Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa WHIRLPOOL AKT 6465/S

Powrót
WSKAWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
PL
Pobierz pełną instrukcję obsługi ze strony http://
docs.whirlpool.eu lub zadzwoń na lokalny number
telefonu podany w książeczce gwarancyjnej
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
korzystania z nich w przyszłości.
W instrukcji oraz na samym urządzeniu znajdują się
ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa,
których należy zawsze przestrzegać. Producent
urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszej instrukcji bezpieczeństwa,
nieprawidłowegoytkowania urządzenia lub
niewłaściwego ustawienia elementów sterujących.
Niniejsze instrukcje obowiązują wyłącznie, jeśli na
urządzeniu występuje oznaczenie danego kraju. Jeśli
na urządzeniu brak tego oznaczenia, należy odnieść
się do instrukcji technicznych, w krych znajdują s
niezbędne wskazówki w zakresie dostosowania
urządzenia do warunków użytkowania w danym
kraju.
OSTROŻNIE: Użytkowanie urdzenia do
gotowania na gazie wiąże się z wytwarzaniem w
pomieszczeniu, w krym jest ono zainstalowane,
ciepła, wilgoci i pozostych produktów spalania.
Należy dopilnować, aby kuchnia była dobrze
wentylowana, szczególnie w czasie użytkowania
urządzenia: zadbać o drożność naturalnych otworów
wentylacyjnych lub zamontować urządzenie do
wentylacji mechanicznej (mechaniczny wyciąg
kuchenny). Długotrwałe, intensywne użytkowanie
urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji,
na przykład otwarcia okna lub zwiększenia poziomu
wydajności wentylacji mechanicznej, jeśli występuje.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy
uważać, aby nie dotknąć elemenw grzejnych.
Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest
pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Na
powierzchniach grzejnych nie należy przechowyw
żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi b
nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi być
nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem
oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie i
prowadzić do powstania pożaru. Pożaru NIGDY nie
wolno gasić wodą! Należy wyłączyć urządzenie i
przykryć ogień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne
materiały powinny być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.
W przypadku, gdy informacje zawarte w niniejszej
instrukcji nie będą dokładnie przestrzegane, może
dojść do pożaru lub wybuchu, a w rezultacie do
uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.
Młodsze dzieci (0-3lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8lat) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego
nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
ograniczonej sprawności zycznej, sensorycznej lub
umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia
wącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu
odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego
ytkowania urządzenia oraz pod warunkiem, że
rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia.
Dzieci nie mogą używać tego urządzenia do zabawy.
Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia
bez nadzoru.
OSTROŻNIE: W przypadku pęknięcia szklanej
powierzchniyty grzejnej natychmiast wyłącz
wszystkie palniki oraz elektryczne elementy grzejne i
odłączyć urządzenie od zasilania - nie dotykać
powierzchni urządzenia; -nie korzystać z urządzenia.
Szklana pokrywa może pęknąć, jeśli zostanie
podgrzana. Należy wyłączyć wszystkie palniki oraz
yty elektryczne przed zamknięciem pokrywy. Nie
zamykać pokrywy, jeśli palnik jest zapalony.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia, np.
timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań takich jak: kuchnie dla pracowników
wsklepach, biurach iinnych środowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez
klientów w hotelach, motelach oraz innych obiektach
mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
Garnki lub patelnie powinny mieć średnicę dna
wną lub nieco większą od palnika (patrz specjalna
tabela). Upewnić się, że garnki postawione na ruszcie
nie wystają poza krawędź płyty kuchennej.
Niewłaściwe użytkowanie rusztu może skutkować
uszkodzeniem płyty kuchennej. Nie naly ustawi
rusztu do góry nogami lub przesuwać go po płycie
kuchennej.
Nie dopuszczać, aby płomień palnika wychodził poza krawędź dna
naczynia.
