúcich
miestach vypnite toto zariadenie a ostatné
zariadenia Bluetooth, pretože by mohlo dôjsť k
nehode:
v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre
invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou
horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí
a v blízkosti požiarnych hlásičov.
Nabíjanie zariadenia
Používajte dodaný kábel USB Type-C.
Poznámky týkajúce sa nosenia zariadenia
Po použití slúchadlá pomaly zložte.
Pretože slúchadlá utesňujú zvukovod ucha,
zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou
alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k
poškodeniu ušného bubienka. Počas používania
slúchadiel môže membrána reproduktoru vydávať
cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.
Iné poznámky
Ak pri používaní zariadenia pociťujete nepohodlie,
ihneď ho prestaňte používať.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa
tohto zariadenia, ktoré nie sú uvedené v tejto
príručke, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.
Umiestnenie štítku so sériovým číslom
spodná časť nabíjacieho puzdra
Technické údaje
Slúchadlá
Zdroj napájania:
DC 3,85V: Integrovaná lítium-iónová
nabíjateľná batéria
DC 5V: Pri nabíjaní prostredníctvom rozhrania
USB
Prevádzková teplota:
0°C až 40°C
Menovitá spotreba energie:
0,5 W (Slúchadlá), 2,0 W (Nabíjacie puzdro)
Hmotnosť:
Pribl. 4,6 g × 2 (Slúchadlá (vrátane koncoviek
nástavcov slúchadiel (M)))
Pribl. 31 g (Nabíjacie puzdro)
Obsah balenia:
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou
potlačenia hluku (1)
Kábel USB Type-C® (USB-A na USB-C®)
(pribl.20cm) (1)
Koncovky nástavcov slúchadiel z hybridnej
silikónovej gumy (SS (1 prúžka) (2),
M (3 prúžky) (pripojené k slúchadlám z
výroby) (2), LL (5 prúžkov) (2))
Nabíjacie puzdro (1)
Dokumenty (1 súprava)
Špecifikácie komunikácie
Komunikačný systém:
Špecifikácie Bluetooth, verzia 5.2
Výstup:
Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4GHz (2,400 0GHz - 2,483 5GHz)
Prevádzková frekvencia:
Bluetooth: 2400MHz - 2483,5MHz
Maximálny výstupný výkon:
Bluetooth: < 10dBm
Dizajn atechnické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Systémové požiadavky na nabíjanie batérie
prostredníctvom rozhrania USB
Napájací adaptér USB
Komerčne dostupný napájací adaptér USB schopný
poskytovať výstupný prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.
Не използвайте в опасни зони, освен ако не се
чува околният звук.
Ако в уреда навлязат вода или чужди предмети,
това може да предизвика пожар или токов удар.
Ако в уреда навлязат вода или чужди предмети,
незабавно спрете употребата му и се
консултирайте с най-близкия търговски
представител на Sony. По-специално, внимавайте
в следните случаи.
Когато използвате уреда близо до умивалник ли
съд с течност
Внимавайте уредът да не падне в мивката или в
съда, пълен с вода.
Когато използвате уреда при дъжд и сняг или
във влажни условия
За подробности относно ефектите на контакта с
човешкото тяло от мобилния телефон или други
безжични устройства, свързани към уреда, вижте
ръководството за употреба на безжичното
устройство.
Ако тапите не са закрепени здраво, по време на
използване те могат да паднат и да останат в
ушите. Преди използване се уверете, че тапите са
здраво закрепени.
Никога не поставяйте USB куплунга, ако
устройството или зареждащият кабел са мокри.
Ако поставите USB куплунга, когато устройството
или зареждащият кабел са мокри, може да
възникне късо съединение, породено от
попадането на съответната течност (чешмяна
вода, морска вода, безалкохолна напитка и др.)
или чужд предмет върху устройството или
зареждащия кабел, и това може да предизвика
прекомерно нагорещяване или неизправност.
Този продукт съдържа магнити, които могат да
попречат на работата на пейсмейкъри,
програмируеми байпас клапи за хидроцефалия и
други медицински устройства. Не поставяйте този
продукт в близост до лице с такива устройства.
Консултирайте се с лекар, преди да използвате
този продукт, ако използвате такива медицински
устройства.
Този продукт съдържа магнити. Поглъщането на
магнити може да причини сериозни вреди,
например задавяне и задушаване или
нараняване на червата. Ако са погълнати магнити
(или магнит), веднага се консултирайте с лекар.
Дръжте продукта на място, където не може да
бъде достигнат от деца или лица под надзор, за
да предотвратите случайно поглъщане.
Има опасност от поглъщането на този уред или на
дребни части. След употреба съхранявайте уреда
в зарядното устройство и на място, което е далеч
от досега на малки деца.
Бележка относно статичното електричество
Ако използвате уреда, когато въздухът е сух, може
да усетите дискомфорт поради статичното
електричество, натрупано върху тялото ви. Това
не представлява неизправност на уреда. Можете
да намалите този ефект, като носите дрехи,
изработени от естествени материали, които не
генерират лесно статично електричество.
Предупреждения
Двуизмерният код или URL адресът на капака
ще ви помогнат да достигнете до помощното
ръководство, съдържащо полезни бележки или
подробни описания на процедури.
Относно устойчивостта срещу напръскване
на уреда
Зарядното устройство не е устойчиво
срещу напръскване.
При неправилна употреба на уреда в него
може да попадне вода и да причини пожар,
електрически удар или неизправности.
Прочетете внимателно следните
предупреждения и използвайте уреда по
правилен начин.
Относно поддържането на устойчивостта
срещу напръскване
Прочетете внимателно предпазните мерки
по-долу, за да гарантирате правилната
употреба на уреда.
Не пръскайте нарочно вода в отворите за
изходен звук.
Не изпускайте уреда във вода и не го
използвайте под вода.
Не позволявайте на уреда да остане мокър
в студена околна среда, тъй като водата
може да замръзне. За да предотвратите
неизправност, избършете водата след
употреба.
Не поставяйте уреда във вода и не го
използвайте на влажно място, като
например в баня.
Не изпускайте уреда и не го подлагайте на
механични удари. Това може да деформира
или да повреди уреда, като доведе до
влошаване на показателите за устойчивост
срещу напръскване.
Относно BLUETOOTH® комуникациите
Микровълните, които се излъчват от Bluetooth
устройство, може да навредят на работата на
електронните медицински устройства.
Изключвайте този уред и други Bluetooth
устройства на следните места, тъй като те могат
да предизвикат злополука:
в болници, в близост до седалки с предимство
във влакове, на места с наличие на
възпламеним газ, в близост до автоматични
врати или пожарни аларми.
Относно зареждането на уреда
Използвайте само предоставения USB Type-C
кабел.
Бележки относно носенето на уреда
След употреба махнете слушалките бавно.
Тъй като слушалките плътно прилягат върху
ушите, принудително им притискане към ушите
или бързото им издърпване може да доведе до
увреждане на тъпанчетата. Когато носите
слушалките, в мембраната може да се
произведе щракащ звук. Това не е
неизправност.
Други бележки
Ако усетите дискомфорт, докато използвате
уреда, незабавно спрете да го използвате.
Ако имате въпроси или проблеми, касаещи този
уред, които не са споменати в това ръководство,
консултирайте се с най-близкия търговец на
Sony.
Местоположение на етикета със сериен номер
долната страна на кутията за зареждане
Specificație privind comunicația
Sistem de comunicații:
Specificație Bluetooth versiune 5.2
Ieșire:
Specificație Bluetooth Clasa de putere 1
Banda de frecvență:
Bandă de 2,4 GHz (2,400 0GHz -
2,4835GHz)
Frecvență de funcționare:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Putere de ieșire maximă:
Bluetooth: < 10 dBm
Designul și specificațiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriei prin
USB
Adaptor de c.a. pe USB
Un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare
capabil să genereze un curent de ieșire de
0,5 A (500mA) sau mai mult.
