Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka WHIRLPOOL WFO 3C33 6.5 X

Powrót
PL
1
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
URZĄDZENIE
OPIS PRODUKTU
PANEL STEROWANIA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy
zarejestrować urządzenie na stronie:
www.whirlpool.eu/register
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę docs.whirlpool.eu i postępując zgodnie
ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej
broszury.
1. Górny kosz
2. Składane półeczki
3. Regulator wysokości górnego kosza
4. Górne ramię natryskowe
5. Dolny kosz
6. Koszyk na sztućce
7. Dolne ramię natryskowe
8. Zespół ltra
9. Zbiornik soli
10. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
11. Tabliczka znamionowa
12. Panel sterowania
1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Przycisk wyboru programu
3. Przycisk i kontrolka „Multizone”
4. Przycisk i kontrolka Turbo /Blokada przycisków
5. Kontrolka „Program Eco
6. Kontrolka blokady przycisków
7. Wyświetlacz
8. Numer programu i wskaźnik pozostałego czas
9. Kontrolka tabletek (Tab)
10. Kontrolka „Zamknięty zawór wody”
11. Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
12. Kontrolka „Brak soli”
13. Przycisk i kontrolka „Extra Dry
14. Przycisk i kontrolka tabletek (Tab)
15. Przycisk i kontrolka „Opóźnienie
16. Przycisk i kontrolka „Start/Pauza”/Odpompowanie wody
0000 000 00000
Service:
1
2
3
4
5
6
10
12
7
11
9
8
4
1
3
2
9 16
14 15
65 7 8 11 12 1310
2
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS PRODUK-
TU), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się
kontrolka BRAK SOLI .
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po raz
pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do kra-
wędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę in-
formację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przytrzymać przycisk START/PAUZA przez 5 sekund, aż będzie słychać
sygnał więkowy.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRAK SOLI
migają jednocześnie.
Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz TABELA
TWARDOŚCI WODY).
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przezna-
czona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i ele-
ment grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej mak-
symalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak
się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można
wyregulwać dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk START/PAUZA - będzie słychać sygnał
dźwiękowy.
Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Miga wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka
BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszcza-
jącego.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
1 (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomów, zależnie od modelu zmy-
warki. Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby spraw-
dzić ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instruk-
cji powyżej.
Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (2-3).
Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (4-5).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
A
B
Aby otworzyć dozownik detergentu,
użyć urządzenia do otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko
do suchego zasobnika B.
Detergent przeznaczony do mycia
wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powyżej, aby
dodana ilość detergentu była prawidłowa.
Wewnątrz dozownika B znajdują się ozna-
czenia ułatwiające dozowanie detergentu.
2 . Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z
krawędzi dozownika.
3 . Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu „all-in-one”
zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie
wybrany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów
mycia i suszenia za każdym razem.
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10
2 Średnia 7 - 11 11 - 20
3 Przeciętna 12 - 17 21 - 30
4 Twarda 18 - 34 31 - 60
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90
M
A
X
A
B
35
25
PL
3
TABELA PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
ECO
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy – najskutecz-
niejszy pod względem zużycia energii i wody.
6th SENSE®
Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami
potraw. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od
poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na
wyświetlaczu pojawi się animacja i czas trwania cyklu zostanie
zaktualizowany.
INTENSYWNY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie
zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do
delikatnych naczyń).
CODZIENNY
Normalnie zabrudzone naczynia. Cykl do codziennego stosowania,
zapewniający optymalne rezultaty w krótszym czasie.
CICHY
Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne działanie.
SZYBKI 30’
Program do mycia lekko zabrudzonych naczyń bez resztek zaschnię-
tych potraw.
KRYSZTY
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na
wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
MYCIE WSTĘPNE
Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. W tym programie nie
używa się żadnego detergentu.
DEZYNFEKUJĄCY
Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem
antybakteryjnym.
