Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa WHIRLPOOL GOFL629/WH

Powrót
WSKAWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
PL
Pobierz pełną instrukcję obsługi ze strony http://
docs.whirlpool.eu lub zadzwoń na lokalny number
telefonu podany w książeczce gwarancyjnej
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
korzystania z nich w przyszłości.
W instrukcji oraz na samym urządzeniu znajdują się ważne
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, których należy
zawsze przestrzegać. Producent urządzenia nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa,
nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub
niewłaściwego ustawienia elementów sterujących.
Niniejsze instrukcje obowiązują wyłącznie, jeśli na
urządzeniu występuje oznaczenie danego kraju. Jeśli
na urządzeniu brak tego oznaczenia, należy odnieść
się do instrukcji technicznych, w których znajdują się
niezbędne wskazówki w zakresie dostosowania
urządzenia do warunków użytkowania w danym
kraju.
OSTROŻNIE: Użytkowanie urządzenia do gotowania
na gazie wiąże się z wytwarzaniem w pomieszczeniu, w
którym jest ono zainstalowane, ciepła, wilgoci i
pozostałych produktów spalania. Należy dopilnować,
aby kuchnia była dobrze wentylowana, szczególnie w
czasie użytkowania urządzenia: zadbać o drożność
naturalnych otworów wentylacyjnych lub zamontować
urządzenie do wentylacji mechanicznej (mechaniczny
wyciąg kuchenny). Długotrwałe, intensywne
użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej
wentylacji, na przykład otwarcia okna lub zwiększenia
poziomu wydajności wentylacji mechanicznej, jeśli
występuje.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest
pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: na
powierzchniach grzejnych nie należy przechowywać
żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi być
nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi
być nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem
oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie i
prowadzić do powstania pożaru. Pożaru NIGDY nie
wolno gasić wodą! Należy wyłączyć urządzenie i
przykryć ogień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne
materiały powinny być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.
W przypadku, gdy informacje zawarte w niniejszej
instrukcji nie będą dokładnie przestrzegane, może
dojść do pożaru lub wybuchu, a w rezultacie do
uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.
Młodsze dzieci (0-3lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
sprawności zycznej, sensorycznej lub umysłowej
oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i
wiedzy, mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod
nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji
dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia
oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia
związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą
używać tego urządzenia do zabawy. Dzieci nie mogą
czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
OSTROŻNIE: W przypadku pęknięcia szklanej
powierzchni płyty grzejnej natychmiast wyłączyć
wszystkie palniki oraz elektryczne elementy grzejne
i odłączyć urządzenie od zasilania - nie dotykać
powierzchni urządzenia; -nie korzystać z urządzenia.
Szklana pokrywa może pęknąć, jeśli zostanie
podgrzana. Należy wyłączyć wszystkie palniki oraz
płyty elektryczne przed zamknięciem pokrywy. Nie
zamykać pokrywy, jeśli palnik jest zapalony.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia, np.
timera, ani niezależnego systemu zdalnego sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań takich jak: kuchnie dla pracowników
wsklepach, biurach iinnych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w
hotelach, motelach oraz innych obiektach
mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
Garnki lub patelnie powinny mieć średnicę dna
równą lub nieco większą od palnika (patrz specjalna
tabela). Upewnić się, że garnki postawione na
ruszcie nie wystają poza krawędź płyty kuchennej.
Niewłaściwe użytkowanie rusztu może skutkować
uszkodzeniem płyty kuchennej. Nie należy ustawiać
rusztu do góry nogami lub przesuwać go po płycie
kuchennej.
Nie dopuszczać, aby płomień palnika wychodził poza krawędź dna naczynia.
Nie wolno używać : Żeliwnych blach, kamiennych płyt typu ‚ollar stones’,
garnków i patelni z terakoty. Dyfuzorów ciepła takich jak siatki metalowe
lub innych. Dwa palniki jednocześnie dla jednego pojemnika (np. brytfanna
do ryb).