Mărci comerciale
Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci
comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG,
Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group
Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale
înregistrate ale USB Implementers Forum.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.
În acest manual, simbolurile TM şi ® nu sunt
specificate.
Licențe
Acest produs conține software pe care Sony îl
utilizează conform unui acord de licențiere încheiat
cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător.
Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui
acord clienților conform cerințelor din partea
proprietarului drepturilor de autor pentru software.
Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și
citiți textul.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
Serviciile oferite de terţi pot fi modificate,
suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă.
Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de
situaţii.
Slovenščina
Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
Model: YY2968
Izraz »izdelek« v tem dokumentu se nanaša na enoto
ali na njene dodatke.
Izdelka ne nameščajte v zaprt prostor, kot je knjižna
ali vgradna omara.
Baterij (baterijskega vložka ali nameščenih baterij)
dalj časa ne izpostavljajte previsokim temperaturam,
na primer sončni svetlobi, ognju ali podobnemu.
Baterij ne izpostavljajte ekstremno nizkim
temperaturam, ki bi lahko povzročile pregrevanje in
uhajanje toplote.
Sekundarnih baterij ne razstavljajte, odpirajte ali
režite.
Če sekundarna baterija pušča, preprečite stik tekočine
s kožo ali očmi. Če pride do stika, prizadeto območje
sperite z veliko količino vode in poiščite zdravniško
pomoč.
Sekundarne baterije je treba pred uporabo napolniti.
Vedno upoštevajte navodila za ustrezno polnjenje v
navodilih proizvajalca ali priročniku za izdelek.
Po daljših obdobjih shranjevanja je treba sekundarne
baterije za pridobitev največje zmogljivosti morda
večkrat napolniti in izprazniti.
Ustrezno zavrzite.
Obvestilo za kupce: naslednje informacije
veljajo le za izdelke, ki se prodajajo v državah/
regijah, v katerih se uporabljajo direktive EU.
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony
Corporation.
Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.
Poizvedbe pri uvozniku v EU ali v zvezi s
skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslovi na
pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan
7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.
Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema
skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na
voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://compliance.sony.eu
Odstranitev odpadnih baterij in
električne in elektronske opreme
(veljavno v Evropski uniji in drugih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, bateriji ali embalaži
pomeni, da z izdelkom in baterijo ne smete
ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri
nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v
kombinaciji z oznako za kemijski element.
Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da
baterija vsebuje več kot 0,004% svinca. S
pravilnim odlaganjem izdelkov in baterij
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki
jih povzroči nepravilno odlaganje. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire. Pri
izdelkih, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali
shranjevanja podatkov potrebujejo stalno
povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za
zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo in
električno in elektronsko opremo oddajte
izrabljene izdelke na ustrezni zbirni točki za
recikliranje električne in elektronske opreme. Za
vse ostale baterije preberite poglavje o varni
odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na
ustrezni zbirni točki za recikliranje odpadnih
baterij. Podrobnejše informacije o recikliranju
tega izdelka ali baterije dobite na upravni enoti,
službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v
trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
Specifikacije
Slušalke
Napajanje:
Enosmerna napetost 3,85 V: vgrajena
litij-ionska polnilna baterija
Enosmerna napetost 5 V: pri polnjenju s
priključkom USB
Temperatura delovanja:
0 °C do 40 °C
Nazivna moč:
0,5 W (Slušalke), 2,0 W (Ohišje za polnjenje)
Masa:
Pribl. 4,6 g × 2 (Slušalke (vključno s konicami
ušesnih čepkov (M)))
Pribl. 31 g (Ohišje za polnjenje)
Paket vsebuje:
Brezžične stereo slušalke z izničevanjem
šuma (1)
Kabel USB Type-C® (USB-A v USB-C®)
(pribl.20cm) (1)
Hibridne silikonske konice ušesnih čepkov (SS
(1 črta) (2), M (3 črte) (nameščeni v tovarni) (2),
LL (5 črt) (2))
Ohišje za polnjenje (1)
Dokumenti (1 komplet)
Specifikacija komunikacije
Komunikacijski sistem:
Bluetooth različice 5.2
Izhod:
Zmogljivostni razred Bluetooth 1
Frekvenčno območje:
Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0GHz -
2,483 5GHz)
Delovna frekvenca:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Največja izhodna moč:
Bluetooth: < 10 dBm
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega opozorila.
Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek
povezave USB
Napajalnik USB za izmenični tok
Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti
prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok
0,5A (500mA) ali več.
Blagovne znamke
Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so
registrirane blagovne znamke v lasti družbe
Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation
in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke
uporablja z licenco.
USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni
znamki združenja USB Implementers Forum.
Vse druge blagovne znamke in registrirane
blagovne znamke so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V
tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.
Licence
Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo
družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika
avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo
vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik
avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite
naslednji naslov URL in preberite.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko
spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo
brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh
primerih ne prevzema nobene odgovornosti.
Napomena o statičkom elektricitetu
Ako se uređajem koristite kada je zrak suh, možete
osjetiti nelagodu zbog statičkog elektriciteta koji se
nakuplja na vašem tijelu. To ne znači da je uređaj
pokvaren. Učinak možete smanjiti noseći odjeću od
prirodnih materijala na kojoj teže dolazi do stvaranja
statičkog elektriciteta.
Mjere opreza
Dvodimenzionalni kod ili URL na naslovnici pomoći
će vam da pristupite vodiču za pomoć koji detaljno
opisuje korisne napomene ili postupke.
O vodootpornosti uređaja
Kućište za punjenje nije otporno na vodene
kapi.
Ako se uređaj ne koristi ispravno, voda može
ući u nj i uzrokovati požar, strujni udar ili
kvarove. Obratite pozornost na sljedeća
upozorenja i ispravno rukujte uređajem.
Za zadržavanje otpornosti na vodene kapi
Pažljivo držite na umu ove mjere opreza kako
biste osigurali pravilno korištenje uređaja.
Nemojte špricati vodu silom u rupe za izlaz
zvuka.
Ne bacajte uređaj u vodu i nemojte ga koristiti
pod vodom.
Nemojte ostavljati mokar uređaj na hladnom
mjestu jer se voda može smrznuti. Kako biste
spriječili kvar, obrišite svu vodu s uređaja
nakon korištenja.
Nemojte stavljati uređaj u vodu ili ga koristiti
na vlažnim mjestima poput kupaonice.
Nemojte ispustiti uređaj ili ga izlagati
mehaničkim udarcima. Tako može doći do
deformacije ili oštećenja uređaja što će dovesti
do gubitka otpornosti na vodene kapi.
O BLUETOOTH® komunikaciji
Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu
ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja.
Isključite uređaj i ostale Bluetooth uređaje na
takvim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku,
lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu
automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
O punjenju uređaja
Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C
kabel.
Napomene o nošenju uređaja
Nakon upotrebe polako izvucite slušalice.
Zato što slušalice čvrsto prianjaju na vaše uši,
prisilno pritiskanje slušalica o glavu ili naglo
skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad
nosite slušalice, membrana zvučnika može
proizvesti zvuk klika. To nije kvar.
Ostale napomene
Ako osjetite neugodnost pri nošenju uređaja,
odmah prestanite s upotrebom.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovim
uređajem koja nisu obrađena u ovom priručniku,
obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke
Sony.