Nie wolno używać : Żeliwnych blach, kamiennych płyt typu ‚ollar stones’,
garnków i patelni z terakoty. Dyfuzorów ciepła takich jak siatki metalowe
lub innych. Dwa palniki jednocześnie dla jednego pojemnika (np. brytfanna
do ryb).
Jeśli zapalenie palnika będzie utrudnione z powodu szczególnych
lokalnych warunków dostarczania gazu, zaleca się powtórzenie czynności
przy pokrętle skręconym do uzyskania małego płomienia.
W przypadku montowania okapu nad płytą kuchenną należy odnieść się
do instrukcji montowania okapu, aby sprawdzić prawidłową odległość
między nim a płytą kuchenną.
Ochronne podkładki gumowe na rusztach mogą prowadzić do zadławienia
małych dzieci. Po zdjęciu rusztu należy upewnić się, że wszystkie
ochraniacze zostały prawidłowo założone.
INSTALACJA
Przemieszczanie i montaż urządzenia wymaga
udziału co najmniej dwóch osób – ryzyko obrażeń.
Podczas wypakowywania i instalacji stosować
rękawice ochronne - ryzyko skaleczenia.
Instalacje, np. wodne (jeżeli dotyczy), podłączenia
elektryczne i wszelkie naprawy powinny b
przeprowadzane przez wykwalikowanego technika.
Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w
instrukcji obsługi. Nie naly pozwalać dzieciom
zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało ono
uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym. Po zakończeniu instalacji
niepotrzebne elementy opakowania (plastik,
elementy ze styropianu, itd.) naly przechowywać
poza zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia. Przed
przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
montażowych urządzenie należy odłączyć od
zasilania elektrycznego – ryzyko porażenia prądem.
Podczas instalacji upewnić s, że urządzenie nie
może uszkodzić przewodu zasilacego – ryzyko
pożaru lub porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Połączenia elektryczne i gazowe muszą b
wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami.
OSTRZEŻENIE: Dla zapewnienia bezpiecznego i
prawidłowego użytkowania urządzenia we
wszystkich pozostałych krajach, niezbędne jest
przeprowadzenie modykacji urządzenia i sposobu
jego instalacji.
ywać regulatorów ciśnienia odpowiednich do
ciśnienia gazu wskazanego w Instrukcji.
Pomieszczenie musi być wyposażone w system
poboru powietrza, wydalający wszystkie możliwe
spaliny.
Pomieszczenie musi również posiadać
odpowiednią wentylację, ponieważ dopływ
powietrza jest niezbędny do prawidłowego
przebiegu procesu spalania. Przepływ powietrza nie
może być mniejszy niż 2 m3/godz. na kW
zainstalowanej mocy.
System cyrkulacji powietrza może pobierać
powietrze bezpośrednio z zewnątrz, za pomocą
przewodu o przekroju wewnętrznym o średnicy co
najmniej 100 cm2; otwór nie może być podatny na
żadnego rodzaju blokady.
System może również dostarczać powietrze
potrzebne do spalania w sposób pośredni, np. z
przyległych pokojów wyposażonych w opisane
wyżej przewody cyrkulacji powietrza. Pokoje te nie
mogą być jednak pokojami wspólnymi, sypialniami
lub pokojami, w których występuje zagrożenie
pożarowe.
Płynny gaz ziemny, jako cięższy od powietrza,
opada na podłogę. Dlatego też pomieszczenia, w
których znajdują się butle z gazem LPG, muszą być
wyposażone w wentylację, umożliwiającą migrację
gazu w przypadku wystąpienia nieszczelności.
Dlatego też, butle z gazem LPG, częściowo ani
całkowicie pełne, nie mogą być instalowane ani
przechowywane w pomieszczeniach ani obszarach
przechowywania znajdujących się pod poziomem
ziemi (w piwnicach itd.). Zaleca się przechowywanie
wyłącznie butli użytkowanych w danym
pomieszczeniu, umieszczonych w taki sposób, by nie
były narażone na kontakt z zewnętrznymi źródłami
ciepła (piekarnikiem, kominkiem, piecem itp. ), co
mogłyby doprowadzić do podniesienia temperatury
butli powyżej 50°C.
