Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Aromatyzer STADLER FORM Lucy Czarny

Powrót
Lucy
Instrukcja obsługi
3
10
1
Lucy
2
4
5
11
6
2
J
A
H
R
E
G
A
R
A
N
T
I
E
2
Y
E
A
R
S
W
A
R
R
A
N
T
Y
2
A
N
N
É
E
S
D
E
G
A
R
A
N
T
I
E
6
9
8
7
Gratulujemy! Włnie nabyliście Pstwo wyjątkowy aromatyzer LUCY. Przyniesie
Wam on wiele przyjemnci i poprawi jakość powietrza w Twoim otoczeniu.
Podobnie jak w przypadku wszystkich domowych urdzeń elektrycznych,
wnież w przypadku tego modelu należy zachować szczególną ostrożność,
aby uniknąć obreń ciała, paru lub uszkodzenia urdzenia. Przed pierwszym
yciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i
przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa umieszczonych na urządzeniu.
Opis urządzenia
Urządzenie składa się z następujących głównych komponentów:
1. Kabel USB
2. ącze kalbla USB-C
3. Dioda stanu LED
4. Przycisk właczania/wyłączania
5. Przycisk przyciemniania diody LED (normalna, przyciemniona, wygaszona)
6. Część dolna/ zbiornik wody
7. Znak maksymalnego poziomu wody
8. Membrana ultradźwiękowa
9. Otwór wylotu powietrza (Uwaga: do otworu nie może dostać się woda!)
10. rna część / pokrywa
11. Wylot mgiełki
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed pierwszym uruchomieniem urdzenia naly doadnie przeczytać
instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania, a w razie
potrzeby przekazać ją następnemu użytkownikowi.
Firma Stadler Form wyklucza wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody
powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
Urządzenie może być użytkowane w domu wyłącznie do celów opisanych
wniniejszej instrukcji. Nieuprawnione użycie i techniczne modyfikacje urządzenia
mogą prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub
osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub
instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urdzenia i rozumieją związane
z tym zagrenia. Dzieci nie powinny bawić się urdzeniem. Czyszczenie
i konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru.
Podłączaj kabel tylko do pdu zmiennego. Przestrzegać informacji onapięciu
podanych na urządzeniu.
Nie używaj uszkodzonych przedłużaczy.
Nie należy prowadzić przewodu zasilającego nad ostrymi krawędziami iuważać,
aby nie został on zakleszczony.
Nie wyciągać wtyczki z gniazdka mokrymi rękami lub trzymając się za przewód
zasilający.
Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu
(zachowaj minimalny odsp 0,7 m). Urządzenie należy ustawić wtaki sposób,
aby osoba znajdująca się w wannie nie mogła go dotkć.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756