SAMOCZYSZCZENIE
Cykl, który jest wykorzystywany do wykonywania czynności związa-
nych z utrzymaniem zmywarki. Czyści wnętrze URZĄDZENIA za pomo-
cą gorącej wody
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykle takie jak „Szybki” są najbardziej skuteczne w
przypadku lekko zabrudzonych naczyń.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włą-
czać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
OPIS PROGRAMÓW
Program
Faza
suszenia
NaturalDry
Dostępne opcje *)
Dozownik
detergentu Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
Komora
zmy-
warki B
1. Eco 50° 3:10 6,5 0,93
2. 6th Sense ® 50-60° 1:25 - 3:00 7,0 - 14,0 0,90 - 1,40
3. Intensywny 65° - - 2:50 14,0 1,50
4. Codzienny 50° - 1:35 13,0 1,15
5. Cichy 50° - - 3:30 15,0 1,15
6. Szybki 30’ 50° -- -0:30 9,0 0,55
7. Kryształy 45° - -1:40 11,5 1,20
8. Mycie wstępne - - - - - 0:12 4,5 0,01
9. Dezynfekujący 65° - -1:40 10,0 1,30
10. Samoczysze-
nie 65° - - -1:35 14,0 1,15
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
dw_test_support@whirlpool.com. Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczy-
wisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość de-
tergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłuż
czas trwania programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 6 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W.
KONTROLKA RECYKLINGU WODY - Gdy świeci, oznacza, że standardowy program wykorzystuje system recyrkulacji wody.
4
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 30
minut do 24 godzin.
1. Wybrać program i którąkolwiek z żądanych opcji.
Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE (kilkukrotnie), aby opóźnić
rozpoczęcie programu. Dostępna jest regulacja w zakresie
od pół godziny do 24 godzin. Każde naciśnięcie przycisku
zwiększa opóźnienie o: 0:30 – gdy wybrano poniżej 4 godzin,
1:00 – gdy wybrano poniżej 12 godzin, 4 godziny – gdy
wybrano powyżej 12 godzin. Po osiągnięciu ustawienia 24
godzin i kolejnym naciśnięciu przycisku opcja „Opóźnienie»
zostaje wyłączona.
2. Nacisnąć przycisk START/PAUZA: timer zaczyna odliczanie;
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie, a program
włącza się automatycznie. Jeśli w czasie odliczania przycisk
START/PAUZA zostanie naciśnięty ponownie, ustawienie
opcji „Opóźnienie» zostanie anulowane.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu
się cyklu zmywania.
ODPOMPOWANIE WODY
W celu zatrzymania lub anulowania aktywnego cyklu,
można skorzystać z funkcji „Odpompowanie wody».
Długotrwałe naciśnięcie przycisku START/PAUZA
spowoduje włączenie funkcji ODPOMPOWANIE WODY.
Aktywny program zostanie wyłączony, a woda ze
zmywarki zostanie odpompowana.
MULTIZONE
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można
wykorzystać program „Połowa załadunku», w celu
oszczędzenia wody, energii elektrycznej i detergentu.
Wybrać program i nacisnąć przycisk MULTIZONE:
symbol wybranego kosza pojawia się na wyświetlaczu.
Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich
koszach.
Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy
nacisnąć kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a
urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach).
Uwaga: naczynia należy umieścić wyłącznie w wybranym
koszu.
TURBO
Ta opcja może być stosowana w celu zmniejszenia czasu
trwania programu głównego, przy jednoczesnym
uzyskaniu takich samych rezultatów mycia i suszenia.
Po wybraniu programu, nacisnąć przycisk TURBO.
Zaświeci się kontrolka. Aby wyłączyć opcję, jeszcze raz
nacisnąć ten sam przycisk
BLOKADA PRZYCISKÓW
Długotrwałe naciśnięcie przycisku (przez 3 sekundy) TURBO
spowoduje włączenie funkcji BLOKADA PRZYCISKÓW.
funkcja BLOKADA PRZYCISKÓW zablokuje panel sterowania,
z wyjątkiem przycisku WŁ./WYŁ. Aby wyłączyć BLOKADĘ
PRZYCISKÓW, jeszcze raz nacisnąć ten sam przycisk.
ZAMKNIĘTY ZAWÓR WODY – Alarm
Miga, gdy nie jest doprowadzana woda lub zawór wody
jest zamknięty.
EXTRA DRY
Aby poprawić wysuszenie naczyń, po wybraniu programu
nacisnąć przycisk EXTRA DRY. Zaświeci się kontrolka.
