Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Słuchawki nauszne XMUSIC BTH105K Czarny

Instrukcja obsługi Słuchawki nauszne XMUSIC BTH105K Czarny

Powrót
1
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
UCHAWKI
BLUETOOTH
BTH105*
*- oznacza kolor urządzenia
3
warunki bezpieczeństwa i zagrożenia
Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem ytkowania
urządzenia.
1.
Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około
10m, jednak może się różnić w zależności od otoczenia (ściany, metalowe
przedmioty, urządzenia).
2. Produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ
jest to niebezpieczne.
4.
Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. Unikaj kontaktu z
innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ
na ich prawidłowe działanie.
5.
Nie ywaj urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi
elektronicznymi biostymulatorami.
6. Nie ywaj urządzenia w szpitalach, poniewmoże zakłócać pracę
urządzeń medycznych.
7.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażaj
urządzenia na zawilgocenie.
8. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur:
poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
4 5
9.
Nie ywaj urządzenia w zapylonych pomieszczeniach i nie przechowuj
w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
10. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim
poziomie głośności przez dłuższy czas. Upewnij się, że z urządzenia z
ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch jest
szczególnie narażony na uszkodzenia.
11. Unikaj ywania urządzenia w pobliżu innych urządzeń Wi-Fi. Mogą
pojawić się zakłócenia elektromagnetyczne wywołujące zakłócenia
w działaniu, brak możliwości połączenia lub utratę dźwięku.
12.
Nie ywaj urządzenia w trybie bezprzewodowym na pokładzie
samolotu, lub przestrzegaj wskazówek załogi dotyczących ytkowania
produktu w tym trybie.
13. Urządzenie nie daje gwarancji nawiązania połączenia ze wszystkimi
urządzeniami Bluetooth. Wszystkie urządzenia musbyć zgodne
ze standardem Bluetooth, a ich specyfikacja techniczna powinna
umożliwiać połączenie się z innymi urządzeniami.
14. Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy.
5
15.
Jeżeli podczas ywania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort,
należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
16.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas ywania słuchawek w
trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność
słyszenia.
17. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
18.
Nie używaj urządzenia jeżeli zauwysz, że jego elementy uszkodzone.
19.
Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu
punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
20. Unikaj narażania produktu na deszcz, wilgoć lub inne płyny.
21. Nie używaj urządzenia w trakcie kąpieli, pod prysznicem, jak również
podczas uprawiania sportów wodnych takich jak pływanie, surfing itp.
6 7
• Odstępsygnałuodszumu-≥90dB
• Czaspracy–do10h
• Częstotliwość-2,4GHz
• Zakresczęstotliwości-2402-2480MHz
• Maksymalnamoctransmisji:1.24dBm
WproWadzenie
Dziękujemyzazaufanie,jakimnasPaństwoobdarzyli,dokonujączakupuurządzeniamarkiXMUSiC.
Jesteśmyprzekonani,żetobardzodobrejjakościurządzeniezapewniPaństwudużoradościisatysfakcji
zjegoużytkowania.
należy dokładnie przeCzytać inStrUkCję obSłUgi ijej przeStrzegać!
Tourządzeniejestprzeznaczonedoużytkudomowegolubinnego,niedotyczącegocelówkomercyjnych.
Producentnieponosiodpowiedzialnościzaszkodypowstałewwynikuużytkowanianiewłaściwegolub
niezgodnegozprzeznaczeniem.
ÓWne CeCHy
• Czystebrzmienie
• OdtwarzaniemuzykizzewnętrznychźródełprzezBluetooth
• Wbudowaneradio
• Mikrofondorozmówtelefonicznychlubkomunikacjiwgrachsieciowych
• Do10metrówzasięgudlapełnejswobodyruchów
• Do10godzinpracylubok.250godzinczuwania
SpeCyFikaCja
• Bluetooth–5.0
• Mikrofon–tak
• Pasmoprzenoszenia–20Hz–20kHz
• Średnicaprzetwornika–45mm
• Maksymalnyzasięg–do10m
• RadioFM–tak
7
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• SłuchawkiBluetoothBTH105
• Instrukcjaobsługiiwarunkigwarancji
• PrzewódUSB
• PrzewódAUX
OPIS URZądZeNIA
1.
Przyciskwielofunkcyjny:Bluetooth/Radio,wyszukiwaniestacjiradiowych,Play/Pauza,Odbieranie/Roączanie
pącz
2. Głośność+/Następnyutwór
3. Głośność-/Poprzedniutwór
4. ącznik,wyłącznik,wskaźnikLED
5. WejściemicroUSB
6. WejścieAUX
7. Mikrofon
1
2
3
4
5
6
7
7
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• SłuchawkiBluetoothBTH105
• Instrukcjaobsługiiwarunkigwarancji
• PrzewódUSB
• PrzewódAUX
OPIS URZądZeNIA
1.
