Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna TEKA IRC 9430 KS

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE
IRS 643
IQS 643
IRS 843 / IR 8430
IB 9530
IRC 9430 KS
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie ..................................................................................................................... 3
Montaż ................................................................................................................................... 7
Pozycjonowanie płyty kuchennej ..................................................................................... 7
Mocowanie płyty kuchennej ............................................................................................. 8
Dane techniczne ..............................................................................................................9
Podłączenie elektryczne .................................................................................................. 9
Schematy podłączenia .................................................................................................. 10
Obsługa i pielęgnacja ........................................................................................................ 10
Obsługa płyty ...................................................................................................................... 10
System rozpoznawania naczyń ..................................................................................... 11
Blokada uruchomienia ................................................................................................... 12
Funkcja Stop & Go ......................................................................................................... 12
Funkcja utrzymywania ciepła ........................................................................................ 12
Funkcja Power ............................................................................................................... 12
Funkcja Smart boiling/iQuick boiling ............................................................................. 12
Wyłącznik bezpieczeństwa ............................................................................................ 13
Funkcja Timer (automatyczne wyłączanie) .................................................................... 14
Funkcja Total zone/Synchro ........................................................................................... 14
Zabezpieczenie przed przegrzaniem ............................................................................. 14
Sugestie i zalecenia ............................................................................................................. 15
Czyszczenie i pielęgnacja .................................................................................................... 15
Rozwiązywanie problemów .............................................................................................. 18
2
WPROWADZENIE
1. Opakowanie
Urządzenie na czas transportu zostało za-
bezpieczone przed uszkodzeniem przez opa-
kowanie. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Pań-
stwa o usunięcie elementów opakowania w sposób
nie zagrażający środowisku.
Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są
nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100%
nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim
symbolem.
Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietyle-
nowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpa-
kowywania trzymać z dala od dzieci.
2. Wycofanie z eksploatacji
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodne
z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego
urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia
ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na
środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć
w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.
Niniejszy symbol umieszczony na produkcie
lub na dołączonych do niego dokumentach
oznacza, że ten produkt nie jest klasyfi kowany
jako odpad z gospodarstwa domowego.
Urządzenie, z przeznaczeniem jego złomowania, na-
leży zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpa-
dów, w celu recyklingu komponentów elektrycznych
i elektronicznych.
Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi
przepisami dot. utylizacji odpadów. Dodatkowe in-
formacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu
opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym
urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utyliza-
cji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został
zakupiony.
Niniejsze urządzenie zostało wykonane z odpowied-
nich materiałów nadających się do ponownego wyko-
rzystania.
Przed złomowaniem zawsze należy doprowadzić
urządzenie do stanu nieprzydatności, odcinając ka-
bel elektryczny.
3. Uwagi dotyczące naczyń do gotowa-
nia wykorzystywanych w pracy z induk-
cyjną płytą kuchenną
Rozmiar podstawy naczyń powinien być wystarczają-
co duży, aby całkowicie przykrył strefę grzejną, za-
znaczoną na szklanej powierzchni płyty.
Pola grzejne działają prawidłowo również z mniejszymi
naczyniami do gotowania, w zależności od ich rodza-
ju (materiału wykonania oraz rozmiaru).
Do gotowania na indukcyjnej płycie kuchennej należy
wykorzystywać naczynia o spodzie wykonanym z ma-
teriału ferromagnetycznego (przyciąganego przez ma-
gnes).
Spód naczynia powinien być idealnie pła-
ski i gładki. Wykorzystywanie naczyń o zde-
formowanym, wklęsłym lub zakrzywionym spo-
dzie, może prowadzić do przegrzania, a w następ-
stwie do uszkodzenia szklanej powierzchni płyty
bądź naczyń.
Należy wziąć pod uwagę, że naczynia do
gotowania mogą w znacznym stopniu wpły-
wać na jakość pracy indukcyjnego pola grzejnego.
Na rynku dostępne są naczynia, które pomimo od-
powiedniego oznaczenia, nie nadają się do pracy
z indukcyjnymi płytami kuchennymi bądź nie
rozpoznawane przez pole indukcyjne, ze względu
na niewielką zawartość lub niską jakość materia-
łów ferromagnetycznych, z jakich wykonany został
spód naczynia.