Mjesto oznake serijskog broja
donji dio kućišta za punjenje
Specifikacije
Slušalice s mikrofonom
Izvori napajanja:
DC 3,85 V: Ugrađena punjiva litij-ionska
baterija
DC 5 V: Kod USB punjenja
Radna temperatura:
Od 0 °C do 40 °C
Nazivna potrošnja energije:
0,5 W (Slušalice s mikrofonom),
2,0 W (Kućište za punjenje)
Masa:
Pribl. 4,6 g × 2 (Slušalice s mikrofonom
(uključujući umetke za uši (M)))
Pribl. 31 g (Kućište za punjenje)
Priložene stavke:
Bežične naglavne stereo slušalice s
poništavanjem buke (1)
USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®)
(pribl.20cm) (1)
Umeci za uši od hibridne silikonske gume (SS
(1 crta) (2), M (3 crte) (tvornički stavljeni na
uređaj) (2), LL (5 crta) (2))
Kućište za punjenje (1)
Dokumenti (1 komplet)
Ova jedinica je testirana i utvrđeno je da je u skladu
sa ograničenjima navedenim u EMC uredbi kada se
za povezivanje koristi kabl kraći od 3 m.
Zvuk velike jačine može negativno da utiče na vaš
sluh.
Ne koristite jedinicu dok hodate, vozite automobil ili
bicikl. To bi moglo da dovede do saobraćajne
nezgode.
Nemojte koristiti na opasnim mestima osim ako se
ne čuju okolni zvukovi.
Ako voda ili strana materija dospe u jedinicu, to može
da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili
strana materija dospe u jedinicu, odmah prestanite
da je koristite i obratite se najbližem prodavcu
kompanije Sony. Pogotovo budite pažljivi u sledećim
slučajevima.
Ako jedinicu koristite u blizini sudopere ili posude
sa tečnošću
Pazite da jedinica ne upadne u sudoperu ili posudu
sa vodom.
Ako jedinicu koristite na kiši, snegu ili vlažnim
lokacijama
Detalje o uticaju kontakta mobilnog telefona ili
drugih bežičnih uređaja povezanih sa jedinicom i
ljudskog tela potražite u uputstvu za upotrebu
bežičnog uređaja.
Ako ulošci za uši nisu dobro pričvršćeni, tokom
upotrebe mogu da otpadnu i ostanu u uhu. Pre
upotrebe se uverite da su ulošci za uši dobro
pričvršćeni.
Nikada nemojte da umećete USB priključak kada su
jedinica ili kabl za punjenje vlažni. Ako je USB
priključak umetnut dok su jedinica ili kabl za punjenje
vlažni, može da dođe do kratkog spoja zbog tečnosti
(voda sa česme, morska voda, osvežavajuće piće itd)
ili stranog tela na jedinici ili kablu za punjenje, što
može da dovede do neuobičajenog zagrevanja ili
kvara.
Ovaj proizvod sadrži magnete koji mogu da ometaju
pejsmejkere, šantove sa valvulom koji se mogu
programirati i koriste se za lečenje hidrocefalusa ili
druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati ovaj
proizvod u blizinu osoba koje koriste takve
medicinske uređaje. Ako koristite neki takav
medicinski uređaj, pre korišćenja ovog proizvoda se
posavetujte sa lekarom.
Ovaj proizvod sadrži magnet(e). Ukoliko se magnet
proguta, može doći do ozbiljne povrede (recimo
gušenja ili povreda creva). Ukoliko neko proguta
magnet ili magnete, odmah se posavetujte sa
lekarom. Držite ovaj proizvod dalje od dece ili drugih
osoba pod nadzorom kako biste sprečili slučajno
gutanje.
Postoji opasnost da ova jedinica ili neki od njenih
sitnih delova budu slučajno progutani. Nakon
upotrebe, postavite jedinicu u kutijicu za punjenje i
čuvajte je na mestu van domašaja dece.
Napomena u vezi sa statičkim elektricitetom
Ako jedinicu koristite kada je vazduh suv, možda ćete
osetiti nelagodnost usled statičkog elektriciteta koji
se nakupio na vašem telu. Ovo ne predstavlja kvar
jedinice. Možete smanjiti jačinu ovog efekta
nošenjem odeće koja je napravljena od prirodnih
materijala koji stvaraju manju količinu statičkog
elektriciteta.
Mere predostrožnosti
Dvodimenzionalni kod ili URL na poklopcu će vam
pomoći da pristupite vodiču za pomoć koji
detaljno opisuje korisne napomene ili procedure.
Na jedinici otpornoj na prskanje vodom
Kutijica za punjenje nije otporna na prskanje
vodom.
Ako se jedinica ne koristi pravilno, voda može
da dospe u nju i izazove vatru, strujni udar ili
kvarove. Dobro upamtite sledeće mere opreza
i koristite jedinicu na pravilan način.
Održavanje performansi otpornosti na
prskanje vodom
Obratite pažnju na mere predostrožnosti u
nastavku kako biste osigurali pravilno korišćenje
jedinice.
Ne prskajte namerno vodu u otvore za izlaz
zvuka.
Ne bacajte jedinicu u vodu i ne koristite je pod
vodom.
Ne ostavljajte jedinicu vlažnom u hladnom
okruženju, budući da voda može da se
smrzne. Da biste sprečili greške u radu,
obavezno obrišite vodu posle upotrebe.
Ne stavljajte jedinicu u vodu niti je koristite na
vlažnom mestu kao što je kupatilo.
Ne ispuštajte jedinicu niti je izlažite
mehaničkim udarcima. To može da dovede do
deformacije ili oštećenja jedinice, što će
izazvati opadanje performansi otpornosti na
prskanje vodom.
O BLUETOOTH® komunikaciji
Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da
utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite ovu jedinicu i druge Bluetooth uređaje na
sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do
nezgode:
U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa
prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi
gas, blizu automatskih vrata ili blizu
protivpožarnog alarma.
O punjenju jedinice
Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl.
Napomene o nošenju jedinice
Nakon korišćenja, pažljivo skinite slušalice sa
mikrofonom.
Pošto slušalice sa mikrofonom čvrsto prianjaju za
uši, ako ih jako pritisnete uz uši ili brzo izvučete, to
može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada
nosite slušalice sa mikrofonom, dijafragma
zvučnika može da proizvede zvuk klika. Ovo nije
kvar.
Ostale napomene
Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja jedinice,
prestanite odmah da je koristite.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
ovom jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem prodavcu
kompanije Sony.
Lokacija oznake sa serijskim brojem
donjoj strani kutijice za punjenje
Ελληνικά
Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
εξουδετέρωσης θορύβου
Μοντέλο: YY2968
Ο όρος “προϊόν” στο παρόν έγγραφο αναφέρεται
στη μονάδα ή στα εξαρτήματά της.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο,
όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταριών
ή τοποθετημένες μπαταρίες) σε υπερβολική
θερμότητα, π.χ. στο φως του ήλιου, φωτιά ή
παρόμοια κατάσταση, για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε συνθήκες με
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, που μπορεί να
προκαλέσουν υπερθέρμανση και θερμική διαφυγή.
Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή καταστρέφετε
τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Σε περίπτωση διαρροής μιας επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας, μην επιτρέψετε να έρθει το υγρό σε
επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση
επαφής, πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με
άφθονη ποσότητα νερού και ζητήστε ιατρική
συμβουλή.
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να
φορτίζονται πριν χρησιμοποιηθούν. Ανατρέχετε
πάντα στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο
εγχειρίδιο του προϊόντος για τις σωστές οδηγίες
φόρτισης.
Ύστερα από παρατεταμένες περιόδους
αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε
και να εκφορτίσετε αρκετές φορές τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για να επιτευχθεί η
μέγιστη απόδοση.
Να απορρίπτονται σωστά.
Σημείωση για τους πελάτες: οι ακόλουθες
πληροφορίες αφορούν μόνο τα προϊόντα
που πωλούνται σε χώρες/περιοχές όπου
ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για
λογαριασμό της Sony Corporation.
Εισαγωγέας στην Ευρώπη: Sony Europe B.V.
Ερωτήσεις προς τον εισαγωγέα ή σχετικά με
την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει
να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem,
Βέλγιο.
