Znaleziono w kategoriach:
Głośniki SVEN MS-304

Instrukcja obsługi Głośniki SVEN MS-304

Powrót
www.sven.
Akustyczny system
multimedialny 2.1
MS-304
MS-307
Instrukcja
eksploatacjI
PL
MS-302
Lietotāja rokasgrāmata
MS-304
MS-307
Instrukcja eksploatacji
Pragniemy podziękować Państwu za kupno akustycznego systemu multimedialnego ТМ SVEN!
praWo autorskIe
© 2017. SVEN PTE. LTD. Wersja 1.0 (V 1.0).
Dana Instrukcja i zawarta w niej informacja są chronione przez prawo autorskie. Wszystkie prawa są
pod ochroną prawną.
Marki handlowe
Wszystkie marki handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.
Uprzedzenie o ograniczeniu odpowiedzialności
Chociaż staramy jak to tylko jest możliwe aby Instrukcja była maksymalnie dokładna, mogą się zdarzyć
jakieś nieścisłości. Informacja zawarta w danej Instrukcji jest przedstawiona "jak jest". Autor i wydawca
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności przed osobami zycznymi i podmiotami prawnymi za możliwy
uszczerbek bądź szkody spowodowane informacjami zawartymi w niniejszej Instrukcji.
Treść
pl
1. ZalecIenIa Dla klIenta .......................................................................... 2
2. KOMPLeTNOść ....................................................................................... 3
3. śrODKI BeZPIeCZeŃSTWA ........................................................................ 3
4. opIs tecHnIcZnY ................................................................................... 3
5. PrZYGOTOWANIe DO UrUCHOMIeNIA I TrYB DZIAŁANIA ................................. 6
6. SPOSÓB DZIAŁANIA ................................................................................. 7
7. NIeSPrAWNOśCI I ICH USUWANIe .............................................................. 10
8. cHarakterYstYkI tecHnIcZne ............................................................... 10
1. ZalecIenIa Dla klIenta
Należy ostrożnie rozpakować urządzenie uważająć, aby wewnątrz opakowanie nie pozostały ja-
kieś części. Należy sprawdzić urządzenie czy nie jakichś uszkodzeń. Jeśli było ono uszkodzone
w trakcie przewozu, to należy zwrócić się do przewoźnika, a jeśli urządzenie nie działa, to należy
się zwrócić do sprzedawcy.
Należy sprawdzić kompletność i czy jest karta gwarancyjna. Należy się upewnić czy w karcie gwa-
rancyjnym jest pieczątka sklepu, czytelny podpis sprzedawcy i data sprzedaży, czy numer urządze-
nia zgadza się z datą podaną w karcie gwarancyjnej. Należy pamiętać, że w razie zagubienia karty
gwarancyjnej, niegodności numerów powyżej Państwo są pozbawieni gwarancji.
Nie należy podłączać urządzenia do sieci zaraz po wniesieniu z zimna (minusowe temperatury!)
do ciepłego pomieszczenia! Wypakowane urządzenie powinno pozostać w ogrzewanym pomiesz-
czeniu w ciągu co najmniej 4 godzin.
Zanim ustanowimy urządzenie i zaczniemy uruchamiać powinniśmy zapoznać się dokładnie z daną
instrukcją, którą należy zachować na cały okres urzytkowania urządzenia.
Urządzenie można przewozić wyłącznie z opakowaniu fabrycznym.
Dla realizacji nie są potrzebne żadne specjalne warunki.
Urządzenie po okresie eksploatacji podlega utylizacji zgodnie z zasadami utylizacji sprzędu do-
mowego i komputerowego.
Pomoc techniczna jest dostępna na stronie internetowej www.sven.fi.
Tutaj również można znaleźć aktualną wersję instrukcji.
2
Akustyczny system
multimedialny 2.1
PL
2. KOMPLeTNOść
Subwoofer (głośnik superniskotonowy) – 1 szt.
Satelity – 2 szt.
Pilot sterowania zdalnego – 1 szt.
Baterie typu ААА – 2 szt.
Kabel sygnalizacyjny – 1 szt.
Przewód antenowy – 1 szt.
Instrukcja eksploatacji – 1 szt.
Karta gwarancyjna – 1 szt.
3. śrODKI BeZPIeCZeŃSTWA
Uwaga! Wewnątrz korpusu niezaizolowane elementy pod wy-
sokim napięciem, kontakt z którymi może spowodować porażenię
prądem elektrycznym.
