Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna TEKA IZC 32600 MST

Powrót
PL
64
Zasady
bezpieczeństwa:
Forsiktig. W
przypadku rozbicia
lub pęknięcia
powierzchni płyty
należy n a t y c h m
i a s t o w o odłączyć
od źródła zasilania w
celu w y e l i m i n o w
a n i a m o ż l i w o ś
c i porażenia prądem
elektrycznym.
Urządzenie to nie
jest zaprojektowane
do działania za p o
ś r e d n i c t w e m
z e w n ę t r z n e g
o p r o g r a m a t o r
a ( niestanowiącego
integralnej części
urządzenia) lub
zdalnego systemu
sterowniczego.
Nie należy
używać odkurzacza
parowego do c z y s z
c z e n i a urządzenia.
O s t r z e ż e n i
e . Urządzenie i jego
zewnętrzne części
mogą nagrzewać się
podczas działania.
Należy unikać doty-
kania elementów
grzewczych. Dzieci
poniżej 8 lat nie
powinny przebywać
w pobliżu płyty,
chyba że znajdują
się pod nadzorem.
U r z ą d z e n i e
może być używane
przez dzieci w wieku
lat ośmiu lub stars-
ze, osoby o o g r a n i
c z o n y c h z d o l n o
ś c i a c h f i z y c z n
y c h , psychicznych
czy i n n y c h ,
n i e d y s p o n u j ą c
e doświadczeniem w
obsłudze urządzenia
lub go nieznające
JEDYNIE pod
nadzorem lub po
zapoznaniu ich
z urządzeniem i
upewnieniu się, że
rozumieją ryzyko,
jakie pociąga za
sobą jego obsługa.
Czyszczenie i
konserwacja ze
strony użytkownika
nie powinny być
wykonywane przez
dzieci bez nadzoru
dorosłych.
Dzieci nie
mogą bawić s i ę
urządzeniem.
O s t r z e ż e n i e .
Pozostawienie płyty
podczas gotowania
przy użyciu
tłuszczu lub oleju
jest niebezpieczne,
gdyż może dojść do
powstania ognia.
NIGDY nie należy
próbować gasić
płomienia wodą!
Jeśli dojdzie do p o
w s t a n i a płomienia,
należy odłączyć
urządzenie i zdusić
go przy użyciu
pokrywki, talerza lub
koca.
Nie pozostawiać
ż a d n y c h
przedmiotów w
obrębie obszarów
grzewczych płyty.
U n i k a ć p
o t e n c j a l n e g o
ryzyka pożaru.
G e n e r a t o r
indukcyjny spełnia
obowiązujące normy
e u r o p e j s k i e
. Niemniej jednak
zaleca się, by osoby
z urządzeniami w
s p o m a g a j ą c
y m i pracę serca
typu s t y m u l a t
o r skonsultowały
się z lekarzem, a
w p r z y p a d k u
wątpliwości, nie
używały obszarów
indukcyjnych.
Na powierzchni
płyty nie powinno
umieszczać się
m e t a l o w y c h
przedmiotów takich
jak noże, widelce,
łyżki i pokrywki,
ponieważ mogą się
one nagrzać.
Po zakończeniu
używania odłącz
zawsze płytę
grzewczą, nie
wystarczy jedynie
odsunąć naczynia.
W przeciwnym razie
mogłoby dojść do n
i e p o ż ą d a n e g o
włączenia płyty, gdy
zostanie na niej usta-
wione przypadkowo
inne naczynie podc-
zas okresu w y k r y
w a n i a naczynia.
Unikaj możliwych
wypadków!
Instalacja
Umieszczenie płyty nad szuadą
na sztućce
Jeśli użytkownik życzy sobie
umieszczenie pod płytą grzewczą
PL
65
mebla lub szuady, pomiędzy oboma
elementami należy umieścić płytę
oddzielającą. W ten sposób zostanie
wyeliminowana m o ż l i w o ś ć
przypadkowego kontaktu z gorącą
powierzchnią obudowy urządzenia.
