Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta ceramiczna WHIRLPOOL AKT 801/NE

Powrót
29
INSTRUKCJE
UŻYTKOWANIA
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM SZKLANO -
CERAMICZNEJ PŁYTY KUCHENNEJ
INSTALACJA
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA
ENERGII
OCHRONA ŚRODOWISKA
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
SZKLANO-CERAMICZNEJ PŁYTY
KUCHENNEJ
USUWANIE USTEREK
SERWIS POSPRZEDAŻNY
30
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO
TWOJE I INNYCH
JEST BARDZO
WAŻNE
Niniejsza instrukcja zawiera
ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi
należy się zapoznać i których
należy ściśle przestrzegać.
Informacje takie znajdują się
również na samym
urządzeniu.
OSTRZEŻENIE:
Wszystkie komunikaty
dotyczące bezpieczeństwa
określają rodzaj
potencjalnego ryzyka oraz
informują, w jaki sposób
zmniejszyć ryzyko urazów,
szkód oraz porażenia prądem
wskutek nieprawidłowej
obsługi urządzenia Należy
przestrzegać następujących
kwestii:
Urządzenie należy
odłączyć od zasilania
elektrycznego przed
przystąpieniem do każdej
czynności instalacyjnej.
Instalacja lub konserwacja
powinna zostać
przeprowadzona przez
technika specjalistę
zgodnie z instrukcjami
producenta oraz
obowiązującymi
miejscowymi przepisami
dotyczącymi
bezpieczeństwa. Nie
naprawiać i nie wymieniać
żadnej części urządzenia,
jeśli nie jest to konkretnie
zalecane w instrukcji
obsługi.
Zgodnie z przepisami
prawa uziemienie
urządzenia jest
obowiązkowe.
Przewód zasilający
powinien mieć
wystarczającą długość, aby
umożliwić podłączenie
zabudowanego urządzenia
do sieci.
Aby instalacja była zgodna
z obowiązującymi
przepisami
bezpieczeństwa, należy
zamontować wyłącznik
wielobiegunowy o
minimalnym odstępie
styków wynoszącym 3 mm.
Nie używać rozgałęźników
ani przedłużaczy.
Nie wolno wyciągać wtyczki
ciągnąc za kabel zasilający.
31
Po zakończeniu instalacji
użytkownik nie powinien
mieć dostępu do
komponentów
elektrycznych urządzenia.
Urządzenie jest
przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego do
przygotowywania
żywności. Wszystkie inne
zastosowania (np. do
ogrzewania pomieszczeń)
są zabronione. Producent
nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności za
uszkodzenia i straty
spowodowane
niewłaściwym użyciem lub
nieprawidłową konfiguracją
ustawień.
Urządzenie oraz jego
dostępne części
rozgrzewają się podczas
użytkowania. Należy
szczególnie unikać
dotykania części grzejnych.
Dzieci w wieku poniżej 8 lat
należy trzymać z dala od
urządzenia, chyba że są
pod ciągłym nadzorem.
Podczas pracy odsłonięte
części urządzenia
nagrzewają się do wysokiej
temperatury Należy
pilnować, aby dzieci nie
zbliżały się do urządzenia i
nie bawiły się nim.
Nie dotykać elementów
grzejnych urządzenia w
trakcie użytkowania i
bezpośrednio po. Nie
dopuszczać do kontaktu ze
ściereczkami lub innym
łatwopalnym materiałem,
dopóki wszystkie
komponenty urządzenia nie
wystygły wystarczająco.
Nie wolno wkładać do
piekarnika materiałów
łatwopalnych ani
przechowywać ich w jego
pobliżu:
Przegrzane tłuszcze i oleje
mogą się łatwo zapalić.
Zawsze uważnie
nadzorować gotujące się
potrawy zawierające dużo
tłuszczu i oleju.
Urządzenie nie powinno być
używane przez dzieci od 8
roku życia oraz osoby o
ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej i
umysłowej lub
nieposiadające
odpowiedniego
doświadczenia lub wiedzy,
chyba pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie
bezpiecznej obsługi
urządzenia i pod warunkiem
zrozumienia ewentualnych
niebezpieczeństw
związanych z
użytkowaniem.
Dzieci bez nadzoru osoby
32
dorosłej nie mogą
przeprowadzać czyszczenia
i konserwacji urządzenia.
Jeśli powierzchnia
urządzenia jest pęknięta,
wyłączyć je, aby uniknąć
porażenia prądem
elektrycznym.
Urządzenia nie można
włączać przy pomocy
zewnętrznego timera ani
oddzielnego systemu
zdalnego sterowania.
Pozostawienie na płycie
grzejnej potrawy
zawierającej tłuszcz lub olej
może być niebezpieczne i
doprowadzić do pożaru.
NIGDY nie należy gasić
pożaru wodą. Zamiast tego
należy wyłączy urządzenie i
zakryć płomień, np.
pokrywką lub kocem
gaśniczym.
Ryzyko pożaru: nie
przechowywać
przedmiotów na
powierzchni grzejnej.
Nie wolno stosować
urządzeń czyszczących
parą.
Przedmioty metalowe, takie
jak noże, widelce, łyżki i
pokrywki, nie powinny się
znajdować na płycie
grzejnej, ponieważ mogą
się nagrzewać.
33
PRZED UŻYCIEM SZKLANO - CERAMICZNEJ
PŁYTY KUCHENNEJ
Aby uzyskać najlepsze rezultaty pracy
urządzenia, należy uważnie przeczytać
instrukcję użytkowania i zachować ją do
wykorzystania w przyszłości.
INSTALACJA
yta kuchenna
Płyta kuchenna powinna zostać zabudowana w
blacie o grubości od 20 mm do 50 mm.
Przestrzeń pomiędzy płytą kuchenną a piekarnikiem
powinna być pozbawiona jakichkolwiek innych
elementów (poprzeczek, podpórek itp.).
Odległość pomiędzy dolną częścią płyty
ceramicznej a szafką lub panelem separującym
musi wynosić co najmniej 20 mm.
Jeżeli płyta kuchenna ma być zainstalowana obok
szafki, to pomiędzy krawędzią płyty kuchennej a
szafką należy pozostawić odstęp co najmniej
100 mm.
W blacie roboczym należy wyciąć otwór o wymiarach
podanych w karcie opisowej urządzenia, dostarczonej
oddzielnie.
Jeżeli dostarczona uszczelka nie została zamocowana,
należy ją zamontować na płycie kuchennej po
uprzednim wyczyszczeniu jej powierzchni.
Ważne
Aby zapobiec przegrzewaniu się obwodów elektronicznych i
ich uszkodzeniu, zaleca się:
Nie instalować płyty kuchennej w pobliżu zmywarki
bądź pralki, aby zapobiec przedostawaniu się pary
lub wilgoci do obwodów elektronicznych, gdyż
mogą one ulec uszkodzeniu.
Jeżeli pod płytą kuchenną (naszej produkcji) znajduje się
piekarnik, należy upewnić się, czy jest on wyposażony w
układ chłodzenia.
Jeśli temperatura obwow elektronicznych przekroczy
maksymalną, dopuszczalną wartość, płyta kuchenna
wyłączy się automatycznie; w takim przypadku należy
odczekać kilka minut, aż wewnętrzna temperatura obwodów
elektronicznych spadnie do dopuszczalnego poziomu i
będzie można załączyć płytę kuchenną ponownie.
Po zakończeniu korzystania z płyty kuchennej
należy ją wyłączyć.
Ścianka tylna
Przód
1
2
3

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756