Με την παρούσα, η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρών εξοπλισμός πληροί τους όρους
της οδηγίας 2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο:
https://compliance.sony.eu
Απόρριψη παλιών μπαταριών,
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
χώρες με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)
Το σύμβολο επάνω στην μπαταρία ή στη
συσκευασία, δείχνει ότι το προϊόν και η
μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται
όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες
μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό
σύμβολο. Το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο
(Pb) προστίθεται αν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,004% μολύβδου.
Εξασφαλίζοντας ότι αυτά τα προϊόντα και οι
μπαταρίες απορρίπτονται σωστά, βοηθάτε στο
να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον,
που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη
διαχείριση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση φυσικών
πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που, για
λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας
δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να
εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της
μπαταρίας, του ηλεκτρικού και του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε τα
προϊόντα αυτά στο τέλος της διάρκειας ζωής
τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για
ανακύκλωση. Για όλες τις άλλες μπαταρίες,
δείτε την ενότητα που περιγράφει πώς να
αφαιρέσετε με ασφάλεια την μπαταρία από το
προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής των παλιών
μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας,
επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της
περιοχής σας, την αρμόδια υπηρεσία
ανακύκλωσης ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.
Η μονάδα αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί
ότι συμμορφώνεται με τα όρια της οδηγίας ΗΜΣ
κατά τη χρήση ενός καλωδίου σύνδεσης με μήκος
μικρότερο από 3 m.
Η υψηλή ένταση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά
την ακοή σας.
Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κατά το βάδισμα,
την οδήγηση ή την ποδηλασία. Ενδέχεται να
προκληθεί τροχαίο ατύχημα.
Να μην χρησιμοποιείται σε επικίνδυνους χώρους αν
δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του
περιβάλλοντος.
Αν στη μονάδα εισχωρήσει νερό ή ξένο σώμα,
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Αν στη μονάδα εισχωρήσει νερό ή ξένο σώμα,
διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Ειδικότερα,
προσέξτε τις παρακάτω περιπτώσεις.
Κατά τη χρήση της μονάδας κοντά σε νεροχύτη ή
δοχείο με υγρό
Προσέχετε να μην σας πέσει η μονάδα μέσα στον
νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
Κατά τη χρήση της μονάδας με βροχή ή χιόνι ή σε
χώρους με υγρασία
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ακουστικά
Πηγή τροφοδοσίας:
DC 3,85 V: Ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
DC 5 V: Κατά τη φόρτιση μέσω USB
Θερμοκρασία λειτουργίας:
0 °C έως 40 °C
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος:
0,5 W (Ακουστικά), 2,0 W (Θήκη φόρτισης)
Μάζα:
Περίπου 4,6 g × 2 (Ακουστικά (με τα
προστατευτικά μαξιλαράκια (M)))
Περίπου 31 g (Θήκη φόρτισης)
Αντικείμενα που περιλαμβάνονται:
Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
εξουδετέρωσης θορύβου (1)
Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®)
(περίπου 20 cm) (1)
Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια
υβριδικής σιλικόνης (SS (1 γραμμή) (2),
M (3 γραμμές) (προσαρτημένα στη μονάδα
από το εργοστάσιο) (2), LL (5 γραμμές) (2))
Θήκη φόρτισης (1)
Έγγραφα (1 σετ)
Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας
Σύστημα επικοινωνίας:
Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.2
Έξοδος:
Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος
1
Ζώνη συχνοτήτων:
Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Συχνότητα λειτουργίας:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου:
Bluetooth: < 10 dBm
Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της
μπαταρίας με τη χρήση USB
Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος
USB
Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής
εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα
παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.
Εμπορικά σήματα
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι
σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth
SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των
σημάτων από την Sony Group Corporation και τις
θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι
εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB
Implementers Forum.
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα
κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις
TM και ® δεν καθορίζονται.
Άδειες
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που
χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας
παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των
πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε
υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο
της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος
του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του
λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση
URL και διαβάστε τη σελίδα.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους
ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή
να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους
περιπτώσεις.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε πoυ αγοράσατε αυτό τo προϊόν
της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από
τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το
προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή μ’ ένα
μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων σέρβις μας
(ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή
και άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την
εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια
(Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να
βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας
ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους
καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες
μας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία,
σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με
τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων
σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony
που αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται
στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό
την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν
είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα
σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια
περίοδο ΔΥΟ ΕΤΩΝ από την ημερομηνία της
αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και
να εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση, εταιρεία
Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη
χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωματικό το προϊόν (από την ημερομηνία της
αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή
κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το
προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα του, εντός
εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών
που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή
εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή
εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που
έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη
της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά
κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον
περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια,
σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα,
σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία
περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα
εγγύηση δεν υπερβαίνει την τιμή που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος,
ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει
μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου
βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα
δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα
εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που
περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβιάζονται
τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την
πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που
ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν
μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε
δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα
οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται
αποκλειστικά σε εσάς.
SONY EUROPE B.V. με διακριτικό τίτλο Sony
Hellas (Sony Europe B.V., Greek Branch)
Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, 151 25
Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. 2111988791 (από Ελλάδα για κλήσεις τόσο
από σταθερό όσο και από κινητό)
Τηλ. 800 91150 (από Κύπρο για κλήσεις τόσο από
σταθερό όσο και από κινητό)
E-mail: customersupport.EL@eu.sony.com
Version 07.2020
Ta enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da
je skladna z omejitvami v uredbi EMC z uporabo
priključnega kabla, krajšega od 3 m.
Poslušanje pri visoki glasnosti lahko škoduje vašemu
sluhu.
Enote ne uporabljajte med hojo, vožnjo ali
kolesarjenjem. To lahko privede do prometnih nesreč.
Enote ne uporabljajte v nevarnih območjih, če ne
slišite zvoka okolice.
Če v enoto pride voda ali tujki, lahko pride do požara
ali električnega udara. Če v enoto pride voda ali tujki,
jo takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z
najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Previdni bodite
predvsem v naslednjih primerih.
Ob uporabi enote v bližini umivalnika ali posode s
tekočino
Pazite, da enota ne pade v umivalnik ali drugo
posodo z vodo.
Ob uporabi enote v dežju, snegu ali na vlažnih
mestih
Podrobnosti o vplivih stika mobilnega telefona ali
drugih brezžičnih naprav, ki so povezane z enoto, in
človeškega telesa preberite v navodilih za uporabo
brezžične naprave.
Če konice ušesnih čepkov niso dobro pritrjene, lahko
med uporabo odpadejo in ostanejo v ušesu. Pred
uporabo se prepričajte, da so konice ušesnih čepkov
dobro pritrjene.
Če sta enota ali polnilni kabel mokra, ne vstavljajte
vtiča USB. Če vtič USB vstavite, ko sta enota ali polnilni
kabel moker, lahko zaradi tekočine (pitne vode,
morske vode, sokov itd.) ali tujkov na enoti ali
polnilnem kablu pride do kratkega stika, kar lahko
povzroči nenormalno sproščanje toplote ali okvaro.
Ta izdelek vsebuje magnet(e), ki lahko povzročijo
motnje pri srčnih spodbujevalnikih, programirljivih
mešalnih ventilih za zdravljenje hidrocefalusa ali
drugih medicinskih pripomočkih. Tega izdelka ne
postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne
pripomočke. Če uporabljate takšen pripomoček, se
pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
Ta izdelek vsebuje magnet(e). Zaužitje magneta(ov)
lahko povzroči resne težave, na primer nevarnost
zadušitve ali poškodbe črevesja. Če je prišlo do
zaužitja magnetov (ali magneta), se takoj posvetujte
z zdravnikom. Da preprečite nenamerno zaužitje,
hranite ta izdelek izven dosega otrok ali
posameznikov, ki potrebujejo nadzor.
