Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa WHIRLPOOL AKT 6420/NB

Powrót
WSKAWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
PL
Pobierz pełną instrukcję obsługi ze strony http://
docs.whirlpool.eu lub zadzwoń na lokalny number
telefonu podany w książeczce gwarancyjnej
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
korzystania z nich w przyszłości.
W instrukcji oraz na samym urządzeniu znajdują się
ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa,
których należy zawsze przestrzegać. Producent
urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszej instrukcji bezpieczeństwa,
nieprawidłowegoytkowania urządzenia lub
niewłaściwego ustawienia elementów sterujących.
Niniejsze instrukcje obowiązują wyłącznie, jeśli
na urządzeniu występuje oznaczenie danego kraju.
Jeśli na urdzeniu brak tego oznaczenia, należy
odnieść się do instrukcji technicznych, w których
znajdują się niezbędne wskazówki w zakresie
dostosowania urządzenia do warunków
użytkowania w danym kraju.
OSTROŻNIE: Użytkowanie urządzenia do
gotowania na gazie wiąże się z wytwarzaniem w
pomieszczeniu, w krym jest ono zainstalowane,
ciepła, wilgoci i pozostych produktów spalania.
Należy dopilnować, aby kuchnia była dobrze
wentylowana, szczególnie w czasie użytkowania
urządzenia: zadbać o drożność naturalnych
otworów wentylacyjnych lub zamontować
urządzenie do wentylacji mechanicznej
(mechaniczny wyciąg kuchenny). Długotrwałe,
intensywneytkowanie urządzenia może
wymagać dodatkowej wentylacji, na przykład
otwarcia okna lub zwiększenia poziomu wydajności
wentylacji mechanicznej, jeśli występuje.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy
uważać, aby nie dotknąć elemenw grzejnych.
Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest
pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Zagrenie pożarem: Na
powierzchniach grzejnych nie należy
przechowywać żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi b
nadzorowany.
Proces krótkiego gotowania musi być
nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem
oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie i
prowadzić do powstania pożaru. Pożaru NIGDY nie
wolno gasić wodą! Należy wyłączyć urządzenie i
przykryć ogień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne
materiały powinny być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.
W przypadku, gdy informacje zawarte w
niniejszej instrukcji nie będą dokładnie
przestrzegane, może doć do pożaru lub wybuchu,
a w rezultacie do uszkodzenia mienia lub obrażeń
ciała.
Młodsze dzieci (0-3lat) nie powinny przebywać
w pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8lat) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego
nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
ograniczonej sprawności zycznej, sensorycznej
lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z
urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po
otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z
obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą używać tego
urządzenia do zabawy. Dzieci nie mogą czyścić ani
konserwować urządzenia bez nadzoru.
OSTROŻNIE: W przypadku pęknięcia szklanej
powierzchni płyty grzejnej natychmiast wyłączyć
wszystkie palniki oraz elektryczne elementy
grzejne i odłączyć urządzenie od zasilania - nie
dotykać powierzchni urządzenia; -nie korzystać z
urdzenia.
Szklana pokrywa może pęknąć, jeśli zostanie
podgrzana. Należy wyłączyć wszystkie palniki oraz
yty elektryczne przed zamknięciem pokrywy.
Nie zamykać pokrywy, jeśli palnik jest zapalony.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia,
np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań takich jak: kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych środowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie
przez klientów w hotelach, motelach oraz innych
obiektach mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
Garnki lub patelnie powinny mieć średnicę dna
wną lub nieco większą od palnika (patrz specjalna
tabela). Upewnić się, że garnki postawione na
ruszcie nie wystają poza krawędź płyty kuchennej.
Niewłaściwe użytkowanie rusztu może
skutkować uszkodzeniem płyty kuchennej. nie
należy ustawiać rusztu do góry nogami lub
przesuwać go poycie kuchennej.