Płyta oddzielająca powinna znajdować
się około 20 mm poniżej dolnej części
płyty grzewczej.
Przyłączenie do instalacji
elektrycznej
Przed podłączeniem płyty grzewczej
do sieci elektrycznej należy
sprawdzić czy napięcie (woltaż) i jego
częstotliwość odpowiadają tym wska-
zanym na tabliczce informacyjnej
płyty, znajdującej się w jej dolnej
części oraz informacjom zawartym w
Karcie gwarancyjnej lub, jeśli dotyczy,
na kar- cie danych technicznych, która
powinna zostać przechowywana wraz
z niniejszymi instrukcjami przez okres
użytkowania urządzenia.
Przyłączenie do instalacji elektrycznej
powinno zostać wykonane za
pośrednictwem wielobiegunowego
wyłącznika lub gniazda, o ile jest ono
łatwodostępne, odpowiednich dla
przewidzianego napięcia i o odległości
pomiędzy stykami roboczymi minimum
3 mm, co zagwarantuje bezpieczne
odłączenie w przypadku awarii lub
czyszczenia płyty.
Należy uważać, by kabel wejściowy
nie dotykał ani obudowy płyty, ani
obudowy piekarnika, jeśli ten jest
zainstalowany w tym samym meblu.
Uwaga!
Przyłączenie do sieci
elektrycznej powinno zawierać
poprawnie wykonane uziemienie,
zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w przeciwnym wypadku
płyta może nie działać poprawnie.
Wyjątkowe w y s o k i e
przepięcia mogą spowodować
awarię systemu sterowania (jak w
przypadku jakiegokolwiek innego
urządzenia elektronicznego).
Nie zaleca się używania
kuchni indukcyjnej w czasie
działania funkcji czyszczenia
pirolitycznego w przypadku
piekarników pirolitycznych ze
względu na wysoką temperaturę,
jaką osiąga to urządzenie.
Jakakolwiek manipulacja czy
reparacja urządzenia, włączając
wymianę elastycznego kabla
zasilającego, powinna zostać doko-
nana przez autoryzowany serwis
techniczny TEKA.
Przed odłączeniem kuchni
od sieci elektrycznej zaleca się
wyłączyć wyłącznik i odczekać
około 25 sekund przed
wyciągnięciem wtyczki. Ten czas
jest konieczny dla całkowitego
rozładowania obwodu
elektronicznego i uniknięcia
możliwości porażenia prądem
elektrycznym poprzez dotknięcie
bolców wtyczki
Należy zachować Certykat
gwarancyjny lub, jeśli dotyczy,
kartę danych technicznych,
wraz z Instrukcją obsługi przez
okres użytkowania urządzenia.
Zawarte w nim jego ważne
dane techniczne.
Czyszczenie i
konserwacja
Instrukcja obsługi
sterowania dotykowego
ELEMENTY OBSŁUGI (rys. 2)
1 Ogólny czujnik wł./wył.
2 Suwak do sterowania mocą.
3 Wskaźnik zasilania i/lub ciepła
resztkowego*.
4Przecinek dziesiętny wskaźnika
zasilania i/lub ciepła resztkowego.
5Bezpośredni dostęp do funkcji
„Moc”.
6 Czujnik włączenia funkcji
„Blokowanie” lub „Zatrzymywanie
i uruchamianie”.
7 Kontrolny wskaźnik świetlny
włączenia funkcji „Blokowanie”*.
8 Czujnik włączenia funkcji
„Zatrzymywanie i uruchamianie”.
9 Kontrolny wskaźnik świetlny
włączenia funkcji „Zatrzymywanie
i uruchamianie”*.
10 Czujnik „Minus” timera.
11 Czujnik „Plus” timera.
zielono-żółty
niebieski
brązowy
szary
czarny
zielono-żółty
niebieski
brązowy
szary
czarny
zielono-żółty
niebieski
brązowy
szary
czarny
zielono-żółty
niebieski
brązowy
szary
czarny
zielono-żółty
niebieski
brązowy
szary
czarny
NIE UŻYW L3
rys. 1
PL
66
12 Wskaźnik timera.
13 Przecinek dziesiętny timera*.
14 Czujnik włączenia funkcji
„Synchronizacja” (w zależności
od modelu).
