Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna WHIRLPOOL WF S8865 NE

Powrót
Pobierz pełną instrukcję obsługi ze strony
http://docs.whirlpool.eu lub zadzwoń na lokalny
number telefonu podany w książeczce gwarancyjnej.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
korzystania w przyszłości.
W niniejszej instrukcji oraz na samym urządzeniu
znajdują się ważne ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa, które należy zawsze uwzględniać.
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego
ytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia
elementów sterujących.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest pęknięta,
nie wolno używać urządzenia – ryzyko porażenia
prądem.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Na
powierzchniach grzejnych nie należy przechowywać
żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi być
nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi być
nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem
oleju i tłuszczu może spowodować zagrenie i
prowadzić do powstania pożaru. NIGDY nie należy
próbować gasić ognia wodą: zamiast tego należy
wyłączyć urządzenie i zakryć płomień np. pokrywką
lub kocem gniczym.
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne materiy
powinny być przechowywane z dala od urządzenia,
dopóki wszystkie jego podzespoły całkowicie nie
ostygną – ryzyko pożaru.
Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce, łyżki
i pokrywki, nie powinny być umieszczane na
powierzchni płyty, ponieważ mogą się nagrzewać.
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) ) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
sprawności zycznej, sensorycznej lub umysłowej
oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i
wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod
nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji
dotyczących bezpiecznego użytkowania urdzenia
oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia
związane z obsługą urządzenia. Nie pozwalać, by
dzieci bawiły urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić
ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
Po zakończeniuywania płyty należy wącz
pole grzewcze za pomocą przycisku, zamiast polegać
na układzie wykrywania obecności naczynia.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci
do lat 8 nie mogą znajdować się w poblu urządzenia
bez stałego nadzoru.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia, np.
timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych i do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klienw w
hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
INSTALACJA
Urządzenie muszą przytrzymywać i montować co
najmniej dwie osoby – ryzyko obraż. W celu
odpakowania i instalacji używać rękawic ochronnych
– ryzyko skaleczenia.
Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania
oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalikowanego technika. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po
rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie
zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym. Po instalacji zbędne
opakowanie (elementy z plastiku, styropianu, itd.)
należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci –
ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urdzenie
należy odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić s, że
urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego
– ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Przed włeniem piekarnika mebel należy przyciąć
i dokładnie usunąć trociny i wióry.
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad
piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy
zamontować panel oddzielacy (brak w zestawie).
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
PL
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego
przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego w
przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie
musi także posiadać uziemienie zgodnie
zobowiązującymi normami krajowymi.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i złączy
pośrednich. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie
powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia
na boso lub będąc mokrym. Nie uruchami
urządzenia, jeśli kabel zasilacy lub wtyczka są
uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało
uszkodzone bądź upuszczone.
Podłączenie za pomocą wtyczki przewodu
zasilacego nie jest dozwolone, jeżeli nie stanowi
ona fabrycznego wyposażenia produktu.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymianę na identyczny należy ze względów
bezpieczeństwa zlecić przedstawicielowi producenta,
serwisowi technicznemu lub innej wykwalikowanej
osobie w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka –
ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czynności
konserwacyjnych należy sprawdzić, czy urządzenie
zostało wyłączone i odłączone od źródła zasilania –
ryzyko porażenia prądem; Nigdy nie należy stosować
urządzeń czyszczących parą – ryzyko porażenia
prądem.
Nie należy używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego wykonano opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu
i jest oznaczony symbolem .
Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z
przepisami określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu
lub do ponownego użycia. Urządzenie naly utylizować zgodnie z
miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać
więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń
AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem
skupu złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono urdzenie. To
urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE
w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)
oraz z przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego i elektronicznego z
2013 r. (w brzmieniu zmienionym).
Właściwa utylizacja urdzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego.
Należy je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Aby w pełni wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzewczej, należy wyłącz
ją kilka minut przed planowanym zakończeniem gotowania.