Przed wstawieniem urządzenia przycć szafkę i
usunąć trociny i wióry.
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad
piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy
zamontować panel oddzielający (brak w zestawie).
W razie problemów z obracaniem pokręteł palników, należy skontaktować
się z serwisem w celu wymiany zaworów palnika, jeżeli okażą się one
wadliwe.
Nigdy nie zakrywać otworów używanych do wentylacji i dyspersji ciepła.
PODŁĄCZENIE GAZU
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do instalacji
należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji
(typ gazu i jego cnienie) i sposób dostosowania
urządzenia są kompatybilne.
Sprawdzić, czy ciśnienie zasilającego gazu jest
zgodne z wartościami podanymi w Tabeli 1
(„Specykacje palników i dysz”).
OSTRZEŻENIE: Warunki dostosowania tego
urządzenia określono w tabeli (lub na tabliczce
znamionowej).
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to nie jest podłączone
do wyciągu produktów spalania. Naly je
zainstalować i podłączyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami regulucymi instalację takich urządzeń.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania
dotyczące wentylacji.
Jeśli urządzenie jest podłączone do gazu
płynnego, śruba regulacyjna powinna zostać
dokręcona możliwie jak najmocniej.
WAŻNE: W przypadku korzystania z gazu w
butlach, należy zapewnić odpowiednie ustawienie
butli (w pozycji pionowej).
OSTRZEŻENIE: Ta operacja powinna być
przeprowadzona przez wykwalikowanego technika.
Do podłączenia gazowego należy używać
wyłącznie elastycznego lub sztywnego węża
metalowego.
Połączenie ze sztywnym przewodem
(miedzianym lub stalowym). Podłączenie do instalacji
gazowej należy przeprowadzić tak, aby w żaden
sposób nie obciążyć urządzenia. Na rampie zasilającej
urządzenie znajduje się nastawne złącze przewodu w
kształcie litery L a montuje się je razem z uszczelką,
aby zapobiec przeciekom. Po obróceniu złącza
przewodu, uszczelkę naly zawsze wymieni
(uszczelka jest dostarczona wraz z urządzeniem).
ącze przewodu zasilania gazem to gwintowane,
męskie przyłącze gazowe 1/2.
Podłączenie giętkiego bezszwowego stalowego
przewodu do gwintowanego przyłączenia. Złącze
przewodu zasilania gazem to gwintowane, męskie
przyłącze gazowe 1/2. Przewody te muszą zostać
zainstalowane w taki sposób, by przy pełnym
rozwinięciu nie przekraczy 2000 mm długości. Po
wykonaniu podłączeń należy upewnić się, że
elastyczny przewód metalowy nie dotyka żadnych
ruchomych części i nie jest poddawany naciskowi.
Naly używać wyłącznie przewodów i uszczelek,
które są zgodne z obowiązucymi przepisami
krajowymi.
WAŻNE: W przypadku użycia węża ze stali
nierdzewnej, należy go zainstalować w taki sposób,
aby nie dotykał żadnej ruchomej części umeblowania
(np. szafki). Musi on przechodzić przez obszar wolny
od jakichkolwiek przeszkód i umożliwiający kontrolę
na całejugości.
Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania
gazowego lub butli gazowej zgodnie z
obowiązującym przepisami krajowymi. Przed
wykonaniem podłączenia, upewnić się, że urządzenie
jest kompatybilne z zasilaniem gazu, jakie ma zostać
użyte. W przeciwnym razie, należy postępować
zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale
„Dostosowanie do różnych typów gazu”.
Po podłączeniu urządzenia do instalacji gazowej
należy sprawdzić podłączenie pod kątem wycieków
przy użyciu wody z mydłem. Zapalić palniki i
przekręcić pokrętła od pozycji maksymalnej 1* do
pozycji minimalnej 2*, aby sprawdzić stabilność
płomienia.
