Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa WHIRLPOOL AKA 6422/IX

Powrót
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy ściśle przestrzegać.
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa informują o potencjalnych zagrożeniach, o sposobach zmniejszenia niebezpieczeństwa
obrażeń oraz konsekwencjach nieprzestrzegania instrukcji.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności montażowej.
- Instalacja i konserwacja musi być wykonywana przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta oraz
obowiązującymi lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.
- W pobliżu tego urządzenia nie należy przechowywać ani używać benzyny ani innych łatwopalnych cieczy i gazów.
Połączenia elektryczne i gazowe muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.
- Podczas instalacji płyty należy zainstalować wielobiegunowy wyłącznik obwodu o odległości styków co najmniej 3 mm, który
zapewnia całkowite odłączenie.
- Zgodnie z przepisami urządzenie musi być uziemione.
- Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
- Do połączenia gazowego należy używać wyłącznie elastycznego lub sztywnego węża metalowego.
- W razie potrzeby elektryczny przewód zasilający należy wymienić wyłącznie na przewód o identycznych parametrach, jak przewód
oryginalny dostarczony przez producenta (typ H05V2V2-F 90°C lub H05RR-F). Operacja ta musi być wykonana przez
wykwalifikowanego elektryka.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom, zwierzętom domowym lub mieniu, będące
następstwem nieprzestrzegania tych wymagań.
- Nie należy stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.
- Nie odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód.
- Po zakończeniu montażu użytkownik nie powinien mieć dostępu do komponentów elektrycznych urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała i nie obsługiwać go boso.
- Niniejsza płyta (klasy 3) jest przeznaczona wyłącznie do użytkowania w gospodarstwach domowych w celu przygotowywania
żywności. Nie należy używać tego urządzenia do ogrzewania pomieszczeń. Może to spowodować zatrucie tlenkiem węgla i
przegrzanie płyty. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub
nieprawidłową konfiguracją ustawień.
- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub
umysłowej, ani przez osoby niedoświadczone lub nieposiadające wystarczającej wiedzy, chyba że obsługują one urządzenie pod
nadzorem lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie prawidłowej obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować, aby dzieci nie zbliżały się do urządzenia i nie bawiły się nim.
- Użytkowanie urządzenia gazowego powoduje wytwarzanie ciepła i zwiększenie wilgotności w pomieszczeniu. Należy upewnić się, że
pomieszczenie jest dobrze wentylowane, ewentualnie zainstalować wyciąg kuchenny.
- W przypadku długotrwałego użytkowania może być wymagana dodatkowa wentylacja (przez otwarcie okna lub zwiększenie
prędkości działania wyciągu).
- Po użyciu należy upewnić się, że pokrętła znajdują się w pozycji wyłączonej, a następnie zamknąć główny zawór gazowy lub zawór
butli gazowej.
- Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Należy zawsze uważnie nadzorować gotujące się potrawy zawierające dużo tłuszczu,
oleju i alkoholu (np. rumu, koniaku lub wina).
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy odczekać na ostygnięcie płyty.
- Niniejsze instrukcje obowiązują wyłącznie w krajach, w których symbol znajduje się na tabliczce znamionowej (pod płytą kuchenną).
- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do instalacji i użytkowania na zewnątrz pomieszczeń.
Po rozpakowaniu płyty należy upewnić się, że nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku problemów należy się skontaktować
z najbliższym serwisem technicznym.
INFORMACJE TECHNICZNE DLA INSTALATORA
Podczas przenoszenia, przygotowania i instalowania urządzenia należy używać rękawic ochronnych.
Niniejsze urządzenie może być zamontowane w blacie o grubości od 20 do 60 mm.
Jeśli pod płytą nie ma piekarnika, należy umieścić panel rozdzielający o powierzchni co najmniej równej otworowi w
powierzchni roboczej. Panel należy umieścić w odległości najwyżej 150 mm pod górną powierzchnią roboczą, jednakże w
żadnym razie poniżej 20 mm od dolnej powierzchni płyty. Jeśli pod płytą ma zostać zainstalowany piekarnik, należy upewnić
się, że został wyprodukowany przez firmę Whirlpool i wyposażony w system chłodzenia. Producent zrzeka się wszelkiej
odpowiedzialności, jeśli pod płytą jest zainstalowany piekarnik innej marki.