Nie dopuszczać, aby płomień palnika wychodził poza krawędź dna
naczynia.
Nie wolno używać : Żeliwnych blach, kamiennych płyt typu ‚ollar stones’,
garnków i patelni z terakoty. Dyfuzorów ciepła takich jak siatki metalowe
lub innych. Dwa palniki jednocześnie dla jednego pojemnika (np.
brytfanna do ryb).
Jeśli zapalenie palnika będzie utrudnione z powodu szczególnych
lokalnych warunków dostarczania gazu, zaleca się powtórzenie czynności
przy pokrętle skręconym do uzyskania małego płomienia.
W przypadku montowania okapu nad płytą kuchenną należy odnieść się
do instrukcji montowania okapu, aby sprawdzić prawidłową odległość
między nim a płytą kuchenną.
Ochronne podkładki gumowe na rusztach mogą prowadzić do
zadławienia mych dzieci.Po zdjęciu rusztu należy upewnić się, że
wszystkie ochraniacze zostały prawidłowo założone.
INSTALACJA
Przemieszczanie i montaż urządzenia wymaga
udziału co najmniej dwóch osób – ryzyko obrażeń.
Podczas wypakowywania i instalacji stosować
rękawice ochronne - ryzyko skaleczenia.
Instalacje, np. wodne (jeżeli dotyczy), podłączenia
elektryczne i wszelkie naprawy powinny b
przeprowadzane przez wykwalikowanego technika.
Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w
instrukcji obsługi. Nie naly pozwalać dzieciom
zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało ono
uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym. Po zakończeniu instalacji
niepotrzebne elementy opakowania (plastik,
elementy ze styropianu, itd.) naly przechowywać
poza zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia. Przed
przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania
elektrycznego – ryzyko porażenia prądem. Podczas
instalacji upewnić się, że urządzenie nie może
uszkodzić przewodu zasilającego – ryzyko pożaru lub
porażenia prądem. Urządzenie można uruchomić
dopiero po zakończeniu instalacji.
Połączenia elektryczne i gazowe muszą b
wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami.
OSTRZEŻENIE: Dla zapewnienia bezpiecznego i
prawidłowego użytkowania urządzenia we
wszystkich pozostałych krajach, niezbędne jest
przeprowadzenie modykacji urządzenia i sposobu
jego instalacji.
ywać regulatorów ciśnienia odpowiednich
do ciśnienia gazu wskazanego w Instrukcji.
Pomieszczenie musi być wyposażone w system
poboru powietrza, wydalający wszystkie możliwe
spaliny.
Pomieszczenie musi również posiadać
odpowiednią wentylację, ponieważ dopływ
powietrza jest niezbędny do prawidłowego
przebiegu procesu spalania. Przepływ powietrza
nie me być mniejszy niż 2 m3/godz. na kW
zainstalowanej mocy.
System cyrkulacji powietrza może pobierać
powietrze bezpośrednio z zewnątrz, za pomocą
przewodu o przekroju wewnętrznym o średnicy co
najmniej 100 cm2; otwór nie może być podatny na
żadnego rodzaju blokady.
System może również dostarczać powietrze
potrzebne do spalania w sposób pośredni, np. z
przyległych pokojów wyposażonych w opisane wyżej
przewody cyrkulacji powietrza. Pokoje te nie mogą
być jednak pokojami wspólnymi, sypialniami lub
pokojami, w krych występuje zagrożenie pożarowe.
Płynny gaz ziemny, jako cięższy od powietrza,
opada na podłogę. Dlatego też pomieszczenia, w
których znajdują się butle z gazem LPG, muszą być
wyposażone w wentylację, umożliwiającą migrację
gazu w przypadku wystąpienia nieszczelności.