Wyższa temperatura podczas ostatniego płukania
i przedłużona faza suszenia pozwala na uzyskanie lepszego
efektu wysuszenia. Aby wyłączyć opcję, jeszcze
raz nacisnąć ten sam przycisk. Opcja EXTRA DRY powoduje
wydłużenie cyklu zmywania.
TABLETKI
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność
programu zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk TABLETKI i przytrzymać (zaświeci się
kontrolka oraz odpowiedni symbol), jeśli używany jest
wielofunkcyjny detergent w formie tabletki (płyn
nabłyszczający, sól i detergent w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub w
płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
NaturalDry
NaturalDry to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie
otwiera drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić doskonałe
rezultaty suszenia każdego dnia. drzwiczki otwierają się w temperaturze,
która jest bezpieczna dla mebli kuchennych, dlatego nie zostaną one
otworzone, gdy włączona jest opcja POWER CLEAN® lub TURBO.
Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną,
która pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą (w zależności od
typu modelu - może wystąpić konieczność jej zakupu). Należy zapoznać
się z PORADNIKIEM INSTALACJI), aby dowiedzieć się, jak zamontować
folię ochronną.
Użytkownik może wyłączyć funkcję systemu NaturalDry w następujący
sposób:
Aby WYŁĄCZYĆ: Włączyć, a następnie wyłączyć urządzenie.
Przytrzymać przycisk „P wciśnięty przez pięć sekund, po tym czasie
zmywarka wyda długi sygnał dźwiękowy. Włączyć urządzenie, na
wyświetlaczu pojawi się oOF
Aby WŁĄCZYĆ: Włączyć, a następnie wyłączyć urządzenie. Przytrzymać
przycisk „P wciśnięty przez pięć sekund, po tym czasie zmywarka
wyda długi sygnał dźwiękowy. Włączyć urządzenie, na wyświetlaczu
pojawi się „oOn
SYSTEM RECYKLINGU WODY
Korzystanie z programu Eco w tej zmywarce pozwala zaoszczędzić do
3 litrów wody. Zaoszczędzona woda jest ltrowana i przechowywana
w przeznaczonym do tego zbiorniku i jest ponownie wykorzystywana
w kolejnym programie Eco. Jeżeli cykl Eco nie jest używany
przez 3 lub więcej dni, ze względów higienicznych zaleca się
przeprowadzenie cyklu czyszczenia zmywarki. Czyszczenie zmywarki
można wykonać przy użyciu cyklu samoczyszczenia (patrz tabela
programów).
PL
5
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej i
czy zawór wody jest otwarty.
2. WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
3. WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
4. NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMÓW).
5. WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW),
naciskając przycisk P. Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I
FUNKCJE).
6. START
Uruchomić cykl zmywania naciskając przycisk START/PAUZA. Po
włączeniu programu słychać sygnał dźwiękowy
7. KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Po zakończeniu cyklu zmywania słychać sygnał dźwiękowy, na
wyświetlacz pokazuje napis END. Otworzyć drzwiczki i wyłączyć
urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.. Przed wyjęciem
naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć oparzenia. Wyjąć
naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy
się automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii
elektrycznej.
Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed
umieszczeniem ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można
odpowiednio zmniejszyć ilość używanego detergentu.
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i
nie mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były
skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione ukośnie,
dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej powierzchni i
swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w
dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie wody
są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w
miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
NACZYNIA NIE NADACE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
Naczynia i sztućce drewniane.
Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub nac-
zynia zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie
temperatury.
Naczynia miedziane i cynowe.
Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po zbyt
wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i porcela-
nowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do zmywarek.
Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak tylko
zmywanie się skończy.
ZMIANA PROGRAMU W TOKU
Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana,
pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął: nacisnąć i
przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.. Zmywarka wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl
naciskając przycisk START/PAUZA.
WKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ
parę!) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć
przycisk START/PAUZA. Cykl będzie kontynuowany od momentu, w
którym został przerwany.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY W
DZIAŁANIU
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo wystąpi
przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Gdy drzwiczki
zostaną zamknięte lub zostanie przywrócone zasilanie elektryczne,
aby rozpocząć cykl od momentu, w którym został przerwany, należy
nacisnąć przycisk START/PAUZA
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z Internetu
lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia, postępując
zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony.
PORADY I WSKAZÓWKI

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756