Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Głośnik mobilny XMUSIC BTS850G Szary

Instrukcja obsługi Głośnik mobilny XMUSIC BTS850G Szary

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
OŚNIK BluetOOth
BtS850*
* - oznaczenie koloru głośnika
czyszczenie i konserwacja
Do czyszczenia urządzenia ywaj wilgotnej szmatki,
aby przetrzeć zewnętrzną obudowę głośnika. Nie ingeruj
w obudowę urządzenia w celu wyczyszczenia środka
produktu i nie stosuj mocnych środków czystości.
Produkt posiada klasę wodoodporności IPX6, mimo
to nie można myć go w zmywarce lub pod bieżącą
wodą w zlewie.
rozwzywanie problemów
dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany
lub Gwarant może dokon wymiany, gdy
kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do
zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną
gwarancją w sposób wybrany przez kupującego
jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadni-
onych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana
niemożliwe lub wymagyby nadmiernych kosztów
dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia
towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i
zaproponowinny sposób załatwienia reklam-
acji z gwarancji.
8.
Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w
którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot
gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli
dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane
urządzenie musi bkompletne, bez uszkodzeń
mechanicznych. Niespełnienie tych warunków
może spowodować nieuznanie gwarancji.
9.
W przypadku braku zgodności towaru z umową
sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują
środki ochrony prawnej ze strony i na koszt
sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te
środki ochrony prawnej.
10.
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium
Polski.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie
różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem
do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
arT-Dom sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.
10 1191312 14 15
ekologiczna iprzyjazna Dla
śroDowiska uTylizacja
tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą
Parlamentu europejskiego iRady 2012/19/ue zdnia
4 lipca 2012r. wsprawie zużytego sprtu elektrycznego
ielektronicznego (Weee), symbolem przekreślonego
kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem,
razem z odpadami domowymi. urządzenie należy
rozłączanie głośników
Aby rozłączfunkcję tWS, naciśnij krótko przycisk
. Gdy chcesz wyczyścić pamięć parowania tWS
przytrzymaj długo powyższy przycisk.
uwaga!
1.
Aby funkcji tWS, potrzebne dwa głośniki
BtS850.
2.
Przed uruchomieniem funkcji tWS obydwa
głośniki nie mogą być połączone z innymi urzą-
dzeniami przez Bluetooth.
uwaga!
Głośnik może łączsię przez Bluetooth tylko z jednym
urządzeniem. Jeśli w pobliżu urządzenia znajduje się
inne urządzenie Bluetooth, mowystąpić zakłócenia
w odbiorze.
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas
ywania wysokiego poziomu głośności.
problem moŻliwa przyczyna rozwiązanie
Brak możli-
wości połą-
czenia się z
głośnikiem.
Bluetooth na telefonie jest
wyłączone. telefon nie obsłu-
guje transmisji A2DP.
Włącz Bluetooth na telefonie.
upewnij się, że twoje urządzenie
wspiera transmisje A2DP.
W pobliżu znajduje się zbyt
dużo urządzeń z włączonym
modułem Bluetooth, co wpro-
wadza zakłócenia i uniemoż-
liwia połączenie.
Wyłącz inne urządzenia Bluetooth.
Głośnik nie
reaguje na
wciskanie
przycisków.
System oprogramowania
głośnika napotkał błąd co
uniemożliwiło dalsze działanie
urządzenia.
Przytrzymaj przycisk Wł./ Wył, aby
zresetować urządzenie.
Głośnik nie
odtwarza
muzyki z
nośnika
pamięci
przenośnej.
Sprawdź czy urządzenie
współpracuje z protokołami
przedstawionymi w instrukcji
obsługi. Sprawdź czy pamięć
nośnika pamięci nie przekracza
32GB.
użyj urządzenia wspierającego
protokoły głośnika. użyj mniejszego
nośnika pamięci przenośnej.
Głośnik
nie ładuje
urządzenia
zewnętrz-
nego/ Nie
ładuje się.
użycie złego przewodu zasi-
lającego, nieprawidłowe jego
włożenie lub korzystanie z nie
tego portu.
Aby naładowurządzenie zewnętrzne
wepnij przewód zasilający do portu
uSB typu A głośnika. Jeśli chcesz nała-
dować głośnik yj przewodu zasilają-
cego z zestawu głośnika, podłączając
go końcówką typu-C do portu typu-C
głośnika, a drugą końcówkę typu A
włóż do portu uSB A zasilacza. Zawsze
upewnij się czy końcówki kabla są
dobrze i do końca włożone.
Niewłaściwa ładowarka. Aby naładować głośnik używaj łado-
warki z właściwymi parametrami 5V
2A.
Nie działa
radio. Brak sygnału. Podłącz przewód audio do głośnika i
upewnij się, że w twoim obszarze jest
dostatecznie dobry sygnał radiowy
oraz nie występują zakłócenia.
Dana częstotliwość nie jest
już osiągalna przez zmianę
lokalizacji.
Wyszukaj ponownie dostępne
częstotliwości radiowe.
zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutyliza-
cji odpadów lubskontaktowsię zwładzami miejskimi.
moŻesz pomóc chronić śroDowisko!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektry-
cznym ielektronicznym przyczynia się douniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających zobecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania
iprzetwarzania takiego sprtu.
warunki gwarancji
DoTycząceników
1.
ARt-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy
ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru
Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje,
że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizyc-
znych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające
z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady
fabryczne).
2.
ujawniona wada zostanie usunięta na koszt
Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub
punktu sprzedaży.
3.
W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności
sprowadzenia części zamiennych od producenta,
termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.
Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24
miesiące od daty wydania towaru.
5. towar przeznaczony jest do ywania wyłącznie
w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych na skutek używania
urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych
lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez
firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji
producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych lub
materiałów eksploatacyjnych takich
jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów,
czyszczenia, odblokowania, usunięcia
zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.
usunięcie potwierdzonej wady urządzenia
nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwaran-
cyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie
dowodu zakupu oraz ytkowanie towaru zgodnie
z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
uwaga!
uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej
z urządzenia może spowodownieuznanie gwarancji.