Obstaja nevarnost, da otroci pogoltnejo enoto ali
njene majhne dele. Enoto po uporabi shranite v
polnilnik in jo hranite zunaj dosega majhnih otrok.
Opomba o statični elektriki
Če enoto uporabljate, ko je ozračje suho, se lahko
pojavi neugoden občutek zaradi statične elektrike, ki
se nabere na vašem telesu. To ni okvara enote.
Učinek lahko omilite z nošenjem oblačil, izdelanih iz
naravnih materialov, ki statično elektriko težje
ustvarjajo.
Previdnostni ukrepi
Z dvodimenzionalno kodo ali naslovom URL na
platnici lahko pridobite dostop do vodnika za
pomoč, v katerem so podrobneje opisani uporabni
nasveti ali postopki.
Vodoodpornost enote
Ohišje za polnjenje ni vodoodporno.
Če enote ne uporabljate pravilno, lahko vanjo
vdre voda, kar lahko povzroči požar, električni
udar ali okvare. Skrbno upoštevajte opozorila,
ki so navedena v nadaljevanju, in pravilno
uporabljajte enoto.
Ohranjanje vodoodpornosti
Pozorno preberite previdnostne ukrepe, ki so
navedeni v nadaljevanju, da boste enoto
uporabljali pravilno.
Vode na silo ne pršite v odprtine zvočnih
izhodov.
Pazite, da vam enota ne pade v vodo in ne
uporabljajte je pod vodo.
Enote ne puščajte mokre v hladnem okolju, saj
lahko voda zmrzne. Po vsaki uporabi obrišite
vodo, da preprečite okvare.
Enote ne namakajte v vodo oziroma je ne
uporabljajte v vlažnem prostoru, kot je
kopalnica.
Pazite, da vam enota ne pade na tla oziroma je
ne izpostavljajte mehanskim udarcem. V
nasprotnem primeru se enota lahko deformira
ali poškoduje, njena vodoodpornost pa bo
posledično slabša.
Komunikacija BLUETOOTH®
Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko
vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih
pripomočkov. To enoto in druge naprave Bluetooth
izklopite na naslednjih mestih, saj lahko povzročijo
nezgodo:
v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z
omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so
prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali
v bližini požarnih alarmov.
Polnjenje enote
Uporabite priloženi kabel USB Type-C.
Opombe o nošenju enote
Slušalke po uporabi počasi snemite.
Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko
poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob
ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med
nošenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne
oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.
Druge opombe
Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba
postane neprijetna.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s to
enoto, ki v tem priročniku niso obravnavane, se
posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
Kje najti nalepko s serijsko številko
spodnja stran ohišja za polnjenje
Hrvatski
Bežične naglavne stereo slušalice s
poništavanjem buke
Model: YY2968
Izraz »proizvod« u ovom dokumentu odnosi se na
ovaj uređaj ili njegove dodatke.
Nemojte postavljati proizvod u skučeni prostor, kao
što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Nemojte izlagati baterije (baterijske sklopove ili
umetnute baterije) prekomjernoj toplini, kao što su
sunčeva svjetlost, plamen ili slično, na duže vrijeme.
Baterije nemojte izlagati iznimno niskim
temperaturnim uvjetima koji mogu dovesti do
pregrijavanja i toplinskog bijega.
Nemojte rastavljati, otvarati ni uništavati punjive
baterije.
U slučaju curenja punjive baterije, nemojte dopustiti
da tekućina dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe
do kontakta, isperite zahvaćeno područje velikom
količinom vode i potražite savjet liječnika.
Punjive baterije moraju se napuniti prije upotrebe.
Uvijek potražite upute za pravilno punjenje u
uputama proizvođača ili priručniku proizvoda.
Nakon dužeg skladištenja, možda će biti potrebno
nekoliko puta napuniti i isprazniti punjive baterije
kako bi se postigla maksimalna učinkovitost.
Odložite na odgovarajući način.
Obavijest za kupce: sljedeće informacije
odnose se samo na proizvode koji se prodaju
u državama/regijama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime
Sony Corporation.
Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.
Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti
koji se odnose na sukladnost proizvoda trebaju
se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.
Sony Corporation ovime izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan
je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://compliance.sony.eu
Odlaganje otpadnih baterija i
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim zemljama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu, bateriji ili ambalaži
označava da se proizvod i baterija ne smiju
odlagati kao kućni otpad. Na nekim se
baterijama uz ovaj simbol može nalaziti i
određeni kemijski simbol. Kemijski simbol za
olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od
0,004% olova. Odlaganjem navedenog
proizvoda i baterije na predviđeno mjesto
sprječavate mogući negativan učinak na okoliš i
ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno
odlaganje. Odlaganjem materijala pomažete
očuvati prirodne izvore. Kod proizvoda koji zbog
sigurnosti, načina rada ili cjelovitosti podataka
trebaju stalno napajanje, ugrađenu bateriju
smije zamijeniti samo kvalificirano servisno
osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, električne i elektroničke opreme nakon
isteka radnog vijeka, proizvode predajete
odgovarajućem sabirnom mjestu za recikliranje
električne i elektronične opreme. Za sve ostale
baterije pročitajte poglavlje o sigurnom vađenju
baterije iz uređaja. Bateriju predajte na
odgovarajuće sabirno mjesto za odlaganje
otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o
zbrinjavanju proizvoda ili baterije obratite se
lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje
otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili
bateriju.
Ovaj uređaj s kabelom za povezivanje kraćim od 3 m
ispitan je i u skladu je s ograničenjima navedenima u
uredbi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).
Glasan zvuk može negativno utjecati na vaš sluh.
Ne upotrebljavajte uređaj dok hodate, vozite
automobil ili bicikl. U suprotnome možete izazvati
nesreću.
Nemojte upotrebljavati na opasnim područjima osim
ako se može čuti okolni zvuk.
Ako voda ili strana tvar uđe u uređaj, može uzrokovati
požar ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar uđe u
uređaj, odmah prestanite s upotrebom i obratite se
najbližem zastupniku tvrtke Sony. Posebno budite
oprezni u sljedećim situacijama.
Pri upotrebi uređaja u blizini umivaonika ili
spremnika s tekućinom
Pazite da uređaj ne upadne u umivaonik ili
spremnik s vodom.
Pri upotrebi uređaja na kiši, snijegu ili na vlažnim
lokacijama
Za pojedinosti o učincima doticaja s ljudskim tijelom
mobilnog telefona ili nekog drugog bežičnog uređaja
koji je spojen na uređaj pročitajte upute za bežični
uređaj.
Ako umeci za uši nisu pričvršćeni na odgovarajući
način, mogu otpasti i ostati u uhu tijekom upotrebe.
Pobrinite se da su umeci za uši pričvršćeni na
odgovarajući način prije upotrebe.
Nipošto ne umećite USB utikač ako su jedinica ili
kabel za punjenje vlažni. Ako se USB utikač umetne
dok su jedinica ili kabel za punjenje vlažni, zbog
tekućine (pitke vode, morske vode, bezalkoholnih
pića itd.) ili strane tvari na jedinici ili na kabelu za
punjenje može doći do kratkog spoja, što može
uzrokovati neuobičajeno zagrijavanje ili kvar.
Ovaj proizvod ima magnet(e) koji može prouzročiti
smetnje u radu pacemakera, programabilnog šanta
za liječenje hidrocefalusa, ili drugih medicinskih
uređaja. Ne stavljajte ovaj proizvod blizu osoba koje
se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte
se s liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda ako se
služite takvim medicinskim uređajem.
Ovaj proizvod ima magnet(e). Gutanje magneta
može dovesti do ozbiljnih posljedica, kao što je
opasnost od gušenja ili oštećenje probavnog trakta.
