Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Ładowarka Sieciowa XLINE WC600W 18W Biały

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
W/K - wersja kolorystyczna (bia/ czarna)
* - Wersja przewodu zasilającego
(WC600K/W, dołączony do zestawu przewód micro USB)
(WC601K/W, dołączony do zestawu przewód USB Typ-C)
ŁADOWARKA SIECIOWA
WC600W/K*
WC601W/K*
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
W/K - wersja kolorystyczna (biała/ czarna)
* - Wersja przewodu zasilającego
(WC600K/W, dołączony do zestawu przewód micro USB)
(WC601K/W, dołączony do zestawu przewód USB Typ-C)
ŁADOWARKA SIECIOWA
WC600W/K*
WC601W/K*
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
W/K - wersja kolorystyczna (bia/ czarna)
* - Wersja przewodu zasilającego
(WC600K/W, dołączony do zestawu przewód micro USB)
(WC601K/W, dołączony do zestawu przewód USB Typ-C)
ŁADOWARKA SIECIOWA
WC600W/K*
WC601W/K*
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
W/K - wersja kolorystyczna (biała/ czarna)
* - Wersja przewodu zasilającego
(WC600K/W, dołączony do zestawu przewód micro USB)
(WC601K/W, dołączony do zestawu przewód USB Typ-C)
ŁADOWARKA SIECIOWA
WC600W/K*
WC601W/K*
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli,
dokonując zakupu urządzenia marki XLINE.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości
urządzenie, zapewni Państwu dużo radości isatys-
fakcji zjego użytkowania.
NALEży DOADNIE PRZEcZytAć INstRukcję
ObsługI IjEj PRZEstRZEgAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego
lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody
powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
ŁADOWARKA SIECIOWA
WC600W/K*
WC601W/K*
1
WAżNE ŚRODkI OstROżNOŚcI
1. Proszę przeczytać uważnie instrukcję
przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używać urządzenia zgodnie zprzeznac-
zeniem izgodnie zdanymi technicz-
nymi opisanymi winstrukcji obsługi.
3.
Nie można ingerować i zmieniać
konstrukcji urządzenia ponieważ jest
to niebezpieczne igrozi porażeniem
prądem iutratą gwarancji.
3
URUCHAMIANIE I OBSŁUGA
1. Ładowarka przystosowana jest do napięcia sieci
AC 100-240 V.
2. Podłącz ładowarkę do łatwo dostępnego gniazda
elektrycznego.
3.
Podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą odpow-
iedniego przewodu. Podłącz wtyczkę przewodu
USB do gniazda ładowarki a następnie drugi koniec
przewodu do urządzenia zewnętrznego.
4.
Ładowarka automatycznie zacznie ładow
urządzenie.
5.
Po naładowaniu urządzenia, odłącz ładowarkę z
gniazda elektrycznego.
CZYSZCZENIE
1. Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
2. Przetrzyj suchą ściereczką obudowę.
3. Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.
UWAGA!
Nie stosuj żrących środków czyszczących, nie zanu-
rzaj w wodzie, nie pozwól, aby do wnętrza dostała
się woda.
4
2
4.
Chronić produkt przed upadkiem
iwstrząsami.
5.
Nie wkładać urządzenia do gniazda
elektrycznego, jeżeli jest uszkodzone.
6.
Urządzenie należy trzymać zdala od
dzieci!
7. Chronić urządzenie przed zanieczysz-
czeniami.
8.
Nie narażać urządzenia na wilgoć iprze-
grzanie.
9.
Należy stosować wyłącznie wpomiesz-
czeniach isuchym otoczeniu.
10. Nie odłączać urządzenia od gniazda
zasilania mokrymi dłońmi.
11. Nie należy ywać uszkodzonej
ładowarki ani przewodu.
5
problemy i rozwiązania
problem przyczyna rozwiązanie
Ładowarka
nie ładuje.
Uszkodzenie
ładowarki.
Zwróć uwagę na
zewnętrzy wygląd
ładowarki czy nie
występują uszko-
dzenia mechaniczne
na obudowie bądź w
miejscach wtyczek
przewodów zasila-
jących.
Uszkodzenie
przewodu
zasilającego.
Zmień przewód
zasilający.
Niepoprawne
włożenie
ładowarki
do gniazda
zasilającego.
Upewnij się, że łado-
warka jest poprawnie
włożona do gniazda
zasilającego, a gniazdo
spełnia wymagania
techniczne dotyczące
ładowarki.
Ładowarka
ładuje
wolno.
Podłączone
urządzenie
nie obsługuje
technologii
szybkiego
ładowania.
Upewnij się, że twoje
urządzenie obsługuję
technologię szybkiego
ładowania QC 3.0.
OPIS URZĄDZENIA
1. Wtyczka wejściowa AC
2. Gniazdo wyjściowe USB-A
3. Przewód Typu Micro USB (tylko w modelu WC600K/W)
4. Przewód Typu-C (tylko w modelu WC601K/W)
Model urządzenia: WC600W/K, WC601W/K
Napięcie wejściowe: 180-240V~
Natężenie prądu wejściowe: 0.4A
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:
50/60Hz
Napięcie, prąd wyjściowy: 5.0V 3.0A
9.0V 2.0A
12.0V 1.5A
Moc wyjściowa: 18.0W
Średnia sprawność podczas pracy: 87.36%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 85.16%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0.04W
DANE TECHNICZNE
3
2
2
4
1
1
3
Ekologiczna iprzyjazna dla
środowiska utylizacja
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą
Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4
lipca 2012r. wsprawie zużytego sprzętu elektrycznego
ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego
kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym
symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu
przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktować
się zwładzami miejskimi.
MożEsz poMóc chronić środowisko!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektry-
cznym ielektronicznym przyczynia się douniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi iśrodowiska natu-
ralnego konsekwencji, wynikających zobecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
6
7
WARUNKI GWARANCJI
1.
ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt
gwaranta wciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia doautoryzowanego serwisu lub
punktu sprzedaży.
3.
W wyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych odproducenta
termin naprawy może zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24
miesiące oddaty wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie
wwarunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodzeń powstałych naskutek ywania
urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub
termicznych
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy
lub osoby nieposiadające autoryzacji produ-
centa
d. części znatury łatwo zużywalnych takich jak:
żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki,
akcesoria
7
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszc-
zenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń
oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy
jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech
napraw nadal występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt
serwisowy lub jeśli jest toniemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, wktórej produkt został
zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń
mechanicznych Niespełnienie tych warunków
może spowodować nie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
zprzepisów orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10.
Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium
Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia w ramach gwarancji jest przed-
stawienie dowodu zakupu.
UWAGA:
Uszkodzenie lUb UsUnięcie tAbliczki znA-
mionoWej zUrządzeniA może spoWodoWAć
nieUznAnie GWArAncji.
8
9
8 9
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie
różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756