Przed instalacją należy upewnić się, że:
- lokalne warunki dostaw gazu (rodzaj i ciśnienie) są zgodne z ustawieniami płyty (patrz tabliczka znamionowa i tabela
wtryskiwaczy);
- zewnętrzne powierzchnie mebli i urządzeń sąsiadujących z płytą są odporne na działanie wysokich temperatur zgodnie z
lokalnymi przepisami;
- urządzenie nie jest podłączone do instalacji odprowadzania oparów. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi instalacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania dotyczące wentylacji;
- produkty spalania są odprowadzane na zewnątrz przez specjalne wyciągi lub wentylatory elektryczne zamontowane w ścianach i/
lub w oknach.
PODŁĄCZENIE GAZU
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Ten symbol informuje o potencjalnym ryzyku dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich.
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi oznaczeniami:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych
obrażeń.
OSTRZEŻENIE
Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby prowadzić do
poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE
Jeśli informacje w niniejszej instrukcji nie będą dokładnie przestrzegane, może dojść do
pożaru lub wybuchu powodującego uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała.
Sposób postępowania w przypadku pojawienia się zapachu gazu:
- Nie próbować zapalać jakiegokolwiek urządzenia.
- Nie dotykać przełączników elektrycznych.
- Nie korzystać z telefonu w budynku.
- Natychmiast skontaktować się z dostawcą gazu, korzystając z telefonu sąsiada. Postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy gazu.
- Jeśli nie można skontaktować się z dostawcą gazu, należy skontaktowsię ze strażą pożarną.
- Instalacja i naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora, agencję usługową lub dostawcę gazu.
- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
Operacja ta musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika.
Instalacja gazowa musi być zgodna z lokalnymi przepisami.
Specyficzne przepisy obowiązujące w niektórych krajach można znaleźć w części „Lokalne
przepisy. Jeśli dla danego kraju nie zostały podane żadne informacje, należy zapytać
instalatora o szczegóły.
Podłączenie płyty do instalacji lub butli gazowej należy wykonać za pomocą sztywnej rury
miedzianej lub stalowej ze złączami zgodnymi z obowiązującymi przepisami lub za pomocą
węża ze stali nierdzewnej o ciągłej powierzchni zgodnego z obowiązującymi przepisami.
Maksymalna długość węża to 2 metry bieżące.
Podłączyć kolanko (
A
)* lub (
B
)* dostarczone z główną rurą wlotową płyty, używając
dołączonej podkładki (
C
), zgodnie z EN 549.
* We Francji należy użyć kolanka (
A
), natomiast w innych krajach należy użyć kolanka (
B
).
WAŻNE: W przypadku użycia węża ze stali nierdzewnej należy go zainstalować w taki
sposób, aby nie dotykał żadnej ruchomej części umeblowania. Musi przechodzić przez
obszar wolny od jakichkolwiek przeszkód i umożliwiający kontrolę na całej długości.
Po podłączeniu urządzenia do instalacji gazowej należy sprawdzić połączenie pod kątem wycieków przy użyciu wody z mydłem.
Uruchomić palniki i obrócić pokrętła od pozycji maksymalnej do pozycji minimalnej , aby sprawdzić stabilność płomienia.
C
B
C
C
A
PL YTA GAZOWA DO ZABUDOWY
5019 300 01622
Producent: Whirlpool Europe S.r.l. Viale G. Borghi, 27 21025 Comerio (VA) WŁOCHY
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
WAŻNE: Dane dotyczące napięcia i poboru mocy zostały podane na tabliczce znamionowej.
MONT
DOSTOSOWANIE DO RÓŻNYCH TYPÓW GAZU
Jeśli urządzenie ma być użytkowane z gazem innego typu niż podany na tabliczce znamionowej i etykiecie informacyjnej w górnej części
płyty, należy zmienić wtryskiwacze.
Zdjąć etykietę informacyjną i przechowywać wraz z broszurą z instrukcjami.
Użyć regulatorów ciśnienia odpowiednich do ciśnienia gazu wskazanego w Instrukcji.
Dysze gazowe muszą być wymieniane przez serwis techniczny lub wykwalifikowanego technika.
Dysze niedostarczone wraz z urządzeniem należy zamówić w serwisie technicznym.
Wyregulować minimalne ciśnienie zaworów.
UWAGA: W przypadku korzystania z gazu płynnego (G30/G31) śrubę minimalnego ustawienia gazu należy maksymalnie dokręcić.
WAŻNE: Trudności z obracaniem pokręteł palników mogą oznaczać uszkodzenie zaworu palnika. W takiej sytuacji należy
skontaktować się z serwisem technicznym w celu wymiany wadliwego zaworu.
WAŻNE: W przypadku korzystania z gazu w butlach należy zapewnić odpowiednie ustawienie butli (w pozycji pionowej).