Ako su magneti (ili magnet) progutani, odmah se
posavjetujte s liječnikom. Držite ovaj proizvod podalje
od djece ili drugih osoba pod nadzorom kako biste
spriječili nenamjerno gutanje.
Postoji opasnost od gutanja ovog uređaja ili njegovih
sitnih dijelova. Nakon korištenja stavite uređaj u
kućište za punjenje i čuvajte ga izvan dohvata male
djece.
Specifikacije komunikacije
Komunikacijski sustav:
Bluetooth specifikacija verzije 5.2
Izlaz:
Bluetooth specifikacija klase snage 1
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,400 0GHz - 2,483 5GHz)
Radna frekvencija:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
Bluetooth: < 10 dBm
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez
prethodne obavijesti.
Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem
USB-a
USB adapter za izmjeničnu struju
Komercijalno dostupni USB adapter za izmjeničnu
struju za izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.
Zaštitni znaci
Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je
upotreba takvih oznaka od strane Sony Group
Corporation te nejzinih podružnica licencirana.
USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci
tvrtke USB Implementers Forum.
Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su
zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih
vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom
prirucniku.
Licenci
Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema
licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih
autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga
sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika
autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte
sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
Usluge koje nude treće strane mogu se mijenjati,
obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne
snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.
Srpski
Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i
funkcijom smanjenja šuma
Model: YY2968
Izraz „proizvod“ se u ovom dokumentu odnosi na
uređaj ili njegovu dodatnu opremu.
Ne postavljajte proizvod u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Baterije (komplete baterija ili ugrađene baterije)
nemojte izlagati preteranoj toploti, kao na primer
sunčevoj svetlosti, vatri i slično, tokom dužeg
vremenskog perioda.
Baterije nemojte izlagati izuzetno niskim
temperaturama koje mogu dovesti do njihovog
pregrevanja i zapaljenja.
Nemojte rastavljati, otvarati ili rezati sekundarne
baterije.
U slučaju curenja sekundarne baterije, nemojte
dozvoliti da tečnost dođe u dodir sa kožom ili očima.
Ako je došlo do kontakta, pogođenu oblast isperite
sa velikom količinom vode i potražite medicinsku
pomoć.
Sekundarne baterije se moraju napuniti pre upotrebe.
Uvek pogledajte uputstva proizvođača ili uputstvo za
upotrebu proizvoda za uputstva o pravilnom
punjenju.
Nakon dužeg perioda skladištenja može biti
neophodno napuniti i isprazniti sekundarne baterije
nekoliko puta da bi se dobio maksimalni učinak.
Odložite na pravilan način.
Napomena za korisnike: sledeće informacije
se odnose samo na proizvode koji se prodaju
u zemljama/regionima u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
Ovaj uredjaj je proizveden od strane ili u ime
kompanije Sony Corporation.
Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe
B.V.
Pitanja za uvoznika za područje EU ili pitanja u
vezi usaglašenosti proizvoda u Evropi treba
poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.
Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova
oprema u skladu sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst EU izjave o usklađenosti je
dostupan na sledećoj internet adresi:
https://compliance.sony.eu
Odlaganje istrošenih baterija,
elektronske i električne opreme
(primenljivo u zemljama Evropske
unije i ostalim zemljama sa
posebnim sistemima prikupljanja
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, njegovoj bateriji ili na
ambalaži ukazuje na to da proizvod i njegovu
bateriju ne treba tretirati kao kućni otpad. Na
nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje
zajedno sa simbolom nekog hemijskog
elementa. Hemijski simbol za olovo (Pb) se
dodaje ako baterija sadrži vise od 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija
pomažete u sprečavanju negativnih posledica
po čoveka i životnu sredinu, koje bi nastale
nepravilnim odlaganjem. Recikliranje materijala
pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju da
neki proizvodi zahtevaju stalnu vezu sa
baterijom (iz bezbednosnih razloga, optimalnog
rada ili očuvanja integriteta podataka), baterije
treba da menja isključivo stručno lice. Da biste
bili sigurni da su baterija, elektronska i električna
oprema pravilno odložene, predajte ih na kraju
radnog veka na lokaciju predviđenu za
sakupljanje i reciklažu elektronske i električne
opreme. Za sve ostale baterije, pročitajte deo
uputstva koji se odnosi na bezbedno vađenje
baterije iz proizvoda. Odnesite bateriju na
lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu
istrošenih baterija. Detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda ili njegove baterije
potražite od svoje lokalne gradske uprave,
nadležne službe za otklanjanje otpada ili
prodavnice gde ste kupili proizvod ili bateriju.
Specifikacije
Slušalice sa mikrofonom
Izvor napajanja:
DC 3,85 V: Ugrađena litijum-jonska punjiva
baterija
DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze
Radna temperatura:
0 °C do 40 °C
Nominalna potrošnja energije:
0,5 W (Slušalice sa mikrofonom), 2,0W
(Kutijica za punjenje)
Masa:
Pribl. 4,6 g × 2 (Slušalice sa mikrofonom
(uključujući uloške za uši (M)))
Pribl. 31 g (Kutijica za punjenje)
Stavke koje se dobijaju:
Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i
funkcijom smanjenja šuma (1)
USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®)
(pribl.20cm) (1)
Ulošci za uši od hibridne silikonske gume (SS
(1 linija) (2), M (3 linije) (prikačeni za jedinicu u
fabrici) (2), LL (5 linija) (2))
Kutijica za punjenje (1)
Dokumenti (1 komplet)
Specifikacije komunikacije
Sistem za komunikaciju:
Specifikacije za Bluetooth verzija 5.2
Izlaz:
Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 1
Frekventni opseg:
Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz -
2,4835GHz)
Radna frekvencija:
Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Maksimalna izlazna snaga:
Bluetooth: < 10 dBm
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez
najave.
Sistemski zahtevi za punjenje baterije pomoću
USB veze
USB adapter za naizmeničnu struju
USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na
tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od
0,5 A (500 mA) ili jačom.
Zaštićeni znakovi
Slovni znak i logotipi Bluetooth® su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth
SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i
njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu
licence.
USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni
znakovi kompanije USB Implementers Forum.
Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju
žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih
vlasnika. Tako_e, oznake TM i ® se ne pominju u
ovom uputstvu.
Licenci
Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony
koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa
vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da
objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa
zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim
softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i
pročitajte sadržaj licence.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/
Usluge koje nude treće strane se mogu menjati,
obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave.
Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u
ovakvim situacijama.
Για πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις της
επαφής με το ανθρώπινο σώμα ενός κινητού
τηλεφώνου ή άλλης ασύρματης συσκευής που είναι
συνδεδεμένη με τη μονάδα, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών της ασύρματης συσκευής.
Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν είναι
στερεωμένα καλά, μπορεί να πέσουν και να
παραμείνουν μέσα στο αυτί κατά τη διάρκεια της
χρήσης. Στερεώστε οπωσδήποτε καλά τα
προστατευτικά μαξιλαράκια πριν τη χρήση.
Ποτέ μην εισάγετε βύσμα USB όταν η μονάδα ή το
καλώδιο φόρτισης έχει βραχεί. Αν το βύσμα USB
συνδεθεί ενώ η μονάδα ή το καλώδιο φόρτισης
είναι βρεγμένο, μπορεί να προκληθεί
βραχυκύκλωμα εξαιτίας του υγρού (νερού βρύσης,
θαλασσινού νερού, αναψυκτικού κ.λπ.) ή ξένου
σώματος στη μονάδα ή το καλώδιο φόρτισης, και
να προκληθεί ασυνήθιστη παραγωγή θερμότητας ή
δυσλειτουργία.
Το προϊόν αυτό έχει μαγνήτη(-ες) που μπορεί να
δημιουργεί(-ούν) παρεμβολές σε βηματοδότες,
προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για
τη θεραπεία υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές
συσκευές. Μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό κοντά
σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους
ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας,
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, εφόσον
χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ιατρική συσκευή.
