Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna WHIRLPOOL ACM 829/NE

Powrót
Pobierz pełną instrukcję obsługi ze strony
http:// docs . whirlpool . eu
lub zadzwoń na lokalny
number telefonu podany w książeczce gwarancyjnej.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
korzystania w przyszłości.
W niniejszej instrukcji oraz na samym urządzeniu
znajdują się ważne ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa, które należy zawsze uwzględniać.
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego
ytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia
elementów sterujących.
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) ) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
sprawności zycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz
osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji
dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia
oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia
związane z obsługą urządzenia. Nie pozwalać, by dzieci
bawiły urządzeniem. Dzieci nie mogą czcić ani
konserwować urządzenia bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest
pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Na
powierzchniach grzejnych nie należy przechowywać
żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi być
nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi być
nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem
oleju i tłuszczu może spowodować zagrenie i
prowadzić do powstania pożaru. NIGDY nie należy
próbować gasić ognia wodą: zamiast tego należy
wyłączyć urządzenie i zakryć płomień np. pokrywką
lub kocem gniczym.
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne
materiały powinny być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.
Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce,
łyżki i pokrywki, nie powinny być umieszczane na
powierzchni płyty, ponieważ mogą się nagrzewać.
Po zakończeniuywania płyty naly wącz
pole grzewcze za pomocą przycisku, zamiast polegać
na układzie wykrywania obecności naczynia.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia,
np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych i do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klienw w
hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
INSTALACJA
Urządzenie muszą przytrzymywać i montować
co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. W celu
odpakowania i instalacji używać rękawic ochronnych
– ryzyko skaleczenia.
Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania
oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalikowanego technika. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po
rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie
zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym. Po instalacji zbędne
opakowanie (elementy z plastiku, styropianu, itd.)
należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci –
ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie
należy odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić s, że
urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego
– ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Przed włożeniem piekarnika mebel należy przycć
i dokładnie usunąć trociny i wióry.
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad
piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy
zamontować panel oddzielacy (brak w zestawie).
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
WSKAWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
PL
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika
wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie
do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi
normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać
uziemienie zgodnie z obowiązującymi normami
krajowymi.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i złączy
pośrednich. Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia
na boso lub będąc mokrym. Nie uruchami
urządzenia, jeśli kabel zasilacy lub wtyczka są
uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało
uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymianę na identyczny należy ze względów
bezpieczeństwa zlecić przedstawicielowi producenta,
serwisowi technicznemu lub innej wykwalikowanej
osobie w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka –
ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić, czy
urządzenie zostało wyłączone i odłączone od źródła
zasilania – ryzyko porażenia prądem; Nigdy nie
należy stosować urządzeń czyszczących parą –
ryzyko porażenia prądem.
Nie naly używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego wykonano opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu
i jest oznaczony symbolem .
Części opakowania nie naly wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z
przepisami określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub
do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej
informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD,
należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu
złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie
zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE)
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy
je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Aby w pełni wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzewczej, należy wyłącz
ją kilka minut przed planowanym zakończeniem gotowania.
Podstawa garnka lub patelni powinna całkowicie pokrywać powierzchnię
yty grzewczej; użycie naczynia o mniejszej powierzchni podstawy niż
yta grzewcza spowoduje niepotrzebną utratę energii.
Podczas gotowania należy przykrywać garnki lub patelnie ściśle
dopasowanymi pokrywkami i używać możliwie jak najmniej wody.
Gotowanie bez pokrywki znacznie zwiększa zużycie energii.
ywać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone
Rozporządzeniem Komisji (UE) N. 66/2014 i jest zgodne z normą europejską
EN 60350-2.
INSTALACJA PL
• yta kuchenna musi być zamontowana w blacie na głębokości między 30 mm
a 60 mm.
• Zainstalować panel oddzielający pod płytą kuchenną.
• Po zainstalowaniu dolna część urządzenia nie powinna być już dostępna.
• W razie instalacji piekarnika pod płytą nie instalować panelu oddzielającego.