Aby tego uniknąć nie należy otwierkorpusu (SA) i nie naprawiać własnymi. Obsługę i naprawy
powinni wykonywać wyłącznie wykwalikowani specjaliści centrum serwisowego Listę atestowanych
centrów serwisowych można znaleźć na stronie internetowej www.sven.fi.
Nie dopuszczalne jest zamknięcie przewodów, w tym :uziemionych: kolumen SA pomiędzy sobą,
na korpus wzmacniacza, i na ziemię, ponieważ to doprowadzi do zniszczenia kaskady wzmacniacza.
Zabrania się dotykać końcówek wtyczki sieciowej urządzenia w ciągu jeszcze 2 sekund po wyjęciu
wtyczki z gniazdka sieciowego.
Należy chronić SA przed dostaniem się do korpusu urządzenia postronnych przedmiotów.
Należy chronić SA przed dostaniem się do korpusu wilgoci, tym bardziej wody i pyłu.
Należy chronić SA przed przegrzaniem się; należy urządzenie stawiać co najwyżej w odległości 1 me-
tra od urządzeń grzewczych, a także należy chronić z dala od działania bezpośrednich promieni sło-
necznych.
Nie należy umieszczać na SA żadnych źródeł otwartego ognia, jak również w jego pobliżu.
Nie należy umieszczać SA w miejscach niedostatecznie wentylowanych. Minimalna przestrzeń
wentylacyjna powinna wynosić co najmniej 10 cm. W trakcie działania SA nie należy stawiać na
urządzenie jakichkolwiek innych urządzeń, nie należy przykrywać serwetkami, czy temu podobnymi
przedmiotami utrudniającymi wentylację i chłodzenie.
Nie należy używać żadnych chemicznych reagentów do czyszczenia SA, należy używać tylko
miękkich suchych ściereczek.
4. opIs tecHnIcZnY
System akustyczny 2.1 (SA) MS-304/MS-307 jest przeznaczony do odtwarzania muzyki, udźwię-
kowiania gier, lmów itd. SA jest wyposażony w wzmacniacz mocy, kable, dzięki czemu on może
być podłączany do dowolnych źródeł sygnału audio (przegrywarek CD/DVD, telewizora, PC itd.)
być użycia bez dodatkowego wzmocnienia mocy. SA ma wbudowane radio FM, moduł Bluetooth
i przegrywarkę plików typu audio. Do komplety wchodzi pilot sterowania na odległość.
szczególne walory:
System akustyczny jest kompatybilny z PC, multimedialną przegrywarką DVD, smarfonami i innymi
źródłami dźwięku.
Bezprzewodowy przekaz sygnału z pomocą Bluetooth
Wbudowana przegrywarka plików aydio z nośników pamięci
Wbudowane radio FM
3
PL
MS-302
Lietotāja rokasgrāmata
MS-304
MS-307
Instrukcja eksploatacji
Ekrany cyfrowo-literowy LED
Port podłączenia USB flash, SD card
Pilot sterowania
Tryb “Mute”, “ST-BY”
Materiał korpusu subwoofera i satelitów-
drewnolub MDF
panel sterowania subwoofera:
a Ekran LED
b Regulator głośności
c MODE: przycisk przełączania trybów PC/
Bluetooth/FM/USB/SD/MMC
d: przejście na następną ścieżkę dźwię-
kową (krótkie naciśnięcie w trybie “przegry-
warka” i Bluetooth); następna stacja** (krótkie
naciśnięcie w trybie “radio”)
e: Działanie/pauza (krótkie naciśnięcie w
trybie “przegrywarka”); automatyczne poszu-
kiwanie start /stop (przegrywarka “radio”)
f: przejście na poprzednią ścieżkę dźwię-
kową (krótkie naciśnięcie w trybie “przegry-
warka” i Bluetooth); poprzednia stacja ** (krót-
kie naciśnięcie w trybie “radio”)
g USB: port do podłączenia nośnika USB flash*
z plikami muzycznymi, do zapisu w formacie
МР3, WAV
h SD/MMC: port do podłączenia kart SD/
MMC* z plikami muzycznymi formatu МР3, WAV
i BASS: regulator poziomu tembru NCz
j FM ANT: port do podłączenia anteny tunera
k PC: port do podłączenia PC, smarfonów i in-
nych źródeł sygnału dźwiękowego
l AUDIO OUTPUT: port do podłączenia sa-
telitów
m ON/OFF: wyłącznik zasilania
n Kabel zasilania
4
MS-307
MS-304
Rys. 1. Panel sterowania subwoofera
a
e
c
d
f
b
SD/MMC
USB