DOSTOSOWANIE DO RÓŻNYCH TYPÓW GAZU
W celu dostosowania urządzenia do rodzaju gazu
innego niż ten dla którego zostało wyprodukowane
(zaznaczono na tabliczce znamionowej) należy
postępować zgodnie ze wskazówkami
umieszczonymi pod rysunkami dotyczącymi
instalacji urządzenia.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
WAŻNE: Dane dotyczące napięcia i poboru mocy
zostały podane na tabliczce znamionowej.
Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą
długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego
urządzenia do sieci. Nie ciągnąć za przewód
zasilający.
Musi istnieć możliwć odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego
przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego
wprzewodzie do gniazda zasilania zgodnie
zobowiązującymi normami krajowymi; urządzenie
musi także posiadać uziemienie zgodne
zobowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi
sprzętu elektrycznego.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie
powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia,
będąc mokrym lub bez obuwia. Nie uruchamiać
urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo
lub jeśli zostało ono uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymiana na identyczny powinna być
przeprowadzona przez producenta, pracownika
serwisu lub inną podobnie wykwalikowaną oso
w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – ryzyko
porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało
wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed
przystąpieniem do czynności konserwacyjnych;
Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących
parą. Występuje ryzyko porażenia prądem.
Nie należy używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem .
Części opakowania nie naly wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z
przepisami określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu
lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z
miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać
więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu
urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem
skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie
zostało oznaczone jako zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/19/UE w sprawie zytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego.
Należy je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
ywać naczyń i patelni, których szerokość spodu jest równa szerokości
strefy grzewczej.
Stosować tylko garnki i patelnie o płaskim dnie.
Jeśli to możliwe, podczas gotowania przykrywać naczynia pokrywkami.
Dzięki naczyniom ciśnieniowym można zmniejszyć zużycie energii i skrócić
czas gotowania.
Umieszczać naczynie pośrodku strefy grzewczej oznaczonej na płycie.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone
Rozporządzeniem Komisji (UE) n. 66/2014 i jest zgodne z normą europejską
EN 30-2-1.
TABELA DYSZ KATEGORIA II2ELwLs3B/P
Rodzaj stosowanego
gazu Rodzaj palnika Oznakowanie
dyszy Znamionowa
wydajność
termiczna
kW
Zużycie
znamionowe Znamionowa
moc cieplna
kW
Ciśnienie gazu
mbar
min. nom. maks.
GAZ ZIEMNY
(Metan) G20
Dużej mocy
Średni
Pomocniczy
115 Y
95 Z
72 X
3,00
1,75
1,00
286 l/h
167 l/h
95 l/h
0,60
0,35
0,30
17 20 25
GAZ ZIEMNY G2.350
Dużej mocy
Średni
Pomocniczy
158 F2
125 F3
95 Y
3,00
1,75
1,00
397 l/h
231 l/h
132 l/h
0,60
0,35
0,30
10 13 16
GAZ ZIEMNY G27
Dużej mocy
Średni
Pomocniczy
140 F3
104 F3
77 F1
3,00
1,75
1,00
348 l/h
203 l/h
115 l/h
0,60
0,35
0,30
16 20 23
GAZ LPG
(Butan) G30
Dużej mocy
Średni
Pomocniczy
80
60
47
3,00
1,75
1,00
218 g/h
127 g/h
73 g/h
0,70
0,45
0,35
25 37 45
GAZ LPG
(Propan) G31
Dużej mocy
Średni
Pomocniczy
80
60
47
3,00
1,75
1,00
214 g/h
125 g/h
71 g/h
0,70
0,45
0,35
25 37 45
Rodzaj
stosowanego gazu Konguracja modelu
4 PALNIKI Znamionowa wydajność
termiczna (kW) Zużycie znamionowe
całkowite Objętość powietrza (m3)
wymagana do spalenia 1m3 gazu
G20 20 mbar 2 SR - 1 AUX - 1R 7,50 715 l/h 9,52
G27 20 mbar 2 SR - 1 AUX - 1R 7,50 869 l/h 7,90
G2.350 13 mbar 2 SR - 1 AUX - 1R 7,50 991 l/h 6,85
G30 37 mbar 2 SR - 1 AUX - 1R 7,50 545 g/h 30,94
G31 37 mbar 2 SR - 1 AUX - 1R 7,50 536 g/h 23,80
ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6W
INSTALACJA
PL
INFORMACJE TECHNICZNE DLA INSTALATORA
Podczas przenoszenia, przygotowania i instalowania urządzenia należy używać rękawic ochronnych.