• Odległość między spodem urządzenia a panelem oddzielającym powinna być
zgodna z wymiarami podanymi na rysunku.
• Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, nie wolno blokować minimalnego otworu między blatem a górną częścią blatu mebla (min. 5 mm).
• Jeśli pod płytą kuchenną jest instalowany piekarnik, sprawdzić, czy posiada on system chłodzenia.
• Dla wbudowanych wymiarów i instalacji patrz rysunek w tym paragrae.
• Należy zachować minimalną odległość między płytą kuchenną a okapem znajdującym się nad płytą. Więcej informacji na ten temat znajduje
się w podręczniku użytkownika okapu.
• Nie instalowaćyty kuchennej nad zmywarką bądź pralką, aby zapobiec przedostawaniu się pary lub wilgoci do obwodów elektronicznych
– mogłyby one ulec uszkodzeniu.
• W przypadku montażu płyty równo z blatem skontaktować się z serwisem w celu montażu zestawu śrub 4801 211 00112.
• Aby zdjąć płytę, należy zwolnić śrubokrętem (nie jest dostarczony w komplecie) sprężyny znajdujące się w dolnej części urządzenia.
USYTUOWANIEYTY GRZEJNEJ
Po wyczyszczeniu powierzchni płyty kuchennej nałożyć na nią załączoną uszczelkę (chyba że została już założona). Po wykonaniu podłączenia
elektrycznego (patrz rozdział „Podłączenie elektryczne”), umieścić każdy zacisk mocujący w odpowiednim otworze na bocznych stronach płyty grzejnej,
tak jak zostało to pokazane na rysunku. Następnie wepchnąć płytę grzejną do wnętrza wyciętego otworu i sprawdzić, czy płyta jest ułożona płasko i
równolegle do blatu. Zaciski mocujące są zaprojektowane dla każdego typu materiału, z którego robione są blaty kuchenne (drewno, marmur, etc).
4x
21 3
WYMIARY I ODLEGŁOŚCI KTÓRE NALEŻY ZACHOWAĆ
Min. 40 cm
L
Min. 5 cm
Min.10 cm
i
Min. 5 mm
6 mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
483 mm
553 mm
30 mm
+1
0
510 mm
52/54 mm
580 mm
650 mm
700 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
490 mm
560 mm
0
+2
0
+2
Min. 50 mm
MONTAŻ NA RÓWNI Z BLATEM
STANDARTOWA INSTALACJA
513 mm
583 mm
0
+2
0
+2
560 mm
490 mm
R = 11,5 mm
0
+2
0
+2
Min. 50 mm
6-7 cm
min. 20 mm
min. 5 mm
57
75 80
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem płyty do źródła zasilania należy wykonać podłączenie elektryczne.
Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalikowanego pracownika znającego aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i instalacji. W
szczególności, instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi u lokalnego dostawcy prądu.
Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej znajdującej się w dolnej części urządzenia jest zgodne z napięciem w instalacji domowej.
Obowiązujące przepisy wymagają, by urdzenie było uziemione: należy użyć jedynie przewodów (w tym przewodu uziemiającego) o odpowiednim
rozmiarze.
PODŁĄCZENIE DO BLOKU ZACISKÓW
Do podłączenia elektrycznego należy użyć przewodu typu HO5RR-F, jak pokazano w poniższej tabeli.
NAPIĘCIE
ELEKTRYCZNE PRZEWODY
ILOŚĆ X ROZMIAR
220-240V ~ + 3 x 4 mm2
220-240V 3~ + 4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ + 5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ + 4 x 1,5 mm2
UWAGA: kabel zasilający musi być wystarczająco długi, tak aby można wyjąć płytę kuchenną z blatu i musi być tak usytuowany, aby zapobiec
uszkodzeniu lub przegrzaniu spowodowanemu kontaktem z podstawą płyty.
UWAGA: żółto-zielony przewód uziemienia powinien zostać podłączony do zacisku oznaczonego symbolem i musi być dłuższy niż inne
przewody.