Jeśli zapalenie palnika będzie utrudnione z powodu szczególnych lokalnych
warunków dostarczania gazu, zaleca się powtórzenie czynności przy
pokrętle skręconym do uzyskania małego płomienia.
W przypadku montowania okapu nad płytą kuchenną należy odnieść się do
instrukcji montowania okapu, aby sprawdzić prawidłową odległość między
nim a płytą kuchenną.
Ochronne podkładki gumowe na rusztach mogą prowadzić do zadławienia
małych dzieci. Po zdjęciu rusztu należy upewnić się, że wszystkie ochraniacze
zostały prawidłowo założone.
INSTALACJA
Przemieszczanie i montaż urządzenia wymaga
udziału co najmniej dwóch osób – ryzyko obrażeń.
Podczas wypakowywania i instalacji stosować
rękawice ochronne - ryzyko skaleczenia.
Instalacje, np. wodne (jeżeli dotyczy), podłączenia
elektryczne i wszelkie naprawy powinny być
przeprowadzane przez wykwalikowanego technika.
Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w
instrukcji obsługi. Nie należy pozwalać dzieciom
zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało ono
uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym. Po zakończeniu instalacji
niepotrzebne elementy opakowania (plastik, elementy
ze styropianu, itd.) należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia. Przed
przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania
elektrycznego – ryzyko porażenia prądem. Podczas
instalacji upewnić się, że urządzenie nie może
uszkodzić przewodu zasilającego – ryzyko pożaru lub
porażenia prądem. Urządzenie można uruchomić
dopiero po zakończeniu instalacji.
Połączenia elektryczne i gazowe muszą być
wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami.
OSTRZEŻENIE: Dla zapewnienia bezpiecznego i
prawidłowego użytkowania urządzenia we
wszystkich pozostałych krajach, niezbędne jest
przeprowadzenie modykacji urządzenia i sposobu
jego instalacji.
Używać regulatorów ciśnienia odpowiednich do
ciśnienia gazu wskazanego w Instrukcji.
Pomieszczenie musi być wyposażone w system
poboru powietrza, wydalający wszystkie możliwe
spaliny.
Pomieszczenie musi również posiadać
odpowiednią wentylację, ponieważ dopływ powietrza
jest niezbędny do prawidłowego przebiegu procesu
spalania. Przepływ powietrza nie może być mniejszy
niż 2 m3/godz. na kW zainstalowanej mocy.
System cyrkulacji powietrza może pobierać
powietrze bezpośrednio z zewnątrz, za pomocą
przewodu o przekroju wewnętrznym o średnicy co
najmniej 100 cm2; otwór nie może być podatny na
żadnego rodzaju blokady.
System może również dostarczać powietrze
potrzebne do spalania w sposób pośredni, np. z
przyległych pokojów wyposażonych w opisane
wyżej przewody cyrkulacji powietrza. Pokoje te nie
mogą być jednak pokojami wspólnymi, sypialniami
lub pokojami, w których występuje zagrożenie
pożarowe.
Płynny gaz ziemny, jako cięższy od powietrza,
opada na podłogę. Dlatego też pomieszczenia, w
których znajdują się butle z gazem LPG, muszą być
wyposażone w wentylację, umożliwiającą migrację
gazu w przypadku wystąpienia nieszczelności. Dlatego
też, butle z gazem LPG, częściowo ani całkowicie pełne,
nie mogą być instalowane ani przechowywane w
pomieszczeniach ani obszarach przechowywania
znajdujących się pod poziomem ziemi (w piwnicach
itd.). Zaleca się przechowywanie wyłącznie butli
użytkowanych w danym pomieszczeniu,
umieszczonych w taki sposób, by nie były narażone na
kontakt z zewnętrznymi źródłami ciepła (piekarnikiem,
kominkiem, piecem itp. ), co mogłyby doprowadzić do
podniesienia temperatury butli powyżej 50°C.
Przed wstawieniem urządzenia przyciąć szafkę i
usunąć trociny i wióry.