15 Czujnik włączenia funkcji
„Elastyczna strefa” (w zależności
od modelu).
16 Czujnik włączenia funkcji „Szef
kuchni” (w zależności od modelu).
17 Kontrolny wskaźnik świetlny
włączenia funkcji „Utrzymywanie w
cieple”* (w zależności od modelu).
18 Kontrolny wskaźnik świetlny
włączenia funkcji „Topienie”* (w
zależności od modelu).
19 Kontrolny wskaźnik świetlny
włączenia funkcji „Duszenie”* (w
zależności od modelu).
20 Kontrolny wskaźnik świetlny
włączenia funkcji „Szybkie
gotowanie”* (w zależności od
modelu).
21 Kontrolny wskaźnik świetlny
włączenia funkcji „Gotowanie z
przesuwaniem”* (w zależności
od modelu).
*Widoczne tylko podczas pracy.
Czynności wykonywane za pomocą
przycisków dotykowych. Nie ma
potrzeby naciskania na dany klawisz
dotykowy, wystarczy dotknąć go
opuszkiem palca, aby uaktywnić
żądaną funkcję
Każda czynność jest werykowana za
pomocą sygnału dźwiękowego.
Reguluj poziom mocy (0 - 9) za
pomocą suwaka (2), przesuwając
nad nim palcem. Przesuwając w
prawo zwiększasz wartość, natomiast
przesuwając w lewo zmniejszasz ją.
Możliwa jest również bezpośrednia
zmiana poziomu mocy poprzez
umieszczenie palca bezpośrednio na
wybranym punkcie suwaka (2)
W celu wybrania płyty w tych
modelach, dotknij bezpośrednio
suwaka (2).
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
1 Dotknij klawisz dotykowy (1)
na co najmniej jedną sekundę.
Sterowanie dotykowe włączy się,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy,
a wskaźniki (3) zaświecą się
wyświetlając „-”. Gdy którakolwiek
ze stref grzejnych będzie gorąca,
na odnośnym wskaźniku będą
migały H i „-”.
Jeśli nie wykonasz żadnych czynności
w przeciągu najbliższych 10 sekund,
sterowanie dotykowe wyłączy się
automatycznie.
Gdy sterowanie dotykowe jest
aktywne, można je wyłączyć w
dowolnym momencie przez dotknięcie
klawisza dotykowego (1), nawet
jeśli został on zablokowany (funkcja
blokady włączona). Przycisk dotykowy
(1) ma zawsze pierwszeństwo w
wyłączaniu sterowania dotykowego.
WŁĄCZANIE PŁYT
Po uaktywnieniu sterowania
dotykowego czujnikiem (1),
każda płyta może być włączona w
następujący sposób:
1 Przesuń palec po jednym
z „suwaków” (2) lub dotknij w
dowolnym jego miejscu . Strefa ta
zostanie wybrana i równocześnie
poziom mocy zostanie ustawiony
pomiędzy 0 a 9. Wartość mocy
zostanie pokazana na odnośnym
wskaźniku mocy, a jego punkt
dziesiętny (4) zaświeci się na 10
sekund.
2 Użyj suwaka (2), aby wybrać nowy
poziom gotowania pomiędzy 0 a 9.
O ile płyta jest wybrana - innymi
słowy, gdy świeci się punkt dziesiętny
(4) - można zmienić poziom jej mocy.
WYŁĄCZANIE PŁYTY
Rys. 2
PL
67
Użyj suwaka (2) do zmniejszenia mocy
do poziomu 0. Płyta wyłączy się.