• Zdjąć osłonę zacisków (A), odkręcając śrubę, a następnie wsunąć osłonę w zawias (B) zacisków.
• Wsunąć przewód zasilający w uchwyt, a następnie podłączyć poszczególne przewody do bloku zacisków w sposób przedstawiony na schemacie
połączeń znajdującym się w pobliżu zacisku.
• Zabezpieczyć przewód zasilający w uchwycie.
• Zamknąć osłonę (C), a następnie przykręcić ją na zacisku przy użyciu wcześniej odkręconej śruby.
Po każdym podłączeniu płyty do sieci przeprowadzana jest automatyczna kontrola trwająca kilka sekund.
220–240 V~ 380–415 V 3N~ 230–240 V ~
(TYLKO AUSTRALIA)
220–240 V ~
(TYLKO UK )
220–240 V 3 ~
(TYLKO BELGIA)
380–415 V 2N ~
(TYLKO HOLANDIA)
380–415 V 2N~
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
WAŻNE:
• Zachować lub zdjąć metalowe mostki między śrubami skrzynki zaciskowej L1-L2 i N1-N2 zgodnie ze schematem pączeń (patrz rysunek).
• Jeśli w komplecie dostarczono przewód, należy przestrzegać instrukcji podłączenia do niego dołączonej.
• Stałe podłączenie urządzenia do sieci zasilającej wymaga zastosowania wyłącznika wielobiegunowego z minimalnym rozwarciem styków
wynoszącym 3 mm.
Przykład mostka obecnego (po lewej stronie) i zdjętego (po prawej stronie). Sprawdzić szczegóły na schemacie połączeń (mostki mogą być
pomiędzy L1-L2 i pomiędzy N1-N2).
CBA
AKCESORIA
GARNKI I PATELNIE
Należy używać wyłącznie garnków i patelni wykonanych
z materiałów ferromagnetycznych, odpowiednich
do płyt indukcyjnych. Aby określić, czy garnek jest
odpowiedni, naly sprawdzić, czy posiada on symbol
(zazwyczaj wybity na spodzie). Do sprawdzenia,
czy dany garnek jest ferromagnetyczny, można też użyć magnesu. Jakość i
struktura podstawy naczynia mogą mieć wpływ na wydajność gotowania.
ZALECANE ŚREDNICE DNA NACZ
Przed włączeniem płyty umieścić naczynie na żądanej stree grzewczej.
Aby uzyskać dobre efekty gotowania średnica dna garnka powinna być
równa średnicy pola grzewczego.
WAŻNE: Jeśli naczynia nie mają prawidłowych rozmiarów, pola grzejne
nie włączą się.
Aby określić rozmiar garnka, należy zmierzyć szerokość jego dna i sprawdzić
w tabeli zalecane średnice dna garnków gwarantujące najlepsze parametry
ytkowania i właściwe wykrywanie naczynia. Każda strefa grzewcza
posiada ograniczenie minimalnej wielkości wykrywanego naczynia,
które zmienia się w zależności od rodzaju materiału, z którego wykonane
zostało używane naczynie. W związku z tym należy wykorzystywać strefy
grzewcze najlepiej pasujące do średnicy naczynia.
NIEOK
ŚREDNICA (cm)MAKS. (cm)MIN. (cm)
14,5 14,5 10
18 18 12
21 21 15
28 28 17
Flexi Cook 23 cm
39 cm
Ø
12 cm
Min.Maks.
WAŻNE: W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia płyty grzejnej:
• nie należy używać garnków z dnem, które nie jest płaskie;
• nie należy używać metalowych garnków z emaliowanym dnem;
• nie należy umieszczać gorących garnków/patelni na panelu sterowania.
PANEL STEROWANIA
OPIS PRODUKTU
Zarządzanie poziomem moc
y
krok 1 Włączenie / Wyłączenie Timer
Zarządzanie poziomem mocy
krok 1
Blokada panelu sterowania / Funkcje specjalne
Zarządzanie poziomem mocy krok 2 i 4
Przyciski regulacji pól grzejnych i odpowiadąjace im wyświetlacze
PL