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad
piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy
zamontować panel oddzielający (brak w zestawie).
W razie problemów z obracaniem pokręteł palników, należy skontaktować się
z serwisem w celu wymiany zaworów palnika, jeżeli okażą się one wadliwe.
Nigdy nie zakrywać otworów używanych do wentylacji i dyspersji ciepła.
PODŁĄCZENIE GAZU
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do instalacji
należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji
(typ gazu i jego ciśnienie) i sposób dostosowania
urządzenia są kompatybilne.
Sprawdzić, czy ciśnienie zasilającego gazu jest
zgodne z wartościami podanymi w Tabeli 1
(„Specykacje palników i dysz”).
OSTRZEŻENIE: Warunki dostosowania tego
urządzenia określono w tabeli (lub na tabliczce
znamionowej).
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to nie jest podłączone
do wyciągu produktów spalania. Należy je
zainstalować i podłączyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami regulującymi instalację takich urządzeń.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania
dotyczące wentylacji.
Jeśli urządzenie jest podłączone do gazu
płynnego, śruba regulacyjna powinna zostać
dokręcona możliwie jak najmocniej.
WAŻNE: W przypadku korzystania z gazu w
butlach, należy zapewnić odpowiednie ustawienie
butli (w pozycji pionowej).
OSTRZEŻENIE: Ta operacja powinna być
przeprowadzona przez wykwalikowanego
technika.
Do podłączenia gazowego należy używać wyłącznie
elastycznego lub sztywnego węża metalowego.
Połączenie ze sztywnym przewodem (miedzianym
lub stalowym). Podłączenie do instalacji gazowej
należy przeprowadzić tak, aby w żaden sposób nie
obciążyć urządzenia. Na rampie zasilającej urządzenie
znajduje się nastawne złącze przewodu w kształcie
litery L a montuje się je razem z uszczelką, aby zapobiec
przeciekom. Po obróceniu złącza przewodu, uszczelkę
należy zawsze wymieniać (uszczelka jest dostarczona
wraz z urządzeniem). Złącze przewodu zasilania
gazem to gwintowane, męskie przyłącze gazowe 1/2.
Podłączenie giętkiego bezszwowego stalowego
przewodu do gwintowanego przyłączenia. Złącze
przewodu zasilania gazem to gwintowane, męskie
przyłącze gazowe 1/2. Przewody te muszą zostać
zainstalowane w taki sposób, by przy pełnym
rozwinięciu nie przekraczały 2000 mm długości. Po
wykonaniu podłączeń należy upewnić się, że
elastyczny przewód metalowy nie dotyka żadnych
ruchomych części i nie jest poddawany naciskowi.
Należy używać wyłącznie przewodów i uszczelek,
które są zgodne z obowiązującymi przepisami
krajowymi.
WAŻNE: W przypadku użycia węża ze stali
nierdzewnej, należy go zainstalować w taki sposób,
aby nie dotykał żadnej ruchomej części umeblowania
(np. szafki). Musi on przechodzić przez obszar wolny
od jakichkolwiek przeszkód i umożliwiający kontrolę
na całej długości.
Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania
gazowego lub butli gazowej zgodnie z obowiązującym
przepisami krajowymi. Przed wykonaniem podłączenia,
upewnić się, że urządzenie jest kompatybilne z
zasilaniem gazu, jakie ma zostać użyte. W przeciwnym
razie, należy postępować zgodnie z instrukcjami
podanymi w rozdziale „Dostosowanie do różnych
typów gazu”.
Po podłączeniu urządzenia do instalacji gazowej
należy sprawdzić podłączenie pod kątem wycieków
przy użyciu wody z mydłem. Zapalić palniki i przekręcić
pokrętła od pozycji maksymalnej 1* do pozycji
minimalnej 2*, aby sprawdzić stabilność płomienia.