3
4. Opis urządzenia
IRS 643
1 Pole grzejne 2300 / 3200* W
2 Pole grzejne 1400 / 1800* W
3 Pole grzejne 1850 / 2500* W
4 Pole grzejne 1850 / 2500* W
* Moc indukcyjna z włączoną funkcją Power
Wskaźnik zalegania ciepła (H)
Maksymalny pobór mocy: 7400 W
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Schematy podłączenia na stronie 10
IRS 843 / IR 8430
1 Pole grzejne 2 300 / 3 700* W
2 Pole grzejne 1400 / 1 800* W
3 Pole grzejne 1 850 / 2 500* W
4 Pole grzejne 1 850 / 2500* W
* Moc indukcyjna z włączoną funkcją Power
Wskaźnik zalegania ciepła (H)
Maksymalny pobór mocy: 7400 W
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Schematy podłączenia na stronie 10
IQS 643
1 Pole grzejne 2300 / 3200* W
2 Pole grzejne 1850 / 2500* W
3 Pole grzejne 1400 / 1800* W
4 Pole grzejne 1850 / 2500* W
* Moc indukcyjna z włączoną funkcją Power
Wskaźnik zalegania ciepła (H)
Maksymalny pobór mocy: 7400 W
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Schematy podłączenia na stronie 10
IB 9530
1 Pole grzejne 2 500 / 3 700*W
2 Pole grzejne 2 300 / 3 200*W
3 Pole grzejne 1 800 / 2 500* W
4 Pole grzejne 1 800 / 2 500*W
5 Pole grzejne 1 400 / 1 800*W
* Moc indukcyjna z włączoną funkcją Power
Wskaźnik zalegania ciepła (H)
Maksymalna pobór mocy: 11 000 W
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Schematy podłączenia na stronie 10
1
3
2
4
1
3
2
4
4
13
2
12
3
44
5
IRC 9430 KS
1 Pole grzejne 2300 / 3700* W
2 Pole grzejne 1400 / 1800* W
3 Pole grzejne 1800 / 2500* W
4 Pole grzejne 1800 / 2500* W
* Moc indukcyjna z włączoną funkcją Power
Wskaźnik zalegania ciepła (H)
Maksymalny pobór mocy: 7400 W
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Schematy podłączenia na stronie 10
5. Zalecenia ogólne
Szanowni Państwo!
Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy
przekonani, że to nowoczesne, funkcjonalne i prak-
tyczne urządzenie, wyprodukowane z najwyższej ja-
kości materiałów, spełni wszystkie Państwa wymaga-
nia.
Przed zamontowaniem i uruchomieniem urządzenia,
zalecamy uważne zapoznanie się z treścią niniejszej
instrukcji oraz szczegółowe przestrzeganie jej zale-
ceń. Zagwarantuje to osiągnięcie lepszych rezultatów
podczas korzystania z urządzenia.
Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecz-
nym miejscu, aby korzystać z niej podczas eksploat-
cji urządzenia, przestrzegając w ten sposób warun-
ków gwarancji.
W celu skorzystania z gwarancji należy przedstawić
dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną.
Przez okres użytkowania urządzenia, kartę
gwarancyjną przechowywać wraz z instruk-
cją obsługi, która zawiera istotne dane techniczne.
6. Instrukcje bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapo-
znać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokład-
nych informacji dotyczących montażu, użytkowania
i pielęgnacji, a także szeregu ważnych wskazówek.
Powyższe modele płyt kuchennych są przystosowane
do montażu w zabudowie razem z piekarnikami mar-
ki TEKA.
Dla Państwa bezpieczeństwa, montaż urządzenia po-
winien przeprowadzić wykwalifi kowany specjalista,
zgodnie z obowiązującymi standardami montażu.
Wszelkiego rodzaju zmiany lub naprawy urządzenia,
włącznie z wymianą przewodu zasilającego, powinny
być dokonywane przez pracowników autoryzowane-
go serwisu technicznego przy pomocy oryginalnych
części zamiennych.
Uwaga:
Podczas gotowania lub bezpo-
średnio po jego zakończeniu,
powierzchnia pól grzejnych może być
gorąca: RYZYKO POPARZENIA! Dzie-
ciom poniżej 8. roku życia nie pozwo-
lić zbliżać się do urządzenia, chyba że
pozostają pod nadzorem osoby doro-
słej.
Jeśli szklana powierzchnia pęk-
nie lub powstaną w niej głębo-
kie rysy, należy bezzwłocznie odłą-
czyć urządzenie od zasilania, aby
uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Konstrukcja urządzenia nie po-
zwala na obsługę za pomocą ze-
wnętrznego programatora ani syste-
mów zdalnego sterowania.
Nie czyścić urządzenia za po-
mocą myjek parowych ani wy-
sokociśnieniowych.
5
1
3
2
4

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756