Przyciskwielofunkcyjny:Bluetooth/Radio,wyszukiwaniestacjiradiowych,Play/Pauza,Odbieranie/Rozłączanie
połączeń
2. Głośność+/Następnyutwór
3. Głośność-/Poprzedniutwór
4. Włącznik,wyłącznik,wskaźnikLED
5. WejściemicroUSB
6. WejścieAUX
7. Mikrofon
1
2
3
4
5
6
7
8 9
obsługA
Włączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (4) przez 2-3 sekundy, aż dioda zacznie się podświetlać na przemian
w kolorze niebieskim i czerwonym.
Parowanie
Urządzenie jest gotowe do parowania, gdy wskaźnik LED miga na przemian w kolorze niebieskim i czerwonym.
W celu nawiązania połączenia wyszukaj urządzenie na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu z funkcją
Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED będzie świecił jednostajnie w kolorze niebieskim. Dodat-
kowo połączenie jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Regulacja głośności
Podczas słuchania muzyki lub rozmowy należy przytrzymać przycisk V+ (2), aby zwiększgłośność lub
przycisk V- (3), aby ją zmniejszyć.
Przełączanie utworów
Naciśnij krótko przycisk V+ (2), aby przejść do kolejnego utworu. Naciśnij krótko przycisk V- (3), aby wrócić
do poprzedniego utworu.
odtwarzanie przez bluetooth
Aby zatrzymać odtwarzanie naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (1). Aby wznowodtwarzanie naciśnij
krótko przycisk wielofunkcyjny (1). Aby uruchomić Radio FM, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez 2
sekundy. Aby wrócić do odtwarzania przez Bluetooth przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez 2 sekundy.
Połączenia telefoniczne
O nadchodzącym połączeniu telefonicznym informuje sygnał więkowy. Aby odebrać połączenie naciśnij
krótko przycisk wielofunkcyjny (1). Ponownie krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (1) spowoduje
zakończenie rozmowy. Aby odrzucić połączenie przytrzymaj dłużej przycisk wielofunkcyjny (1). Podwójne krótkie
naciśnięcie przycisku funkcyjnego (1) zainicjuje połączenie z ostatnim numerem z połączeń wychodzących.
Funkcja przewodowego zestawu słuchawkowego
Urządzenie można stosować jako przewodowy zestaw słuchawkowy gdy jest wyłączone. Wystarczy podłącz
przewód audio 3,5mm i ustawić głośność na urządzeniu do którego podłączone są słuchawki.
9
Funkcja FM
Aby włączfunkcję FM przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez 2 sekundy. Następnie naciśnij krótko
przycisk wielofunkcyjny (1), aby zaprogramować stacje radiowe. Można je zmieniać za pomocą przycisków
(2) i (3). Zasięg stacji radiowych uzależniony jest od regionu i jakość odbioru może się zmieniać w zależności
od miejsca w jakim się znajdujemy.
Ładowanie
W celu naładowania urządzenia podłącz przewód USB. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda, która
zgaśnie po naładowaniu około 80% baterii. Po wygaśnięciu diody urządzenie ładuje się dalej. Gdy bateria
osiągnie 100% naładowania, ładowanie zostanie wstrzymane. Dzięki temu nie wystąpi ryzyko przeładowania
baterii. Zaleca się, aby pobór mocy nie przekraczał 1A. Czas pełnego naładowania to około 2-3 godziny.
UWAGI OGÓLNE
• PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
• URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.
dEkLArAcjA
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bluetooth zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:
http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BTH105/
prObLEMy I rOzWIązANIA
prObLEM MOŻLIWA przyczyNA rOzWIązANIE
Funkcja Bluetooth nie działa. Niski poziom baterii w urządzeniu. Naładuj urządzenia, które chcesz ze sobą połączyć.
Zbyt duża odległość pomiędzy urządzeniami.
Zmniejsz odległość pomiędzy urządzeniami, które chcesz połączyć.
Wyłączona funkja BT w urządzeniu.
Włącz funkcję Blutetooth w urządzeniu, które chcesz połączyć ze słuchawkami.
Słaby dźwięk w słuchawkach. Wyciszone urządzenie. Zwiększ poziom dźwięku w słuchawkach oraz drugim urządzeniu.
Słuchawki nie działają. Rozładowana bateria. Naładuj słuchawki, a następnie uruchom urządzenie.
Słuchawki się nie ładują. Uszkodzony przewód. Sprawdź uważnie, czy przewód nie jest uszkodzony.
Źle podłączony przewód ładowania. Sprawdź, czy przewód ładowania jest podłączony prawidłowo.
10 11
Ekologiczna i przyjazna dla środowiska utylizacja
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia
4 lipca 2012r. wsprawie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego
kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktować się
zwładzami miejskimi.
MożEsz poMóc chronić środowisko!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia się douniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
warunki gwarancji
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia
doserwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych odproducenta, termin
naprawy może zostać wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest doywania wyłącznie wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzpowstałych naskutek ywania urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzmechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756