DOSTOSOWANIE DO RÓŻNYCH TYPÓW GAZU
W celu dostosowania urządzenia do rodzaju gazu
innego niż ten dla którego zostało wyprodukowane
(zaznaczono na tabliczce znamionowej) należy
postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi
pod rysunkami dotyczącymi instalacji urządzenia.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
WAŻNE: Dane dotyczące napięcia i poboru mocy
zostały podane na tabliczce znamionowej.
Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą
długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego
urządzenia do sieci. Nie ciągnąć za przewód
zasilający.
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika
wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie
do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi
normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać
uziemienie zgodne z obowiązującymi normami
krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z
urządzenia, będąc mokrym lub bez obuwia. Nie
uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub
wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa
prawidłowo lub jeśli zostało ono uszkodzone bądź
upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymiana na identyczny powinna być przeprowadzona
przez producenta, pracownika serwisu lub inną
podobnie wykwalikowaną osobę w celu uniknięcia
niebezpieczeństwa – ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało
wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed
przystąpieniem do czynności konserwacyjnych;
Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących
parą. Występuje ryzyko porażenia prądem.
Nie należy używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem .
Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z
przepisami określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub
do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji
na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD należy
skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w
którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego.
Należy je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Używać naczyń i patelni, których szerokość spodu jest równa szerokości
strefy grzewczej.
Stosować tylko garnki i patelnie o płaskim dnie.
Jeśli to możliwe, podczas gotowania przykrywać naczynia pokrywkami.
Dzięki naczyniom ciśnieniowym można zmniejszyć zużycie energii i skrócić
czas gotowania.
Umieszczać naczynie pośrodku strefy grzewczej oznaczonej na płycie.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone
Rozporządzeniem Komisji (UE) n. 66/2014 i jest zgodne z normą europejską
EN 30-2-1.
TABELA DYSZ
KATEGORIA II2ELwLs3B/P
Rodzaj stosowanego
gazu Rodzaj palnika Oznakowanie
dyszy Znamionowa
wydajność
termiczna
kW
Zużycie
znamionowe Znamionowa
moc cieplna
kW
Ciśnienie gazu
mbar
min. nom. maks.
GAZ ZIEMNY
(Metan) G20
Średni
Pomocniczy
2-Pierścieniowy
97 A
78 A
140 H1
1,65
100
3,50
157 l/h
95 l/h
333 l/h
0,40
0,40
2,20
17 20 25
GAZ ZIEMNY G2.350
Średni
Pomocniczy
2-Pierścieniowy
129 C
104
200
1,65
100
3,50
218 l/h
132 l/h
463 l/h
0,40
0,40
2,20
10 13 16
GAZ ZIEMNY G27
Średni
Pomocniczy
2-Pierścieniowy
112
85 D
160 H1
1,65
100
3,30
192 l/h
116 l/h
383 l/h
0,40
0,40
2,20
16 20 23
GAZ LPG
(Butan) G30
Średni
Pomocniczy
2-Pierścieniowy
62
47
88
1,65
100
3,30
120 g/h
73 g/h
240 g/h
0,50
0,45
2,20
25 37 45
GAZ LPG
(Propan) G31
Średni
Pomocniczy
2-Pierścieniowy
62
47
88
1,65
100
3,30
118 g/h
71 g/h
236 g/h
0,50
0,45
2,20
25 37 45
Rodzaj stosowanego
gazu Konguracja modelu
4 PALNIKI
Znamionowa wydajność
termiczna (kW) Zużycie znamionowe
całkowite Objętość powietrza (m3) wymagana
do spalenia 1m3 gazu
G20 20 mbar 2 SR - 1 AUX - 1DCC 7,80 743 l/h 9,52
G27 20 mbar 2 SR - 1 AUX - 1DCC 7,60 882 l/h 7,90
G2.350 13 mbar 2 SR - 1 AUX - 1DCC 7,80 1032 l/h 6,85
G30 37 mbar 2 SR - 1 AUX - 1DCC 7,60 553 g/h 30,94
G31 37 mbar 2 SR - 1 AUX - 1DCC 7,60 543 g/h 23,80
ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 1,1W
INSTALACJA
INFORMACJE TECHNICZNE DLA INSTALATORA
Podczas przenoszenia, przygotowania i instalowania urządzenia należy używać rękawic ochronnych.