Το προϊόν αυτό έχει μαγνήτη(-ες). Η κατάποση
μαγνήτη(-τών) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή
βλάβη, όπως ασφυξία ή εντερικούς τραυματισμούς.
Σε περίπτωση κατάποσης μαγνητών (ή μαγνήτη),
συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό. Διατηρείτε
αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά ή άλλα άτομα
που τελούν υπό επιτήρηση προς αποφυγή τυχόν
ακούσιας κατάποσης.
Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης αυτής της μονάδας ή
των μικρών εξαρτημάτων της. Μετά τη χρήση,
αποθηκεύστε τη μονάδα στη θήκη φόρτισης και σε
χώρο μακριά από μικρά παιδιά.
Σημείωση σχετικά με τον στατικό ηλεκτρισμό
Αν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα όταν ο αέρας είναι
ξηρός, μπορεί να νιώσετε δυσφορία εξαιτίας του
στατικού ηλεκτρισμού που συσσωρεύεται στο
σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία της
μονάδας. Μπορείτε να μειώσετε την επίδραση
φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά, που δεν
παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.
Προφυλάξεις
Από τον δισδιάστατο κωδικό ή τη διεύθυνση URL
στο εξώφυλλο μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση στον οδηγό βοήθειας, στον οποίο
περιγράφονται λεπτομερώς χρήσιμες σημειώσεις
ή διαδικασίες.
Πληροφορίες για την προστασία έναντι
πιτσιλίσματος της μονάδας
Η θήκη φόρτισης δεν προστατεύεται έναντι
πιτσιλίσματος.
Αν δεν χρησιμοποιείτε σωστά τη μονάδα,
ενδέχεται να εισέλθει σε αυτήν νερό και να
προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή
δυσλειτουργία. Διαβάστε προσεκτικά τις
ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιείτε
σωστά τη μονάδα.
Για να διατηρήσετε τις επιδόσεις προστασίας
έναντι πιτσιλίσματος
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
προφυλάξεις, για να διασφαλίσετε τη σωστή
χρήση της μονάδας.
Μην ρίχνετε νερό με δύναμη στις οπές
εξόδου ήχου.
Μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό και μην τη
χρησιμοποιείτε κάτω από το νερό.
Μην αφήνετε τη μονάδα σε ψυχρά
περιβάλλοντα ενώ αυτή είναι βρεγμένη,
καθώς το νερό μπορεί να παγώσει.
Σκουπίζετε το νερό μετά από κάθε χρήση για
την αποφυγή δυσλειτουργίας.
Μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό και μην τη
χρησιμοποιείτε σε μέρη με υγρασία, όπως
στο μπάνιο.
Μην ρίχνετε κάτω τη μονάδα και μην την
υποβάλλετε σε μηχανικούς κραδασμούς. Σε
αυτήν την περίπτωση, μπορεί να προκληθεί
παραμόρφωση ή βλάβη στη μονάδα και να
υποβαθμιστούν οι επιδόσεις προστασίας
έναντι πιτσιλίσματος.
Πληροφορίες για την επικοινωνία BLUETOOTH®
Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια
συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη
λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών
συσκευών. Απενεργοποιείτε αυτήν τη μονάδα και
άλλες συσκευές Bluetooth στις ακόλουθες
τοποθεσίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης
ατυχήματος:
σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας
σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα
αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε
συναγερμούς πυροπροστασίας.
Πληροφορίες για τη φόρτιση της μονάδας
Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB
Type-C που παρέχεται.
Σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή της
μονάδας
Μετά από τη χρήση, αφαιρέστε τα ακουστικά
αργά.
Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς
στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή
αν τα τραβήξετε γρήγορα μπορεί να προκληθεί
βλάβη στο τύμπανο. Όταν φοράτε τα ακουστικά,
το διάφραγμα του ηχείου ενδέχεται να
προκαλέσει τον ήχο “κλικ”. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Άλλες σημειώσεις
Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση της
μονάδας, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που
σχετίζονται με αυτήν τη μονάδα και δεν
καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, απευθυνθείτε
στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Θέση της ετικέτας με τον σειριακό αριθμό
το κάτω μέρος της θήκης φόρτισης
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα
παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο
τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη
της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του
προϊόντος και της επωνυμίας του εμπόρου) μαζί με
το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο
εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα
προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν
από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το
μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του
μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει
αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή
σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή
εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να
τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για
επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και
τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη
μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony
ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα
φυσιολογικής φθοράς.
Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια
εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, καλώδια κλπ.),
Ζημιές ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω
χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με
την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση,
Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν
από:
Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική
ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή
βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της
Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις
οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο
μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα
όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το
προϊόν.
Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με
λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή
λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των
συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα
οποία ενσωματώνεται το προϊόν, εκτός από άλλα
προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να
χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα,
περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των
οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν
συνιστώνται από τη Sony.
Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα
που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται:
η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις
προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να
συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν
είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
Αμέλεια.
Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες
ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική
θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση,
υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση
εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού,
άλλες εξωτερικές δυνάμεις και επιδράσεις.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά
μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό
(είτε της Sony είτε τρίτων κατασκευαστών) για το
οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια
χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές
δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η
Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ
του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την
επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την
καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού
που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για
συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα
εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή
της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η
οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το
επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη
διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony, σύμφωνα με την
παρούσα εγγύηση, είναι η επισκευή ή η
αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους
όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που
σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα
εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών
και άυλων απωλειών, του τιμήματος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, της
απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων,
απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή
οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της
άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας
ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία
αφορά σε:
Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του
προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω
ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την
περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή της
διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν
από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή
αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές που
υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή
σιωπηρής εγγύησης και απόλυτης ευθύνης (ακόμα
και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του
δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα
πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Acest produs conţine unul sau mai mulţi magneţi
care pot interfera cu stimulatoarele cardiace,
şunturile ventriculo-peritoneale programabile
pentru tratarea hidrocefaliei sau alte dispozitive
medicale. Nu amplasaţi acest produs în apropierea
persoanelor care utilizează astfel de dispozitive
medicale. Solicitaţi sfatul medicului înainte de a
utiliza acest produs dacă folosiţi astfel de
dispozitive medicale.
Acest produs conţine unul sau mai mulţi magneţi.
Înghiţirea magnetului/magneţilor poate cauza
vătămări grave, de exemplu sufocare sau leziuni
intestinale. Dacă magneţii (sau un singur magnet)
au fost înghiţi, consultaţi imediat medicul. Nu lăsaţi
acest produs la îndemâna copiilor sau a
persoanelor aflate sub supraveghere, pentru a
evita ingerarea accidentală.
Există pericolul ca unitatea sau părțile ei mici să fie
înghițite. După utilizare, depozitați unitatea în
carcasa pentru încărcare și nu o lăsați la îndemâna
copiilor mici.
Informații despre electricitatea statică
Dacă utilizați unitatea atunci când aerul este uscat,
puteți avea o senzație de disconfort din cauza
electricități statice acumulate în corpul
dumneavoastră. Aceasta nu reprezintă o
defecțiune a unității. Puteți reduce acest efect
purtând îmbrăcăminte din materiale naturale care
nu generează cu ușurință electricitate statică.
Măsuri de precauție
Cele două coduri bidimensionale sau URL-ul de
pe copertă vă vor ajuta să accesați ghidul de
asistență care descrie în detaliu observații sau
proceduri utile.
Despre rezistența la apă a unității
Husa pentru încărcare nu este rezistentă la
apă.