Kiedy płyta grzejna jest wyłączona,
na jej wskaźniku mocy (3) pojawi
się H, jeśli szklana powierzchnia
odnośnej płyty jest gorąca i istnieje
ryzyko poparzenia. Gdy temperatura
spadnie, wskaźnik (3) wyłączy się
(jeśli kuchenka jest wyłączona), lub
też zaświeci się „-”, gdy kuchenka jest
nadal włączona.
WYŁĄCZANIE WSZYSTKICH PŁYT
Wszystkie płyty mogą być jednocześnie
wyłączone przy użyciu czujnika
ogólnego włączania/wyłączania
(1). Wszystkie wskaźniki płyt
(3) zgasną. Jeśli wyłączona strefa
grzewcza jest gorąca, jej wskaźnik
pokaże H.
Wykrywanie naczyń
Indukcyjne pola grzejne posiadają
wbudowany detektor naczyń. W ten
sposób, płyta przestanie działać, jeśli
nie ma na niej garnka lub gdy jest on
nieodpowiedni.
Wskaźnik zasilania (3) pokaże symbol
oznaczający „brak garnka” , gdy na
włączonej stree nie ma naczynia lub
gdy jest ono nieodpowiednie.
Jeśli garnek zostanie zdjęty ze strefy,
gdy jest ona włączona, zasilanie płyty
zostanie automatycznie odcięta, i
wyświetli się symbol „braku garnka”.
Gdy garnek zostanie z powrotem
umieszczony na stree gotowania,
zasilanie zostanie przywrócone na
tym samym, poprzednio wybranym
poziomie mocy.
Czas wykrywania naczyń wynosi
3 minuty. Jeśli garnek nie zostanie
umieszczony na płycie w tym czasie,
lub gdy będzie on nieodpowiedni,
strefa grzejna wyłączy się.
Po zakończeniu, wyłącz pole
grzejne za pomocą sterowania
dotykowego. W przeciwnym
wypadku, może zaistnieć
niepożądana sytuacja, jeśli jakiś
garnek zostanie przypadkowo
umieszczony na stree gotowania
w przeciągu trzech minut. Unikaj
ewentualnych wypadków!
Funkcja blokady
Przy pomocy funkcji blokady można
blokować inne czujniki, za wyjątkiem
czujnika włączania/wyłączania
(1), w celu uniknięcia niepożądanych
sytuacji. Funkcja ta jest przydatna jako
zabezpieczenie przed dziećmi.
Aby aktywować funkcję, dotknij
klawisz dotykowy (6) na co najmniej
jedną sekundę. Gdy to zrobisz,
lampka kontrolna (7) zaświeci się,
wskazując na to, że panel sterowania
jest zablokowany. Aby wyłączyć
funkcję, wystarczy ponownie dotknąć
czujnik (6) .
Jeżeli do wyłączenia urządzenia
zostanie użyty czujnik włączania/
wyłączania (1) gdy funkcja blokady
jest aktywna, nie będzie to możliwe,
dopóki kuchenka nie zostanie
odblokowana.
Wyłączanie sygnału
dźwiękowego
Gdy kuchenka jest włączona, jeśli
ktoś naciśnie jednocześnie klawisz
dotykowy (11) i przycisk dotykowy
blokady (6) na trzy sekundy,
sygnał dźwiękowy, który towarzyszy
każdej czynności zostanie wyłączony.
Wskaźnik czasu (12) pokaże „F”.
Takie wyłączanie nie ma zastosowania
do wszystkich funkcji, jak na przykład
sygnał dźwiękowy włączania/
wyłączania, zakończenie pracy
programatora czasowego lub
blokowania/odblokowywania klawiszy
dotykowych zawsze pozostanie
aktywny.
Aby ponownie włączyć wszystkie dźwięki,
które towarzyszą każdej czynności,
ponownie naciśnij jednocześnie klawisz
dotykowy (11) i klawisz blokady
(6) na trzy sekundy. Wskaźnik czasu (12)
pokaże „On”.
Funkcja Stop&Go
Funkcja ta przerywa proces
gotowania. Jeśli funkcja ta zostanie
włączona, programator czasowy
również zostanie wstrzymany.