Niniejsze urządzenie można osadzać w blatach roboczych o grubości od 20 do 60 mm, ze standardową instalacją. Do montażu podtynkowego 30 ÷ 68.
Jeśli pod płytą kuchenną nie ma piekarnika, należy zainstalować płytę oddzielającą, której powierzchnia jest co najmniej równa otworowi w blacie
roboczym. Odległość pomiędzy ww. płytą oddzielającą, która musi całkowicie pokrywać wycięcie, aby zapobiec kontaktowi ze spodem płyty
kuchennej, a górną powierzchnią blatu roboczego nie może przekraczać 150 mm. W żadnym przypadku odległość pomiędzy płytą oddzielającą a
dolną częścią płyty kuchennej nie może być mniejsza od 20 mm. Jeżeli użytkownik zamierza zainstalować piekarnik pod płytą kuchenną, powinno
to być urządzenie wyprodukowane przez rmę Whirlpool i wyposażone w układ chłodzenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku zainstalowania pod płytą kuchenną piekarnika innej marki.
OBLIGATORYJNE WYMIARY I ODLEGŁOŚCI
Standardowa instalacja
Instalacja podtynkowa
482 mm
560 mm
Min. 70 mm
min 20 mm
max 60 mm
7 mm
510 mm
590 mm
469 mm 544 mm
42 mm
R= 8 mm
10 mm
min 30 mm
max 68 mm
Przed zastosowaniem silikonu należy wyśrodkować płytę kuchenną w wycięciu
513 mm
593 mm
560 mm
482 mm
R= 6,5 mm
R= 8 mm
+2
0
+2
0
Min. 70 mm
750mm
100mm
B
50mm
A
UWAGA: Jeśli odległość “A” pomiędzy szafkami ściennymi mieści się w przedziale od 600 mm do 730 mm, to wysokość “B” musi wynosić
minimum 530 mm. Jeśli odległość “A” pomiędzy szafkami ściennymi jest większa od szerokości płyty, to wysokość “B” musi wynosić co najmniej
400 mm. W razie instalowania okapu nad płytą prawidłową odległość należy sprawdzić w instrukcji okapu.
MONTAŻ
Po oczyszczeniu powierzchni na obwodzie należy zamontować dostarczoną uszczelkę na płycie kuchennej.
Ustawić płytę kuchenną w otworze blatu roboczego przestrzegając wymiarów podanych w karcie opisowej
urządzenia.
Uwaga: Przewód zasilający musi być wystarczająco długi, aby umożliwić wyjęcie płyty do góry.
Aby zamocować płytę kuchenną, należy użyć dostarczonych w zestawie elementów mocujących (A). Przymocować elementy do odpowiednich otworów
wskazanych strzałką, a następnie przykręcić wkrętami w zależności od grubości blatu roboczego (patrz poniższe rysunki).
Standardowa instalacja
Instalacja podtynkowa
20 30
60
40
A
68 mm
30 mm 40 mm
PODŁĄCZENIE GAZOWE
Podłączyć kolanko (A)* lub (B)* dostarczone z główną rurą wlotową płyty, używając dołączonej podkładki (C), zgodnie z
EN 549.
* We Francji należy użyć kolanka (A), natomiast w innych krajach należy użyć kolanka (B).
Po podłączeniu do sieci gazowniczej należy sprawdzić szczelność za pomocą wody z mydłem. Zapalić palniki i przekręcić
pokrętła od pozycji maksymalnej do pozycji minimalnej
aby sprawdzić stabilność płomienia.
WAŻNE: Przed podłączeniem urządzenia do instalacji lub butli gazowej, zdjąć zatyczkę z rury przyłączeniowej.
C
B
C
C
A

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756