Dacă unitatea nu este utilizată corect, apa
poate pătrunde în interiorul acesteia,
cauzând incendii, electrocutări sau
defecțiuni. Citiți cu atenție următoarele
avertizări și utilizați unitatea în mod corect.
Pentru a menține performanța în materie de
rezistență la apă
Respectați cu atenție măsurile de precauție de
mai jos pentru a asigura utilizarea corectă a
unității.
Nu stropiți puternic cu apă prin orificiile de
ieșire audio.
Nu scăpați în apă și nu utilizați unitatea sub
apă.
Nu lăsați unitatea umedă într-un mediu
rece, deoarece apa poate să înghețe. Pentru
a evita defecțiunile, ștergeți orice urmă de
apă după utilizare.
Nu introduceți unitatea în apă și nu o
utilizați în locuri cu umezeală, cum ar fi baia.
Nu scăpați unitatea pe jos și nu o expuneți
la șocuri mecanice. Aceste lucruri pot cauza
deformarea sau deteriorarea unității, ceea
ce duce la deteriorarea performanței în
materie de rezistență la apă.
Despre comunicațiile prin BLUETOOTH®
Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth
pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale
electronice. Opriți această unitate și alte
dispozitive Bluetooth din următoarele locații,
deoarece se poate produce un accident:
în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate
din trenuri, în locurile în care este prezent gaz
inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a
alarmelor de incendiu.
Despre încărcarea unității
Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
Note privind purtarea unității
După utilizare, scoateți căștile cu grijă.
Deoarece căștile realizează o fixare strânsă peste
urechi, apăsarea puternică pe urechi urmată de
scoaterea rapidă a acestora poate produce
deteriorarea timpanului. Atunci când purtați
căștile, diafragma difuzorului poate produce un
sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o
funcționare defectuoasă.
Alte note
Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării unității,
încetați utilizarea unității imediat.
Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la
această unitate și care nu sunt acoperite în acest
manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat
dealer Sony.
Locul etichetei cu numărul de serie
în partea de jos a husei pentru încărcare
Specificații
Set de căști
Sursă de alimentare:
CC 3,85 V: Baterie cu ioni de litiu
reîncărcabilă încorporată
CC 5 V: La încărcarea prin USB
Temperatură de funcționare:
0 °C - 40 °C
Consum nominal de putere:
0,5 W (Set de căști),
2,0 W (Husa pentru încărcare)
Masă:
Aprox. 4,6 g × 2 (Set de căști (inclusiv
vârfuri auriculare (M)))
Aprox. 31 g (Husa pentru încărcare)
Articole incluse:
Căști stereo fără fir cu reducerea
zgomotului (1)
Cablu USB Type-C® (USB-A - USB-C®)
(aprox. 20cm) (1)
Vârfuri auriculare din cauciuc siliconic
hibrid (SS (1 linie) (2), M (3 linii) (ataşate
unităţii din fabrică) (2), LL (5 linii) (2))
Husa pentru încărcare (1)
Documente (1 set)
Română
Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
Model: YY2968
Termenul „produs” din acest document se referă la
unitate sau la accesoriile sale.
Nu instalați produsul în spații închise, cum ar fi o
bibliotecă sau un dulap încastrat.
Nu expuneți bateriile (acumulator sau baterii
montate) timp îndelungat la căldură excesivă, cum
ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de
ceva similar.
Nu expuneți bateriile la temperaturi extrem de
scăzute care pot duce la supraîncălzire și la o
avalanșă termică.
Nu demontați, nu deschideți și nu rupeți bateriile
reîncărcabile.
În cazul producerii unei scurgeri a bateriei
reîncărcabile, nu lăsați lichidul să intre în contact cu
pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați
zona afectată cu apă din abundență și cereți sfatul
medicului.
Bateriile reîncărcabile trebuie să fie încărcate
înainte de folosire. Consultați întotdeauna
instrucțiunile producătorului sau manualul
produsului pentru instrucțiuni corecte de încărcare.
După perioade îndelungate de depozitare, poate fi
necesară încărcarea și descărcarea de câteva ori a
bateriilor reîncărcabile, pentru a obține
performanțe maxime.
Eliminați în mod corespunzător.
Aviz pentru clienți: următoarele informații
se aplică numai produselor vândute în
țările/regiunile care respectă directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de către sau în
numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe B.V.
Întrebări către importatorul UE sau referitoare
la conformitatea produsului în Europa se trimit
către reprezentantul autorizat al
producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930
Zaventem, Belgia.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest echipament este în conformitate cu
Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de
conformitate este disponibil la următoarea
adresă internet:
https://compliance.sony.eu
Dezafectarea bateriilor uzate și a
echipamentelor electrice şi
electronice vechi (se aplică
pentru ţările membre ale Uniunii
Europene și pentru alte ţări cu
sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria
nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe
anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se
pot asocia simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este
adăugat dacă bateria conţine mai mult de
0,004% plumb. Asigurându-vă de faptul că
aceste produse și baterii sunt dezafectate în
mod corect, veţi ajuta la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediu şi pentru
sănătatea umană, care pot fi afectate de către
manipularea şi dezafectarea incorectă.
Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale. În cazul
produselor care, din motive legate de
siguranţă, performanţă sau integritate a
datelor, necesită o conexiune permanentă cu
bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită
numai de către personalul specializat din
centrele de service. Pentru a vă asigura de
faptul că bateriile și echipamentele electrice şi
electronice vor fi dezafectate în mod
corespunzător, predaţi aceste produse la
sfârşitul duratei de funcţionare la centrele
adecvate de colectare pentru deşeuri electrice
şi electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii,
vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este
explicat modul de îndepărtare a bateriei din
produs în condiţii de siguranţă. Predaţi bateria
uzată la un centru adecvat de colectare şi
reciclare a bateriilor. Pentru mai multe
informaţii detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să
contactaţi primăria dvs. sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Această unitate a fost testată și s-a constatat că
este conformă cu limitele impuse de
reglementările EMC utilizând un cablu de
conectare mai scurt de 3 m.
Ascultarea la căști la volum ridicat vă poate afecta
negativ auzul.
Nu utilizați unitatea în timp ce mergeți pe jos,
conduceți sau vă deplasați cu bicicleta. Utilizarea în
aceste condiții poate duce la accidente în trafic.
Nu utilizați în zone periculoase decât dacă puteți
auzi sunetele din mediul înconjurător.
Dacă în unitate pătrund apă sau obiecte străine,
acestea pot cauza un incendiu sau un șoc electric.
Dacă în unitate pătrund apă sau obiecte străine,
încetați imediat utilizarea acesteia și consultați cel
mai apropiat dealer Sony. În special fiți atent în
situațiile de mai jos.
Când utilizați unitatea lângă o chiuvetă sau lângă
un recipient umplut cu apă
Aveți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă
sau într-un recipient umplut cu apă.
Când utilizați unitatea în ploaie, în ninsoare sau
în locuri umede
Pentru detalii despre efectele contactului dintre
corpul uman și telefonul mobil sau alte dispozitive
fără fir conectate la unitate, consultați manualul de
instrucțiuni al dispozitivului fără fir.
În cazul în care vârfurile auricularele nu sunt
atașate în siguranță, acestea se pot desprinde și
pot rămâne în interiorul urechii în timpul utilizării.
Înainte de utilizare, asigurați-vă că ați atașat în
siguranță vârfurile auriculare.
Nu introduceți niciodată mufa USB dacă unitatea
sau cablul de încărcare sunt umede. În cazul
cuplării mufei USB atunci când unitatea sau cablul
de încărcare sunt umede, se poate produce un
scurtcircuit din cauza lichidului (apă de la robinet,
apă de mare, băuturi răcoritoare etc.) sau din
cauza corpurilor străine de pe unitatea sau cablul
de încărcare, putând provoca supraîncălzirea sau
defectarea.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756