Włączanie funkcji Stop.
Dotknij czujnika Stop (8) na jedną
sekundę. Lampka kontrolna (9) zapali
się i wskaźniki mocy pokażą symbol
, wskazując na to, że gotowanie
zostało wstrzymane.
Wyłączanie funkcji Stop.
Dotknij ponownie czujnika Stop&Go
(8). Lampka kontrolna (9) wyłączy
się i gotowanie zostanie wznowione
- z tymi samymi ustawieniami mocy
i programatora czasowego, które
zostały ustawione przed przerwą.
Funkcja mocy
Funkcja ta dostarcza „dodatkową”
moc płycie, powyżej wartości no-
minalnej. Wspomniana moc zależy
od wielkości płyty, z możliwością
osiągnięcia maksymalnej wartości
dopuszczalnej generatora.
1 Przesuń palec nad odpowiednim
suwakiem (2), wskaźnik zasilania
(3) pokaże „9” i przytrzymaj palec
przez jedną sekundę lub dotknij
bezpośrednio „P” i przytrzymaj
palcem przez jedną sekundę.
2 Wskaźnik poziomu mocy (3) pokaże
symbol , a płyta rozpocznie
dostarczanie dodatkowej mocy.
Funkcja mocy ma maksymalny czas
trwania określony w tabeli 1. Po
tym czasie, poziom mocy zostanie
automatycznie zmniejszony do 9.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Po włączeniu funkcji mocy w jednej
płycie grzejnej, możliwe jest, że
będzie to mieć wpływ na wydajność
niektórych innej płyty, zmniejszając jej
moc do niższego poziomu, w którym
to przypadku będzie to wyświetlone
na jej wskaźniku (3).
Wyłączenie funkcji mocy, zanim
minie jej określony czas pracy, może
odbyć się albo poprzez dotknięcie
„suwaka” modykując poziom mocy
lub powtarzając krok 3.
PL
68
Funkcja programatora
czasowego (odliczanie)
Funkcja ta ułatwia gotowanie
zważywszy, że niekonieczna jest
Twoja obecność: Można ustawić
programator czasowy dla płyty, która
wyłączy się po upływie żądanego
czasu.
Dla tych modeli, można jednocześnie
zaprogramować każdą płytkę na czas
trwania od 1 do 90 minut.
Ustawienie programatora
czasowego dla płyty.
Gdy ustawiony jest poziom mocy dla
wybranej strefy, a jednocześnie świeci
się punkt dziesiętny strefy, będzie ja
można zaprogramować.
Aby to zrobić:
1 Dotknij czujnik (10) lub
(11). Wskaźnik programatora
czasowego (12) pokaże „00”, a
odpowiedni wskaźnik strefy (3)
wyświetli symbol , migający
naprzemiennie z obecnym
poziomem mocy.
2 Od razu ustaw czas trwania
gotowania od 1 do 99 minut przy
użyciu czujników (10) i
(11). Przy użyciu pierwszego
przycisku wartość początkowa to
60, natomiast przy użyciu drugiego
- 01. Jednoczesne naciśnięcie
obu czujników: (10) i (11)
zresetuje wartość do 00. Gdy
pozostanie mniej niż jedna minuta,
zegar zacznie odliczać czas w
sekundach.
3 Gdy wskaźnik programatora
czasowego (12) przestanie migać,
odliczanie czasu rozpocznie się
automatycznie. Wskaźnik (3)
zaprogramowanej płyty grzejnej
będzie naprzemiennie wyświetlał
wybrany poziom mocy oraz symbol
.
Po upływie określonego czasu
gotowania, zaprogramowana
strefa grzewcza wyłączy się, a
zegar wyemituje serię sygnałów
dźwiękowych, trwających przez
kilka sekund. Aby wyłączyć sygnał
dźwiękowy, dotknij dowolny czujnik.
