Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Blender kielichowy TEFAL Perfect Mix BL811138 Biały (Wysokoobrotowy)

Powrót
BG
SL
BS
SR
CS
HR
PL
HU
ET
EN
RO
LV
NL
SK
LT
ES
TR
UK
F6
F5
F4
F3
F1
F2
A
J*
M*
N*
F
K1
K2
K*
L1
L2
L*
B
I
C
H
E
G
D
12
1
2
1
2
1
2
1 2 3
4 5 6
78 9
F6
F5
F4
F3
F1
F2
A
J*
M*
N*
F
K1
K2
K*
L1
L2
L*
B
I
C
H
E
G
D
12
1
2
1
2
1
2
123
456
78 9
4
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ: предпазните мерки за безопасност
са част от уреда. Прочетете ги внимателно,
преди да използвате новия уред за първи
път. Съхранявайте ги на място, където може
да ги откриете и да се консултирате с тях в
последствие.
ОПИСАНИЕ
A Мотор
B Бутон за смути
C Бутон за трошене на лед
D Бутон за автоматично
почистване
E Контролен бутон
F Сглобка на каната на
блендера
F1 Режещ модул
F2 Заключващ пръстен
F3 Уплътнение
F4 Кана за блендера с
обозначени деления
F5 Капак
F6 Чашка за капака
G Минимална скорост
H Максимална скорост
I Бутон за импулси
J Шпатула* (аксесоар в
зависимост от модела)
K Резачка за билки* (аксесоар в
зависимост от модела)
K1 Уплътнение
K2 Режещ модул на резачката
за билки
L Мелничка за подправки*
(аксесоар в зависимост от
модела)
L1 Уплътнение
L2 Режещ модул на
мелничката за подправки
M Купа към резачката за билки
и мелничката за подправки*
(аксесоар в зависимост от
модела)
N мини-чопър* (аксесоар в
зависимост от модела)
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Почистете всички части (F, J, K, L, M) с топла вода и течен препарат
за съдове, освен моторния модул (A), който не бива никога да се
5
BG
потапя във вода или да се поставя под течаща вода (вижте параграф
„Почистване“).
ВНИМАНИЕ: Ножовете са изключително остри; много внимавайте
с тях, когато използвате или почиствате уреда.
Уверете се, че опаковката е премахната, преди да използвате уреда.
Важна бележка: Завъртете контролния бутон (E) към , преди да
поставите каната на блендера (F) върху моторния модул (A).
Уредът ще започне да работи, ако каната на блендера е напасната
правилно върху моторния модул.
Не използвайте уреда, ако капакът не е на мястото си.
СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ НА КАНАТА
Навлажнете уплътнението (F3) (все още върху режещия модул (F1)).
Проверете дали уплътнението е на мястото си на режещия модул.
Поставете режещия модул върху базата на каната (фиг. 1).
Поставете заключващия пръстен и го заключете, като го завъртите
на една четвърт от цялата обиколка по посока на часовниковата
стрелка (фиг. 3).
Уверете се, че заключващият пръстен е заключен правилно: двете
стрелки трябва да са на една линия (фиг. 3).
Добавете съставките в сглобената кана, без да надвишавате
обозначеното максимално ниво:
* 1,5 l за гъсти смеси
* 1,25 l за течни заготовки
Предупреждение: Не наливайте врели течности (над 80°C/176°F)
в каната.
Поставете капака чрез издърпване (F5) върху каната. За да избегнете
пръски при работа, уверете се, че дръжките на капака са на една
линия с чучура и дръжката на каната (фиг. 9). Поставете мерителната
чашка (F6) в нейната ниша в капака (фиг. 8).
ПЪРВА УПОТРЕБА НА ВАШИЯ УРЕД
След като купата на блендера е заключена правилно върху
моторния модул, включете уреда. Уредът светва два пъти и се чува
звуков сигнал. Включете го на желаната функция.
Избор на скорост: Завъртете контролния бутон (E) на желаната