Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Aromatyzer STADLER FORM Zoe Biały

Powrót
Instrukcja obsługi
Zoe
4
6
7
5
Zoe
8 9
3
1
2
10
Gratulujemy!
Właśnie kupili Państwo nasz fantastyczny aromatyzer „Zoe”. Dostarczy on Państwu wielkiej przyjemności
i poprawi jakość powietrza w pomieszczeniu.
Podobnie, jak w przypadku wszystkich domowych urządzeń elektrycznych, także ten model wymaga dużej
dbałości dla uniknięcia obrażeń, zagrożenia pożarowego lub uszkodzenia samego urządzenia. Przed
użyciem urządzenia po raz pierwszy, prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcje obsługi oraz przestrzegać
instrukcji, związanych z bezpieczeństwem, znajdujących się na urządzeniu.
Opis urządzenia
Urządzenie składa się z następujących głównych elementów:
1. Kabel USB
2. Zasilacz sieciowy
3. Złącze dla kabla USB
4. Górna część / pokrywa
5. Dolna / zbiornik wody
6. Znak maksymalnego poziomu
7. Membrana ultradźwiękowa
8. Przycisk ON / OFF
9. Przycisk ściemniacza LED (normalny, przyciemniany, wyłączony)
10. Otwór wylotowy powietrza (Uwaga: do tego otworu nie może dostać się woda!
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia prosimy starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
Instrukcję należy przechować do wykorzystania w przyszłości, a w razie przekazania lub sprzedaży
urządzenia należy do niego dołączyć.
ź Firma Stadler Form nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
ź Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego i do celów opisanych w niniejszej
instrukcji obsługi. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem oraz zmiany techniczne w urządzeniu
mogą powodować zagrożenia dla zdrowia i życia.
ź Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczeniach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli
są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo lub zostały przez takie
osoby przeszkolone i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Urządzenie nie
służy do zabawy. Dzieci nie mogą zajmować się samodzielnie czyszczeniem ani konserwacją
urządzenia.
ź Przewód zasilający urządzenia należy podłączać wyłącznie do gniazda prądu przemiennego.
Należy przestrzegać danych o napięciu zasilania, znajdujących się na urządzeniu.
ź Nie używać uszkodzonych przedłużaczy.
ź Przewód zasilający nie może stykać się z ostrymi krawędziami ani nie może być zaciśnięty.
Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający, aby wyjąć wtyk z gniazda ani nie wyjmować wtyku
z gniazda mokrymi rękoma.
ź Nie ustawiać aromatyzera w bezpośredniej bliskości wanien, pryszniców ani basenów - zachować
odstęp co najmniej 3 metrów. Urządzenie ustawić w taki sposób, aby nie można go było dotknąć
podczas przebywania w wannie.
ź Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
ź Przewód zasilający nie może być narażony na bezpośrednie oddziaływanie ciepła, jak gorące płyty
kuchenne, rozgrzane żelazka lub grzejniki. Przewód zasilający chronić przed kontaktem z olejem.
ź Dopilnować, by urządzenie podczas pracy znajdowało się w stabilnym położeniu. Kabel zasilający
prowadzić tak, by nie można było się o niego potknąć.
ź Urządzenie nie jest zabezpieczone przed rozbryzgami wody.
ź Nie przechowywać ani nie używać urządzenia na otwartej przestrzeni.
ź Urządzenie przechowywać w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci (zapakować).
ź Nie przechowywać urządzenia z wodą.
ź Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, wylać wodę
z urządzenia, osuszyć urządzenie.
ź Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia musi on zostać wymieniony
przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis lub przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach.
ź Należy używać tylko zapachów, aromatów i olejków eterycznych, które nie zawierają alkoholu.
Alkohol może spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenia, które są uszkodzone przez użycie
takich substancji nie są objęte gwarancją.
ź Przed każdą konserwacją, czyszczeniem i po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć
kabel sieciowy od gniazda.
ź Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego
elektryka.
ź Należy używać wyłącznie adaptera dostarczonego przez producenta.
Ustawianie / obsługa
1. Umieść Zoe w żądanej pozycji na płaskiej powierzchni. Podłącz kabel USB (1) do adaptera zasilania (2)
i do urządzenia (3) i włóż adapter do odpowiedniego gniazda. Alternatywnie, można również podłączyć
kabel USB do innego źródła zasilania, takiego jak komputer PC lub powerbank (akumulator/bateria)
o natężeniu min. 2A.
2. Zdejmij pokrywę (4), aby wlać wodą i substancją zapachową.
3. Zbiornik na wodę (5) napełń wodą do maksymalnego poziomu (MAX) (6).Woda nie może dostać się do
otworu wylotu powietrza (10), bo spowoduje to uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
Ważne: nie przenoś Zoe gdy woda znajduje się w zbiorniku. Woda może przedostać się do układu
elektronicznego.
4. Dodaj 2-3 krople swojego ulubionego olejku eterycznego bezpośrednio do wody. Nie jest konieczne
mieszanie ich, ponieważ membrana ultradźwiękowa (7) zrobi to za Ciebie. Używaj tylko olejków
eterycznych, które nie zawierają alkoholu.
5. Zamknij pokrywę (4).
6. Następnie włącz Zoe, naciskając przycisk włączania/wyłączania (8). Jeśli aromatyzer się nie uruchomi,
należy sprawdzić, czy w urządzeniu znajduje się wystarczająca ilość wody lub czy adapter jest
podłączony do sieci elektrycznej.
7. Jeśli chcesz uzupełnić wodę, wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę sieciową. Zdejmij pokrywę
i uzupełnij wodę do maksymalnego poziomu.
8. Jeśli poziom jasności jest zbyt duży (np. w sypialni), można zmniejszyć jasność diod LED poprzez
naciśnięcie przycisku ściemniacza (9). Można wybrać jeden z trzech trybów pracy:- Tryb normalny
(włączany standardowo) - Przyciemniony (naciśnij raz) - Wyłączenie światła (naciśnij dwukrotnie).
Można powrócić do normalnego ustawienia poprzez ponowne naciśnięcie przycisku ściemniacza (9).

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756