Podstawa garnka lub patelni powinna całkowicie pokrywać powierzchnię
yty grzewczej; użycie naczynia o mniejszej powierzchni podstawy niż
yta grzewcza spowoduje niepotrzebną utratę energii.
Podczas gotowania naly przykrywać garnki lub patelnie ściśle
dopasowanymi pokrywkami i używać możliwie jak najmniej wody.
Gotowanie bez pokrywki znacznie zwiększa zużycie energii.
ywać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie spnia wymagania ekoprojektu z Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 66/2014 oraz rozporządzeń z 2019 r. dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych z energią oraz informacji na temat energii (zmiana)
(wyjście z UE), zgodnie z normą europejską EN 60350-2.
UWAGA
Osoby z rozrusznikiem serca lub podobnym urdzeniem medycznym
powinny zachować ostrożność podczas stania w pobliżu płyty indukcyjnej,
gdy jest ona włączona. Pole elektromagnetyczne może wpłynąć na
działanie rozrusznika serca lub podobnego urdzenia. W celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat działania rozrusznika serca lub
podobnego urządzenia w polu elektromagnetycznym płyty indukcyjnej
należy skonsultować się z lekarzem lub producentem tych urządzeń.
INSTALACJA
6mm
kit 4801 211 00112
A
0
+ 2
560 mm
R = Max. 10 mm
Min. 35 mm
560 mm
0
+ 2
R = 11.5 mm
653 mm
0
+ 2
0
+ 2
513 mm
50 mm
A
R = Max. 10 mm
R = 11,5 mm
4 mm
551 mm
510 mm
479 mm
650 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
28 mm-
No Max.
L
Min. 35 mm
i
Min. 400 mm
Min.100 mm
45 mm
90 mm
120 mm
Min. 28 mm
20 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
12 mm-
No Max.
min. 20 mm
60 mm
min. 10 mm
60 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
min. 10 mm
min. 10 mm
Min. 12 mm
Min. 12 mm
A-A
AA
Min. 12 mm
min. 10 mm
min. 20 mm
x4
2
x4
3
90°C
1
2
3
4
2
1
x4
PL
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem płyty do źródła zasilania należy wykonać podłączenie elektryczne.
Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalikowanego pracownika znającego aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i instalacji. W
szczególności, instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi u lokalnego dostawcy prądu.
Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej znajdującej się w dolnej części urządzenia jest zgodne z napięciem w instalacji domowej.
Obowiązujące przepisy wymagają, by urządzenie było uziemione: należy użyć jedynie przewodów (w tym przewodu uziemiającego) o odpowiednim
rozmiarze.
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modro-
plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm- blár
N
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)-
niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)-
modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)-
kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)- blár (grár)
T
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļš-
geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зелена-
rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-
sárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas- gulur/grænn
E
=
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црн-
črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh-svartur
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфяв-
браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brun-
kahverengi-donn-brúnn
R
S
220-240 V
~
220-240 V 3
~
230V 2 Phase 2N
~
380-415 V 2 N ~
220-240 V
~
380-415 V 3 N ~
AU-UK-IRL BE
NL
OPIS PRODUKTU
1
2
1. Płyta
2. Panel sterowania
PANEL STEROWANIA
123
15
10
9
7 7
5 87 7
6 14
11 12
P
OFF 18
4 16
P
OFF 18
P
OFF 18
P
OFF 18
13
OK
3 sec
1. Symbole/włączanie funkcji specjalnych
2. Wybrany poziom mocy
3. Przycisk wyłączania pola grzewczego
4. Suwak dotykowy
5. Przycisk szybkiego rozgrzewania (Booster)
6. Przycisk FLEXISIDE (lewa)
7. Kontrolka – funkcja aktywna
8. Przycisk Włącz/Wyłącz
9. Minutnik
10. Przycisk 6
th
Sense
11. Wskaźnik czasu gotowania
12. Przycisk OK/Blokada przycisków – 3sekundy
13. Przycisk FLEXISIDE (prawa)
14. Wskaźnik włączonego minutnika
15. Wskaźnik wyboru strefy
16. Symbol wskaźnika minutnika
PL