Znaleziono w kategoriach:
Płyta gazowa TEKA EH 60 4 G AI AL TR

Instrukcja obsługi Płyta gazowa TEKA EH 60 4 G AI AL TR

Powrót
Instrukcje montaŜowe i
uwagi dotyczące konserwacji
EH 60 4G AI AL TR CI
Instrukcja Obsługi
EH 60 4G AI AL TR CI
COD. 04037PLTK - 12.10.2010
2
Szanowni Państwo!
Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, Ŝe to nowoczesne, funkcjonalne i
praktyczne urządzenie, wyprodukowane z najwszej jakci materiałów, spełni wszystkie Państwa
wymagania.
Instrukcję obsługi naleŜy zachować, aby korzystać z niej podczas eksploatacji urządzenia.
Uwaga!
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przygotowywania posiłków w
gospodarstwie domowym.
Szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania instrukcji obsługi lub uŜytkowania niezgodnie z
jego przeznaczeniem nie są objęte gwarancją.
Uwaga!
Przyłączenia, regulacji oraz napraw płyty kuchennej moŜe dokonać wyłącznie osoba posiadająca
stosowne uprawnienia!
3
1 Palnik centralny trzykoronowy 3100 W
2 Palnik szybkogotujący 2800 W
4 Palnik średni 1750 W
5 Palnik pomocniczy 1000 W
8 Ruszt emaliowany dwupalnikowy
10 Pokrętło sterujące palnikiem nr. 1 – trzykoronowym
11 Pokrętło sterujące palnikiem nr. 5 – średnim przednim prawym
12 Pokrętło sterujące palnikiem nr. 2 – średni tylny lewy
15 Pokrętło sterujące palnikiem nr. 4 – pomocniczy przedni lewy
UWAGA!
Płyta została wyposaŜona w zabezpieczenie przeciwwypływowe, które podnosi bezpieczeństwo
uŜytkowania.
W momencie zgncia płomienia w palniku, zostaje automatycznie odcięty dopływ gazu do
palnika. Ponowne uruchomienie płyty następuje po ponownym zapaleniu palnika.
OPIS PŁYT KUCHENNYCH
TYP: EH 60 4G AI AL TR CI
1) PALNIKI
Na powierzchni płyty nad kaŜdym pokrętłem
znajduje się schemat, na którym przedstawiono,
który palnik jest obsługiwany przez dane pokrętło.
Po odkręceniu zaworu instalacji gazowej lub butli
gazowej, palnik moŜna zapalić w sposób
następujący:
- zapalanie ręczne
Wcisnąć i przekręcodpowiednie pokrętło w lewo,
ustawić je w pozycji Maksimum (duŜy płomień,
rys. 1) i zbliŜdo palnika zapaloną zapałkę.
- Zapalanie elektryczne
Wcisnąć i przekręcodpowiednie pokrętło w lewo,
ustawić je w pozycji Maksimum (duŜy płomień,
rys. 1), a następnie nacisnąć i zwolnić przycisk
zapalacza.
- Zapalanie elektryczne automatyczne
Wcisnąć i przekręcw lewo odpowiednie pokrętło,
ustawiając je w pozycji Maksimum (duŜy płomień,
rys. 1) i wcisnąć je do końca.
- Z apalanie pa lników wypo saŜ onych w
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Aby zapalić palnik wyposaŜony w zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, naleŜy przekręcić
odpowiednie pokrętło do pozycji Maksimum (duŜy
płomień, rys. 1), a następnie wcisnąć pokrętło. Po
zapaleniu się palnika przytrzymać wciśnięte
pokrętło przez około 10 sekund GMS70E).
OPTYMALNE WYKORZYSTANIE PALNIKÓW
Aby otrzymać jak najlepsze wyniki przy minimalnym
zuŜyciu gazu, prosimy przestrzegać poniŜszych zaleceń:
- po uruchomieniu palnika, wyregulować omień do
odpowiedniej wielkości w zaleŜności od potrzeb.
- UŜywać naczyń kuchennych o płaskim dnie. Płomień
nie powinien wychodzić poza średnicę dna naczynia.
- Po doprowadzeniu zawartości naczynia do wrzenia,
ustawić poko palnika pozycji Minimum (symbol
małego płomienia).
- UŜywać naczyń kuchennych łącznie z pokrywkami.
UWAGA:
- zapalanie palników z zabezpieczeniem
przeciwwypływowym gazu jest moŜliwe tylko
wtedy, gdy pokrętło ustawione jest w pozycji
Maksimum (duŜy płomień, rys. 1).
- W przypadku braku zasilania elektrycznego, palniki
moŜna uruchomić ręcznie przy pomocy zapalniczki
lub zapałek.
- Podczas korzystania z palników nie naleŜy
pozostawiać kuchni bez nadzoru i naleŜy zwrócić
uwagę, aby w pobliŜu urządzenia nie przebywały
dzieci. Przede wszystkim naleŜy upewnić się, czy
rączki garnków są ustawione w sposób właściwy.
Prosimy zwrócić uwagę na potrawy zawierające
olej lub inne tłuszcze są łatwopalne.
- Nie zezwala się uŜywania tego urządzenia osobom
(takŜe dzieciom) o zmniejszonych moŜliwościach
fizycznych i mentalnych, lub nie posiadających
doświadczenia w uŜywaniu oprzyrządowania
elektrycznego chyba, Ŝe zostały przeszkolone
przez osoby doświadczone i odpowiedzialne za ich
bezpieczeństwo. Dzieci muszą być kontrolowane
aby mieć pewność, Ŝe nie bawią się tym
urządzeniem.
- Nie uŜywać środków chemicznych w postaci
sprayu w pobliŜu urządzenia.
- Jeśli płyta kuchenna wyposaŜona jest w pokrywę,
przed otworzeniem jej, naleŜy wyeliminować
wszystkie odpadki alimentacyjne rozsypane na jej
powierzchni. W przypadku gdy urządzenie
wyposaŜone będzie w szklaną pokrywę, to moŜe
ona pęknąć jeśli się rozgrzeje. Wyłączyć i schłodzić
wszystkie palniki przed zamnkięciem pokrywy.
- Zaleca się uŜywanie zbiorników, które wychodzą z
brzegów płyty.
4
OBSŁUGA
RYS. 1 RYS. 2
Palnik Moc
Æ naczynia w (cm)
trzykoronowy 3100 24 ÷ 26
szybkogotujący 2800 20 ÷ 22
średni 1750 16 ÷ 18
pomocniczy 1000 10 ÷ 14
5
OBSŁUGA
Uwaga:
podczas uŜytkowania płyty kuchennej gazowej wydzielane jest ciepło oraz wilgoć. Pomieszczenie,
w którym zainstalowane zostało urządzenie powinno posiadać odpowiednią (zgodną z wymogami
Prawa Budowlanego) wentylację nawiewno – wywiewną np. grawitacyjną (rys. 3).
UWAGA! W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej pomieszczenie musi spełniać
wszystkie wymagania dla tego typu wentylacji uregulowane przepisami Prawa Budowlanego
(rys. 4 i 5).
Przy intensywnym i długim wykorzystywaniu urządzenia, powinno się równieŜ korzystać z
dodatkowych metod wentylacji.
RYS. 3 RYS. 4 RYS. 5
(*) WLOT POWIETRZA: PATRZ CZĘŚĆ DOTYCZĄCA INSTALACJI ( rozdział 5 i 6)

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756