Wskaźnik programatora czasowego
(12) wyświetli migające 00 obok
punktu dziesiętnego (4) wybranej
strefy. Jeśli wyłączona strefa grzewcza
jest gorąca, jej wskaźnik zasilania
(3) będzie naprzemiennie wyświetlał
symbol H i „-“.
. Jeśli chcesz jednocześnie
zaprogramować inną strefę grzejną,
należy powtórzyć kroki od 1 do 3.
Jeśli jedna lub więcej stref już
zaprogramowane, wskaźnik
programatora czasowego (12) pokaże
domyślnie najkrótszy czas pozostały
do końca, pokazując „t” na odnośnej
strefie. Reszta zaprogramowanych
stref będzie pokazywać na swoich
wskaźnikach migający punkt
przeciętny. Gdy zostanie naciśnięty
„suwak” innej zaprogramowanej strefy,
zegar pokaże przez kilka sekund czas
pozostały dla tej strefy, a jej wskaźnik
pokaże na przemian poziom mocy i „t”.
Zmiana zaprogramowanego czasu.
Aby zmienić zaprogramowany
czas, należy nacisnąć „suwak” (2)
zaprogramowanej strefy. Będzie wtedy
można odczytać i zmodykować czas.
Zaprogramowany czas można zmienić
przy pomocy czujników (10) i
(11).
Wyłączanie zegara
: Jeśli chcesz zatrzymać zegar
przed upływem zaprogramowanego
czasu , można to zrobić w dowolnym
momencie poprzez zmianę jego
wartości na „--”.
1 Wybierz żądaną płytę.
2 Ustaw wartość zegara na „00” za
pomocą czujnika (10). Zegar
zostanie wyłączony. Można to
również zrobić szybciej naciskając
jednocześnie „czujniki (10), i
(11).
Funkcja zarządzania
energią (w zależności od
modelu)
Niektóre modele wyposażone
w funkcję ograniczania mocy
(zarządzanie energią). Funkcja
ta pozwala na zmianę całkowitej
mocy generowanej przez kuchenkę
na inne wartości, wskazane przez
użytkownika. Aby to zrobić, należy
wejść do menu ograniczania mocy,
dostępnego przez pierwszą minutę
po podłączeniu płyty grzejnej do sieci
elektrycznej.
1 Naciśnij klawisz dotykowy (11)
na trzy sekundy. Na wskaźniku
programatora czasowego (12)
pojawią się litery PL.
2 Naciśnij klawisz dotykowy blokady
(6). Pojawią się poszczególne
wartości mocy, do których płyta
może zostać ograniczona i można
je będzie zmienić za pomocą
czujników (11) i (10).
3 Po wybraniu wartości, ponownie
naciśnij klawisz dotykowy blokady
(6). Płyta grzejna będzie
ograniczona do wybranej wartości
mocy.
Jeśli chcesz ponownie zmienić
wartość, należy odłączyć płytę od
zasilania i podłączyć ponownie
po kilku sekundach. W ten sposób
znów będzie można wejść do menu
ograniczania mocy.
Za każdym razem, gdy poziom mocy
strefy grzejnej zostanie zmieniony,
ogranicznik mocy obliczy całkowitą
moc generowaną prze kuchenkę. Jeśli
zostanie osiągnięty łączny limit mocy,
sterowanie dotykowe nie pozwoli Ci
na zwiększenie poziomu mocy danej
płyty grzejnej. Kuchenka wyemituje
sygnał dźwiękowy i wskaźnik mocy
(3) zacznie migać na poziomie, który
nie może zostać przekroczony. Jeśli
chcesz przekroczyć wartość, należy
obniżyć moc innych płyt. Czasami
obniżenie mocy innej płyty o jeden
poziom będzie niewystarczające,
ponieważ zależy to od ustawionej
mocy grzejnej każdej płyty. Możliwe
jest, że w celu podniesienia poziomu
dużej płyty grzejnej, poziom mocy
kilku mniejszych będzie musiał zostać
zmniejszony.
W przypadku korzystania z szybkiego
włączania przy maksymalnej mocy i
wspomniana wartość jest wyższa od