Dlatego też, butle z gazem LPG, częściowo ani
całkowicie pełne, nie mogą być instalowane ani
przechowywane w pomieszczeniach ani obszarach
przechowywania znajdujących się pod poziomem
ziemi (w piwnicach itd.). Zaleca się przechowywanie
wyłącznie butli użytkowanych w danym
pomieszczeniu, umieszczonych w taki sposób, by
nie były narażone na kontakt z zewnętrznymi
źródłami ciepła (piekarnikiem, kominkiem, piecem
itp. ), co mogłyby doprowadzić do podniesienia
temperatury butli powyżej 50°C.
Przed wstawieniem urządzenia przycć szafkę
i usunąć trociny i wióry.
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad
piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy
zamontować panel oddzielający (brak w zestawie).
W razie problemów z obracaniem pokręteł palników, należy
skontaktować się z serwisem w celu wymiany zaworów palnika, jeżeli
okażą się one wadliwe.
Nigdy nie zakrywać otworów używanych do wentylacji i dyspersji ciepła.
PODŁĄCZENIE GAZU
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do instalacji
należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji
(typ gazu i jego cnienie) i sposób dostosowania
urządzenia są kompatybilne.
Sprawdzić, czy ciśnienie zasilającego gazu jest
zgodne z wartościami podanymi w Tabeli 1
(„Specykacje palników i dysz”).
OSTRZEŻENIE: Warunki dostosowania tego
urządzenia określono w tabeli (lub na tabliczce
znamionowej).
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to nie jest podłączone
do wyciągu produktów spalania. Naly je
zainstalować i podłączyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami regulucymi instalację takich urządzeń.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania
dotyczące wentylacji.
Jeśli urządzenie jest podłączone do gazu
płynnego, śruba regulacyjna powinna zostać
dokręcona możliwie jak najmocniej.
WAŻNE: W przypadku korzystania z gazu w
butlach, należy zapewnić odpowiednie ustawienie
butli (w pozycji pionowej).
OSTRZEŻENIE: Ta operacja powinna być
przeprowadzona przez wykwalikowanego
technika
Do podłączenia gazowego należy używać wyłącznie
elastycznego lub sztywnego węża metalowego.
Połączenie ze sztywnym przewodem
(miedzianym lub stalowym). Podłączenie do
instalacji gazowej należy przeprowadzić tak, aby w
żaden sposób nie obciążyć urządzenia. Na rampie
zasilacej urządzenie znajduje się nastawne złącze
przewodu w kształcie litery L a montuje się je razem
z uszczelką, aby zapobiec przeciekom. Po obróceniu
złącza przewodu, uszczelkę naly zawsze
wymieniać (uszczelka jest dostarczona wraz z
urządzeniem). Złącze przewodu zasilania gazem to
gwintowane, męskie przącze gazowe 1/2.
Podłączenie giętkiego bezszwowego stalowego
przewodu do gwintowanego przyłączenia. Złącze
przewodu zasilania gazem to gwintowane, męskie
przyłącze gazowe 1/2. Przewody te muszą zostać
zainstalowane w taki sposób, by przy pełnym
rozwinięciu nie przekraczy 2000 mm długości. Po
wykonaniu podłączeń należy upewnić się, że
elastyczny przewód metalowy nie dotyka żadnych
ruchomych części i nie jest poddawany naciskowi.
Naly używać wyłącznie przewodów i uszczelek,
które są zgodne z obowiązucymi przepisami
krajowymi.
WAŻNE: W przypadku użycia węża ze stali
nierdzewnej, należy go zainstalować w taki sposób,
aby nie dotykał żadnej ruchomej części umeblowania
(np. szafki). Musi on przechodzić przez obszar wolny
od jakichkolwiek przeszkód i umożliwiający kontrolę
na całejugości.
Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania
gazowego lub butli gazowej zgodnie z
obowiązującym przepisami krajowymi. Przed
wykonaniem podłączenia, upewnić się, że urządzenie
jest kompatybilne z zasilaniem gazu, jakie ma zostać
użyte. W przeciwnym razie, należy postępować
zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale
„Dostosowanie do różnych typów gazu”.