Niniejsze urządzenie można osadzać w blatach roboczych o grubości od 20 do 60 mm.
Jeśli pod płytą kuchenną nie ma piekarnika, należy zainstalować płytę oddzielającą, której powierzchnia jest co najmniej równa otworowi w
blacie roboczym. Odległość pomiędzy ww. płytą oddzielającą, która musi całkowicie pokrywać wycięcie, aby zapobiec kontaktowi ze spodem
yty kuchennej, a górną powierzchnią blatu roboczego nie może przekraczać 150 mm. W żadnym przypadku odległość pomiędzy pły
oddzielającą a dolną częścią płyty kuchennej nie może być mniejsza od 20 mm. Jeżeli użytkownik zamierza zainstalować piekarnik pod pły
kuchenną, powinno to być urządzenie wyprodukowane przez rmę Whirlpool i wyposażone w układ chłodzenia. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku zainstalowania pod płytą kuchenną piekarnika innej marki.
OBLIGATORYJNE WYMIARY I ODLEGŁOŚCI
510 mm
590 mm
0
+ 2
560 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
Min. 70 mm
min. 480 mm
max. 492 mm
min. 38 mm
max. 42 mm
750mm
100mm
B
50mm
A
UWAGA: Jeśli odleość “A” pomiędzy szafkami ściennymi mieści się w przedziale od 600 mm do 730 mm, to wysokość “B” musi wynosić
minimum 530 mm. Jeśli odległość “A” pomiędzy szafkami ściennymi jest większa od szerokości płyty, to wysokość “B” musi wynosić co
najmniej 400 mm. W razie instalowania okapu nad płytą prawiową odległość należy sprawdzić w instrukcji okapu.
MONTAŻ
Po oczyszczeniu powierzchni na obwodzie należy zamontować dostarczoną uszczelkę na płycie
kuchennej.
Ustawić płytę kuchenną w otworze blatu roboczego przestrzegając wymiarów podanych w karcie opisowej
urządzenia.
Uwaga: Przewód zasilający musi być wystarczająco długi, aby umożliwić wyjęcie płyty do góry.
Aby zamocować płytę kuchenną, należy użyć dostarczonych w zestawie elementów mocujących (A). Przymocować elementy do odpowiednich
otworów wskazanych strzał, a następnie przykręcić wkrętami w zależności od grubości blatu roboczego (patrz poniższe rysunki).
20
30
60
40
20 mm 40 mm
30 mm 60 mm
PODŁĄCZENIE GAZOWE
Podłączyć kolanko (A)* lub (B)* dostarczone z główną rurą wlotową płyty, używając dączonej podkładki (C), zgodnie
z EN 549.
* We Francji naly użyć kolanka (A), natomiast w innych krajach należy użyć kolanka (B).
Po podłączeniu do sieci gazowniczej należy sprawdzić szczelność za pomocą wody z mydłem. Zapalić palniki i
przekręcić pokrętła od pozycji maksymalnej do pozycji minimalnej aby sprawdzić stabilność płomienia.
WAŻNE: Przed podłączeniem urządzenia do instalacji lub butli gazowej, zdjąć zatyczkę z rury przączeniowej.
C
B
C
C
A

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756