WYMIANA WTRYSKIWACZY (patrz tabela dysz w Instrukcji)
REGULACJA MINIMALNEGO USTAWIENIA GAZU W ZAWORACH
LOKALNE PRZEPISY
Należy upewnić się, że instalacja i konserwacja jest wykonywana przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta oraz
obowiązującymi lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
SERWIS TECHNICZNY
OSTRZEŻENIE
Operacja ta musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika.
OSTRZEŻENIE
Połączenia elektryczne muszą być zgodne
z lokalnymi przepisami.
Zgodnie z przepisami urządzenie musi być
uziemione.
Nie należy używać przedłużacza.
Oczyścić powierzchnię krawędzi urządzenia,
używając rękawic ochronnych, a następnie nałożyć
na płytę dostarczoną uszczelkę w sposób
przedstawiony na rysunku.
Umieścić płytę na przygotowanym w blacie otworze o rozmiarach podanych w Instrukcji.
UWAGA: Przewód zasilający musi mieć odpowiednią długość, aby umożliwić przełożenie do góry.
Do unieruchomienia płyty użyć dostarczonych wraz z nią uchwytów (
A
). Zamontować uchwyty w odpowiednich otworach wskazanych
strzałką, a następnie dokręcić za pomocą śrub w sposób uzależniony od grubości blatu roboczego (patrz poniższe rysunki).
OSTRZEŻENIE
Operacja ta musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika.
L
N
Uziemienie
(żółto-zielony)
20
30
60
40
Blat 20 mm Blat 40 mm
Blat 30 mm Blat 60 mm
•Zdjąć kratki (
A
).
Wyjąć palniki (
B
).
Za pomocą klucza nasadowego o odpowiednim rozmiarze
odkręcić wtryskiwacz (
C
), który ma zostać wymieniony.
Zastąpić go wtryskiwaczem odpowiednim dla nowego typu
gazu.
Ponownie zamontować wtryskiwacz elemencie (
D
).
W przypadku palnika o wielu koronach należy do wymiany
wtryskiwacza (
E
) użyć klucza płaskiego.
Przed zainstalowaniem płyty należy pamiętać, aby umieścić
tabliczkę kalibracji gazu dostarczoną wraz z wtryskiwaczami w taki
sposób, aby zasłaniała istniejące informacje dotyczące kalibracji
gazu.
Aby zapewnić prawidłowe minimalne ustawienie, należy zdjąć pokrętło i postępować zgodnie z
poniższą procedurą.
Dokręcić śrubę, aby zmniejszyć wysokość płomienia (-);
Poluzować śrubę, aby zwiększyć wysokość płomienia (+).
Regulację należy przeprowadzić przy zaworze w pozycji minimalnego ustawienia gazu (mały
płomień) .
Nie ma potrzeby ustawiania powietrza głównego zaworów.
Na tym etapie uruchomić palniki i obrócić pokrętła od pozycji maksymalnej do pozycji
minimalnej , aby sprawdzić stabilność płomienia.
Po zakończeniu regulacji należy przeprowadzić ponowne uszczelnienie za pomocą wosku do
uszczelniania lub odpowiednika.
Przed wezwaniem serwisu technicznego należy przygotować następujące informacje:
- typ usterki lub problemu;
- dokładny model (napisany na etykiecie dołączonej do instrukcji/karty gwarancyjnej);
- numer serwisowy podany po słowie SERVICE na tabliczce znamionowej pod płytą oraz na
etykiecie dołączonej do instrukcji/karty gwarancyjnej;
- pełny adres i numer telefonu użytkownika.
Jeśli wymagana jest naprawa, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym
wskazanym na karcie gwarancyjnej.
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Jeśli płyta nie funkcjonuje prawidłowo, przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym należy zapoznać się z Instrukcją rozwiązywania
problemów, aby określić usterkę.
1. Nie można zapalić palnika lub płomień jest nierównomierny
Sprawdzić, czy:
Gaz lub zasilanie elektryczne nie są odłączone, a w szczególności że zawór instalacji gazowej jest otwarty.
Butla gazowa (z gazem płynnym) nie jest pusta.
Otwory palnika nie są zatkane.
Końcówka zapalnika nie jest zabrudzona.
Wszystkie części palnika zostały prawidłowo umieszczone.
W pobliżu płyty nie ma przeciągów.
2. Palnik nie pozostaje zapalony
Sprawdzić, czy:
Podczas zapalania palnika pokrętło jest naciśnięte przez czas wystarczający do uruchomienia urządzenia zabezpieczającego.
Otwory palnika nie są zatkane w pobliżu termopary.