Po podłączeniu urządzenia do instalacji gazowej
należy sprawdzić podłączenie pod kątem wycieków
przy użyciu wody z mydłem. Zapalić palniki i
przekręcić pokrętła od pozycji maksymalnej 1* do
pozycji minimalnej 2*, aby sprawdzić stabilność
płomienia.
DOSTOSOWANIE DO RÓŻNYCH TYPÓW GAZU
W celu dostosowania urządzenia do rodzaju
gazu innego niż ten dla którego zostało
wyprodukowane (zaznaczono na tabliczce
znamionowej) należy postępować zgodnie ze
wskazówkami umieszczonymi pod rysunkami
dotyczącymi instalacji urządzenia.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
WAŻNE: Dane dotyczące napięcia i poboru mocy
zostały podane na tabliczce znamionowej.
Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą
długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego
urządzenia do sieci. Nie ciągnąć za przewód
zasilający.
Musi istnieć możliwć odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego
przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego
w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie
musi także posiadać uziemienie zgodne
zobowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi
sprzętu elektrycznego.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie
powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia,
będąc mokrym lub bez obuwia. Nie uruchamiać
urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo
lub jeśli zostało ono uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymiana na identyczny powinna być
przeprowadzona przez producenta, pracownika
serwisu lub inną podobnie wykwalikowaną oso
w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – ryzyko
porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało
wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed
przystąpieniem do czynności konserwacyjnych;
Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących
parą. Występuje ryzyko porażenia prądem.
Nie należy używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem .
Części opakowania nie naly wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z
przepisami określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu
lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z
miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby
uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD naly skontaktować się z lokalnym urzędem,
punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji
oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
ywać naczyń i patelni, których szerokość spodu jest równa szerokości
strefy grzewczej.
Stosować tylko garnki i patelnie o płaskim dnie.
Jeśli to możliwe, podczas gotowania przykrywać naczynia pokrywkami.
Dzięki naczyniom ciśnieniowym można zmniejszyć zużycie energii i
skrócić czas gotowania.
Umieszczać naczynie pośrodku strefy grzewczej oznaczonej na płycie.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone
Rozporządzeniem Komisji (UE) n. 66/2014 i jest zgodne z nor
europejską EN 30-2-1.
TABELA DYSZ KATEGORIA II2ELwLs3B/P
Rodzaj
stosowanego gazu Rodzaj palnika Oznakowanie
dyszy Znamionowa
wydajność
termiczna
kW
Zużycie
znamionowe Znamionowa
moc cieplna
kW
Ciśnienie gazu
mbar
min. nom. maks.
GAZ ZIEMNY
(Metan) G20
Dużej mocy
Średni
Pomocniczy
125 A
97 A
78 A
3,00
1,75
1,00
286 l/h
167 l/h
95 l/h
0,60
0,35
0,30
17 20 25
GAZ ZIEMNY G2.350
Dużej mocy
Średni
Pomocniczy
170 D
129 C
104
3,00
1,75
1,00
397 l/h
231 l/h
132 l/h
0,35
0,30
1,80
10 13 16
GAZ ZIEMNY G27
Dużej mocy
Średni
Pomocniczy
142 B
112
85 D
3,00
1,75
1,00
348 l/h
203 l/h
116 l/h
0,35
0,30
2,20
16 20 23
GAZ LPG
(Butan) G30
Dużej mocy
Średni
Pomocniczy
79
62
47
3,00
1,75
1,00
218 g/h
127 g/h
73 g/h
0,70
0,45
0,35
25 37 45
GAZ LPG
(Propan) G31
Dużej mocy
Średni
Pomocniczy
79
62
47
3,00
1,75
1,00
214 g/h
125 g/h
71 g/h
0,70
0,45
0,35
25 37 45
Rodzaj
stosowanego gazu Konguracja modelu
4 PALNIKI Znamionowa wydajność
termiczna (kW) Zużycie znamionowe
całkowite Objętość powietrza (m3)
wymagana do spalenia 1m3 gazu
G20 20 mbar 2 SR - 1 AUX - 1R 7,50 715 l/h 9,52
G2.350 13 mbar 2 SR - 1 AUX - 1R 7,50 991 l/h 6,85
G27 20 mbar 2 SR - 1 AUX - 1R 7,50 870 l/h 7,90
G30 37 mbar 2 SR - 1 AUX - 1R 7,50 545 g/h 30,94
G31 37 mbar 2 SR - 1 AUX - 1R 7,50 535 g/h 23,80
ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6W
INSTALACJA
PL
INFORMACJE TECHNICZNE DLA INSTALATORA
Podczas przenoszenia, przygotowania i instalowania urządzenia należy używać rękawic ochronnych.
