Znaleziono w kategoriach:
Piekarnik WHIRLPOOL AKP 786 IX Elektryczny Czarno-srebrny A

Instrukcja obsługi Piekarnik WHIRLPOOL AKP 786 IX Elektryczny Czarno-srebrny A

Powrót
PL
(Tutaj przykleić naklejkę gwarancyjną)
Instrukcja obsługi i konserwacji
PL1
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
NIEBEZPIECZEŃST WO
OSTRZEŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i ściśle przestrzegać.
Ten symbol informuje o potencjalnym ryzyku dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich.
Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi oznaczeniami:
Oznacza niebezpieczną sytuację, która, o ile nie zostanie uniknięta,
doprowadzi do poważnych obrażeń.
Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby
prowadzić do poważnych obrażeń.
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia i infor-
mują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, zniszczeń lub porażenia prądem w wyniku użycia
urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji:
- Urządzenie należy rozpakowywać oraz instalować przy użyciu rękawic ochronnych.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych urządzenie należy odłą-
czyć od zasilania elektrycznego.
- Instalacja lub konserwacja powinna zostać przeprowadzona przez technika specjalistę
zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczący-
mi bezpieczeństwa. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia jeśli nie
jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.
- Wymiana przewodu zasilającego może zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifi-
kowanego elektryka. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Zgodnie z przepisami urządzenie musi zostać uziemione.
- Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie
zabudowanego urządzenia do sieci.
- Aby spełnić wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć rozłącznika
wszystkich biegunów zasilania o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm.
- Jeśli piekarnik jest wyposażony we wtyczkę, nie należy używać wtyczek rozgałęźnych.
- Nie stosować przedłużaczy.
- Nie wolno wyciągać wtyczki ciągnąc za kabel zasilający.
- Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do komponentów elek-
trycznych urządzenia.
- Jeśli powierzchnia płyty indukcyjnej jest pęknięta, nie należy jej używać. W takiej sytuacji
należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycz-
nym (dotyczy wyłącznie modeli z funkcją indukcyjną).
- Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała i nie obsługiwać go boso.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i służy do przygotowywania
posiłków. Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń) są zabronione. Produ-
cent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaści-
wym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień.
Te instrukcje są również dostępne na stronie: www.whirlpool.eu
PL2
- Urządzenie oraz jego części mogą się silnie nagrzewać podczas pracy.
Należy uważać aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Bardzo małe dzieci (w wieku 0-3 lat) i małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie powinny znajdo-
wać się w pobliżu do urządzenia bez stałego nadzoru osób dorosłych.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysło-
wej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącz-
nie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego użytko-
wania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z jego obsługą. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
- Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu nie dotykać jego elementów grzejnych, po-
nieważ stwarzają ryzyko poparzenia. Należy uważać, aby do czasu całkowitego ostygnię-
cia wszystkich jego komponentów w bezpośredniej styczności z urządzeniem nie znalazły
się ścierki lub inne łatwopalne materiały.
- Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otworzyć drzwi urządzenia i pozwolić na stopniowe
wydostanie się gorącego powietrza oraz pary z wnętrza komory. Gdy drzwi urządzenia są
zamknięte, gorące powietrze wychodzi na zewnątrz przez otwór nad panelem sterowa-
nia. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Do wyjmowania naczyń i innych akcesoriów z gorącego piekarnika należy używać odpo-
wiednich rękawic. Unikać dotykania gorących elementów.
- Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych ani nie przechowywać ich w jego
pobliżu: W razie przypadkowego włączenia urządzenia, mogłoby dojść do pożaru.
- Nie podgrzewać ani gotować w urządzeniu hermetycznie zamkniętych słoików lub innych
pojemników.
Ciśnienie, które wytworzy się w środku, może doprowadzić do wybuchu słoika i w konse-
kwencji, uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy używać pojemników z tworzyw sztucznych.
- Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Należy zawsze nadzorować gotujące
się potrawy zawierające dużo tłuszczu i oleju.
- Nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru urządzenia podczas procesu suszenia żywności.
- Jeżeli do potraw dodawane są napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp.), należy
pamiętać, że alkohol wyparowuje w wysokiej temperaturze. W konsekwencji występuje
ryzyko, że opary alkoholu zapalą się w kontakcie z grzałką elektryczną.
- Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących parą.
- Nie dotykać piekarnika w trakcie cyklu pirolizy. W trakcie cyklu pirolizy dzieci nie powinny
zbliżać się do urządzenia. Przed cyklem czyszczenia należy usunąć z komory piekarnika
nadmiar rozlanych płynów (dotyczy wyłącznie piekarników z funkcją pirolizy).