Końcówka urządzenia zabezpieczającego nie jest zabrudzona.
Minimalne ustawienie gazu jest prawidłowe (patrz odpowiednia część).
3. Naczynia nie są stabilne
Sprawdzić, czy:
Dno naczynia jest płaskie
Naczynie jest ustawione centralnie względem palnika.
Kratki nie były wymieniane lub nieprawidłowo umieszczone.
Jeśli po przeprowadzeniu powyższych czynności urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym serwisem
technicznym.
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI PŁYTY
Wszystkie emaliowane i szklane części należy myć ciepłą wodą z neutralnym środkiem do czyszczenia.
Powierzchnie ze stali nierdzewnej mogą być zabrudzone przez twardą wodę lub zbyt długi kontakt z agresywnymi detergentami.
Wszystkie resztki żywności (woda, sosy, kawa itp.) należy zetrzeć przed wyschnięciem.
Urządzenie należy myć ciepłą wodą i neutralnym detergentem, a następnie wytrzeć miękką szmatką lub irchą. Ślady przypalenia należy
usuwać za pomocą specjalnych środków do powierzchni ze stali nierdzewnej.
UWAGA:
Stal nierdzewną należy czyścić wyłącznie miękką szmatką lub gąbką.
Nie należy używać środków ściernych lub żrących, środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
Nie należy stosować urządzeń czyszczących parą.
Nie należy stosować środków łatwopalnych.
Nie należy pozostawiać na płycie substancji kwaśnych ani zasadowych, takich jak ocet, musztarda, sól, cukier lub sok z cytryny.
W przypadku płyty IXELIUM należy przestrzegać następujących zaleceń:
ywać miękkiej szmatki (najlepiej z mikrofibry) zwilżonej wodą lub zwykłym detergentem do czyszczenia szkła.
Nie używać papierowych ręczników kuchennych, ponieważ mogą zostawiać smugi na płycie.
CZYSZCZENIE ELEMENTÓW PŁYTY
Kratki, nakładki na palniki oraz palniki można zdejmować do czyszczenia.
Należy myć je ręcznie ciepłą wodą z detergentem bez właściwości ściernych, usuwając resztki żywności i sprawdzając, czy otwory
palnika nie są zatkane.
Przepłukać i wytrzeć.
Zamontować ponownie palniki i nakładki na palniki w odpowiednich obudowach.
Podczas ponownego zakładania kratek należy upewnić się, że obszar do stawiania naczyń jest wyrównany z palnikiem.
Modele wyposażone w elektryczne zapalniki i urządzenia zabezpieczające wymagają starannego czyszczenia końcówki zapalnika w
celu zapewnienia prawidłowego działania. Należy regularnie sprawdzać te elementy i w razie potrzeby czyścić zwilżoną szmatką.
Przypalone resztki żywności należy usuwać wykałaczką lub igłą.
UWAGA: Aby nie dopuścić do uszkodzenia zapalnika elektrycznego, nie należy używać go, gdy palniki nie znajdują się w
obudowach.
Niniejsza płyta została zaprojektowana, skonstruowana i jest sprzedawana zgodnie z następującymi przepisami:
- wymogi bezpieczeństwa dyrektywy „gazowej” 2009/142/WE (wcześniej: EWG 90/396);
- zasady bezpieczeństwa dyrektywy „niskonapięciowej” 2006/95/WE (która zastępuje dyrektywę 73/23/EWG z późniejszymi
zmianami);
- wymogi bezpieczeństwa dyrektywy EMC 2004/108/WE.
Niniejsza płyta jest dopuszczona do kontaktu z artykułami żywnościowymi i jest zgodna z przepisami EWG (CE) nr 1935/2004.
Utylizacja opakowania
Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony odpowiednim symbolem ( ). Części opakowania nie należy
wyrzucać, lecz utylizować zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze.
Utylizacja urządzenia
- Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (WEEE) o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym.
- Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają wyeliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne
oraz zdrowie człowieka.
- Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Symbole
Zawór zamknięty
Maksymalny płomień
Minimalny płomień
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od zasilania.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
OCHRONA ŚRODOWISKA
OPIS PRODUKTU
1. Zdejmowane kratki do stawiania
naczyń
2. Palnik dodatkowy
3. Palnik średni
4. Palnik średni
5. Palnik 2-pierścieniowy
6. Pokrętło regulacji palnika
dodatkowego
7. Pokrętło regulacji palnika
średniego
8. Pokrętło regulacji palnika
średniego
9. Pokrętło regulacji palnika 2-
pierścieniowego
1
2
34
5
6789