Niniejsze urządzenie można osadzać w blatach roboczych o grubości od 20 do 60 mm.
Jeśli pod płytą kuchenną nie ma piekarnika, należy zainstalować płytę oddzielającą, której powierzchnia jest co najmniej równa otworowi w
blacie roboczym. Odległość pomiędzy ww. płytą oddzielającą, która musi całkowicie pokrywać wycięcie, aby zapobiec kontaktowi ze spodem
yty kuchennej, a górną powierzchnią blatu roboczego nie może przekraczać 150 mm. W żadnym przypadku odległość pomiędzy pły
oddzielającą a dolną częścią płyty kuchennej nie może być mniejsza od 20 mm. Jeżeli użytkownik zamierza zainstalować piekarnik pod pły
kuchenną, powinno to być urządzenie wyprodukowane przez rmę Whirlpool i wyposażone w układ chłodzenia. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku zainstalowania pod płytą kuchenną piekarnika innej marki.
OBLIGATORYJNE WYMIARY I ODLEGŁOŚCI
510 mm
590 mm
0
+ 2
560 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
Min. 70 mm
min. 480 mm
max. 492 mm
min. 38 mm
max. 42 mm
750mm
100mm
B
50mm
A
UWAGA: Jeśli odleość “A” pomiędzy szafkami ściennymi mieści się w przedziale od 600 mm do 730 mm, to wysokość “B” musi wynosić
minimum 530 mm. Jeśli odległość “A” pomiędzy szafkami ściennymi jest większa od szerokości płyty, to wysokość “B” musi wynosić co
najmniej 400 mm. W razie instalowania okapu nad płytą prawiową odległość należy sprawdzić w instrukcji okapu.
MONTAŻ
Po oczyszczeniu powierzchni na obwodzie należy zamontować dostarczoną uszczelkę na płycie
kuchennej.
Ustawić płytę kuchenną w otworze blatu roboczego przestrzegając wymiarów podanych w karcie
opisowej urządzenia.
Uwaga: Przewód zasilający musi być wystarczająco długi, aby umożliwić wyjęcie płyty do góry.
Aby zamocować płytę kuchenną, należy użyć dostarczonych w zestawie elementów mocujących (A). Przymocować elementy do odpowiednich
otworów wskazanych strzał, a następnie przykręcić wkrętami w zależności od grubości blatu roboczego (patrz poniższe rysunki).
20
30
60
40
20 mm 40 mm
30 mm 60 mm
PODŁĄCZENIE GAZOWE
Podłączyć kolanko (A)* lub (B)* dostarczone z główną rurą wlotową płyty, używając dączonej podkładki (C), zgodnie
z EN 549.
* We Francji naly użyć kolanka (A), natomiast w innych krajach należy użyć kolanka (B).
Po podłączeniu do sieci gazowniczej należy sprawdzić szczelność za pomocą wody z mydłem. Zapalić palniki i
przekręcić pokrętła od pozycji maksymalnej do pozycji minimalnej
aby sprawdzić stabilność płomienia.
C
B
C
C
A

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756