- Należy korzystać wyłącznie z sondy temperatury zalecanej do tego piekarnika.
- Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika nie używać środków ściernych ani ostrych skroba-
w metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.
PL3
INSTALACJA
OCHRONA ŚRODOWISKA
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
- Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy upewnić się, że urządzenie jest wyłą-
czone, aby uniknąć ewentualnego porażenia prądem.
- Do przykrywania żywności w naczyniu do gotowania nie należy używać folii aluminiowej
(dotyczy piekarników z naczyniem do gotowania w komplecie).
Utylizacja urządzeń AGD
- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepi-
sami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem,
punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
Po rozpakowaniu piekarnika, należy sprawdzić, czy nie został uszkodzony w czasie transportu oraz czy drzwi zamykają się prawidłowo. W przypadku problemów, należy skontaktow
się z najbliższym serwisem technicznym. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, zaleca się, aby piekarnik został wyjęty z podstawy ze styropianu bezpośrednio przed montażem.
PRZYGOTOWANIE MEBLA DO ZABUDOWY
• Meblekuchennemającebezpośredniąstycznośćzpiekarnikiemmusząbyćodpornenadziałaniewysokiejtemperatury(min.90°C).
• Przedwłożeniempiekarnika,mebelnależyprzyciąćidokładnieusunąćtrocinyiwióry.
• Pozainstalowaniu,dolnaczęśćpiekarnikaniepowinnabyćjużdostępna.
• Abyzagwarantowaćprawidłowąpracęurządzenia,niezasłaniaćwąskiejszczelinymiędzyblatemagórnączęściąpiekarnika.
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA
Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się przy przedniej krawędzi piekar-
nika i jest widoczna, gdy drzwi są otwarte.
• Ewentualnejwymianyprzewoduzasilającego(typH05RR-F3x1,5mm2) może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
ZALECENIA OGÓLNE
Przed pierwszym użyciem:
- Usunąć kartonowe zabezpieczenia, folię oraz nalepki z akcesoriów.
- Wyjąćakcesoriazpiekarnikairozgrzaćgodotemperatury200°naok.jednągodzinę.Pozwolitonausunięciewonimateriałuizolacyjnegoorazsmarówochronnych.
Podczas eksploatacji:
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na drzwiach, aby ich nie uszkodzić.
- Nie opierać się o drzwi i nie wieszać żadnych przedmiotów na uchwycie.
- Nie przykrywać wnętrza piekarnika folią aluminiową.
- Nigdy nie wlewać wody do wnętrza gorącego piekarnika; może dojść do uszkodzenia powierzchni emaliowanej.
- Nie przeciągać form ani patelni po dnie piekarnika, ponieważ może to porysować jego emaliowaną powierzchnię.
- Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne innych urządzeń nie stykają się z gorącymi częściami piekarnika lub nie zostały przycięte przez jego drzwiczki.
- Nie narażać piekarnika na działanie warunków atmosferycznych.
Utylizacja opakowania
Materiałzopakowanianadajesięw100%dorecyklinguijestoznaczonysymbolem( ). Poszczególne elementy opakowania powinny zostać zutylizowane
w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.
Utylizacja urządzenia
- TourządzeniejestzgodnezDyrektywąParlamentuEuropejskiego2012/19/EUwsprawiezużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznego(WEEE).
- Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają wyeliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.
- Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłe odpady domowe. Należy oddać je
do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
- Urządzenie należy wstępnie nagrzewać jedynie w przypadkach, w których jest to zalecane w tabeli pieczenia lub w przepisie.
- Używać ciemnych lub emaliowanych na czarno form do pieczenia, gdyż znacznie lepiej pochłaniają ciepło.
- Wyłączyćpiekarnik10/15minutprzedupływemustawionegoczasu pieczenia. Jeśli potrawy wymagają dłuższego czasu, nadalbędąsiępiekły, pomimo wyłączeniapiekarnika.
- PiekarnikjestprzeznaczonydokontaktuzartykułamispożywczymizgodniezeuropejskimRozporządzeniem()nr1935/2004.Zostałonzaprojektowany,
wyprodukowanyiwprowadzonynarynekzgodniezwymogamibezpieczeństwaokreślonymiwdyrektywie2006/95/WEwsprawieurządzeńniskiegonapięcia
(którazastąpiładyrektywę73/23/EWGzpóźniejszymizmianami),atakżewymogamiochronyokreślonymiwDyrektywienr2004/108/CEwsprawiekompatybil-
nościelektromagnetycznej("EMC").
- NiniejszeurządzeniespełniawymaganiadotycząceekoprojektuzgodniezrozporządzeniamiUEnr65/2014inr66/2014,zgodnieznormąEN60350-1.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756